Provided by: dpkg_1.15.5.6ubuntu4_i386 bug

NAZWA

    dpkg - menedżer pakietów Debiana

SKŁADNIA

    dpkg [opcje] dziaanie

UWAGA

    Ten podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą poznać
    opcje programu dpkg oraz chcą dowiedzieć się o pakietach więcej niż
    podaje to dpkg --help.

    Ten podręcznik nie wyjaśnia technicznych szczegółów, np. w jaki sposób
    dpkg instaluje lub usuwa swoje pakiety, gdyż jest to dla przeciętnego
    użytkownika zupełnie nieistotne.

OPIS

    dpkg jest narzędziem do instalowania, tworzenia, usuwania pakietów
    systemu Debian oraz do zarządzania nimi. Podstawowym i bardziej
    przyjaznym użytkownikowi narzędziem-nakładką dpkg jest aptitude(1). Sam
    dpkg jest obsługiwany z linii komend, przez podanie dokładnie jednego
    działania oraz dodatkowych, nieobowiązkowych opcji. Parametr działanie
    określa, co dpkg ma zrobić, a dodatkowe opcje modyfikują to działanie.

    dpkg może być także użyty jako nakładka na dpkg-deb(1). Wymienione
    poniżej działania są działaniami programu dpkg-deb i jeżeli zostaną
    użyte, to dpkg uruchomi dpkg-deb, przekazując mu odpowiednie parametry:
      -b, --build,
      -c, --contents,
      -I, --info,
      -f, --field,
      -e, --control,
      -x, --extract,
      -X, --vextract oraz
      --fsys-tarfile.
    Działania te są opisane w osobnym podręczniku do dpkg-deb(1).

INFORMACJE O PAKIETACH

    dpkg zarządza informacjami o dostępnych pakietach. Informacje zostały
    podzielone na trzy klasy: stan bieżący, stan wyboru oraz flagę.
    Wartości te mogą zostać zmienione za pomocą programu dselect.

  STAN BIEŻĄCY PAKIETÓW
    not-installed (niezainstalowany)
       Pakiet nie jest zainstalowany w systemie.

    config-files (pliki-konfiguracyjne)
       Tylko pliki konfiguracyjne pakietu zostały w systemie.

    half-installed (wpółzainstalowany)
       Instalacja pakietu została rozpoczęta, ale niedokończona z
       pewnych powodów.

    unpacked (rozpakowany)
       Pakiet jest rozpakowany, ale nie skonfigurowany.

    half-configured (wpółskonfigurowany)
       Pakiet jest rozpakowany, a konfiguracja została rozpoczęta, ale
       niedokończona z pewnych powodów.

    triggers-awaited
       Pakiet oczekuje przetworzenia wyzwalaczy przez inny pakiet.

    triggers-pending
       Pakiet został pobudzony.

    installed (zainstalowany)
       Pakiet jest rozpakowany i poprawnie skonfigurowany.

  STAN WYBORU PAKIETÓW
    install (instalacja)
       Pakiet został wybrany do zainstalowania.

    hold (wstrzymanie)
       Pakiet oznaczony jako wstrzymany nie jest obsługiwany przez
       dpkg, chyba że użyje się opcji --force-hold.

    deinstall (deinstalacja)
       Pakiet został wybrany do odinstalowania (to znaczy, że chcemy
       skasować  wszystkie  pliki   pakietu   oprócz   plików
       konfiguracyjnych).

    purge (wyczyszczenie)
       Pakiet został wybrany do wyczyszczenia (to znaczy, że chcemy
       skasować wszystko, włącznie z plikami konfiguracyjnymi).

  FLAGI PAKIETÓW
    reinst-required (konieczna-reinstalacja)
       Pakiet oznaczony jako konieczna-reinstalacja jest uszkodzony i
       wymaga reinstalacji. Taki pakiet nie może zostać usunięty, chyba
       że użyje się opcji --force-remove-reinstreq.

AKCJE

    -i, --install plik_pakietu...
       Instalacja pakiet. Jeśli została użyta opcja --recursive lub -R,
       plik_pakietu musi oznaczać wybrany katalog.

