Provided by: dpkg-dev_1.15.5.6ubuntu4_all bug

NAZWA

    dpkg-shlibdeps - generowanie zależności podstawień współdzielonych
    bibliotek

SKŁADNIA

    dpkg-shlibdeps [opcje] plik_wykonywalny|-eplik_wykonywalny [opcje]

OPIS

    dpkg-shlibdeps określa zależności podstawień współdzielonych bibliotek
    dla plików wykonywalnych podanych jako argumenty. Zależności te są
    dodawane do pliku podstawień zmiennych debian/substvars jako zmienne
    shlibs:pole-zalenoci,  przy  czym  pole-zalenoci  jest  nazwą
    odpowiedniego pola zależności. Wszystkie inne zmienne rozpoczynające
    się od shlibs: są usuwane z tego pliku.

    dpkg-shlibdeps  ma  dwa źródła informacji służące do generowania
    informacji o zależnościach. Są to pliki symbols lub pliki shlibs. Dla
    każdego pliku binarnego analizowanego przez dpkg-shlibdeps określana
    jest lista bibliotek, z którymi jest on linkowany. Następnie dla każdej
    biblioteki przeglądany jest plik symbols lub plik shlibs (jeśli ten
    pierwszy nie istnieje, lub gdy debian/shlibs.local zawiera stosowną
    zależność). Oba pliki powinny być dostarczane przez pakiet zawierający
    bibliotekę   i   powinny   więc   być   dostępne   jako
    /var/lib/dpkg/info/pakiet.symbols lub /var/lib/dpkg/info/pakiet.shlibs.
    Nazwa pakietu jest określana w dwóch krokach: odnalezienie pliku
    biblioteki w systemie (sprawdzając w tych samych katalogach, których
    używa ld.so), a następnie użycie dpkg -S plik-biblioteki w celu
    określenia pakietu dostarczającego daną bibliotekę.

  Pliki symboli
    Pliki  symboli  zawierają  dokładniejsze  określenia informacji o
    zależnościach, dostarczając minimum zależności dla każdego symbolu
    eksportowanego przez bibliotekę. Skrypt próbuje odnaleźć plik związany
    z pakietem biblioteki w następujących miejscach (użyte jest pierwsze
    dopasowanie):

    debian/*/DEBIAN/symbols
       Informacje o współdzielonej bibliotece wygenerowane w bieżącym
       procesie budowy, który wywołał również dpkg-shlibdeps. Są one
       generowane przez dpkg-gensymbols(1). Są używane tylko, gdy
       biblioteka znajduje się w drzewie budowania pakietu. Plik
       "symbols" z tego drzewa ma pierwszeństwo nad plikami symboli z
       innych pakietów binarnych.

    /etc/dpkg/symbols/pakiet.symbols.arch

    /etc/dpkg/symbols/pakiet.symbols
       Informacje o zasięgu systemu, które nadpisują informacje o
       zależnościach bibliotek współdzielonych. arch jest architekturą
       bieżącego  systemu  (określoną  przez  dpkg-architecture
       -qDEB_HOST_ARCH).

    katalog_admin/info/pakiet.symbols
       Dostarczane przez pakiet informacje o zależnościach bibliotek
       współdzielonych. O ile nie jest nadpisany, admindir ma wartość
       /var/lib/dpkg.

    Podczas przeszukiwania symboli używanych przez wszystkie pliki binarne,
    dpkg-shlibdeps zapamiętuje (największą) minimalną wersję wymaganą dla
    każdej biblioteki. Na końcu procesu jest więc w stanie wypisać
    minimalne zależności dla każdej użytej biblioteki (pod warunkiem, że
    informacja z plików symbols jest dokładna).

    Jako zabezpieczenie plik symboli może zawierać pole metainformacji
    Build-Depends-Package, zaś dpkg-shlibdeps określając minimalną wersję
    wymaganą przez odpowiadający pakiet z pola Build-Depends będzie używać
    właśnie tej wersji, jeśli jest ona wyższa niż minimalna wersja
    określona dzięki przeszukiwaniu symboli.

  Pliki "shlibs"
    Pliki "shlibs" wiążą bezpośrednio bibliotekę z zależnościami (bez
    przeglądania symboli). Jest to więc często silniejsze niż naprawdę
    potrzebne, ale bardzo bezpieczne i łatwe w obsłudze.

    Zależności dla biblioteki są wyszukiwane w kilku miejscach. Używany
    jest pierwszy plik zawierający informacje dla danej biblioteki:

    debian/shlibs.local
       Lokalne informacje  z  pakietu  nadpisujące  informacje  o
       zależnościach bibliotek współdzielonych.

