Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    dumpkeys - wypisz tabele translacji klawiatury

SKŁADNIA

    dumpkeys [ -hilfn -ccharset --help --short-info --long-info --numeric
    --full-table --funcs-only --keys-only --compose-only --charset=charset
    ]

OPIS

    dumpkeys zapisuje na standardowe wyjście obecną zawartość tablic
    translacji sterownika klawiatury. Formatem wyjściowym jest ten sam
    format, którego używa keymaps(5).

    Przy użyciu różnych opcji, można kontrolować format wyjścia, a także
    uzyskać inne dane od jądra i programów dumpkeys(1) oraz loadkeys(1).

OPCJE

    -h --help
       Wydrukuj wersję programu i krótką informację o jego użyciu.
       Drukuj na stderr i zakończ program.

    -i --short-info
       Wydrukuj niektóre parametry sterownika klawiatury. Pokazywane
       elementy włączają:

       Keycode range supported by kernel (zakres kodów klawiszy,
       obsługiwanych przez jądro)

           Mówi  to, które wartości mogą być użyte po słowie
           kluczowym keycode w plikach  z  tablicami  klawiszy
           (keytable). Zobacz keymaps(5) aby dowiedzieć się więcej o
           formacie tych plików.

       Number of actions bindable to a key (ilość akcji, które można
       przypisać do klawisza)

           Mówi,  ile różnych akcji można przypisać do danego
           klawisza przy użyciu różnych klawiszy modyfikujących.
           Jeśli wartość ta wynosi np. 16, możesz zdefiniować do 16
           różnych akcji na klawisz (w kombinacji z modyfikatorami).
           Jeśli wartość wynosi 16, to jądro prawdopodobnie zna
           około czterech klawiszy modyfikujących, które możesz
           nacisnąć  w  różnych kombinacjach z danym normalnym
           klawiszem.

       Ranges of action codes supported by the kernel (zakresy kodów
       akcji obsługiwanych przez jądro)

           To pole zawiera listę zakresów kodów akcji w notacji
           szesnastkowej. Są to wartości, które mogą być użyte po
           prawej stronie definicji klawisza, np.  symbole vv w
           linii

               keycode xx = vv vv vv vv

           (Zobacz keymaps(5) aby poznać dalsze szczegóły formatu
           linii definicji klawisza).  dumpkeys(1) i loadkeys(1)
           obsługują notację symboliczną, która  jest  bardziej
           preferowana niż numeryczna, gdyż kody akcji mogą się
           różnić w różnych wersjach jądra, podczas gdy nazwy
           symboliczne  zwykle pozostają jednakowe. Jednak mimo
           wszystko lista zakresów kodów akcji może zostać użyta do
           sprawdzenia czy jądro rzeczywiście obsługuje wszystkie
           symbole, które zna loadkeys(1), czy też może istnieją
           jakieś akcje jądra, które nie są nazwane w programie
           loadkeys(1) Aby to sprawdzić, porównaj listę zakresów z
           listą symboli akcji; zobacz niżej opcję --long-info.

       Number of function keys supported by kernel (liczba klawiszy
       funkcyjnych, obsługiwanych przez jądro)

           Określa to liczbę kodów akcji, które mogą zostać użyte do
           wyprowadzania ciągów znaków. Te kody akcji tradycyjnie są
           przypisane do różnych klawiszy funkcyjnych i edytujących
           klawiatury i są zdefiniowane tak, aby wysyłały sekwencje
           eskejpowe. Jednakże możesz przedefiniować je aby wysyłały
           często używane polecenia, adresy e-mail czy jeszcze coś
           innego. Szczególnie jeśli liczba tych elementów jest
           większa niż liczba klawiszy funkcyjnych i edytujących
           twojej klawiatury, możesz wykorzystać niektóre "wolne"
           kody akcji, które można przypisać np. do kombinacji
           AltGr-litera aby wysyłały przydatne ciągi znaków. Zobacz
           loadkeys(1) jeśli interesują cię szczegóły.

       Function strings (funkcyjne ciągi znaków)

           Możesz  obejrzeć obecne definicje klawiszy z pomocą
           polecenia

               dumpkeys --funcs-only

    -l --long-info
       Opcja ta nakazuje dumpkeys wydrukowanie długiego  listingu
       informacyjnego. Wyjście jest takie samo jak z opcją --short-info
       z dodaną listą symboli obsługiwanych przez loadkeys(1)  i
       dumpkeys(1), wraz z ich wartościami numerycznymi.

    -n --numeric
       Opcja ta powoduje, że dumpkeys pomija konwersję kodów akcji na
       notację symboliczną i drukuje je w formacie szesnastkowym.

    -f --full-table
       Powoduje to, że dumpkeys pomija wszystkie heurystyki short-hand.
       (zobacz keymaps(5)) i na wyjściu wypisuje powiązania klawiszy w
       formie kanonicznej. Najpierw linię w formacie keymaps opisującą
       aktualnie zdefiniowane kombinacje modyfikatorów. Następnie dla
       każdego klawisza drukowany jest wiersz zawierający kolumny dla
       wszystkich  kombinacji  modyfikatorów.  Na  przykład, jeśli
       aktualnie  używana  mapa  klawiatury  korzysta  z  siedmiu
       modyfikatorów, to każdy wiersz będzie miał siedem kolumn akcji.
       Format ten może być przydatny dla programów przetwarzających
       wyjście dumpkeys.

    --funcs-only
       Gdy  podana  jest ta opcja, dumpkeys drukuje tylko ciągi
       definicyjne klawiszy funkcyjnych. Normalnie dumpkeys drukuje
       zarówno przypisania klawiszy, jak i te definicje.

    --keys-only
       Gdy podana jest ta opcja, dumpkeys drukuje tylko powiązania
       klawiszy. Normalne zachowanie jest j/w.

    --compose-only
       Gdy podana jest ta opcja, dumpkeys drukuje tylko kombinacje
       klawiszy kompozycji (compose keys).  Opcja ta jest dostępna
       tylko jeśli twoje jądro obsługuje te klawisze.

    -ccharset --charset=charset
       Powiadamia to dumpkeys aby interpretował wartości kodów znaków
       wg określonego zestawu znaków (character set, charset). Dotyczy
       to tylko tłumaczenia kodowych wartości  znaków  na  nazwy
       symboliczne. Prawidłowe wartości charset to: iso-8859-X, gdzie X
       jest cyfrą z zakresu 1-9. Jeśli nie poda się parametru charset,
       Domyślnie zostanie użyty iso-8859-1. Ta opcja wypisuje także
       linię `charset  "iso-8859-X"',  informującą  loadkeys,  jak
       zinterpretować mapę klawiszy (keymap). (Np. "division" to 0xf7 w
       iso-8859-1, lecz 0xba w iso-8859-8.)

PLIKI

    /usr/share/keymaps zalecany katalog plików tablic klawiszowych

ZOBACZ TAKŻE

    loadkeys(1), kemaps(5)

                1 września 1993          DUMPKEYS(1)