       Instalacja składa się z następujących kroków:

       1. Rozpakowanie plików kontrolnych nowego pakietu.

       2. Jeśli inna wersja tego samego pakietu jest już zainstalowana,
       uruchomienie skryptu prerm starego pakietu.

       3. Uruchomienie skryptu preinst, jeśli pakiet go zawiera.

       4. Rozpakowanie nowych plików, ale przechowanie starych na
       wypadek, gdyby instalacja się nie powiodła i trzeba by je
       odzyskać.

       5. Jeśli inna wersja tego samego pakietu była poprzednio
       zainstalowana, uruchomienie skryptu postrm starego pakietu.
       Proszę zauważyć, że ten skrypt jest uruchamiany po skrypcie
       preinst nowego pakietu, ponieważ nowe pliki są zapisywane w tym
       samym czasie, gdy stare są kasowane.

       6. Konfiguracja pakietu. Bardziej szczegółowe informacje zawarto
       przy opisie parametru --configure.

    --unpack plik_pakietu...
       Rozpakowanie pakietu, ale bez konfigurowania go. Jeśli została
       użyta opcja --recursive lub -R, plik_pakietu musi oznaczać
       wybrany katalog.

    --configure pakiet...|-a|--pending
       Ponowne konfigurowanie rozpakowanego pakietu. Jeśli zamiast
       nazwy pakietu została  podana  opcja  -a  lub  --pending,
       rekonfiguracja  obejmie  wszystkie pakiety rozpakowane, ale
       jeszcze nie skonfigurowane.

       Konfigurowanie składa się z następujących kroków:

       1. Rozpakowanie nowych plików konfiguracyjnych, ale przechowanie
       starych na wypadek, gdyby konfigurowanie się nie powiodło i
       trzeba by je odzyskać.

       2. Uruchomienie skryptu postinst, jeśli pakiet go zawiera.

    --triggers-only pakiet...|-a|--pending
       Przetwarzanie  samych  wyzwalaczy.  Wszystkie  zaplanowane
       wyzwalacze zostaną przetworzone. Jeśli podane są nazwy pakietów,
       tylko ich wyzwalacze zostaną przetworzone - każdy dokładnie raz,
       tam gdzie to potrzebne. Użycie tej opcji może pozostawić pakiety
       w niewłaściwym stanie triggers-awaited lub triggers-pending.
       Może to być później naprawione przez wywołanie: dpkg --configure
       --pending.

    -r, --remove, -P, --purge pakiet...|-a|--pending
       Usuwanie zainstalowanych pakietów. Parametr -r lub --remove
       powoduje  usunięcie  wszystkich  plików  oprócz  plików
       konfiguracyjnych. Pozwala to uniknąć powtórnej konfiguracji,
       gdyby pakiet był znów instalowany później. (Pliki konfiguracyjne
       są wymienione w pliku kontrolnym DEBIAN/conffiles pakietu).
       Parametr -P lub --purge usuwa wszystko, łącznie z plikami
       konfiguracyjnymi. Jeśli zamiast nazwy pakietu została podana
       opcja -a lub --pending, usunięte lub wyczyszczone zostaną
       wszystkie  pakiety  rozpakowane  i  wybrane  w  pliku
       /var/lib/dpkg/status do usunięcia lub wyczyszczenia. Uwaga:
       niektóre pliki konfiguracyjne mogą być nieznane dla  dpkg
       ponieważ są oddzielnie tworzone i zarządzane przez skrypty
       konfiguracyjne. W takim przypadku  dpkg  nie  usunie  ich
       samodzielnie, ale skrypt postrm pakietu (wywoływany przez dpkg)
       musi zatroszczyć się o ich usunięcie podczas czyszczenia.

