Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    cat - połącz pliki i wypisz na standardowe wyjście

SKŁADNIA

    cat [-benstuvAET] [--number] [--number-nonblank]
      [--squeeze-blank] [--show-nonprinting] [--show-ends]
      [--show-tabs] [--show-all] [--help] [--version]
      [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo cat
    lub
       info cat.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie cat w wersji GNU.

    cat wypisuje na standardowe wyjście zawartość każdego podanego pliku,
    lub standardowego wejścia jeśli nie podano żadnego lub podano plik
    zwany `-'.

OPCJE

    -A, --show-all
       Równoważna -vET.

    -B, --binary
       Tylko w systemach MS-DOS i MS-Windows -- czyta i zapisuje pliki
       w trybie binarnym. Domyślnie `cat' w tych systemach posługuje
       się trybem binarnym tylko przy przekierowaniu standardowego
       wyjścia do pliku lub potoku; ta opcja  przesłania  takie
       ustawienie. Używane jest binarne wejście/wyjście plików, zatem
       pliki zachowują swój format (tekstowy Uniksowy w przeciwieństwie
       do  DOS-owego  tekstowego i binarnego), gdyż `cat' często
       wykorzystywany jest jako program do kopiowania plików. Pewne
       opcje (zobacz niżej) powodują, że `cat' czyta i zapisuje pliki w
       trybie tekstowym, gdyż nie jest istotna pierwotna zawartość
       pliku (np. gdy `cat' numeruje linie lub ma zaznaczyć ich końce).
       Dlatego opcje te działają zgodnie z oczekiwaniem użytkowników
       DOS/Windows; na przykład, tekstowe pliki DOS-owe mają linie
       zakończone parą znaków CR-LF, co nie będzie przetwarzane przez
       -b jako pusta linia, chyba że plik jest czytany w trybie
       tekstowym.

    -b, --number-nonblank
       Numeruje wszystkie niepuste linie wyjścia, poczynając od 1.  W
       MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta i zapisuje
       pliki w trybie tekstowym.

    -e   Równoważna -vE.

    -E, --show-ends
       Wyświetla '$' po końcu każdej linii.  W MS-DOS i MS-Windows
       opcja ta powoduje, że `cat' czyta i zapisuje pliki w trybie
       tekstowym.

    -n, --number
       Numeruje wszystkie linie wyjścia, poczynając od 1. W MS-DOS i
       MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta i zapisuje pliki w
       trybie tekstowym.

    -s, --squeeze-blank
       Zastępuje powielone sąsiadujące linie puste pojedynczą linią
       pustą.  W MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta
       i zapisuje pliki w trybie tekstowym.

    -t   Równoważna -vT.

    -T, --show-tabs
       Wyświetla znaki tabulacji jako '^I'.

    -u   Ignorowana; dla zgodności z Uniksem.

    -v, --show-nonprinting
       Wyświetla znaki kontrolne, z wyjątkiem nowej strony i tabulacji,
       używając notacji z '^', i poprzedzając znaki z ustawionym ósmym
       bitem przez `M-'. W MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, że
       `cat' czyta pliki i standardowe wejście w DOS-owym trybie
       binarnym, zatem widoczne są także znaki CR na końcu każdej z
       linii.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    tac(1), nl(1), od(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.