Provided by: deborphan_1.7.28ubuntu1_i386 bug

NAZWA

    deborphan - wyszukiwanie pakietów osieroconych

SKŁADNIA

    deborphan [OPCJA]... [PAKIET]...

OPIS

    deborphan wyszukuje te pakiety, od których nie zależą inne pakiety.
    Domyślnie przeszukiwane są tylko sekcje libs i oldlibs, tak aby znaleźć
    nieużywane biblioteki.

    Jeżeli podano opcjonalną listę pakietów, to sprawdzone będą zależności
    tylko w tych pakietach. Wyniki są wypisywane na standardowym wyjściu
    (stdout), tak jakby podano opcję --show-deps. Wyszukiwanie określonych
    pakietów, pokaże te pakiety niezależnie od ich priorytetu. Można podać
    -, aby lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia.

OPCJE

    -f, --status-file=PLIK
       Używa podanego PLIKU jako pliku stanu.

    -h, --help
       Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie.

    -v, --version
       Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

  MODYFIKATORY WYJŚCIA
    -d, --show-deps
       Show a list of all installed packages and name the packages that
       depend on them.

    -P, --show-priority
       Wyświetla priorytety znalezionych pakietów.

    -s, --show-section
       Pokazuje nazwy sekcji znalezionych pakietów.

    --no-show-section
       Wyłącza pokazywanie nazw sekcji, kiedy wartością domyślną jest
       ich pokazywanie (patrz --all-packages).

    -z, --show-size
       Wyświetla rozmiar wyszukanych pakietów.

  MODYFIKATORY WYSZUKIWANIA
    -a, --all-packages
       Przeszukuje wszystkie pakiety, a nie tylko te, które są w sekcji
       libs. Najlepiej używać (jeżeli w ogóle używać) w połączeniu z
       --priority. Opcja ta uaktywnia również --show-section.

    -e, --exclude=LISTA
       Podczas wyszukiwania pomija pakiety występujące na (rozdzielonej
       przecinkami) liście LISTA, tak jakby nie były wymienione w pliku
       stanu pakietów.

    -H, --force-hold
       Ignore "hold" dpkg-flags on packages and thus display these
       packages. Without this option packages with the "hold" flag set
       will not be displayed. Please refer to dpkg(1) for more
       information about package flags. Due a bug in aptitude (Debian
       bug #137771) hold flags created by aptitude are ignored by
       deborphan.

    --ignore-suggests
    --ignore-recommends
       Do  not  check  if  there  is  a  package  `suggesting'
       (--ignore-suggests) or `recommending' (--ignore-recommends) the
       package. When both options are used together, deborphan behaves
       as if the `nice-mode' mentioned below has been turned off.

    -n, --nice-mode
       Włącza tryb "miły". W trybie tym sprawdzane jest, czy są
       zainstalowany pakiety "sugerujące" lub "polecające" wyszukany
       pakiet. Jeżeli tak, to pakiet zostanie zaznaczony jako używany,
       a jeżeli użyto opcji --show-deps, to pakiety sugerujące dany
       pakiet zostaną wypisane tak, jakby od niego zależały.

    -p, --priority=PRIORYTET
       Pokazuje tylko pakiety o priorytecie równym lub większym od
       podanego PRIORYTETU. PRIORYTET może przyjmować wartości  z
       zakresu 1-5 lub być jednym z następujących: required, important,
       standard, optional, extra. Domyślną wartością PRIORYTETU jest 2
       (important).

    --find-config
       Ta opcja wyszuka te niezainstalowane pakiety, których pliki
       konfiguracyjne wciąż istnieją w systemie. Włącza też opcję -a.

    --libdevel
       Oprócz sekcji libs i oldlibs przeszukuje także sekcję libdevel.

  ZARZĄDZANIE PLIKIEM ZATRZYMAŃ
    -A, --add-keep PAKIET1...PAKIETn
       Dodaje  pakiety do listy pakietów zatrzymanych (tj. nigdy
       niepokazywanych, niezależnie od ich stanu). Można podać '-', aby
       lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia. Uwaga:
       wielkość liter w nazwach pakietów jest istotna.

    -k, --keep-file=PLIK
       Używa podanego PLIKU do przetrzymywania listy zatrzymanych
       pakietów.

    -L, --list-keep
       Wyświetla listę zatrzymanych pakietów.

