Provided by: dpkg-dev_1.15.5.6ubuntu4_all bug

NAZWA

    dpkg-source - narzędzia do zarządzania źródłowymi pakietami Debiana
    (.dsc)

SKŁADNIA

    dpkg-source [opcje] polecenie

OPIS

    dpkg-source tworzy i rozpakowuje źródłowe archiwa (pakiety) Debiana.

    Żadne z tych poleceń nie pozwala na łączenie wielu opcji w jedną, nie
    pozwalają  również  na podawanie wartości opcji jako oddzielnego
    parametru.

POLECENIA

    -x nazwa-pliku.dsc [katalog-wyjciowy]
       Rozpakowanie pakietu źródłowego. Wymagane jest podanie jednego
       argumentu nie będącego opcją, nazwy pliku kontrolny pakietu
       źródłowego (.dsc). Ponadto może być podany drugi opcjonalny
       argument niebędący opcją, określający katalog, do którego pakiet
       źródłowy ma zostać rozpakowany (katalog ten nie może istnieć).
       Jeśli nie podano katalogu wyjściowego, pakiet źródłowy jest
       rozpakowywany do katalogu o nazwie rdo-wersja w ramach
       bieżącego katalogu roboczego.

       dpkg-source  odczyta nazwy innych plików tworzących pakiet
       źródłowy z pliku kontrolnego; zakładane jest, że są one w tym
       samym katalogu co .dsc.

       Pliki  w  rozpakowanym  pakiecie  będą mieć uprawnienia i
       właściciela zgodnie z typowymi, oczekiwanymi wartościami jak
       przy zwykłym tworzeniu plików i katalogów - katalogi i pliki
       wykonywalne będą mieć prawa 0777, zaś zwykłe pliki będą mieć
       prawa  0666  (w  obu przypadkach modyfikowane przez umask
       rozpakowującego). Ponadto jeśli katalog nadrzędny ma ustawiony
       bit setgid, rozpakowane katalogi także będą go mieć, zaś
       wszystkie pliki i katalogi przejmą ustawienia grupy katalogu
       nadrzędnego.

       Jeśli pakiet źródłowy używa niestandardowego formatu (aktualnie
       oznacza to wszystkie formaty poza "1.0"), jego nazwa będzie
       umieszczona w pliku debian/source/format. Dzięki temu przy
       następnych budowach pakietu źródłowego będzie domyślnie używany
       ten sam format.

    -b, katalog [parametry-zalene-od-formatu]
       Budowanie pakietu źródłowego. Pierwszy argument nie będący opcją
       przyjmowany jest jako nazwa katalogu zdebianizowanego drzewa ze
       źródłami (czyli zawierającego podkatalog "debian" i być może
       zmiany w stosunku do oryginalnych plików). Zależnie od formatu
       pakietu źródłowego używanego przy budowaniu pakietu, mogą być
       również akceptowane dodatkowe parametry.

       dpkg-source will build the source package with the first format
       that works from this ordered list: the format(s) indicated with
       the --format command-line option(s), the format indicated in
       debian/source/format, "1.0", "3.0 (quilt)", "3.0 (native)". See
       section SOURCE PACKAGE FORMATS for an extensive description of
       the various source package formats.

    --print-format directory
       Print the source format that would be used to build the source
       package if dpkg-source -b directory was called (in the same
       conditions and with the same parameters). In particular it's
       important that the upstream tarball (if any) can be found in the
       current directory.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OGÓLNE OPCJE BUDOWANIA

    -cplik_kontrolny
       Określa główny plik kontrolny źródeł, z którego będą czytane
       informacje. Domyślnie jest to debian/control. Jeśli podano
       względną ścieżkę, to jest ona interpretowana od najwyższego
       poziomu katalogu drzewa ze źródłami.

    -ldziennik_zmian
       Określa dziennik zmian, z którego będą czytane informacje.
       Domyślnie  jest to debian/changelog. Jeśli podano względną
       ścieżkę, to jest ona interpretowana od najwyższego poziomu
       katalogu drzewa ze źródłami.

