Provided by: gramps_3.2.0-1_all bug

NAME

    gramps - Genealogical Research and Analysis Management Programming
    System.
    (w wolnym tĹumaczeniu: System Wspomagania BadaĹ Genealogicznych i
    Programowego ZarzÄdzania TÄ InformacjÄ)

SYNOPSIS

    gramps  [-?|--help] [--usage] [--version] [-l] [-u|--force-unlock]
    [-O|--open= BAZA_DANYCH [-f|--format= FORMAT]] [-i|--import=  PLIK
    [-f|--format=  FORMAT]]  [-i|--import=  ...]  [-e|--export=  PLIK
    [-f|--format= FORMAT]] [-a|--action= AKCJA] [-p|--options= CIG_OPCJI]]
    [ PLIK ] [--version]

OPIS

    Gramps jest wolnym, darmowym programem genealogicznym OpenSource. Jest
    napisany w Python, przy uĹźyciu interfejsu GTK+/GNOME.  Dla kaĹźdego,
    kto wczeĹniej uĹźywaĹ innego programu genealogicznego (np. Family Tree
    Maker (TM),  Personal Ancestral Files (TM), lub  GNU  Geneweb),
    zapoznanie siÄ z interfejsem Gramps'a bÄdzie natychmiastowe. Program
    obsĹuguje takĹźe import i eksport w popularnym formacie GEDCOM, ktĂłry
    jest uĹźywany przez wiÄkszoĹÄ programĂłw genealogicznych na Ĺwiecie.

OPCJE

    gramps PLIK
       Kiedy PLIK jest podany (bez Ĺźadnych flag) jako nazwa drzewa
       rodzinnego albo nazwa katalogu z drzewem, to wybrane drzewo jest
       otwierane i rozpoczynana jest sesja interaktywna. JeĹli PLIK
       jest formatem rozpoznawanym przez Gramps, to tworzone jest puste
       drzewo, ktĂłrego nazwa bazuje na nazwie PLIKU i dane sÄ do niego
       importowane. PozostaĹe opcje sÄ wtedy ignorowane.  Jest to
       sposĂłb na uĹźywanie programu jako uchwytu obsĹugujÄcego dane
       genealogiczne, np. w przeglÄdarce internetowej. Takie wywoĹanie
       akceptuje kaĹźdy format natywny dla grampsa, zobacz poniĹźej.

    -f,--format= FORMAT
       Jawne okreĹlenie formatu PLIKU przez poprzedzenie opcji -i, lub
       -e. JeĹli opcja -f nie jest podana dla Ĺźadnego PLIKU, to
       format pliku jest okreĹlany na podstawie rozszerzenia albo typu
       MIME.

       DostÄpne formaty wyjĹciowe to:
       gramps-xml (uĹźywany jeĹli PLIK koĹczy siÄ na .gramps),
       gedcom (przyjmowany jeĹli PLIK koĹczy siÄ na .ged),
       lub dowolny plik eksportu obsĹugiwany przez system wtyczek
       Gramps.

       Formaty dostÄpne dla importu to: grdb, gramps-xml, gedcom,
       gramps-pkg (przyjmowany jeĹli PLIK koĹczy siÄ na .gpkg),
       oraz geneweb (przyjmowany jeĹli PLIK ma rozszerzenie .gw).

       Formats  dostÄpne  dla  eksportu  to:  gramps-xml, gedcom,
       gramps-pkg, wft (jeĹli rozszerzenie PLIKU to .wft), geneweb, i
       iso (uĹźywany tylko, jeĹli jawnie okreĹlony przez parametr -f ).

    -l   WyĹwietla listÄ dosŧÄpnych drzew genealogicznych.

    -u,--force-unlock
       Wymusza odblokowanie bazy danych.

    -O,--open= BAZA_DANYCH
       Otwiera BAZ_DANYCH, ktĂłra musi istnieÄ w katalogu baz lub byÄ
       nazwÄ istniejÄcego drzewa rodzinnego. JeĹli nie podano akcji, to
       opcje eksportu albo importu sÄ wykonywane, a nastÄpnie jest
       uruchamiana sesja interaktywna z otwarciem wybranej bazy.

    -i,--import= PLIK
       Importuje dane z PLIKU. JeĹli nie okreĹlono bazy danych, to
       tworzona jest tymczasowa baza kasowana po zamkniÄciu programu.