    -R, --del-keep PAKIET1...PAKIETn
       Usuwa  pakiety  z  listy pakietów zatrzymanych (tj. nigdy
       niepokazywanych, niezależnie od ich stanu). Można podać '-', aby
       lista pakietów była odczytana ze standardowego wejścia. Jeżeli
       dany pakiet nie ma żadnych zależności, to następne uruchomienie
       programu deborphan pokaże ten pakiet.

    -Z, --zero-keep
       Usuwa całą listę zatrzymanych pakietów. Ta opcja działa tylko w
       połączeniu z opcją -A.

  ZGADYWANIE
    --guess-*
    --no-guess-*
       deborphan can try to guess what packages may not be of much use
       to you by examining the package's name and/or description. It
       will pretend the package is in the main/libs section, and report
       it as if it were a library. This method is in no way perfect or
       even reliable, so beware when using this! It is also possible to
       tell deborphan e.g. to guess all interpreters but not Perl by
       using --guess-interpreters --no-guess-perl or to guess all but
       not Mono by using --guess-all --no-guess-mono. Please note that
       the --no-guess- option must occur after the --guess- option it
       modifies, this makes it possible to declare more complex things
       like to guess all, except interpreters but additionally try to
       guess perl.

    The following options are to be prefixed by --guess- or (except only)
    by --no-guess-:

    common Ta opcja próbuje znaleźć pakiety współdzielone, tj. pakiety,
       których nazwa kończy się na -common.

    data  Ta opcja próbuje znaleźć pakiety zawierające dane programów, tj.
       pakiety, których nazwa kończy się na -data.

    debug Ta opcja próbuje znaleźć pakiety używane do  debuggowania
       oprogramowania, tj. pakiety, których nazwa kończy się na -dbg.

    dev  Ta  opcja  próbuje  znaleźć pakiety używane do rozwijania
       oprogramowania, tj. pakiety, których nazwa kończy się na -dev.
       Patrz także opcja --libdevel.

    doc  Ta opcja próbuje znaleźć pakiety z dokumentacją, tj. pakiety,
       których nazwa kończy się na -doc.

    dummy Ta opcja próbuje znaleźć pakiety puste ("dummy"), tj. pakiety,
       których krótki opis zawiera słowo dummy lub transational.

    kernel This option tries to find kernel-modules. It tries to match
       (-modules|^nvidia-kernel)-.*[[:digit:]]+\.[[:digit:]]+\.[[:digit:]]+.

    interpreters
       Try to find all interpreter modules (i.e. imply ruby, pike,
       python, perl and mono).

    mono  This option tries to find mono libraries. It tries to match
       ^libmono.

    perl  Ta  opcja próbuje znaleźć moduły perla. Próbuje dopasować
       ^lib.*-perl$.

    pike  Ta opcja próbuje znaleźć moduły pike'a. Próbuje dopasować
       ^pike[[:digit:]]*-.

    python Ta opcja próbuje znaleźć moduły pythona. Próbuje dopasować
       ^python[[:digit:]]*-.

    ruby  This option tries to find ruby modules. It tries to match
       ^lib.*-ruby[[:digit:].]*$.

    section
       Ta opcja próbuje wyszukać biblioteki, które zostały przypadkowo
       umieszczone w niewłaściwej sekcji. Próbuje dopasować wyrażenie
       regularne ^lib, ale nie wtedy, gdy nazwa pakietu kończy się
       jednym z: -dbg, -doc, -perl lub -dev.

    all  Próbuje wszystkiego z powyższych.

    only  Całkowicie ignoruje sekcje pakietów i wyszukuje po nazwie lub
       opisie pakietów. Opcja musi być używana w połączeniu z jedną lub
       większą liczbą powyższych opcji --guess. W przeciwnym razie
       deborphan nic nie wypisze.

PLIKI

    /var/lib/dpkg/status
       Stany dostępnych pakietów. Więcej szczegółów można znaleźć w
       sekcji INFORMACJE O PAKIETACH strony podręcznika dpkg.

    /var/lib/deborphan/keep
       Rozdzielona znakami nowej linii lista pakietów, które należy
       zachować. Nazwy pakietów nie są wymienione w żadnym konkretnym
       porządku.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(8), dselect(8), orphaner(8), editkeep(8), cruft(8), xargs(1)

BŁĘDY

    Jeżeli  zgłaszasz  błąd,  prosimy  o  dołączenie  Twojego  pliku
    /var/lib/dpkg/status. Pomoże nam to w powtórzeniu błędu.

AUTORZY

    deborphan was written by Cris van Pelt <"Cris van Pelt"@tribe.eu.org>,
    then maintained by Peter Palfrader <weasel@debian.org> but is nowadays
    maintained Carsten Hey <c.hey@web.de>