Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    diff - szukanie różnic pomiędzy dwoma plikami

SKŁADNIA

    diff [opcje] plik1 plik2

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo diff
    lub
       info diff.
    W najprostszym przypadku diff porównuje zawartość dwóch plików, plik1 i
    plik2. Nazwa pliku - oznacza tekst odczytywany ze standardowego
    wejścia.  W  specjalnym  przypadku  "diff  - -" porównuje kopię
    standardowego wyjścia ze samym sobą.

    Jeśli plik1 jest katalogiem a plik2 nie, diff porównuje plik z katalogu
    plik1, którego nazwa jest taka sama, jak plik2, i odwrotnie. Plik nie
    będący katalogiem nie może być -.

    Jeśli zarówno plik1 jak i plik2 są katalogami, diff  porównuje
    odpowiednie pliki w obu katalogach, w kolejności alfabetycznej. To
    porównanie nie jest rekurencyjne, chyba że podano opcję -r lub
    --recursive.  diff nigdy nie porównuje zawartości katalogu tak, jakby
    był on plikiem. Podany plik nie może być standardowym wejściem,
    ponieważ standardowe wejście nie ma nazwy i nie dotyczy go zapis `plik
    o tej samej nazwie'.

    Opcje diff na ogół zaczynają się od -, więc zwykle nazwy plików plik1
    oraz plik2 nie mogą zaczynać się od -, jednak argument -- traktuje
    pozostałe argumenty jako nazwy plików, nawet jeśli zaczynają się one od
    -.

OPCJE

    Poniżej znajduje się podsumowanie wszystkich opcji akceptowanych przez
    GNU diff. Większość opcji posiada dwie równoważne formy, jedną z nich
    jest pojedyncza litera poprzedzona kreską -, a drugą pełna nazwa
    poprzedzona przez --. Wiele pojedynczych liter opcji (nie wymagających
    argumentu)  może być łączonych w pojedynczym słowie: `-ac' jest
    równoważne z `-a -c'. Opcje w formie pełnej nazwy mogą być skracane do
    dowolnego unikalnego przedrostka. Klamry ([ i ]) oznaczają, że opcja
    pobiera opcjonalny argument.

    -i
    --ignore-case
       Ignorowanie zmian w wielkości liter, duże i małe litery są
       uznawane za równoważne.

    -w
    --ignore-all-space
       Ignorowanie wszystkich odstępów przy porównywaniu plików.

    -b
    --ignore-space-change
       Ignorowanie zmian w ilości odstępów.

    -B
    --ignore-blank-lines
       Ignorowanie zmian, które jedynie dodają lub usuwają puste linie.

    -I regexp
    --ignore-matching-lines=regexp
       Ignorowanie zmian, które jedynie dodają lub usuwają linie
       pasujące do wyrażenia regularnego regexp.

    --binary
       diff normalnie czyta i zapisuje wszystkie dane jako tekst. Ta
       opcja wymusza odczyt i zapis danych w trybie binarnym.  Nie ma
       efektu na systemach zgodnych z POSIX, jak GNU czy tradycyjne
       Uniksy.  Jednak  wiele  systemów  operacyjnych  komputerów
       osobistych oznacza koniec linii dwuznakową sekwencją: znakiem
       powrotu karetki plus znak nowej linii. Na takich systemach diff
       normalnie ignoruje powroty karetki na wejściu i generuje je na
       końcu każdej linii wyjściowej, ale z opcją --binary traktuje
       powrót karetki jak każdy inny znak wejściowy i nie dokłada go na
       końcu tworzonych linii. Przydatne do operowania na plikach nie-
       tekstowych, które mają być wymieniane z systemami POSIX-owymi.
       Do porównywania dwu plików bajt po bajcie służy polecenie
       cmp(1).

    -a
    --text Traktowanie wszystkich plików jako pliki tekstowe i porównywanie
       ich linia po linii, nawet jeśli nie wyglądają one na pliki
       tekstowe.

    -c
    -C linie
    --context[=linie]
       Użycie kontekstowego formatu wyjściowego z pokazaniem ilości
       linii kontekstu podanej w linie (wartość całkowita), lub trzy
       jeśli nie podano linie. Do prawidłowego  działania  patch
       potrzebuje co najmniej dwóch linii kontekstu.

    -u
    -U linie
    --unified[=linie]
       Użycie zunifikowanego formatu wyjściowego i pokazanie ilości
       linii kontekstu podanej w linie (wartość całkowita), lub trzy
       jeśli  nie  podano linie. Do prawidłowego działania patch
       potrzebuje co najmniej dwóch linii kontekstu.

    -linie Wyświetlenie ilości linii kontekstu podanej w linie (wartość
       całkowita). Ta opcja nie ustala wyjściowego formatu, nie ma ona
       efektu jeśli nie podano opcji -c lub -u. Ta opcja jest
       przestarzała. Do prawidłowego działania patch potrzebuje co
       najmniej dwóch linii kontekstu.

