Provided by: dpkg-dev_1.15.5.6ubuntu4_all bug

NAZWA

    dpkg-buildpackage - buduje pakiety źródłowe lub binarne ze źródeł

SKŁADNIA

    dpkg-buildpackage [opcje]

OPIS

    dpkg-buildpackage  jest programem automatyzującym proces budowania
    pakietu Debiana. Proces ten składa się z następujących kroków:

    1. Przygotowuje środowisko budowania  poprzez  ustawienie  różnych
     zmiennych środowiska (patrz ZMIENNE ŚRODOWISKA).

    2. Sprawdza czy zależności i konflikty czasu budowania są spełnione (o
     ile nie jest podane -d).

    3. Jeśli określony cel został wskazany z użyciem opcji -T lub --target,
     wywołuje ten cel i na tym kończy. W przeciwnym wypadku wywołuje
     fakeroot debian/rules clean, aby wyczyścić drzewo budowania pakietu
     (chyba że użyje się opcji -nc).

    4. Wywołuje dpkg-source aby wygenerować pakiet źródłowy (chyba że
     żądano tylko zbudowania pakietu binarnego, podając opcję -b, -B lub
     -A).

    5. Wywołuje debian/rules build, a następnie fakeroot debian/rules
     binary-target (chyba że żądano tylko zbudowania pakietu źródłowego,
     podając opcję -S). Proszę zauważyć, że binary-target ma wartość
     binary (domyślnie, lub gdy podano -b), binary-arch (jeśli podano -B)
     lub binary-indep (jeśli podano -A).

    6. Wywołuje gpg aby podpisać plik .dsc (jeśli jest, chyba że podano
     opcję -us).

    7. Wywołuje dpkg-genchanges aby  wygenerować  plik  .changes.  Do
     dpkg-genchanges przekazywanych jest wiele opcji dpkg-buildpackage.

    8. Wywołuje gpg aby podpisać plik .changes (chyba że podano opcję -uc).

    9. Jeśli podana jest opcja -tc, wywołuje ponownie fakeroot debian/rules
     clean.

OPCJE

    -b   Określa budowanie tylko pakietów binarnych, żadne pliki źródłowe
       nie  będą  budowane  ani  dystrybuowane.  Przekazywane  do
       dpkg-genchanges.

    -B   Określa budowanie tylko pakietów binarnych, ograniczone do
       pakietów  zależnych  od  architektury.  Przekazywane  do
       dpkg-genchanges.

    -A   Określa budowanie tylko pakietów binarnych, ograniczone do
       pakietów  niezależnych  od  architektury.  Przekazywane  do
       dpkg-genchanges.

    -S   Określa budowanie tylko pakietów źródłowych, bez budowania
       pakietów binarnych. Przekazywane do dpkg-genchanges.

    --target=cel
    --target cel
    -Tcel
       Wywołuje debian/rules cel po przygotowaniu środowiska budowania
       i na tym kończy proces budowania pakietu. Jeśli podana została
       również opcja --as-root, wtedy polecenie to jest wykonywane z
       prawami administratora. Proszę zauważyć, że cele oficjalnie
       określone w Polityce Debiana jako wymagające uruchamiania z
       prawami administratora nie wymagają tej opcji.

    --as-root
       Znacząca  jedynie  w połączeniu z opcją --target. Wymusza
       uruchomienie celu z prawami administratora.

    -si
    -sa
    -sd
    -vwersja
    -Copis_zmian
    -madres opiekuna
    -eadres_opiekuna
       Przekazywana bez zmian do dpkg-genchanges. Więcej informacji na
       stronie podręcznika tego programu.

    -aarchitektura
       Określa architekturę Debiana dla której jest budowany pakiet.
       Architektura maszyny, na której jest budowany pakiet, jest
       określana automatycznie i stanowi również domyślną architekturę
       docelową.