    -Fformat_dziennika_zmian
       Określa format dziennika zmian. Domyślnie format jest czytany ze
       specjalnej linii znajdującej się przy końcu pliku lub - jeśli
       taka linia nie istnieje - używany jest standardowy format
       Debiana.

    --format=warto
       Do budowy pakietu źródłowego próbowany jest najpierw podany
       format. Jeśli opcja ta jest użyta wielokrotnie, formaty są
       próbowane w podanej kolejności. Nadpisuje to każdy format podany
       w pliku debian/source/format.

    -Vnazwa=warto
       Ustawia  zmienną  podstawienia  wyjścia.  Szczegółowy  opis
       podstawiania  zmiennych  wyjściowych  znajduje  się  w
       deb-substvars(5).

    -Tplik_zmiennych_podst
       Czyta zmienne podstawiania z pliku_zmiennych_podst; domyślnie
       nie czyta żadnego pliku.

    -Dpole=warto
       Nadpisuje lub dodaje wyjściowe pole pliku kontrolnego.

    -Upole Usuwa wyjściowe pole pliku kontrolnego.

    -Zcompression, --compression=compression
       Specify the compression to use for created files (tarballs and
       diffs).  Note that this option will not cause existing tarballs
       to be recompressed, it only affects new files. Supported values
       are: gzip, bzip2, lzma and xz. gzip is the default. xz is only
       supported since dpkg-dev 1.15.5.

    -zlevel, --compression-level=level
       Używany poziom kompresowania. Podobnie jak w wypadki -Z, dotyczy
       tylko nowo tworzonych plików. Obsługiwane wartości: 1 do 9, best
       oraz fast. 9 jest wartością domyślną.

    -i[wyra_regularne]
       Można podać wyrażenie regularne Perla pasujące do listy plików,
       które mają nie być uwzględniane podczas tworzenia pliku różnic
       (lista ta jest tworzona poleceniem find). (Jeśli zaś pakiet
       źródłowy jest budowany w formacie 3.0 z użyciem systemu kontroli
       wersji, jest ono używane to ignorowania  niezatwierdzonych
       plików. Użycie -i.* pozwala zignorować wszystkie takie plik.) -i
       podane bez żadnych argumentów włącza tę opcję,  domyślnie
       odfiltrowując pliki kontrolne i katalogi najpopularniejszych
       systemów kontroli wersji, kopie zapasowe, pliki wymiany oraz
       katalogi wyjściowe narzędzia libtool. Tylko jedno wyrażenie
       regularne może być aktywne, jeśli opcję -i podano kilkakrotnie,
       to tylko ostatnia z nich będzie wzięta pod uwagę.

       Jest to bardzo przydatne do wykluczania nieistotnych plików,
       które zostałyby włączone do pliku różnic (diff). Przykładem może
       być sytuacja, gdzie kod źródłowy jest zarządzany przez system
       kontroli wersji i kod pobrany z repozytorium ma być użyty do
       zbudowania pakietu źródłowego, bez włączania w to dodatkowych
       plików i katalogów związanych z obsługą repozytorium (np. CVS/,
       .cvsignore,  .svn/). Domyślne wyrażenie regularne jest już
       całkiem obszerne, ale jeśli istnieje potrzeba zastąpienia go,
       należy zauważyć że domyślnie może ono pasować do dowolnej części
       ścieżki - dlatego w celu dopasowania do początku nazwy pliku lub
       jedynie pełnych nazw plików, konieczne jest samodzielne użycie
       odpowiednich wyrażeń (np. "(^|/)", czy "($|/)").

    -I [wzorzec-pliku]
       Po podaniu tej opcji, wzorzec będzie przekazany jako parametr
       dla --exclude polecenia tar(1), używanego do stworzenia archiwum
       .orig.tar lub .tar. Na przykład, -ICVS powoduje, że tar będzie
       pomijał katalogi CVS przy tworzeniu pliku .tar.gz. Ta opcja może
       być podana wielokrotnie w celu określenia  wielu  wzorców
       wykluczeń.

