Provided by: dpkg-dev_1.15.5.6ubuntu4_all bug

NAZWA

    dpkg-parsechangelog - przetwarza pliki dzienników zmian Debiana

SKŁADNIA

    dpkg-parsechangelog [opcje]

OPIS

    dpkg-parsechangelog czyta i przetwarza dziennik zmian rozpakowanego
    drzewa źródeł pakietu Debiana i wypisuje te informacje na standardowym
    wyjściu w postaci czytelnej dla maszyny.

OPCJE

    -ldziennik_zmian
       Określa dziennik zmian, z którego będą czytane informacje.
       Domyślnym plikiem jest debian/changelog.

    -Fformat_dziennika_zmian
       Określa format dziennika zmian. Domyślnie format jest czytany ze
       specjalnej linii znajdującej się przy końcu pliku lub - jeśli
       taka linia nie istnieje - używany jest standardowy format
       Debiana.

    -Lkatalog-lib
       Określa dodatkowy katalog, w którym będą wyszukiwane skrypty
       parsera. Katalog ten jest przeszukiwany  przed  domyślnymi
       katalogami,       którymi      obecnie      są
       /usr/local/lib/dpkg/parsechangelog             oraz
       /usr/lib/dpkg/parsechangelog.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

  Opcje parsera
    Poniższe opcje mogą być użyte do wpływania na parser dziennika zmian,
    np. na zakres wpisów lub format wyjścia. Powinny być obsługiwane przez
    skrypty parsera. Patrz także OSTRZEŻENIA.

    --format format_wyjciowy
       Ustawia format wyjścia. Obecnie wspieranymi wartościami są dpkg
       oraz rfc822. dpkg jest klasycznym formatem wyjścia (z czasów
       sprzed powstania tej opcji) i jest domyślnym formatem. Składa
       się z jednego akapitu w formacie pliku kontrolnego Debiana
       (patrz dpkg-control(5)). Jeśli zażądano więcej niż jednego
       wpisu, to o ile nie podano inaczej - większość pól jest brana z
       najnowszego wpisu:

       Source: <nazwa pakietu>

       Version: <wersja>

       Distribution: <dystrybucja docelowa>

       Urgency: <ważność>
           Jest używana największa wartość ważności ze wszystkich
           dołączonych wpisów.

       Maintainer: <autor>

       Date: <data>

       Closes: <number błędu>
           Pola Closes wszystkich włączonych wpisów są łączone.

       Changes: <wpisy dziennika zmian>
           Tekst wszystkich wpisów dziennika zmian jest łączony. Aby
           uczynić to pole poprawnym wieloliniowym polem w formacie
           pliku kontrolnego Debiana, wszystkie puste linie są
           zastępowane pojedynczymi kropkami oraz jest dodawana
           spacja na początku każdej linii. Dokładana zawartość
           zależy od formatu dziennika zmian.

       Mogą  także  występować  dodatkowe pola zdefiniowane przez
       użytkownika.

       Format rfc822 używa tych samych pól, ale wypisuje osobny akapit
       dla każdego użytego wpisu z dziennika zmian tak, że zachowane są
       wszystkie metadane z każdego wpisu.

    --since wersja, -swersja, -vwersja
       dołącza wszystkie zmiany późniejsze niż wersja.

    --until wersja, -uwersja
       dołącza wszystkie zmiany wcześniejsze niż versja.

    --from wersja, -fwersja
       dołącza wszystkie zmiany równe wersji lub późniejsze od niej.

    --to wersja, -twersja
       dołącza wszystkie zmiany większe do wersji lub równe jej.

    --count liczba, -cliczba, -nliczba
       dołącza liczba wpisów z początku pliku (lub z jego końca, gdy
       liczba jest mniejsza od zera).

    --offset liczba, -oliczba
       zmienia punkt początkowy dla opcji --count, licząc od początku
       pliku (lub od jego końca, jeśli liczba jest mniejsza od zera).

    --all dołącza wszystkie zmiany.

OSTRZEŻENIA

    Wszystkie opcje parsera, z wyjątkiem -v, są obsługiwane przez dpkg od
    wersji 1.14.16. Zewnętrzne parsery dzienników zmian w formatach innych
    niż debian mogą nie obsługiwać wszystkich opcji.

PLIKI

    debian/changelog
       Dziennik zmian jest używany do pozyskania informacji o pakiecie
       źródłowym zależnych od jego wersji, takich jak ważność i
       dystrybucja wydania, zmiany dokonane po określonym wydaniu, oraz
       numer wersji pakietu.

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2007, 2008 Frank Lichtenheld

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008