    /etc/dpkg/shlibs.override
       Informacje o zasięgu systemu, które nadpisują informacje o
       zależnościach bibliotek współdzielonych.

    debian/*/DEBIAN/shlibs
       Informacje  o  zależnościach  współdzielonych  bibliotek
       wygenerowane w bieżącym procesie budowy, który wywołał również
       dpkg-shlibdeps. Są używane tylko, gdy biblioteka znajduje się w
       drzewie budowania pakietu. Plik "shlibs" z tego drzewa ma
       pierwszeństwo nad plikami shlibs z innych pakietów binarnych."

    katalog_admin/info/package.shlibs
       Dostarczane przez pakiet informacje o zależnościach bibliotek
       współdzielonych. O ile nie jest nadpisany, admindir ma wartość
       /var/lib/dpkg.

    /etc/dpkg/shlibs.default
       Domyślna informacja o zależnościach bibliotek współdzielonych, o
       zakresie systemu.

    Uzyskane zależności są używane bezpośrednio (chyba, że są odfiltrowane
    ponieważ zostały zidentyfikowane jako duplikaty lub słabsze niż jakaś
    inna zależność).

OPCJE

    dpkg-shlibdeps interpretuje parametry nie będące opcjami jako nazwy
    plików wykonywalnych, tak jakby były podane przez -eplik_wykonywalny.

    -eplik_wykonywalny
       Włączenie zależności odpowiadających bibliotekom współdzielonym
       wymaganym przez plik_wykonywalny.

    -dpole_zalenoci
       Dodanie zależności, które mają być dodane do pola zależności
       pole_zalenoci pliku kontrolnego. (Zależności dla tego pola są
       umieszczane w zmiennej shlibs:pole_zalenoci.)

       Opcja -dpole_zalenoci wpływa na wszystkie pliki wykonywalne
       podane po tej opcji, aż do następnego  -dpole_zalenoci.
       Domyślnym polem_zalenoci jest Depends.

       Jeśli to samo określenie zależności (lub zbiór alternatyw)
       pojawia się w więcej niż jednej nazwie z rozróżnianych pól
       zależności  Pre-Depends,  Depends, Recommends, Enhances lub
       Suggests to dpkg-shlibdeps automatycznie usunie zależność ze
       wszystkich  pól,  poza  polem reprezentującym najważniejsze
       zależności.

    -pprefiks_nazw_zmiennych
       Rozpoczynanie   nazw   zmiennych   podstawiania   od
       prefiks_nazw_zmiennych: zamiast shlibs:. Podobnie, wszystkie
       zmienne rozpoczynające się od prefiks_nazw_zmiennych: (zamiast
       shlibs:) są usuwane z pliku zmiennych podstawiania.

    -O   Wyświetlenie ustawień zmiennych podstawiania na standardowe
       wyjście, zamiast dodawania ich do pliku zmiennych podstawiania
       (domyślnie debian/substvars).

    -ttyp Preferowanie   informacji   o   zależnościach  bibliotek
       współdzielonych oznaczonych dla danego typu pakietu. Jeśli
       informacji  oznaczonych nie ma, używane są informacje bez
       oznaczeń. Domyślnym typem pakietu jest "deb". Informacje o
       zależnościach bibliotek współdzielonych są oznaczane dla danego
       typu pakietu przez poprzedzenie ich nazwą typu, dwukropkiem oraz
       białymi znakami (spacjami).

    -Llokalny_plik_shlibs
       Odczyt nadpisań informacji o bibliotekach współdzielonych z
       lokalnego_pliku_shlibs zamiast debian/shlibs.local.

    -Tplik_zmiennych_podst
       Zapis zmiennych podstawiania w pliku  plik_zmiennych_podst;
       domyślnie jest to debian/substvars.

    -v   Włączenie  dodatkowych informacji. Wyświetlanych jest wiele
       komunikatów tłumaczących działanie dpkg-shlibdeps.

    -xpakiet
       Wyłączenie pakietu z generowanych zależności. Użyteczne aby
       zapobiec zależnościom pakietu od samego siebie dla pakietów
       dostarczających binaria typu ELF  (pliki  wykonywalne  lub
       biblioteki), które zależą od innej biblioteki zawartej w tym
       samym pakiecie. Ta opcja może być użyta wielokrotnie aby
       wyłączyć kilka pakietów.

    -Skatalog_budowania_pakietu
       Przeglądanie najpierw katalogu_budowania_pakietu przy próbie
       odnalezienia biblioteki. Przydatne gdy pakiet źródłowy tworzy
       wiele odmian tej samej biblioteki, a chce się zapewnić uzyskanie
       zależności od określonego pakietu binarnego. Ta opcja może być
       użyta wielokrotnie: katalogi będą przeglądane w tej samej
       kolejności przed katalogami innych pakietów binarnych.