       Samo -I podane bez żadnych argumentów ustawia opcje --exclude,
       domyślnie  odfiltrowując  pliki  kontrolne  i  katalogi
       najpopularniejszych systemów kontroli wersji, kopie zapasowe,
       pliki wymiany oraz katalogi wyjściowe libtoola.

    Uwaga: Mimo, że mają podobne przeznaczenie, opcje -i oraz -I mają
    całkiem odmienną składnię i semantykę. -i może być podana tylko raz i
    przyjmuje wyrażenie regularne Perla, które jest dopasowywane do pełnej
    ścieżki względnej każdego pliku. -I może być podana wielokrotnie i
    przyjmuje wzorzec nazw plików wraz ze znakami specjalnymi powłoki
    (wildcards). Wzorzec jest dopasowywany do pełnej ścieżki względnej, ale
    również indywidualnie do każdej części ścieżki. Pełna semantyka opcji
    --exclude programu tar jest nieco skomplikowana, proszę sprawdzić
    http://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html#wildcards  w   celu
    uzyskania dokładnych informacji.

    Domyślne wyrażenia regularne i wzorce dla obu opcji można znaleźć w
    wyjściu polecenia --help.

OGÓLNE OPCJE ROZPAKOWYWANIA

    --no-copy
       Nie kopiuje oryginalnych archiwów obok rozpakowanego pakietu
       źródłowego.

    --no-check
       Bez weryfikacji podpisów i sprawdzania sum kontrolnych przed
       rozpakowaniem.

    --require-valid-signature
       Powoduje odmowę rozpakowania pakietu źródłowego, jeśli nie
       zawiera on podpisu OpenPGP, który mógłby być zweryfikowany przez
       klucze użytkownika z pliku trustedkeys.gpg, jeden z kluczy
       twórców  pakietu,  lub jeden z oficjalnych kluczy Debiana
       (/usr/share/keyrings/debian-keyring.gpg           oraz
       /usr/share/keyrings/debian-maintainers.gpg).

FORMATY PAKIETÓW ŹRÓDŁOWYCH

    If you don't know what source format you should use, you should
    probably pick either "3.0 (quilt)" or "3.0 (native)". They will become
    the   default   formats   in   the   near   future.   See
    http://wiki.debian.org/Projects/DebSrc3.0 for  information  on  the
    deployment of those formats within Debian.

  Format: 1.0
    Pakiet źródłowy w tym formacie składa się z pliku .orig.tar.gz
    powiązanego z plikiem różnic .diff.gz, lub z pojedynczego pliku .tar.gz
    (w takim przypadku mówi się, że pakiet jest natywny).

    Rozpakowywanie

    Rozpakowanie pakietu natywnego to proste rozpakowanie pojedynczego
    pliku archiwum w katalogu docelowym. Rozpakowanie pakietu w stylu
    Debiana (non-native) odbywa się poprzez najpierw rozpakowanie pliku
    .orig.tar.gz a następnie nałożenia łatek zawartych w pliku .diff.gz.
    Czasy modyfikacji wszystkich łatanych plików są ustawiane na wartość
    odpowiadającą czasowi rozpakowania pakietu źródłowego (zapobiega to
    przesunięciom czasów, które prowadzą do problemów przy łataniu plików
    generowanych automatycznie). Plik różnic (diff) może tworzyć nowe pliki
    (cały katalog "debian" jest tak tworzony), ale nie może usuwać plików
    (pozostawiane są puste pliki o zerowej długości).

    Budowanie

    Budowanie pakietu natywnego to proste stworzenie pojedynczego pliku
    archiwum  z  katalogu źródeł. Budowanie pakietu w stylu Debiana
    (non-native) obejmuje rozpakowanie oryginalnego archiwum do oddzielnego
    katalogu z przyrostkiem ".orig" i regenerację pliku .diff.gz poprzez
    porównanie katalogu pakietu źródłowego z katalogiem ".orig".