       Usunięcie pakietu składa się z następujących kroków:

       1. Uruchomienie skryptu prerm

       2. Usunięcie zainstalowanych plików

       3. Uruchomienie skryptu postrm

    --update-avail, --merge-avail plik-pakietw
       Zaktualizowanie bazy danych programu dpkg oraz dselect  o
       dostępnych  pakietach.  Opcja  --merge-avail  powoduje,  że
       poprzednie informacje są łączone z nowymi z pliku_pakietw.
       Opcja --update-avail powoduje zastąpienie starych informacji
       nowymi z pliku_pakietw. Plik_pakietw dystrybuowany razem z
       systemem Debian nazywa się po prostu Packages. dpkg przechowuje
       informacje   o   dostępnych   pakietach   w   pliku
       /var/lib/dpkg/available.

       Prostszym poleceniem, którego można użyć w celu pobrania i
       odświeżenia pliku available, jest dselect  update.  Proszę
       zauważyć, że plik ten jest zasadniczo nieużyteczny, jeśli nie
       używa się dselect tylko nakładki bazującej na APT. Przyczyną
       tego  jest fakt, że APT posiada własny system określania
       dostępności pakietów.

    -A, --record-avail plik_pakietu...
       Zaktualizowanie bazy danych programów dpkg oraz dselect o
       dostępnych  pakietach,  uwzględniając  informacje zawarte w
       pakiecie plik_pakietu. Jeśli została użyta opcja --recursive lub
       -R, plik_pakietu musi oznaczać wybrany katalog.

    --forget-old-unavail
       Aktualnie przestarzałe i nie daje żadnego efektu, ponieważ dpkg
       automatycznie zapomina o  niezainstalowanych,  niedostępnych
       pakietach.

    --clear-avail
       Skasowanie informacji o dostępnych pakietach.

    -C, --audit
       Wyszukanie pakietów, które zainstalowane są w systemie tylko
       częściowo. dpkg zasugeruje, co można zrobić z tymi pakietami,
       aby w pełni działały.

    --get-selections [wzorzec-nazwy-pakietu...]
       Pobranie listy wybranych pakietów i wypisanie jej na stdout.
       Jeżeli nie podano wzorca, pakiety niezainstalowane (czyli takie,
       które  nie  zostały  uprzednio  wyczyszczone)  nie zostaną
       wyświetlone.

    --set-selections
       Ustawia wybór pakietów  używając  pliku  przeczytanego  ze
       standardowego wejścia. Plik ten powinien być w następującym
       formacie "<pakiet> <stan>", gdzie stan jest jednym z install,
       hold, deinstall lub purge. Dozwolone są także linie puste i
       linie komentarza - zaczynające się od "#".

    --clear-selections
       Oznacza wszystkie pakiety nie będące pakietami niezbędnymi
       (essential) jako przeznaczone do usunięcia. Opcja ta powinna być
       użyta bezpośrednio przed --set-selections, aby usunąć wszystkie
       pakiety niewymienione w --set-selections.

    --yet-to-unpack
       Wyszukanie pakietów przeznaczonych do zainstalowania, które z
       pewnych powodów nie mogły zostać zainstalowane.

    --print-architecture
       Podanie architektury pakietów instalowanych przez dpkg
       (na przykład "i386").

    --compare-versions wersja1 op wersja2
       Porównanie numerów wersji, gdzie op jest operatorem
       binarnym. dpkg zwróci prawdę (rezultat zerowy) - gdy
       warunek  jest spełniony, lub zwróci fałsz (rezultat
       niezerowy) - w przeciwnym razie. Istnieją dwie grupy
       operatorów, w zależności od tego, w jaki sposób traktuje
       się pusty numer wersji1 lub wersji2. Operatory, dla
       których pusty numer wersji oznacza wersję wcześniejszą
       niż dowolna: lt le eq ne ge gt. Operatory, dla których
       pusty numer wersji oznacza wersję późniejszą niż dowolna:
       lt-nl le-nl ge-nl gt-nl. Operatory istniejące,  aby
       zachować kompatybilność z plikiem kontrolnym: < << <= =
       >= >> >.

    --command-fd <n>
       Wykonuje listę poleceń odczytywanych z deskryptora pliku
       <n>. Uwaga: dodatkowe opcje ustawione w linii komend oraz
       przez polecenia odczytane z tego deskryptora pliku nie są
       czyszczone dla kolejnych poleceń wykonywanych podczas
       tego samego przebiegu.

