Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    eject - wysuwanie wyjmowalnego nośnika

SKŁADNIA

    eject -h
    eject [-vnrsfqp] [<nazwa-urządzenia>]
    eject [-vn] -d
    eject [-vn] -a on|off|1|0 [<nazwa-urządzenia>]
    eject [-vn] -c slot [<nazwa-urządzenia>]
    eject [-vn] -t [<nazwa-urządzenia>]
    eject [-vn] -x <prędkość> [<nazwa-urządzenia>]
    eject -V

OPIS

    Eject umożliwia programowe wysuwanie nośnika w napędach, które na to
    pozwalają (zwykle CD-ROM, stacje dyskietek, napędy taśmowe, dyski JAZ i
    ZIP).  Tym programem możesz również: kontrolować czytniki CD-ROM
    wyposażone w zmieniacz płyt, ustawiać  prędkość  napędu  CD-ROM,
    automatycznie wysuwać nośnik (funkcja dostepna tylko w niektórych
    napędach) oraz chować tackę w napędach CD-ROM.

    Wyrzucone zostanie urządzenie <nazwa-urządzenia>. Nazwą może być plik
    urządzenia lub punkt montowania. Może być podana pełna ścieżka, ale
    można też pominąć początkowe "/dev" lub "/mnt". Jeśli nie zostanie
    podane żadne urządzenie, to zostanie użyta domyślna nazwa "cdrom".

    Istnieją cztery różne metody na wyrzucanie nośnika, przeznaczone do
    różnego rodzaju urządzeń (CD-ROM, urządznia SCSI, stacje dyskietek i
    napędy  taśmowe). Domyślnie eject próbuje skorzystać po kolei z
    wszystkich metod.

    Urządzenie zostanie odmontowane jeśli w momencie uruchomienia ejecta
    było podmontowane.

OPCJE

    -h  Ta opcja spowoduje, że eject wyświetli krótki opis swoich opcji.

    -v  Gdy wywołasz eject z tą opcją będzie on wyświetlał więcej
      informacji na temat wykonywanych operacji.

    -d  Ta opcja powoduje wyświetlenie domyślnej nazwy urządzenia.

    -a on|1|off|0
      Ta opcja kontroluje tryb automatycznego wysuwania obsługiwany
      przez niektóre urządzenia. Jeśli jest on włączony, to napęd
      automatycznie wysunie nośnik, gdy urządzenie zostanie zamknięte.

    -c <slot>
      Przy pomocy tej opcji możesz wybrać płytę w napędzie CD-ROM
      wyposażonym w zmieniacz płyt. Wymagana jest wersja 2.0 (lub
      wyższa) Linuksa. Napęd nie może być w użyciu (nie może być
      zamontowany ani też nie może być odtwarzana muzyka z płyty audio).
      Zauważ, że do pierwszej płyty odwołujesz się poprzez numer 0, a
      nie 1.

    -t  Ta opcja powoduje wysłanie do napędu CD-ROM polecenia wsunięcia
      tacki. Nie wszystkie urządzenia mają taką możliwość.

    -x <prędkość>
      Ta opcja próbuje ustawić prędkość napędu CD. Parametr "prędkość"
      określa pożądaną prędkość (np. 8 jeśli chcesz uzyskać prędkość
      8X). Jesli ma on wartość 0, to zostanie wybrana maksymalna
      możliwa.  Nie wszystkie urządzenia potrafią zmieniać prędkość.
      Możesz podawać wyłącznie prędkości, które obsługuje dany napęd.
      Przy każdej zmianie nośnika ustawienie prędkości jest zapominane.
      Ta opcja może być używana samodzielnie, bądź też w połączeniu z
      opcjami -t i -c.

    -n  Ta opcja powoduje wyświetlenie nazwy wybranego urządzenia. Nie są
      podejmowane inne akcje.

    -r  Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komendy
      "eject" CDROM.

    -s  Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komend
      SCSI.

    -f  Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komendy
      "eject" stacji dyskietek.

    -q  Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komend
      napędu taśmowego.

    -p  Ta opcja pozwala na użycie /proc/mounts zamiast /etc/mtab. Dodaje
      także opcję -n do wywołania umount(1).

    -V  Ta  opcja powoduje wyświetlenie numeru wersji i zakończenie
      programu.

DŁUGIE NAZWY OPCJI

    Wszystkie opcje mają swoje dłuższe odpowiedniki. Można podawać tylko
    część nazwy tak długo, jak jest ona jednoznaczna.