    Opcje budowania (z -b):

    Buduje pakiet źródłowy. Należy podać jeden lub dwa argumenty, nie
    będące opcjami. Pierwszym z nich jest nazwa katalogu zawierającego
    rozpakowane źródła. Jeżeli podano drugi argument, to powinien on być
    nazwą oryginalnego katalogu ze źródłami lub archiwum tar albo pustym
    łańcuchem znaków, jeśli pakiet jest specyficzny dla Debiana i nie ma
    pliku różnic. Jeżeli nie podano drugiego argumentu, to dpkg-source - w
    zależności od argumentów -sX - będzie szukał albo archiwum tar z
    oryginalnymi  źródłami  pakiet_wersja_upstream.orig.tar.rozszerzenie
    (gdzie rozszerzenie jest jednym z gz,bz2 lub lzma),  albo katalogu z
    oryginalnymi źródłami katalog.orig.

    -sa, -sp, -sk, -su oraz -sr nie nadpiszą istniejących archiwów tar lub
    katalogów. Jeśli jest to wymagane, należy użyć -sA, -sP, -sK, -sU i
    -sR.

    -sk  Określa, że należy spodziewać się oryginalnych źródeł w postaci
       archiwum           tar,           domyślnie
       pakiet_wersja-autora-pakietu.orig.tar.rozszerzenie.  Pozostawia
       oryginalne źródła w tym samym miejscu jako plik tar lub kopiuje
       je do bieżącego katalogu jeśli jeszcze ich tam nie ma. Archiwum
       będzie rozpakowane do katalogu.orig w celu utworzenia pliku
       różnic (diff).

    -sp  Jak -sk, ale ponownie usunie katalog po zakończeniu.

    -su  Określa, że należy spodziewać się oryginalnych źródeł w postaci
       katalogu,  domyślnie  pakiet-wersja-autora-pakietu.orig,  na
       podstawie którego dpkg-source utworzy nowe archiwum oryginalnych
       źródeł.

    -sr  Jak -su, jednakże usunie katalog po jego użyciu.

    -ss  Określa, że oryginalne źródła są dostępne zarówno jako katalog
       oraz jako archiwum tar. dpkg-source będzie utworzy plik różnic
       na podstawie katalogu, ale użyje pliku tar do utworzenia pliku
       .dsc. Należy używać tej opcji z rozwagą - jeśli katalog oraz
       plik tar  sobie  nie  odpowiadają,  zostanie  wygenerowane
       niepoprawne archiwum źródłowe.

    -sn  Określa aby nie szukać żadnych oryginalnych źródeł, ani nie
       generować pliku różnic. Jeśli jest podany drugi argument, musi
       on być pustym ciągiem znaków. Jest to używane dla pakietów
       specyficznych dla Debiana, które nie mają oddzielnych źródeł i w
       związku z tym nie mają debianizujących plików różnic (diff).

    -sa lub -sA
       Określa, że należy szukać oryginalnych źródeł w postaci archiwum
       tar lub katalogu. Jeśli podano drugi argument może wskazywać on
       plik lub katalog, albo być pustym ciągiem znaków (co jest
       równoważne użyciu -sn). Jeśli znaleziony zostanie plik tar,
       będzie on rozpakowany w celu utworzenia pliku różnic, po czym
       zostanie on usunięty (co jest równoważne -sp). Jeśli zostanie
       znaleziony katalog, będzie on spakowany w celu utworzenia
       archiwum źródłowego, po czym zostanie on usunięty (co jest
       równoważne -sr).

    Opcje rozpakowywania (z -x):

    We wszystkich przypadkach, istniejące oryginalne drzewo ze źródłami
    będzie usunięte.

    -sp  Jeśli zostanie użyta przy wypakowywaniu, wtedy oryginalne źródła
       (jeśli są) pozostaną w formie archiwum tar. Jeśli archiwum nie
       ma jeszcze w bieżącym katalogu, lub gdy istnieje ale jest to
       inny  plik,  zostanie tam skopiowane. (Jest to zachowanie
       domyślne).