    -L etykieta
    --label=etykieta
       Użycie tekstu etykieta w miejsce nazwy plików w nagłówku formatu
       kontekstowego i zunifikowanego.

    -p
    --show-c-function
       Pokazanie, do jakiej funkcji C należy każda ze zmian.

    -F regexp
    --show-function-line=regexp
       Pokazanie  ostatniej poprzedzającej linii, która pasuje do
       wyrażenia regularnego regexp dla  każdego  różniącego  się
       fragmentu w formacie kontekstowym i zunifikowanym.

    -q
    --brief
       Poinformowanie  jedynie o tym, czy pliki się różnią, bez
       podawania szczegółów na temat różnic.

    -e
    --ed  Stworzenie wyjścia, które jest poprawnym skryptem ed.

    -f
    --forward-ed
       Stworzenie wyjścia, które wygląda prawie tak jak skrypt ed, ale
       zawiera modyfikacje w kolejności pojawiania się zmian w pliku.

    -n
    --rcs Wyprowadzenie  różnic w formacie RCS, tak jak -f, z tym
       wyjątkiem, że każda komenda wyszczególnia numer linii, której
       dotyczy.

    -y
    --side-by-side
       Użycie formatu wyjściowego jeden obok drugiego.

    -W kolumny
    --width=kolumny
       Użycie szerokości wyjścia kolumny w formacie jedna obok drugiej.

    --left-column
       Wyświetlenie jedynie lewej kolumny z dwóch wspólnych w formacie
       jedna obok drugiej.

    --suppress-common-lines
       Nie wyświetlanie wspólnych linii w formacie jedna obok drugiej.

    -D nazwa
    --ifdef=nazwa
       Stworzenie połączonego wyjścia w formacie preprocesora nazwa.

    --old-group-format=formatgrupy
       Użycie formatu formatgrupy do wyprowadzenia grupy linii wziętej
       jedynie  z  pierwszego pliku.  Pomocne w tworzeniu plików
       wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --new-group-format=formatgrupy
       Użycie formatu formatgrupy do wyprowadzenia grupy linii wziętej
       jedynie z drugiego pliku. Pomocne w tworzeniu plików wynikowych
       o konstrukcji typu if-then-else.

    --changed-group-format=formatgrupy
       Użycie formatu wyjściowego formatgrupy do wyświetlania grupy
       linii zawierających różniące się linie z obu plików. Pomocne w
       tworzeniu plików wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --unchanged-group-format=formatgrupy
       Użycie formatu formatgrupy do wyprowadzenia wspólnej grupy linii
       wziętej z obu plików. Pomocne w tworzeniu plików wynikowych o
       konstrukcji typu if-then-else.

       Format grupy linii
       W formacie określającym sposób wypisania grupy linii zwykłe
       znaki oznaczają same siebie; specyfikacje konwersji zaczynają
       się od znaku procentu % i mają jedną z poniższych postaci:

       %< linie z plik1, łącznie z końcowym znakiem nowej linii,
         formatowane zgodnie z formatem starych linii

       %> linie z plik2, formatowane zgodnie z formatem nowych linii

       %= linie wspólne dla obu plików, formatowane zgodnie z formatem
         linii niezmienionych

       %[-][szer][.[dok]]{doxX}litera
         wartość określona liter, sformatowana w stylu  printf.
         litery mają, w odniesieniu do grup linii w nowym pliku,
         następujące znaczenie (dla grup w starym pliku używa się
         małych liter):
          F numer pierwszej linii
          L numer ostatniej linii
          N ilość linii = L-F+1
          E F-1
          M L+1

       %% pojedynczy dosłowny znak procentu %.

       %c'C'
         gdzie C jest pojedynczym znakiem, oznacza C. Nie może to być
         odwrotny ukośnik ani apostrof. Na przykład, %c':' oznacza
         dwukropek, nawet wewnątrz części then formatu if-then-else,
         którą normalnie by kończył.

       %c'\O'
         gdzie O jest łańcuchem 1, 2 lub 3 cyfr ósemkowych, oznacza
         znak o kodzie ósemkowym O. Na przykład, %c'\0' oznacza znak
         null.

       (A=B?T:E)
         Jeśli A równa się B, to T, w przeciwnym razie E. A i B są
         albo obie stałymi podanymi dziesiętnie albo pojedynczymi
         literami, interpretowanymi jak wyżej.