       Kiedy podany jest wiÄcej niĹź jeden plik do importu, to kaĹźdy z
       nich musi byÄ poprzedzony flagÄ -i. Pliki sÄ importowane w
       kolejnoĹci podanej w linii poleceĹ, np.: -i PLIK1 -i PLIK2 oraz
       -i PLIK2 -i PLIK1 mogÄ utworzyÄ inne identyfikatory (gramps ID)
       w bazie wynikowej.

    -e,--export= PLIK
       Eksportuje dane do PLIKU. Dla formatu iso, PLIK natomiast nazwÄ
       katalogu, do ktĂłrego baza danych gramps zostanie zapisana. Dla
       gramps-xml, gedcom, wft, gramps-pkg, oraz geneweb, PLIK jest
       nazwÄ pliku wynikowego.

       Kiedy wiÄcej niĹź jeden plik wyjĹciowy jest podany, kaĹźdy musi
       byÄ poprzedzony flagÄ -e. Pliki bÄdÄ zapisywane kolejno, w
       podanej przez parametry kolejnoĹci.

    -a,--action= AKCJA
       Wykonuje AKCJ na zaimportowanych danych. DziaĹanie to jest
       wykonywane dopiero, gdy wszystkie okreĹlone importy zakoĹczÄ siÄ
       powodzeniem. Aktualnie dostÄpne akcje to:
       summary (taka sama jak Raporty->WyĹwietl->Podsumowanie bazy
       danych),
       check (toĹźsama z NarzÄdzia->Naprawa bazy danych->SprawdĹş i
       napraw bazÄ),
       report (generuje raport), oraz
       tool (uruchamia narzÄdzie/wtyczkÄ). ZarĂłwno report jak i tool
       wymagajÄ podania CIGU_OPCJI poprzedzonego flagÄ -p ).

       CIG_OPCJI powinien speĹniaÄ nastÄpujÄce warunki:
       Nie moĹźe zawieraÄ spacji. JeĹli niektĂłre argumenty wymagajÄ
       spacji, ciÄg powinien byÄ enkapsulowany w znakach cudzysĹowu,
       (zobacz skĹadniÄ powĹoki). CiÄg opcji jest listÄ parametrĂłw z
       nazwÄ  i wartoĹciÄ oddzielonymi znakiem rĂłwnoĹci. Kolejne
       parametry muszÄ byÄ oddzielone od siebie znakiem przecinka.

       WiÄkszoĹÄ opcji dla raportĂłw czy narzÄdzi jest specyficzna dla
       konkretnej  opcji,  jednak  czÄĹÄ  z opcji jest wspĂłlna,
       szczegĂłlnie dla raportĂłw.

       name=nazwa
       Opcja wymagana, okreĹlajÄcy ktĂłry raport czy narzÄdzie bÄdzie
       uruchamiane.  JeĹli podana wartoĹÄ nazwy nie pasuje do Ĺźadnego
       dostÄpnego raportu czy narzÄdzia, zostanie wyĹwietlony komunikat
       o  bĹÄdzie oraz lista dostÄpnych raportĂłw albo opcji (w
       zaleĹźnoĹci od wartoĹci parametru AKCJA).

       show=all
       WyĹwietla listÄ wszystkich nazw dostÄpnych opcji wraz z krĂłtkim
       opisem dla danego raportu albo narzÄdzia.

       show=nazwa_opcji
       WyĹwietla opis funkcji udostÄpnianej przez danÄ nazw_opcji, jak
       rĂłwnieĹź listÄ parametrĂłw, ktĂłre akceptuje dana opcja.

       UĹźywajÄc powyĹźszych opcji jesteĹ w stanie dowiedzieÄ siÄ o
       wszystkich moĹźliwoĹciach danego raportu.

    Kiedy wiÄcej niĹź jeden akcja wyjĹciowa jest podana, kaĹźda musi byÄ
    poprzedzona flagÄ -a. Akcje sÄ wykonywane jedna po drugiej,  w
    kolejnoĹci w jakiej wystÄpujÄ w linii poleceĹ.

    -d,--debug= NAZWA_LOGGERA
       WĹÄcza  logi  debuggowania  dla celĂłw programistycznych i
       testowych. Zobacz do kodu ĹşrĂłdĹowego po szczegĂłĹy.

