Provided by: dpkg_1.15.5.6ubuntu4_i386 bug

NAZWA

    dpkg-query - narzędzie przepytywania bazy danych dpkg

SKŁADNIA

    dpkg-query [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-query  jest narzędziem służącym do pokazywania informacji o
    pakietach wymienionych w bazie danych dpkg.

POLECENIA

    -l, --list wzorzec-nazwy-pakietu...
       Wypisuje listę pakietów odpowiadających podanemu wzorcu nazwy.
       Jeśli nie podano wzorca-nazwy-pakietu, wypisuje listę wszystkich
       pakietów z pliku /var/lib/dpkg/status, pomijając jednak te,
       które są oznaczone jako niezainstalowane (czyli takie, które
       zostały uprzednio wyczyszczone z plików konfiguracyjnych -
       purge). Do wzorca-nazwy-pakietu można wpisać znaki specjalne
       powłoki (wildcards). Prawdopodobnie potrzebne będzie zacytowanie
       wzorca-nazwy-pakietu, aby powłoka nie rozwinęła tego wzorca. Na
       przykład, poniższe polecenie wypisze nazwy wszystkich pakietów
       zaczynających się od "libc6":

        dpkg-query -l 'libc6*'

       Format  wyjścia  tej  opcji  nie jest konfigurowalny, ale
       automatycznie się zmienia, dostosowując się do  szerokości
       terminalu. Jest to przeznaczone dla ludzi i nie musi być łatwo
       parsowalne przez maszynę. Patrz  opcje  -W  (--show)  and
       --showformat, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować format
       wyjścia.

    -W, --show wzorzec-nazwy-pakietu...
       Zupełnie tak jak opcja --list, ta opcja wyświetli wszystkie
       pakiety pasujące do danego wzorca. Jednakże użytkownik może
       dostosować format wyjścia do swoich potrzeb za pomocą opcji
       --showformat.  W domyślnym formacie dla każdego pasującego
       pakietu wyświetlana jest pojedyncza linia zawierająca jego nazwę
       oraz - po znaku tabulacji - zainstalowaną wersję.

    -s, --status nazwa-pakietu...
       Podanie stanu pakietu o podanej nazwie. Polecenie po prostu
       wyświetli informacje, które znajdują się w  bazie  danych
       pakietów.

    -L, --listfiles nazwa-pakietu...
       Podanie listy plików zainstalowanych z nazwy-pakietu. Jednakże
       pliki, które zostały utworzone przez skrypty  instalacyjne
       pakietu, nie będą podane.

    -c, --control-path nazwa-pakietu [plik-kontrolny]
       Wyświetla listę ścieżek dla plików kontrolnych instalowanych w
       systemie przez pakiet o podanej nazwie-pakietu. Jeśli podany
       jest plik-kontrolny, wyświetlana jest jedynie ścieżka dla tego
       pliku kontrolnego, o ile tylko istnieje. Uwaga: to polecenie
       jest  połowicznie  publiczne, powinno być używane tylko w
       ostateczności jeśli żaden inny interfejs nie jest dostępny. Może
       zostać uznane za przestarzałe jeśli powstaną lepsze interfejsy
       lub zostaną rozwiązane bieżące niedostatki architektoniczne.

    -S, --search wzorzec-wyszukiwania-nazwy-pliku...
       Szukanie pliku o podanym wzorcu pośród zainstalowanych pakietów.
       Wzorzec może zawierać zwykłe operatory powtórzenia. Polecenie to
       nie wyszuka dodatkowych plików  tworzonych  przez  skrypty
       instalacyjne pakietów oraz nie wyświetli alternatyw.

    -p, --print-avail nazwa-pakietu...
       Wyświetla szczegółowe informacje na temat pakietu nazwa-pakietu,
       pochodzące z pliku /var/lib/dpkg/available. Użytkownicy nakładek
       opartych o APT powinni używać apt-cache show package-name
       zamiast tej opcji, ponieważ plik available jest utrzymywany w
       aktualności jedynie przy użyciu dselect.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

    --license, --licence
       Pokazuje informacje o licencji i prawach autorskich i kończy
       działanie.

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia położenie bazy danych  dpkg.  Domyślnie  jest  to
       /var/lib/dpkg.

    -f, --showformat=format
       Opcja jest używana do podania formatu wyjścia produkowanego
       przez --show. Format jest łańcuchem znaków, który  będzie
       wyświetlony dla każdego wypisanego pakietu.

       W łańcuchu formatu, "\" jest znakiem cytowania:

         \n nowa linia
         \r powrót karetki
         \t tabulacja

       "\"  poprzedzający  jakikolwiek  inny znak znosi specjalne
       znaczenie następującego po nim znaku, co może być przydatne dla
       "\" oraz "$".

       Informacje o pakiecie można wyświetlać, dodając odwołania do pól
       pakietu z użyciem składni "${pole[;szeroko]}".  Pola  są
       wyrównywane do prawej strony, chyba że szeroko jest liczbą
       ujemną, w którym to wypadku będzie użyte wyrównanie do lewej
       strony. Rozpoznawane są następujące pola, ale niekoniecznie są
       one włączane w pliku statusu (trafiają tam tylko pola wewnętrzne
       lub pola zawarte w binarnym pakiecie):

         Architecture
         Bugs
         Conffiles (wewnętrzne)
         Config-Version (wewnętrzne)
         Conflicts
         Breaks
         Depends
         Description
         Enhances
         Essential
         Filename (wewnętrzne, związane z dselect)
         Homepage
         Installed-Size
         MD5sum (wewnętrzne, związane z dselect)
         MSDOS-Filename (wewnętrzne, związane z dselect)
         Maintainer
         Origin
         Package
         Pre-Depends
         Priority
         Provides
         Recommends
         Replaces
         Revision (przestarzałe)
         Section
         Size (wewnętrzne, związane z dselect)
         Source
         Status (wewnętrzne)
         Suggests
         Tag (zwykle nie w .deb, ale w plikach Packages systemu APT)
         Triggers-Awaited (wewnętrzne)
         Triggers-Pending (wewnętrzne)
         Version

       Domyślnym  formatem  jest  "${Package}\t${Version}\n". Można
       również zażądać wszystkich pozostałych pól z pliku status (tj.
       pól zdefiniowanych przez użytkownika). Zostaną one wypisane w
       takiej postaci, w jakiej znajdują się w pliku status, nie będzie
       więc dokonywana żadna konwersja czy sprawdzanie błędów. Aby
       wyświetlić nazwę opiekuna pakietu dpkg i zainstalowaną wersję
       tego pakietu, można uruchomić:

        dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

ŚRODOWISKO

    COLUMNS
       Zmienna ta wpływa na wyjście polecenia --list, zmieniając jego
       szerokość.

AUTOR

    Copyright (C) 2001 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008