    --ignore-missing-info
       Kontynuacja pomimo braku informacji  o  zależnościach  dla
       biblioteki współdzielonej. Odradza się używanie tej opcji,
       wszystkie  biblioteki  powinny  dostarczać  informacje  o
       zależnościach (w postaci plików shlibs lub plików symboli) -
       nawet jeśli nie są jeszcze używane przez inne pakiety.

    --warnings=warto
       warto jest polem bitowym definiującym zbiór ostrzeżeń, które
       mogą być wysłane przez dpkg-shlibdeps. Bit 0 (wartość=1) włącza
       ostrzeżenie "w żadnej z bibliotek nie znaleziono symbolu symb
       używanego  przez  plik_binarny",  bit 1 (wartość=2) włącza
       ostrzeżenie "można by uniknąć zależności od biblioteki bibl",
       zaś bit 2 (wartość=4) włącza ostrzeżenie "plik_binarny nie
       powinien być linkowany z bibliotek". Domyślną wartoci jest 3:
       pierwsze dwa ostrzeżenia są domyślnie aktywne, zaś ostatnie nie.
       Ustawienie wartoci na  7  powoduje  aktywację  wszystkich
       ostrzeżeń.

    --admindir=katalog
       Zmienia  położenie  bazy  danych  dpkg. Domyślnie jest to
       /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

UWAGI

    Ponieważ dpkg-shlibdeps analizuje zbiór symboli używanych przez każdy
    plik binarny generowanego pakietu, jest w stanie wysyłać ostrzeżenia w
    pewnych przypadkach. Informują one o rzeczach, które mogą być ulepszone
    w  pakiecie.  W  większości  przypadków  dotyczy to bezpośrednio
    oryginalnych źródeł. Poniżej zebrane są ostrzeżenia na jakie można
    natrafić, w kolejności malejącej ważności:

    w żadnej z bibliotek nie znaleziono symbolu symb używanego przez
    plik_binarny
       Wskazany symbol nie został odnaleziony w żadnej z bibliotek, z
       którymi jest linkowany plik binarny. Taki plik_binarny jest
       najpewniej biblioteką i powinien być linkowany z dodatkową
       biblioteką podczas budowania  pakietu  (opcja  -lbiblioteka
       linkera).

    plik_binarny zawiera nierozwiązywalne odniesienie do symbolu sym:
    prawdopodobnie jest to wtyczka
       Wskazany symbol nie został odnaleziony w żadnej z bibliotek, z
       którymi jest linkowany plik binarny. Taki plik_binarny jest
       najpewniej wtyczką i jest prawdopodobnie dostarczany wraz z
       programem, który ładuję taką wtyczkę. Teoretycznie wtyczka nie
       powinna mieć pola SONAME, jednak ten plik binarny je posiada i
       nie można go zidentyfikować na tej podstawie. Fakt, iż plik ten
       jest umieszczony w niepublicznym katalogu mocno wskazuje na to,
       że nie jest on zwykłą biblioteką współdzieloną. Jeśli plik
       binarny rzeczywiście jest wtyczką, można pominąć to ostrzeżenie.
       Jednak zawsze istnieje możliwość, że jest to biblioteka i
       programy z nią linkowane używają RPATH, aby dynamiczny loader
       był w stanie ją odnaleźć. W takim przypadku bibliotekę można
       uznać za zepsutą i należy ją naprawić.

    można  by  uniknąć  zależności od biblioteki, jeżeli nie byłoby
    niepotrzebnego linkowania plikw_binarnych z nią (nie używane żadne
    z tamtejszych symboli).
       Żaden z plikw_binarnych, które są linkowane z bibliotek nie
       używa symboli przez nią udostępnianych. Poprawiając wszystkie
       pliki  binarne  można  uniknąć zależności związanych z tą
       biblioteką (chyba, że taka sama  zależność  jest  również
       generowana  przez  inną  bibliotekę, która jest faktycznie
       używana).

    plik_binarny nie powinien być linkowany z bibliotek (nie  używane
    żadne z tamtejszych symboli).
       plik_binarny jest linkowany z biblioteką, której nie potrzebuje.
       Nie jest to problem, ale można uzyskać pewną poprawę wydajności
       czasu ładowania pliku binarnego, jeśli biblioteka ta nie będzie
       z nim linkowana. To ostrzeżenie sprawdza te same informacje co
       poprzednie, ale wykonuje to dla każdego pliku binarnego zamiast
       wykonywania globalnego sprawdzenia dla wszystkich analizowanych
       plików.