    --help Wyświetlenie krótkiego komunikatu pomocy.

    --force-help
       Wyświetlenie opisu opcji --force-dziaanie.

    -Dh, --debug=help
       Wyświetlenie opisu opcji debuggera.

    --licence, --license
       Wyświetlenie licencji dpkg.

    --version
       Wyświetlenie informacji o wersji dpkg.

    akcje dpkg-deb
       Proszę zajrzeć do dpkg-deb(1), aby poznać pełny opis
       następujących działań.

       -b, --build katalog [archiwum|katalog]
         Zbudowanie pakietu deb.
       -c, --contents archiwum
         Podanie zawartości pakietu deb.
       -e, --control nazwa-pliku [katalog]
         Rozpakowanie plików kontrolnych z pakietu.
       -x, --extract archiwum katalog
          Rozpakowanie plików zawartych w pakiecie.
       -X, --vextract archiwum katalog
         Rozpakowanie pakietu i podanie nazw plików, które
         zawiera pakiet.
       -f, --field archiwum [pole-kontrolne...]
         Podanie informacji z pól kontrolnych pakietu.
       --fsys-tarfile archiwum
         Podanie na stdout archiwum tar, które zawiera pakiet
         Debiana.
       -I, --info archiwum [plik-kontrolny...]
          Podanie informacji o pakiecie.

    akcje dpkg-query
       Proszę przeczytać dpkg-query(8), aby uzyskać szczegółowe
       informacje o następujących działaniach.

       -l, --list wzorzec-nazw-pakietw...
         Wyświetla pakiety pasujące do wzorca.
       -s, --status nazwa-pakietu...
         Wyświetla informacje o stanie danego pakietu.
       -L, --listfiles nazwa-pakietu...
         Wyświetla listę plików zainstalowanych w systemie przez pakiet nazwa-pakietu.
       -S, --search wzorzec-wyszukiwania-nazw-plikw...
         Wyszukuje nazwy plików w zainstalowanych pakietach.
       -p, --print-avail nazwa-pakietu...
         Wyświetla szczegółowe informacje na temat pakietu nazwa-pakietu,
         pochodzące z pliku /var/lib/dpkg/available. Użytkownicy nakładek
         opartych o APT powinni używać apt-cache show package-name zamiast
         tej opcji.

OPCJE

    Wszystkie opcje mogą być podane zarówno w linii poleceń, jak i w
    pliku konfiguracyjnym /etc/dpkg/dpkg.cfg programu dpkg lub w
    plikach w katalogu konfiguracyjnym /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. Każda
    linia pliku konfiguracyjnego jest albo opcją (dokładnie taką
    samą jak opcja linii poleceń, ale bez początkowych myślników),
    albo komentarzem (jeżeli zaczyna się od #).

    --abort-after=liczba
       Zmiana  liczby błędów, po których dpkg zaprzestanie
       działania. Domyślna wartość to 50.

    -B, --auto-deconfigure
       Gdy pakiet jest usuwany,  możliwe  jest,  że  inny
       zainstalowany pakiet zależy od tego usuwanego. Podanie
       tej  opcji  spowoduje  automatyczne  dekonfigurowanie
       pakietów, które są zależne od usuwanego.

    -Dsemkowo, --debug=semkowo
       Włączenie trybu debuggera. semkowo jest liczbą ósemkową
       będącą sumą logiczną bitów opcji debuggera z poniższej
       listy (te wartości mogą się zmienić w przyszłości).
       Parametr -Dh lub --debug=help wyświetla te wartości.

          numer opis
            1  Ogólnie przydatne informacje o postępie
            2  Wywołanie i stan skryptów kontrolnych
           10  Informacje o każdym przetwarzanym pliku
           100  Więcej informacji o każdym przetwarzanym
       pliku
           20  Informacje o każdym pliku konfiguracyjnym
           200   Więcej  informacji  o  każdym  pliku
       konfiguracyjnym
           40  Zależności i konflikty
           400  Więcej  informacji  o  zależnościach  i
       konfliktach
          10000   Informacje o aktywacji i przetwarzaniu
       wyzwalaczy
          20000  Więcej informacji dotyczących wyzwalaczy
          40000  Szczegółowe informacje dotyczące wyzwalaczy
          1000  Mnóstwo informacji m.in. o plikach info z
       bazy danych dpkg
          2000  Reszta szczegółowych informacji