       Jeśli architektura docelowa różni się od architektury używanej
       podczas budowania (jak ma to miejsce przy kompilacji skrośnej),
       oraz jeśli zmienna środowiska PKG_CONFIG_LIBDIR  nie  jest
       ustawiona, wtedy jest ustawiana na wartość nadającą się do
       kompilacji                       skrośnej
       ("/usr/typ-systemu-gnu/lib/pkgconfig/:/usr/share/pkgconfig").

    -ttyp-systemu-gnu
       Określa typ systemu GNU, dla którego budujemy. Może być użyte
       zamiast -a lub jako uzupełnienie do nadpisania domyślnego typu
       systemu GNU docelowej architektury Debiana.

    -jzadania
       Liczba  zadań, które mogą zostać równocześnie uruchomione,
       odpowiednik opcji make(1) o tej samej nazwie. Dodaje się do
       zmiennej środowiskowej MAKEFLAGS, co powinno spowodować, że
       wszystkie kolejne wywołania programu make odziedziczą tę opcję.
       Także  dodaje  parallel=zadania  do  zmiennej środowiskowej
       DEB_BUILD_OPTIONS, co pozwala plikom debian/rules na korzystanie
       z  tej  informacji  dla  ich  własnych  celów.  Wartość
       parallel=zadania zmiennej środowiska DEB_BUILD_OPTIONS nadpisuje
       wartość przekazaną w opcji -j, jeśli została ona podana.

    -D   Sprawdza  zależności i konflikty czasu budowania, przerywa
       działanie z błędem jeżeli nie będą spełnione. Jest to zachowanie
       domyślne.

    -d   Nie sprawdza zależności czasu budowania ani konfliktów.

    -nc  Pomija czyszczenie drzewa źródeł pakietu (implikuje -b, jeśli
       nic innego nie zostało wybrane spośród -B, -A oraz -S).

    -tc  Po zbudowaniu pakietu czyści katalog ze źródłami (używając
       gain-root-command debian/rules clean).

    -rpolecenie-uzyskiwania-praw-administratora
       Kiedy  dpkg-buildpackage  potrzebuje  wykonać część procesu
       budowania jako administrator, poprzedza wykonywane polecenia
       poleceniem-uzyskiwania-praw-administratora, jeśli takowe zostało
       podane. Jeśli natomiast nie zostało podane, zostanie domyślnie
       użyte  polecenie  fakeroot,  o  ile  jest  dostępne.
       polecenie-uzyskiwania-praw-administratora powinno zaczynać się
       nazwą programu dostępnego przez zmienną systemową PATH, któremu
       będą przekazywane argumenty w postaci właściwego programu do
       wykonania      oraz      jego      parametrów.
       polecenie-uzyskiwania-praw-administratora może samo  zawierać
       parametry (muszą być one rozdzielone spacjami), ale nie może
       zawierać          metaznaków          powłoki.
       poleceniem-uzyskiwania-praw-administratora  mogą  typowo  być
       fakeroot, sudo, super lub really. su nie nadaje się do tego
       celu, ponieważ może tylko wywołać powłokę użytkownika używając
       -c zamiast przekazywać indywidualnie argumenty dla polecenia do
       wykonania.

    -Rplik_rules
       Budowanie pakietu Debiana zwykle wymaga wywołania debian/rules
       jako polecenia z kilkoma standardowymi parametrami. Używając tej
       opcji można podać wywołanie innego programu, który posłuży do
       zbudowania pakietu (może także zawierać dodatkowe parametry
       rozdzielone  spacjami). Może być także użyta do wykonania
       standardowego pliku reguł z użyciem innego programu make (np.
       podając /usr/local/bin/make -f debian/rules jako plik_rules).

    -ppolecenie-podpisywania
       Gdy dpkg-buildpackage będzie potrzebował wywołać GPG lub PGP aby
       podpisać plik kontrolny źródeł (.dsc) lub plik  .changes,
       zostanie  uruchomione  polecenie-podpisywania  (w  razie
       konieczności przeszukując PATH) zamiast gpg. Parametry normalnie
       przekazywane   do   pgp   zostaną   przekazane   do
       polecenia-podpisywania. Jeśli polecenie-podpisywania przyjmuje
       argumenty w stylu GPG zamiast atylu PGP, należy użyć opcji
       -sgpg. polecenie-podpisywania nie powinno zawierać spacji ani
       innych metaznaków powłoki.