    --line-format=formatlinii
       Użycie formatu formatlinii do wyprowadzenia wszystkich linii.
       To samo, co równoczesne użycie wszystkich opcji formatowania
       linii (--old-line-format, --new-line-format, --unchanged-line-
       format) z tym samym formatem.  Pomocne w tworzeniu plików
       wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --old-line-format=formatlinii
       Użycie formatu formatlinii do wyprowadzenia linii  wziętej
       jedynie  z  pierwszego pliku.  Pomocne w tworzeniu plików
       wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --new-line-format=formatlinii
       Użycie formatu formatlinii do wyprowadzenia linii  wziętej
       jedynie z drugiego pliku. Pomocne w tworzeniu plików wynikowych
       o konstrukcji typu if-then-else.

    --unchanged-line-format=formatlinii
       Użycie formatu formatlinii do wyprowadzenia wspólnej linii
       wziętej z obu plików. Pomocne w tworzeniu plików wynikowych o
       konstrukcji typu if-then-else.

       Format linii
       W formacie określającym sposób wypisania linii zwykłe znaki
       oznaczają same siebie; specyfikacje konwersji zaczynają się od
       znaku procentu % i mają jedną z poniższych postaci:

       %l zawartość danej linii, nie licząc kończącego ją znaku nowej
         linii (jeśli jest takowy).  Ten format ignoruje czy linia
         jest niekompletna czy poprawnie zakończona.

       %L zawartość danej linii, łącznie z kończącym ją znakiem nowej
         linii (jeśli jest takowy). Jeżeli linia jest niekompletna,
         to zachowuje tę niekompletność.

       %[-][szer][.[dok]]{doxX}n
         numer linii wejściowej, sformatowany w stylu printf.

       %% dosłowny znak procentu %.

       %c'C'
         dosłowny znak C.  Nie może to być odwrotny ukośnik ani
         apostrof.

       %c'\O'
         znak o kodzie ósemkowym O.

    -l
    --paginate
       Przesłanie wyjścia przez pr, aby podzielić je na strony.

    -t
    --expand-tabs
       Rozszerzanie tabulatorów do spacji na wyjściu, aby zachować
       oryginalne ułożenie tabulatorów pliku wejściowego.

    -T
    --initial-tab
       Wyprowadzenie tabulatora zamiast spacji przed tekstem linii w
       formacie normalnym lub kontekstowym. Powoduje to normalny wygląd
       tabulatorów w linii.

    -r
    --recursive
       Rekurencyjne  porównanie  wszystkich  podkatalogów,  jeśli
       porównywane są katalogi.

    -N
    --new-file
       Jeśli podczas porównywania katalogów plik istnieje jedynie w
       jednym z katalogów, będzie traktowany tak, jakby był obecny w
       drugim katalogu, ale pusty.

    -P
    --unidirectional-new-file
       Jeśli podczas porównywania katalogów plik istnieje jedynie w
       drugim katalogu, będzie traktowany tak, jakby był obecny w
       pierwszym katalogu, ale pusty.

    -s
    --report-identical-files
       Poinformowanie, jeśli oba pliki są identyczne.

    -x wzorzec
    --exclude=wzorzec
       Podczas  porównywania  katalogów,  ignorowanie  plików  i
       podkatalogów, których nazwy pasują do wzorca wzorzec.

    -X plik
    --exclude-from=plik
       Podczas  porównywania  katalogów,  ignorowanie  plików  i
       podkatalogów, których nazwa pasuje do jednego z wzorców podanych
       w pliku plik.

    -S plik
    --starting-file=plik
       Podczas porównywania katalogów rozpoczęcie od pliku plik. Opcja
       ta jest użyteczna podczas wznawiania przerwanego porównania.

    --horizon-lines=linie
       Nie ignorowanie ostatnich linie linii wspólnego przedrostka oraz
       pierwszych linie linii wspólnego przyrostka.

    -d
    --minimal
       Zmiana algorytmu na taki, który może czasami znaleźć mniejszą
       liczbę zmian.  Spowalnia to działania diff (czasami bardzo
       znacznie).

    -H
    --speed-large-files
       Użycie algorytmów heurystycznych aby przyspieszyć przeszukiwanie
       dużych plików ze znaczną liczbą rozrzuconych małych zmian.

    -h   Ta opcja aktualnie nie ma żadnego efektu, ale istnieje dla
       zgodności z systemem Unix.

    --sdiff-merge-assist
       Wyświetlenie dodatkowych informacji pomocnych dla sdiff. sdiff
       korzysta z tej opcji gdy uruchamia diff. Użytkownicy nie powinni
       korzystać z tej opcji bezpośrednio.

    --help Wyświetlenie informacji o stosowaniu programu i dostępnych
       opcjach.

    -v
    --version
       Wyświetlenie numeru wersji programu.

KOPIOWANIE

    Plik ten powstał na podstawie podręcznika info pakietu diffutils.

    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.

ZOBACZ TAKŻE

    cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1), pr(1), sdiff(1).

DIAGNOSTYKA

    Zwracana wartość 0 oznacza, że nie odnaleziono różnic, 1 oznacza
    znalezienie różnic, a 2 kłopoty.