BŁĘDY

    dpkg-shlibdeps przerwie działanie z błędem jeśli nie będzie w stanie
    znaleźć publicznej biblioteki używanej przez plik binarny, lub jeśli
    biblioteka taka nie będzie mieć powiązanej informacji o zależnościach
    (pliku shlibs lub pliku symboli). Publiczne biblioteki mają SONAME i są
    wersjonowane (jak np. libsomething.so.X). Biblioteki prywatne (jak np.
    wtyczki) nie powinny mieć SONAME i nie muszą być wersjonowane.

    nie  można  znaleźć  biblioteki  soname-biblioteki potrzebnej dla
    pliku_binarnego (RPATH to "rpath")
       plik_binarny używa biblioteki o nazwie soname-biblioteki, ale
       dpkg-shlibdeps nie mógł odnaleźć tej biblioteki. dpkg-shlibdeps
       tworzy listę katalogów do sprawdzenia w następujący sposób:
       katalogi wymienione w RPATH pliku binarnego, katalogi wymienione
       w /etc/ld.so.conf, katalogi wymienione w zmiennej środowiskowej
       LD_LIBRARY_PATH, oraz standardowe katalogi publiczne (/lib,
       /usr/lib, /lib32, /usr/lib32, /lib64, /usr/lib64). Następnie
       sprawdza podobnie katalogi w drzewie budowania pakietu dla
       analizowanego pliku binarnego, w drzewach budowania pakietów
       podanych jako parametry opcji -S, w innych drzewach budowania
       zawierających pliki DEBIAN/shlibs olub DEBIAN/symbols, a na
       końcu w katalogu głównym. Jeśli biblioteka  nie  zostanie
       odnaleziona w żadnym z tych katalogów, otrzymuje się ten błąd.

       Jeśli nie odnaleziona biblioteka jest w prywatnym katalogu tego
       samego pakietu, należy dodać taki katalog do LD_LIBRARY_PATH.
       Jeśli biblioteka jest w innym budowanym binarnym pakiecie,
       należy upewnić się, że plik shlibs lub plik symboli dla tego
       pakietu  został stworzony oraz, że LD_LIBRARY_PATH zawiera
       odpowiedni katalog jeśli biblioteka także jest w katalogu
       prywatnym.

    nie  znaleziono  informacji  o  zależnościach dla plik-biblioteki
    (używanego przez plik-binarny).
       Biblioteka wymagana przez plik-binarny została znaleziona przez
       dpkg-shlibdeps w pliku-biblioteki, ale dpkg-shlibdeps nie mógł
       odnaleźć żadnej informacji o zależnościach dla tej biblioteki.
       Aby  określić  zależności,  podjęto  próbę  użycia  dpkg
       -Splik-biblioteki w celu określenia pakietu dostarczającego daną
       bibliotekę. Następnie sprawdzono odpowiednie pliki shlibs i
       pliki symboli w /var/lib/dpkg/info/ oraz w różnych drzewach
       budowania pakietów (debian/*/DEBIAN/).

       To niepowodzenie może być spowodowane przez niepoprawny lub
       nieistniejący  plik  shlibs  lub  plik symboli w pakiecie
       biblioteki. Może się również zdarzyć jeśli biblioteka jest
       budowana wewnątrz tego samego pakietu źródłowego, a pliki shlibs
       jeszcze nie zostały stworzone (w takim przypadku należy poprawić
       debian/rules  aby  shlibs  były  tworzone przed wywołaniem
       dpkg-shlibdeps). Niewłaściwa  wartość  RPATH  może  również
       powodować, że biblioteka zostanie odnaleziona pod nietypową
       nazwą, która nie jest związana z  żadnym  pakietem  (np.
       /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/../../../../lib/libssl.so.9.8
       zamiast  /usr/lib/libssl.so.0.9.8).  dpkg-shlibdeps  próbuje
       poradzić sobie z tym starając się odczytać nazwę kanoniczną (z
       użyciem realpath(3)) ale może to nie zawsze zadziałać. Aby
       uniknąć problemów, najlepiej jest zawsze doprowadzić do porządku
       RPATH pliku binarnego.

       Wywołanie dpkg-shlibdeps w trybie rozszerzonej informacji (-v)
       dostarcza wielu dodatkowych informacji o tym, gdzie próbował on
       znaleźć informację o zależnościach. Może to być przydatne jeśli
       nie wiadomo dlaczego zwracany jest ten błąd.

ZOBACZ TAKŻE

    deb-shlibs(5), deb-symbols(5), dpkg-gensymbols(1).

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2006 Frank Lichtenheld
    Copyright (C) 2007-2008 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008