    -kid-klucza
       Określa ID klucza używanego do podpisywania pakietów.

    -us  Nie próbuje podpisywać pakietów.

    -uc  Nie próbuje podpisywać plików .changes.

    -i[wyra_regularne]
    -I[wzorzec]
    -s[nsAkurKUR]
    -z, -Z
       Przekazywana bez zmian do dpkg-source. Więcej informacji na
       stronie podręcznika tego programu

    --admindir=katalog
    --admindir katalog
       Zmienia położenie bazy danych  dpkg.  Domyślnie  jest  to
       /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

  Zmienne ustawiane przez dpkg-architecture
    Wywołuje program dpkg-architecture z przekazaniem parametrów -a oraz
    -t. Wszystkie zmienne uzyskane na wyjściu dzięki jego opcji -s są
    dołączane do środowiska budowania.

  Flagi kompilatora
    Odpowiednie zmienne środowiska do określania opcji kompilatora i
    linkera są ustawiane na wartości domyślne, chyba że już są ustawione w
    środowisku. Należy zauważyć, że ten mechanizm został wprowadzony
    dopiero w wersji 1.14.17 dpkg-dev i jeszcze nie wszystkie pliki rules i
    narzędzia do budowania pakietów honorują te zmienne.

    CFLAGS Opcje optymalizacji, które są przekazywane do systemu budowania
       Debiana i mogą/powinny być nadpisane przy budowaniu pakietu
       jeśli jest to potrzebne (wartość domyślna: -g -O2, lub -g -O0
       jeśli opcja noopt jest podana w DEB_BUILD_OPTIONS). Nadpisywanie
       opcji  może być użyte w celu ustawienia wyższego poziomu
       optymalizacji lub radzenia sobie z błędami kompilatora, które
       pojawiają się przy niektórych poziomach optymalizacji (poziom
       określony w ostatniej opcji "zwycięża").

    CFLAGS_APPEND
       Opcje optymalizacji dodawane do flag kompilatora, które nie mogą
       być  nadpisane  przez  pakiet (głównie używane dla testów
       budowania). Wartość domyślna: puste.

    CXXFLAGS
       To samo co CFLAGS dla źródeł C++.

    CXXFLAGS_APPEND
       To samo co CFLAGS_APPEND dla źródeł C++.

    FFLAGS To samo co CFLAGS dla źródeł w Fortranie.

    FFLAGS_APPEND
       To samo co CFLAGS_APPEND dla źródeł w Fortranie.

    CPPFLAGS
       Flagi preprocesora, które są przekazywane do systemu budowania
       Debiana i mogą/powinny być nadpisane przy budowaniu pakietu
       jeśli jest to potrzebne (wartość domyślna: puste). To makro jest
       rzadko stosowane (większość systemów budowania używa po prostu
       CFLAGS zamiast CPPFLAGS).

    CPPFLAGS_APPEND
       Flagi dodawane do flag preprocesora, które nie mogą  być
       nadpisane przez pakiet (głównie używane dla testów budowania).
       Wartość domyślna: puste.

    LDFLAGS
       Opcje przekazywane do kompilatora podczas łączenia  plików
       wykonywalnych lub współdzielonych bibliotek (jeśli linker jest
       wywoływany bezpośrednio, -Wl i , muszą być usunięte z tych
       opcji). Wartość domyślna: puste.

    LDFLAGS_APPEND
       Opcje  optymalizacji  dodawane do flag kompilatora podczas
       łączenia kodu, które nie mogą być nadpisane przez pakiet
       (głównie używane dla testów budowania). Wartość domyślna: puste.

BŁĘDY

    Powinno być możliwe podanie spacji, metaznaków powłoki oraz argumentów
    dla gain-root-command oraz sign-command.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg-source(1), dpkg-architecture(1), dpkg-genchanges(1), fakeroot(1),
    gpg(1).

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2007 Frank Lichtenheld
    Copyright (C) 2008 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008