    --version
       WyĹwietla wersjÄ programu i koĹczy dziaĹanie.

    NastÄpujÄce opcje sÄ uĹźywane przy aktywacji Bonobo:

    --oaf-ior-fd=FD
       Deskryptor pliku, do ktĂłrego wpisaÄ OAF IOR.

    --oaf-activate-iid= IID
       OAF IID do aktywacji.

    --oaf-private
       Wstgrzymuje rejestracjÄ serwera przez OAF.

    NastÄpujÄce opcje sÄ uĹźywane do kontroli dĹşwiÄku generowanego za
    pomocÄ Gnome Library.

    --disable-sound
       WyĹÄcza uĹźycie serwera dĹşwiÄku.

    --enable-sound
       WĹÄcza uĹźycie serwera dĹşwiÄku.

    --espeaker= HOSTNAME:PORT
       Host:port na ktĂłrym jest uruchomiony serwer dĹşwiÄku.

DziaĹanie

    JeĹli pierwszy argument nie rozpoczyna siÄ znakiem myĹlnik, (nie jest
    flagÄ), to gramps bÄdzie prĂłbowaĹ otworzyÄ plik podany przez pierwszy
    argument, a nastÄpnie sesjÄ interaktywnÄ a pozostaĹÄ czÄĹÄ parametrĂłw
    w linii poleceĹ zignoruje.

    JeĹli podana jest flaga -O, bÄdzie prĂłbowaĹ otworzyÄ podanÄ bazÄ i
    pracowaÄ na danych w niej zawartych realizujÄc podane później
    polecenia z linii komend.

    Z flagÄ -O czy bez, moĹźe wystÄpowaÄ wiele importĂłw, eksportĂłw oraz
    akcji okreĹlonych za pomocÄ flag -i, -e, oraz -a .

    KolejnoĹÄ podawania opcji -i, -e, czy -a nie ma znaczenia. Wykonywane
    sÄ one zawsze w kolejnoĹci: wszystkie importy (jeĹli podane) ->
    wszystkie akcje (jeĹli podane) -> wszystkie eksporty (jeĹli podane) Ale
    otwarcie bazy zawsze musi byÄ na pierwszym parametrem !

    JeĹli nie podano opcji -O lub -i, gramps uruchomi swoje gĹĂłwne okno i
    rozpocznie normalnÄ sesjÄ interaktywnÄ z pustÄ bazÄ danych (poniewaĹź
    nie zdoĹaĹ przetworzyÄ do niej Ĺźadnych danych).

    JeĹli nie podano opcji-e albo -a gramps uruchomi swoje gĹowne okno i
    rozpocznie  normalnÄ  sesjÄ  interaktywnÄ z bazÄ bÄdÄcÄ wynikiem
    wszystkich importĂłw. Ta baza  bÄdzie  znajdowaÄ  siÄ  w  pliku
    import_db.grdb w katalogu ~/.gramps/import.

    BĹÄd podczas importu, eksportu albo dowolnej akcji bÄdzie przekierowany
    na stdout (jeĹli wyjÄtek zostanie obsĹuĹźony przez gramps) albo na
    stderr (jeĹli nie jest obsĹuĹźony). UĹźyj standardowych przekierowaĹ
    strumieni stdout oraz stderr jeĹli  chcesz  zapisaÄ  wyĹwietlane
    informacje i bĹÄdy do pliku.

PRZYKĹADY

    Aby otworzyÄ istniejÄce drzewo rodzinne i zaimportowaÄ dane do niego,
    moĹźna wpisaÄ:
       gramps -O 'Moje drzewo' -i ~/db3.gramps

    PowyĹźsza opcja otwiera istniejÄce drzewo, ale gdy chcesz zrobiÄ
    wykonaÄ takÄ
       samÄ akcjÄ tworzÄc tymczasowe drzewo: wystarczy wpisaÄ: gramps
       -i 'Moje drzewo' -i ~/db3.gramps

    Aby zaimportowaÄ cztery bazy (ktĂłrych formaty zostanÄ okreĹlone na
    podstawie
       ich nazw) i nastÄpnie sprawdiÄ powstaĹÄ bazÄ pod kÄtem bĹÄdĂłw,
       naleĹźy wpisaÄ: gramps -i plik1.ged -i plik2.tgz -i ~/db3.gramps
       -i plik4.wft -a check