    --force-dziaania, --no-force-dziaania, --refuse-dziaania

       Wymuś (--force-) wykonanie pewnych działań lub pozostaw
       domyślny sposób (no-force i refuse oznaczają to samo)
       wykonania działań. dziaania to rozdzielona przecinkami
       lista działań. --force-help wyświetla opis tych działań.
       Działania oznaczone przez (*) są domyślnie wymuszone.

       Ostrzeenie: Te opcje s zwykle przeznaczone wycznie
       dla dowiadczonych uytkownikw. Uycie ich bez penego
       zrozumienia efektu dziaania moe spowodowa uszkodzenie
       systemu.

       all: Włącza (lub wyłącza) wszystkie opcje typu "force".

       downgrade(*): Zainstalowanie pakietu, nawet gdy nowsza
       jego wersja jest już zainstalowana.

       Ostrzeenie:  W  chwili  obecnej  dpkg nie sprawdza
       zalenoci podczas instalowania starszej wersji pakietu i
       dlatego nie wypisze ostrzeenia, jeeli zainstalowanie
       starszej wersji popsuje zalenoci innych  pakietw.
       Instalowanie starszych wersji niezbdnych (essential)
       pakietw moe spowodowa - i jest to powany skutek
       uboczny - e Twj system nie bdzie si nadawa do
       uytku. Prosz uywa tej opcji ostronie.

       configure-any: Skonfigurowanie wszystkich rozpakowanych
       ale  nieskonfigurowanych pakietów, od których zależy
       bieżący pakiet.

       hold: Działanie obejmie także pakiety oznaczone jako
       "wstrzymane" (hold).

       remove-reinstreq: Usunięcie pakietu, nawet wtedy gdy jest
       uszkodzony i wymaga przeinstalowania. Może to spowodować
       pozostawienie  części pakietu w systemie, gdyż dpkg
       zapomni o niej.

       remove-essential: Usunięcie pakietu, nawet wtedy gdy jest
       on uznany za niezbędny (essential). Pakiety niezbędne
       zawierają podstawowe polecenia Uniksa. Usunięcie ich może
       spowodować, że system przestanie działać. Należy zachować
       szczególną ostrożność przy użyciu tej opcji.

       depends: Zamiana wszystkich problemów z zależnościami na
       ostrzeżenia.

       depends-version: Zignorowanie problemów z numerami wersji
       przy sprawdzaniu zależności.

       breaks: Instalacja, nawet jeśliby to popsuło inny pakiet.

       conflicts: Instalacja, nawet gdy pakiet powoduje konflikt
       z innym. Powstać może niebezpieczeństwo nadpisania plików
       z innego pakietu, dlatego należy zachować ostrożność przy
       użyciu tej opcji.

       confmiss: Zawsze będą  instalowane  brakujące  pliki
       konfiguracyjne.  Używanie  tej  opcji  może  być
       niebezpieczne, ponieważ nie zachowuje to zmiany dokonanej
       na pliku (czyli jego usunięcia).

       confnew: Jeśli plik konfiguracyjny został zmodyfikowany,
       zainstalowana zostanie jego nowa wersja bez pytania,
       chyba  że  użyto  również opcji --force-confdef, co
       spowoduje wykonanie domyślnej akcji.

       confold: Jeśli plik konfiguracyjny został zmodyfikowany,
       stara wersja zostanie zachowana bez pytania, chyba że
       użyto również opcji  --force-confdef,  co  spowoduje
       wykonanie domyślnej akcji.

       confdef: Jeśli plik konfiguracyjny został zmodyfikowany,
       wybrane zostanie domyślne działanie. Jeżeli nie określono
       domyślnej  akcji,  użytkownik  zostanie poproszony o
       dokonanie wyboru. Podanie dodatkowo opcji --force-confnew
       lub --force-confold zdecyduje o dalszym działaniu.