    -su  Rozpakowuje oryginalne drzewo źródeł programu.

    -sn  Zapewnia, że oryginalne źródła nie będą kopiowane do bieżącego
       katalogu  ani  rozpakowywane.  We  wszystkich  przypadkach,
       istniejący katalog ze źródłami będzie usunięty z bieżącego
       katalogu.

    Wszystkie spośród opcji -s-X się wzajemnie wykluczają. Jeśli zostanie
    podana więcej niż jedna, to zostanie użyta ostatnia z nich.

    --skip-debianization
       Pomija wykorzystanie różnic Debiana (debian diff) do nałożenia
       łatek na oryginalne źródła.

  Format: 2.0
    Znany również jako wig&pen. Ten format nie jest zalecany do szerokiego
    stosowania, zastępuje go format "3.0 (quilt)". Wig&pen był pierwszą
    specyfikacją nowej generacji formatu pakietów źródłowych.

    Zachowanie dla tego formatu jest takie samo jak dla "3.0 (quilt)" z tą
    różnicą, że nie używa jawnej listy łatek. Wszystkie pliki w katalogu
    debian/patches/ pasujące do wyrażenia regularnego Perla [\w-]+ muszą
    być prawidłowymi łatkami: są one nakładane podczas rozpakowywania.

    Podczas budowania nowego pakietu źródłowego, wszystkie zmiany  w
    stosunku do kodu źródłowego pochodzącego od autorów programu są
    zapisywane w łatce o nazwie zz_debian-diff-auto.

  Format: 3.0 (native)
    Ten format jest rozszerzeniem natywnego formatu pakietów zdefiniowanego
    w formacie w wersji 1.0. Obsługuje wszystkie metody kompresji i
    domyślnie ignoruje pliki i katalogi specyficzne dla systemów kontroli
    wersji, jak również wiele typów plików tymczasowych (proszę sprawdzić
    opis domyślnej wartości opcji -I w informacjach uzyskiwanych poleceniem
    --help).

  Format: 3.0 (quilt)
    A source package in this format contains at least an original tarball
    (.orig.tar.ext where ext can be gz, bz2, lzma and xz) and a debian
    tarball (.debian.tar.ext). It can also contain additional original
    tarballs (.orig-component.tar.ext).  component  can  only  contain
    alphanumeric characters and dashes ("-").

    Rozpakowywanie

    Najpierw rozpakowywane jest główne oryginalne archiwum tar, następnie
    rozpakowywane są dodatkowe oryginalne archiwa tar do podkatalogów
    nazwanych od części komponent z ich nazwy pliku (istniejące katalogi o
    takich nazwach są zamieniane). Na końcu rozpakowywane jest archiwum
    debian, po uprzednim usunięciu katalogu debian (jeśli taki istniał).
    Należy zauważyć, że archiwum debian musi zawierać podkatalog debian,
    ale może również zawierać pliki binarne poza tym katalogiem (proszę
    sprawdzić opcję --include-binaries).

    Następnie  nakładane  są  wszystkie  łatki   wymienione   w
    debian/patches/debian.series  lub debian/patches/series. Jeśli jest
    użyty pierwszy z tych plików a drugi z nich nie istnieje (lub jest
    łączem symbolicznym), wtedy ten drugi plik jest zastępowany łączem
    symbolicznym do pierwszego pliku. Ma to uprościć używanie quilt do
    zarządzania zbiorem łatek. Należy zauważyć, że o ile dpkg-source
    poprawnie przetwarza pliki series z podanymi jawnie opcjami programu
    patch (zapisanymi w każdej z linii po nazwie pliku z łatką i jednej lub
    więcej spacji), to jednak ignoruje te opcje i zawsze oczekuje łatek,
    które można nałożyć używając opcji -p1 programu patch. Po napotkaniu
    takich opcji wysyłane jest  ostrzeżenie,  zaś  proces  budowania
    prawdopodobnie się nie powiedzie.

    Podobnie do domyślnego zachowania quilt, łatki mogą także usuwać pliki.

