Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    cut - usuń sekcje z każdej linii plików

SKŁADNIA

    cut [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Wypisuje wybrane części linii z każdego PLIKU na standardowe wyjście.

    Argumenty  obowiązkowe  dla opcji długich obowiązują również dla
    krótkich.

    -b, --bytes=LISTA
       wypisuje tylko bajty określone w LIŚCIE

    -c, --characters=LISTA
       wypisuje tylko znaki określone w LIŚCIE

    -d, --delimiter=OGRANICZNIK
       używa jako separatora pól znaku OGRANICZNIK zamiast tabulacji

    -f, --fields=LISTA
       wypisuje tylko podane pola oraz wszystkie linie, które nie
       zawierają znaku separatora, chyba że podano opcję -s

    -n   (ignorowane)

    -s, --only-delimited
       nie wypisuje linii nie zawierających separatora

    --output-delimiter=ACUCH
       używa ŁAŃCUCHA jako separatora danych wyjściowych; domyślnie
       używany jest w tej roli separator danych wejściowych

    --help wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy pracę

    --version
       wyświetla informację o wersji i kończy pracę

    Należy użyć jednej i tylko jednej spośród opcji -b, -c lub -f.

    Każda LISTA składa się z jednego zakresu lub z kilku zakresów
    rozdzielonych przecinkami.  Każdy zakres składa się z jednego z
    podanych wyrażeń:

    N   N-ty bajt, znak lub pole, liczone od 1

    N-   od N-tego bajtu, znaku lub pola do końca linii

    N-M  od N-tego do M-tego (włącznie) bajtu, znaku lub pola

    -M   od pierwszego do M-tego (włącznie) bajtu, znaku lub pola

    Porządek bajtów, znaków lub pól na wyjściu programu będzie dokładnie
    taki sam, jak na wejściu. Jeżeli nie podano argumentu PLIK, lub gdy
    PLIK jest równy '-', będzie używane standardowe wejście.

AUTOR

    Napisane przez Davida Ihnata, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    paste(1), join(1), textutils(1)

    Pełna dokumentacja programu cut jest utrzymywana w postaci podręcznika
    Texinfo.  Jeżeli masz zainstalowane odpowiednie programy, to dostęp do
    niego uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo cut
    lub
       info cut.