       overwrite:  Nadpisanie  plików z innych pakietów, w
       przypadku gdy dany plik występuje także w innym pakiecie.

       overwrite-dir Nadpisanie katalogów z innych pakietów, w
       przypadku gdy dany katalog występuje także w innym
       pakiecie.

       overwrite-diverted: Nadpisanie plików ominiętych plikami
       nieominiętymi.

       architecture: Działanie obejmie pakiety z niepoprawną
       architekturą.

       bad-path: Zignorowanie braku pewnych programów w ścieżce
       zmiennej systemowej PATH.

       not-root: Próba (de)instalacji, gdy dpkg  nie  jest
       uruchamiany z konta administartora.

       bad-verify:  Instalowanie  pakietu, nawet jeżeli nie
       powiedzie się sprawdzenie jego autentyczności.

    --ignore-depends=pakiet,...
       Zignorowanie sprawdzania zależności od podanych pakietów
       (a ściślej rzecz biorąc, sprawdzanie się odbywa, ale w
       przypadku konfliktów wyświetlane jest tylko ostrzeżenie).

    --new, --old
       Wybór pomiędzy nowym i starym formatem binarnym pakietu.
       Ta opcja jest przesłana do dpkg-deb(1).

    --nocheck
       Brak sprawdzania zawartości pliku kontrolnego podczas
       budowania  pakietu.  Ta  opcja  jest  przesłana  do
       dpkg-deb(1).

    --no-act, --dry-run, --simulate
       Podejmowane działania nie powodują żadnych zmian. Ta
       opcja  jest  użyteczna, gdy potrzeba sprawdzić, czy
       działanie się wykona,  ale  bez  powodowania  zmian
       czegokolwiek.

       Opcję --no-act należy podać jako pierwszy parametr, gdyż
       w przeciwnym razie można otrzymać niespodziewane efekty.
       (np. dpkg --purge bla --no-act wyczyści pakiet bla, a
       następnie spróbuje wyczyścić pakiet o nazwie --no-act,
       mimo że najprawdopodobniej spodziewałeś się, że takie
       polecenie nic nie zrobi).

    -R, --recursive
       Działanie obejmie wszystkie pliki *.deb z  podanego
       katalogu, wraz z podkatalogami tego katalogu. Ta opcja
       może zostać użyta wraz z -i, -A, --install, --unpack oraz
       --avail.

    -G   Nieinstalowanie pakietu, jeśli jego nowsza wersja jest
       już zainstalowana. Jest to dokładnie to  samo,  co
       --refuse-downgrade.

    --admindir=katalog
       Zmiana   domyślnego   katalogu   administracyjnego,
       zawierającego wiele plików dostarczających informacji o
       stanie zainstalowanych i niezainstalowanych pakietów itp.
       (Wartość domyślna to /var/lib/dpkg).

    --instdir=katalog
       Zmiana  domyślnego  katalogu  instalacyjnego,  czyli
       katalogu, w którym pakiety są instalowane. instdir jest
       także katalogiem przekazywanym  do  chroot(2)  przed
       uruchomieniem  skryptów  dostarczonyhc przez opiekuna
       pakietu, co oznacza, że skrypty te widzą instdir jako
       główny katalog hierarchii. (Wartość domyślna to /).

    --root=katalog
       Zmiana root zmienia instdir na katalog i admindir na
       katalog/var/lib/dpkg.

    -O, --selected-only
       Działanie  obejmuje  wyłącznie  pakiety  wybrane  do
       instalacji. Wybór może zostać dokonany przez polecenie
       dselect lub dpkg, gdy wykonuje operacje na pakietach. Na
       przykład pakiet usuwany jest zaznaczany jako wybrany do
       odinstalowania.

    -E, --skip-same-version
       Nieinstalowanie pakietu, jeśli o tej samej wersji jest
       już zainstalowany w systemie.