    The file .pc/applied-patches is created if some patches have been
    applied during the extraction.

    Budowanie

    All original tarballs found in the current directory are extracted in a
    temporary directory by following the same logic as for the unpack, the
    debian directory is copied over in the temporary directory, and all
    patches except the  automatic  patch  (debian-changes-version  or
    debian-changes, depending on --single-debian-patch) are applied. The
    temporary directory is compared to the source package directory and the
    diff (if non-empty) is stored in the automatic patch. If the automatic
    patch is created/deleted, it's added/removed from the series file and
    from the quilt metadata.

    Any change on a binary file is not representable in a diff and will
    thus lead to a failure unless the maintainer deliberately decided to
    include that modified binary file in the debian tarball (by listing it
    in debian/source/include-binaries). The build will also fail if it
    finds binary files in the debian sub-directory unless they have been
    whitelisted through debian/source/include-binaries.

    Zaktualizowany katalog debian oraz lista  zmodyfikowanych  plików
    binarnych są następnie używane do powtórnego wygenerowania archiwum
    debian.

    Automatycznie wygenerowany plik różnic nie zawiera zmian w plikach
    specyficznych dla systemów kontroli wersji, jak również w wielu typach
    plików tymczasowych (proszę sprawdzić opis domyślnej wartości opcji -i
    w  informacjach uzyskiwanych poleceniem --help). W szczególności,
    katalog .pc używany przez quilt jest ignorowany podczas automatycznego
    generowania łatki.

    Note: dpkg-source expects the source tree to have all patches listed in
    the series file applied when you generate the source package. This is
    not the case when the source tree has been obtained by unpacking a
    source package using the Format: 1.0 for instance. To mitigate the
    problem, dpkg-source will apply the patches by itself if it believes
    that they have not yet been applied. To detect this situation, it uses
    the following heuristic: it finds the list of supposedly unapplied
    patches (they are listed  in  the  series  file  but  not  in
    .pc/applied-patches), and if the first patch in that set can be applied
    without errors, it will apply them all.  The option --no-preparation
    can be used to disable this behaviour.

    Opcje budowania

    --allow-version-of-quilt-db=version
       Allow dpkg-source to build the source package if the version of
       the quilt metadata is the one specified, even if dpkg-source
       doesn't know about it. Effectively this says that the given
       version of the quilt metadata is compatible with the version 2
       that dpkg-source currently supports. The version of the quilt
       metadata is stored in .pc/.version.

    --include-removal
       Usunięte pliki nie będą ignorowane, ale będą włączone do
       automatycznie generowanej łatki.

    --include-timestamp
       Włączenie czasu modyfikacji w automatycznie generowanej łatce.

    --include-binaries
       Dodanie wszystkich zmodyfikowanych plików binarnych do archiwum
       debian.    Są    one    również    dodawane    do
       debian/source/include-binaries:  dzięki  temu będą domyślnie
       dodawane przy następnych budowach pakietu, zaś ta opcja nie
       będzie już więcej potrzebna.

    --no-preparation
       Nie próbuje przygotowywać drzewa budowania poprzez nakładanie
       łatek, które wyraźnie nie są nałożone.

    --single-debian-patch
       Use    debian/patches/debian-changes    instead    of
       debian/patches/debian-changes-version  for  the name of the
       automatic patch generated during build.  This  option  is
       particularly useful when the package is maintained in a VCS and
       a patch set can't reliably be generated. Instead the current
       diff with upstream should be stored in a single patch. When
       using  this  option,  it  is  recommended  to  create  a
       debian/source/patch-header  file  explaining how the Debian
       changes can be best reviewed, for example in the VCS that is
       used.

    Opcje rozpakowywania

    --skip-debianization
       Pomija rozpakowanie archiwum debian z włączeniem jego zawartości
       na oryginalne źródła.

    --skip-patches
       Nie nakłada łatek po skończeniu rozpakowywania.

  Format: 3.0 (custom)
    Ten format jest szczególny. Nie jest prawdziwym formatem pakietu
    źródłowego, ale może być użyty do stworzenia pakietu źródłowego
    zawierającego dowolne pliki.