    -h --help
    -v --verbose
    -d --default
    -a --auto
    -c --changerslot
    -t --trayclose
    -x --cdspeed
    -n --noop
    -r --cdrom
    -s --scsi
    -f --floppy
    -q --tape
    -V --version
    -p --proc

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Eject zwraca 0 jesli operacja się powiodła, 1 jeśli nie (lub popełniono
    błąd w składni polecenia)

PRZYKŁADY

    Wysuń nośnik z domyślnego urządzenia

       eject

    Wysuń nośnik z urządzenia o nazwie (lub podmontownego jako) cdrom:

       eject cdrom

    Wysuń nosnik podając nazwę urządzenia:

       eject /dev/cdrom

    Wysuń nośnik podając punkt podmontowania:

       eject /mnt/cdrom/

    Wysuń nośnik z czwartego urządzenia IDE:

       eject hdd

    ... lub z pierwszego urządzenia SCSI:

       eject sda

    Wysuń nośnik podając nazwę partycji SCSI (np. dla stacji ZIP):

       eject sda4

    Wybierz 5 płytę w wielodyskowym czytniku CD:

       eject -v -c5 /dev/cdrom

    Włącz tryb automatycznego wyrzucania w napędzie CD-ROM SoundBlaster:

       eject -a on /dev/sbpcd

UWAGI

    Eject działa tylko z urządzeniami które obsługują co najmniej jedną z
    czterech metod wysuwania. W tej grupie zawiera się większość napędów
    CD-ROM (IDE, SCSI i inne), niektóre napędy taśmowe SCSI, napędy JAZ i
    ZIP (podłączane do portu równoległego, wersje SCSI i IDE) oraz stacje
    LS120. Użytkownicy raportowali także powodzenie ze stacjami dyskietek
    na komputerach Sun SPARC i Apple Macintosh. Jeśli eject nie działa, to
    jest to najprawdopodobniej ograniczenie sterownika w jądrze systemu, a
    nie ejecta jako takiego.

    Opcje -r, -s, -f i -q pozwalają na wybór metody używanej do wysunięcia
    nośnika. Można podać więcej niż jedną opcję. Jeśli nie zostanie podana
    żadna z nich, to eject spróbuje wszystkich czterech (co w większości
    przypadków daje zadowalające rezultaty).

    Eject może nie być w stanie wykryć, czy urządzenie jest podmontowane
    (np. jeśli ma ono parę nazw). Jeśli nazwa urządzenia jest dowiązaniem
    symbolicznym, to eject podąży za nim i użyje urządzenia, na które ono
    wskazuje.

    Jeśli eject stwierdzi, że urządzenie może mieć kilka partycji, to
    spróbuje odmontować wszystkie zamontowane partycje przed wysunięciem.
    Jeśli odmontowanie się nie powiedzie, to program nie będzie próbować
    wysuwać nośnika.

    Możesz wysuwać płyty audio. Niektóre napędy CD-ROM nie pozwalają na
    wysunięcie tacki, gdy w napędzie nie ma płyty. Niektóre urządzenia nie
    obsługują komendy wciągnięcia tacki.

    Jeśli uaktywniony został tryb automatycznego wysuwania, to zawsze po
    wykonaniu  tej komendy nastapi wysunięcie nośnika. Nie wszystkie
    sterowniki CD-ROM w jądrze linuksa wspierają ten tryb. Nie ma sposobu
    na wykrycie, czy tryb automatycznego wysuwania jest aktywny, czy nie.

    Potrzebujesz odpowiednich uprawnień do uzyskania dostępu do plików
    urządzeń. Musisz uruchomić ejecta jako root (lub ustawić setuid root),
    żeby móc wysuwać niektóre urządzenia (np. SCSI).

    Oto opis heurystyki używanej do znalezienia urządzenia: jeśli podana
    nazwa kończy się ukośnikiem, to zostanie on usunięty (w ten sposób
    radzimy sobie z nazwami wygenerowanymi przez uzupełnianie nazw plików w
    powłoce). Jeśli pierwszym znakiem nazwy jest '.' lub '/', to nazwa
    zostanie wzięta za urządzenie lub punkt podmontowania. Jeśli to się nie
    uda, to eject szukając działającego urządzenia będzie próbował dodać na
    początku  nazwy  następujące  ciągi  znaków:  '/dev/',  '/mnt/',
    '/dev/cdroms', '/dev/rdsk/', '/dev/dsk/' oraz './'. Program sprawdza
    /etc/mtab w celu wykrycia podmontowanych urządzeń. Jeśli to zawiedzie,
    to sprawdzi także /etc/fstab w poszukiwaniu  punktów  montowania
    aktualnie odmontowanych urządzeń.

    Zalecane jest utworzenie symbolicznych dowiązań, takich jak /dev/cdrom,
    czy /dev/zip. Dzięki nim eject będzie odwoływać się do odpowiednich
    urządzeń poprzez łatwe do zapamiętania nazwy.

    Aby oszczędzić sobie trochę pisania możesz stworzyć w Twojej powłoce
    alias dla ejecta wywołujący go z odpowiednimi dla twojej konfiguracji
    opcjami.

AUTOR

    Eject został napisany przez Jeffa Trantera <tranter@pobox.com> i jest
    udostępniony na warunkach GNU General Public License. Więcej szczegółów
    znajdziesz w pliku COPYING i w uwagach w kodzie źródłowym.

    Opcja   -x   została   dodana   przez  Nobuyuki  Tsuchimurę
    <tutimura@nn.iij4u.or.jp>, z podziękowaniami dla Rolanda  Krivanka
    <krivanek@fmph.uniba.sk> i jego programu cdrom_speed.

ZOBACZ TAKŻE

    mount(2), umount(2), mount(8), umount(8)
    /usr/src/linux/Documentation/cdrom/