    --pre-invoke=polecenie
    --post-invoke=polecenie
       Określa dodatkowe polecenie, które będzie wywołane przez
       "sh -c" przed lub po wykonaniu przez dpkg akcji: unpack,
       configure, install, triggers-only, remove oraz purge.
       Opcja ta może być podana wielokrotnie. Zachowywana jest
       kolejność podawania opcji, poprzedzane są one jeszcze
       opcjami z plików konfiguracyjnych. Zmienna środowiska
       DPKG_HOOK_ACTION jest ustawiana dla dodatkowych poleceń
       na wartość odpowiadającą bieżącej akcji dpkg. Uwaga:
       nakładki mogą uruchamiać dpkg kilka razy w ciągu jednego
       wywołania, co może spowodować uruchomienie dodatkowych
       poleceń więcej razy niż oczekiwano.

    --status-fd n
       Wysłanie "czytelnego dla maszyny" statusu pakietu i
       informacji o postępie do deskryptora pliku n. Ta opcja
       może być podana wielokrotnie. Informacja jest ogólnie
       zapisywana po jednym wpisie w linii, w  jednej  z
       następujących form:

       status: pakiet: status
           Nastąpiła zmiana statusu pakietu, status jest taki
           jak w pliku statusu pakietu.

       status: pakiet : error : rozszerzony-komunikat-bdu
           Nastąpił błąd. Niefortunnie na czas pisania tego
           rozszerzony-komunikat-bdu może zawierać znaki
           nowej linii, aczkolwiek w językach gdzie tłumacze
           nie popełnili błędów, po każdym znak nowej linii
           następuje przynajmniej jedna spacja.

       status: plik : conffile-prompt  :  'prawdziwy-stary'
       'prawdziwy-nowy' zmiany-uytkownika zmiany-dystrybucyjne
           Użytkownikowi  zostanie  przedstawione  pytanie
           odnośnie pliku konfiguracyjnego.

       processing: etap: pakiet
           Sent just before a processing stage starts. stage
           is one of upgrade, install (both sent before
           unpacking),  configure,  trigproc,  disappear,
           remove, purge.

    --log=nazwa-pliku
       Zapisuje informacje o zmianach stanu i akcjach do pliku
       logu  nazwa-pliku,  zamiast  do  domyślnego  pliku
       /var/log/dpkg.log. Jeżeli tę opcję podano kilka razy,
       brany jest pod uwagę plik podany w ostatniej opcji.
       Komunikaty logu są w postaci"YYYY-MM-DD HH:MM:SS <status>
       <pakiet>  <wersja-zainstalowana>"  dla  zmian  stanu;
       "YYYY-MM-DD    HH:MM:SS    <akcja>    <pakiet>
       <wersja-instalowana> <wersja-dostępna>" dla akcji, gdzie
       <akcja> jest jedną z install (instalacja),  upgrade
       (aktualizacja), remove (usuwanie), purge (czyszczenie)
       oraz  "YYYY-MM-DD  HH:MM:SS  conffile  <nazwa-pliku>
       <decyzja>"  dla zmian plików konfiguracyjnych, gdzie
       <decyzja> to albo install (instalacja nowej wersji), albo
       keep (zachowanie poprzedniej wersji).

    --no-debsig
       Nie próbuje weryfikować sygnatur pakietu.

    --no-triggers
       Nie  uruchamiaj  żadnych wyzwalaczy w tym przebiegu
       (aktywacje nadal będą zarejestrowane). Przy użyciu wraz z
       --configure pakiet lub --triggers-only pakiet skrypt
       "postinst" wskazanego pakietu nadal zostanie uruchomiony,
       nawet jeśli wymagane jest tylko uruchomienie wyzwalaczy.
       Użycie tej opcji może pozostawić pakiety w niewłaściwym
       stanie triggers-awaited lub triggers-pending. Może to być
       później naprawione przez wywołanie: dpkg --configure
       --pending.

    --triggers
       Anuluje poprzednie --no-triggers.

PLIKI

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
       Plik konfiguracyjny zawierający domyślne opcje.

    /var/log/dpkg.log
       Domyślny plik logu (patrz /etc/dpkg/dpkg.cfg(5) i opcja
       --log).

