Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    getlist - pobierz listę z serwera NNTP

SKŁADNIA

    getlist [ -h host ] [ lista [ wzorzec [ typy ] ] ]

OPIS

    Program  getlist uzyskuje listę z serwera NNTP i wysyła ją na
    standardowe wyjście.

    Parametr lista może być jednym z active, active.times, distributions,
    lub newsgroups.  Argumenty te żądają odpowiednio plików active(5),
    active.times, /etc/news/distributions, lub /etc/news/newsgroups.

    Jeśli użyta zostanie flaga ,,-h'', program podłącza się do serwera na
    podanym hoście. Domyślnie jest to serwer podany w pliku inn.conf(5).

    Jeśli parametrem listy jest active, to do ograniczania wyjścia mogą
    zostać użyte parametry wzorzec i typy .  Jeśli podano wzorzec,
    wypisywane są tylko te linie grup, które odpowiadają mu według
    wildmat(3). Jeśli podano typy, to wyświetlane są tylko te linie,
    których czwarte pole zaczyna się od znaku wymienionego w typy.

    Na  przykład  następujące  polecenie da nam jednolinijkowe opisy
    wszystkich grup dyskusyjnych UUNET-u:
       getlist -h news.uu.net newsgroups

    Poniższe polecenie wypisuje wszystkie grupy, w których dozwolone jest
    lokalne wysyłanie artykułów, grupy, które są moderowane lub aliasowane
       getlist active '*' ym=

    Zauważ, że listowanie plików innych niż plik active to tylko popularne
    rozszerzenie protokołu NNTP i nie wszędzie musi być dostępne.

HISTORIA

    Napisane przez Landona Curta Nolla <chongo@toad.com> dla InterNetNews.

ZOBACZ TAKŻE

    active(5), nnrpd(8), wildmat(3).

                                  GETLIST(1)