    Aby jawnie okreĹliÄ formaty w powyĹźszym przykĹadzie, naleĹźy dodaÄ
    nazwy plikĂłw
       z odpowiednimi opcjami -f options: gramps -i plik1.ged -f gedcom
       -i plik2.tgz -f gramps-pkg -i ~/db3.gramps -f gramps-xml -i
       plik4.wft -f wft -a check

    Aby zachowaÄ bazÄ z wynikami wszystkich importĂłw, naleĹźy dodaÄ flagÄ
    -e (naleĹźy uĹźyÄ -f jeĹli nazwa pliku nie pozwala gramps'owi na
    odgadniÄcie formatu wyjĹciowego):
       gramps -i plik1.ged -i plik2.tgz -e ~/nowy-pakiet -f gramps-pkg

    W celu zaimportwania trzech baz i rozpoczÄcia sesji interaktywnej z
    wynikiem
       importu naleĹźy uĹźyÄ polecenia podobnego do poniĹźszego: gramps
       -i plik1.ged -i plik22.tgz -i ~/db3.gramps

    Aby uruchomiÄ narzÄdzie weryfikacji z linii poleceĹ i wyĹwietliÄ wyniki
    na
       stdout: gramps -O 'Moje drzewo' -a tool -p name=verify

    Zawsze moĹźna teĹź po prostu uruchomiÄ sesjÄ interaktywnÄ wpisujÄÄ:
       gramps

ZMIENNE ĹRODOWISKOWE

    Program  sprawdza  w systemie istnienie i wartoĹci nastÄpujÄcych
    zmiennych:

    LANG - okreĹla ustawienia, jaki jÄzyk zostanie wybrany. Np.: polski to
    pl_PL.UTF-8.

    GRAMPSHOME - okreĹla folder, w ktĂłrym bÄdzie zapisywane ustawienia i
    bazy programu. DomyĹlnie jest on nieustawiony, a program przyjmuje, Ĺźe
    katalog z danymi zostanie utworzony w profilu uĹźytkownika (zmienna
    HOME pod Linuxem albo USERPROFILE pod Windows 2000/XP).

KONCEPCJA

    ObsĹuga systemu rozszerzeĹ bazujÄcego na pythonie, pozwalajÄcego na
    dodawanie  formatĂłw  importu  i  eksportu zapisĂłw, generatorĂłw
    raportĂłw, narzÄdzi i filtrĂłw wyĹwietlania bez modyfikowania gĹĂłwnego
    programu

    Dodatkowo  oprĂłcz generowania standardowego wyjĹcia na drukarkÄ,
    raporty mogÄ takĹźe byÄ generowane dla innch systemĂłw i do innych
    formatĂłw, takich jak: OpenOffice.org, AbiWord, HTML, lub LaTeX aby
    umoĹźliwiÄ uĹźytkownikm wybĂłr formatu wyjĹciowego w zaleĹźnoĹci od ich
    potrzeb.

ZNANE BĹÄDY I OGRANICZENIA

    Prawdopodobne.  Lista  bĹÄdĂłw  i  propozycji  znajduje  siÄ na:
    http://developers.gramps-project.org.

PLIKI

    ${PREFIX}/bin/gramps
    ${PREFIX}/share/gramps
    ${HOME}/.gramps (jeĹli nie uĹźyta  zostaĹa  zmienna  Ĺrodowiskowa
    GRAMPSHOME)

AUTORZY

    Donald Allingham <don@gramps-project.org>
    http://gramps.sourceforge.net

    Ta strona man jest tĹumaczeniem strony man napisanej przez:
    Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
    dla systemu Debian GNU/Linux.

    Ta strona aktualnie jest pod opekÄ:
    Projekt Gramps<xxx@gramps-project.org>
    TĹumaczenie na polski: Ĺukasz Rymarczyk <yenidai@poczta.onet.pl>

DOCUMENTATION

    Dokumentacja  uĹźytkownika  jest  dostÄpna  poprzez  standardowÄ
    przeglÄdarkÄ pomocy systemu GNOME. Dokumentacja dostÄpna jest takĹźe w
    formacie  XML jako plik gramps-manual.xml w folderze doc/gramps-
    manual/$LANG w gĹĂłwnym ĹşrĂłdle dystrybucji.

    Dokumentacja dla programistĂłw jest dostÄpna na stronie projektu:
    http://developers.gramps-project.org.