    Pozostałe pliki wymienione poniżej odnoszą się do  swoich
    domyślnych katalogów. Opcja --admindir może zmienić lokalizację
    tych plików.

    /var/lib/dpkg/available
       Lista dostępnych pakietów.

    /var/lib/dpkg/status
       Stan dostępnych pakietów. Ten plik zawiera informacje o
       tym, czy dany pakiet jest wybrany do skasowania, czy jest
       zainstalowany itp. Te informacje są opisane w sekcji
       INFORMACJE O PAKIETACH.

       Kopia zapasowa pliku statusu jest tworzona w /var/backups
       każdego dnia. Może to być przydatne jeśli zostanie on
       utracony lub uszkodzony z powodu kłopotów z systemami
       plików.

    Poniższe pliki są częścią składową pakietów binarnych. Więcej
    informacji o nich można znaleźć w deb(5).

    control

    conffiles

    preinst

    postinst

    prerm

    postrm

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    DPKG_NO_TSTP
       Zdefiniuj tę zmienną, jeśli chcesz, aby dpkg uruchomił
       nową sesję powłoki zamiast usuwać dpkg w tło, gdy
       potrzeba wykonać coś w powłoce.

    SHELL Program uruchamiany przez dpkg, gdy trzeba uruchomić nową
       sesję powłoki.

    COLUMNS
       Ustawia liczbę kolumn używanych przez dpkg w czasie
       wyświetlania sformatowanego tekstu. Obecnie używane tylko
       przez opcję -l.

    DPKG_RUNNING_VERSION
       Zdefiniowana przez dpkg w środowisku skryptu opiekuna
       pakietu, jako wersja aktualnie uruchomionej instancji
       programu dpkg.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Zdefiniowana przez dpkg w środowisku skryptu opiekuna
       pakietu, jako nazwa przetwarzanego pakietu.

    DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH
       Zdefiniowana przez dpkg w środowisku skryptu opiekuna
       pakietu, jako architektura dla której budowano pakiet.

PRZYKŁADY

    Wyświetlenie wszystkich pakietów związanych z edytorem vi(1):
      dpkg -l '*vi*'

    Wyświetlenie informacji z pliku /var/lib/dpkg/available o dwóch
    pakietach:
      dpkg --print-avail elvis vim | less

    Samodzielne przeszukanie informacji o pakietach:
      less /var/lib/dpkg/available

    Wykasowanie zainstalowanego pakietu elvis:
      dpkg -r elvis

    Aby zainstalować pakiet, należy wpierw znaleźć go w archiwum lub
    na CDROM. Plik "available" pokazuje, że pakiet vim jest w sekcji
    "editors":
      cd /cdrom/pool/main/v/vim
      dpkg -i vim_4.5-3.deb

    Aby stworzyć kopię lokalnie wybranych pakietów:
      dpkg --get-selections >mojepakiety

    Ten plik można przenieść do innego systemu i zainstalować te
    pakiety poprzez:
      dpkg --clear-selections
      dpkg --set-selections <mojepakiety

    Należy zauważyć, że ta opcja nie powoduje zainstalowania lub
    usunięcia czegokolwiek, ale tylko zaznacza wskazane pakiety do
    zainstalowania bądź usunięcia. Do pobrania i zainstalowania tych
    pakietów trzeba użyć innego programu. Na przykład można w tym
    celu użyć polecenia apt-get dselect-upgrade.

    Zwyczajowo do wyboru pakietów służy dselect(1), który daje
    większe możliwości zmiany ich stanu.

DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

    Dodatkową funkcjonalność można uzyskać, instalując którykolwiek
    z następujących pakietów: apt, aptitude oraz debsums.

ZOBACZ TAKŻE

    aptitude(1), apt(1), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1),
    deb(5), deb-control(5), dpkg.cfg(5), oraz dpkg-reconfigure(8).

BŁĘDY

    --no-act podaje raczej zbyt mało pomocnych informacji.

AUTORZY

    Patrz plik /usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz zawierający listę osób,
    które przyczyniły się do rozwoju programu dpkg.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008