    Opcje budowania

    Wszystkie argumenty nie będące opcjami są uważane za pliki, które mają
    być zintegrowane z generowanym pakietem źródłowym. Pliki te muszą
    istnieć i najlepiej powinny być w bieżącym katalogu. Musi być podany
    przynajmniej jeden plik.

    --target-format=warto
       Wymagane.  Określa  prawdziwy  format  generowanego pakietu
       źródłowego. Generowany plik .dsc będzie zawierać tą wartość w
       swoim polu Format zamiast "3.0 (custom)".

  Format: 3.0 (git) oraz 3.0 (bzr)
    Te  formaty  są eksperymentalne. Generują pojedyncze archiwa tar
    zawierające odpowiednie repozytoria systemu kontroli wersji.

    Rozpakowywanie

    Archiwum tar jest rozpakowywane i system kontroli wersji jest używany
    aby pobrać aktualną gałąź kodu.

    Budowanie

    Nie zagłębiając się dalej, wykonywane są pewne testy aby upewnić się,
    czy nie ma żadnych niezatwierdzonych zmian, które nie są ignorowane.

    Następnie część katalogu źródeł specyficzna dla systemu kontroli wersji
    jest kopiowana do katalogu tymczasowego. Przed tym katalog tymczasowy
    jest pakowany do archiwum tar i wykonywane są różne  czynności
    porządkowe, aby zaoszczędzić miejsce.

FORMATY PLIKÓW

  debian/source/format
    Plik ten zawiera w pojedynczej linii określenie formatu, który powinien
    zostać użyty do zbudowania pakietu źródłowego (dostępne formaty opisane
    są wyżej). Niedozwolone są początkowe i końcowe znaki spacji.

  debian/source/include-binaries
    Plik ten zawiera listę plików binarnych (po jednym w każdej linii),
    które powinny być zawarte w archiwum debian. Początkowe i końcowe znaki
    spacji są usuwane. Linie rozpoczynające się od "#" są traktowane jak
    komentarze i są pomijane, puste linie są ignorowane.

  debian/source/options
    This file contains a list of long options that should be automatically
    prepended to the set of command line options of a dpkg-source -b or
    dpkg-source --print-format call. Options like  --compression  and
    --compression-level are well suited for this file.

    Each option should be put on a separate line. Empty lines and lines
    starting with "#" are ignored. The leading "--" should be stripped and
    short options are not allowed. Optional spaces are allowed around the
    "=" symbol and optional quotes are allowed around the value. Here's an
    example of such a file:

     # let dpkg-source create a debian.tar.bz2 with maximal compression
     compression = "bzip2"
     compression-level = 9
     # use debian/patches/debian-changes as automatic patch
     single-debian-patch

    Note: format options are not accepted in this file, you should use
    debian/source/format instead.

  debian/source/patch-header
    Free form text that is put on top of the automatic patch generated in
    formats "2.0" or "3.0 (quilt)".

  debian/patches/series
    Plik ten zawiera listę wszystkich łatek, jakie powinny być nałożone (w
    określonej kolejności) na kod  oryginalnego  pakietu  źródłowego.
    Początkowe i końcowe znaki spacji są usuwane. Linie rozpoczynające się
    od "#" są traktowane jak komentarze i są pomijane, puste linie są
    ignorowane. Pozostałe linie zawierają nazwy plików łatek (względem
    katalogu debian/patches/), aż do pierwszego napotkanego znaku spacji
    lub końca linii. Opcjonalne opcje programu quilt następują do końca
    linii lub pierwszego znaku "#", poprzedzonego co najmniej jedną spacją
    (co rozpoczyna komentarz ciągnący się aż do końca linii).

BŁĘDY

    Punkt, w którym następuje nadpisywanie pól w porównaniu do pewnych
    standardowych ustawień pól wyjściowych jest dość zagmatwany.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg-deb(1), dpkg(1), dselect(1).

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2008-2009 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008