Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    gzip, gunzip, zcat - skompresuj i zdekompresuj pliki

SKŁADNIA

    gzip [ -acdfhlLnNrtvV19 ] [-S rozszerzenie] [ nazwa ... ]
    gunzip [ -acfhlLnNrtvV ] [-S rozszerzenie] [ nazwa ... ]
    zcat [ -fhLV ] [ nazwa ... ]

OPIS

    gzip redukuje rozmiar podanych plików używając algorytmu Lempel-Ziv
    (LZ77). Zawsze, jeżeli jest to możliwe, do nazwy pliku dodawane jest
    rozszerzenie .gz, przy zachowaniu informacji o właścicielu pliku,
    trybie dostępu, oraz czasie dostępu i  modyfikacji.  (Domyślnym
    rozszerzeniem nazwy pliku jest -gz dla systemu VMS, .z dla MSDOS, OS/2
    FAT, Windows NT FAT i Atari.) Jeżeli nie podano nazwy żadnego pliku,
    lub podano nazwę "-", dane do kompresji pobierane są ze standardowego
    wejścia, a po skompresowaniu zapisywane na standardowe wyjście.  gzip
    kopresuje jedynie zwykłe pliki. W szczególności, ignoruje dowiązania
    symboliczne.

    Jeżeli nazwa skompresowanego pliku jest za długa dla systemu plików,
    gzip obcina ją.  gzip usiłuje obcinać jedynie części nazw plików
    dłuższe niż 3 znaki. (Część nazwy pliku znajduje się  pomiędzy
    kropkami). Jeżeli nazwa składa się tyko z krótkich części, obcinane są
    najdłuższe z nich. Na przykład, jeżeli długość nazwy plików jest
    ograniczona  do  14  znaków, gzip.msdos.exe jest kompresowane do
    gzi.msd.exe.gz. Jeżeli w systemie plików nie ma ograniczenia długości
    nazwy pliku, nazwa nie jest obcinana.

    Domyślnie gzip zachowuje oryginalną nazwę pliku oraz czas modyfikacji i
    dostępu wewnątrz skompresowanego pliku. Jest ona uzywana podczas
    dekompresji z opcją -N. Jest to użytecznie, gdy nazwa skompresowanego
    pliku została obcięta lub czas modyfikacji nie został zachowany po
    transferze pliku.

    Skompresowane pliki moga być odtworzone do pierwotnej postaci przy
    użyciu poleceń gzip -d, gunzip lub zcat. Jeżeli oryginalna nazwa pliku
    zachowana wewnątrz pliku skompresowanego nie może być odtworzona w
    danym systemie plików, na podstawie oryginalnej nazwy tworzona jest
    nowa.

    gunzip uruchamiany jest z listą plików w linii poleceń. Następnie każdy
    plik, którego nazwa kończy się rozszerzeniem .gz, -gz, .z, -z, _z lub
    .Z i w nagłówku pliku znajduje się prawidłowa liczba (magic number)
    jest dekompresowany i zastępowany oryginalnym plikiem bez jednego z
    powyższych rozszerzeń.  gunzip rozpoznaje też specjalne rozszerzenia
    nazw plików .tgz i .taz jako skróty dla, odpowiednio, .tar.gz i .tar.Z.
    Podczas kompresji pliku z rozszerzeniem .tar, jeżeli jest to konieczne,
    gzip używa rozszerzenia .tgz zamiast obcinania nazwy pliku.

    gunzip może dokonać dekompresji plików stworzonych przez programy gzip,
    zip, compress, compress -H lub pack. Rodzaj pliku wejściowego jest
    rozpoznawany automatycznie. Podczas dekompresji plików w pierwszych
    dwóch formatach, gunzip kontroluje 32-bitową sumę kontrolną CRC. W
    wypadku plików stworzonych przez programy pack i gunzip sprawdzana jest
    długość zdekompresowanego pliku. Standardowy format programu compress
    nie umożliwiał kontroli poprawności. Jednak niekiedy gunzip jest w
    stanie wykryć uszkodzony plik .Z. Jeżeli w trakcie dekompresji takiego
    pliku pojawią się błędy, nie sądź, że plik jest w porządku jeżeli
    program uncompress nie zgłaszał problemów. Oznacza to tylko, że
    uncompress nie kontroluje poprawności plików wejściowych. Format plików
    compress -H systemu SCO (kompresja metodą lzh) również nie obsługuje
    kontroli poprawności, lecz także możliwe jest podstawowe sprawdzenie
    spójności pliku.

    Pliki stworzone przez program zip mogą być zdekompresowane tylko,
    jeżeli w archiwum .zip znajduje się jeden plik i jest on skompresowny
    metodą 'deflation'. Jest to opcja przeznaczona do konwersji plików
    .tar.zip do formatu .tar.gz. Do dekompresji archiwów .zip zawierających
    więcej niż jeden plik użyj programu unzip unzip zamiast gunzip.

    zcat działa tak samo, jak gunzip -c. (W niektórych systemach zcat może
    być zainstalowany jako gzcat, aby zachować oryginalne dowiązanie do
    programu compress).  zcat dekompresuje pliki z listy podanej w linii
    poleceń lub pobiera dane ze standardowego wejścia, a nastepnie zapisuje
    zdekompresowane  dane  na  standardowym  wyjściu.  zcat dokonuje
    dekompresji plików po sprawdzeniu, że w nagłówku pliku znajduje się
    właściwa liczba (magic number); nie jest wymagane, aby nazwa pliku
    miała rozszerzenie .gz.

    Gzip korzysta z algorytmu Lempel-Ziv użytego w programach zip i PKZIP.
    Wydajność kompresji zależy od wielkości danych wejściowych, ilości
    bitów używanych w kodach oraz rozmieszczenia w danych jednakowych
    podciągów. Dane takie, jak kod źródłowy lub tekst w języku angielskim
    są redukowane o 60-70  procent. Osiągany stopień kompresji jest
    przeważnie dużo większy niż przy użyciu kodowania LZW (używanym przez
    program compress), Huffmana (pack), lub adaptywnym kodowaniu Huffmana
    (compact).

    Kompresja jest przeprowadzana zawsze, nawet jeżeli plik wyjściowy jest
    większy niż oryginalny. W najgorszym przypadku narzut może wynosić
    kilka bajtów dla nagłówka i 5 bajtów dla każdego bloku o długości 32K.
    Ewentualnie współczynnik powiększenia pliku może wynosić 0.015% dla
    bardzo dużych plików. Zauważ, że prawie nigdy nie zwiększa się ilość
    bloków używanych przez plik na dysku.  gzip zachowuje tryb dostępu,
    właściciela pliku oraz czas dostępu i modyfikacji pliku podczas
    kompresji i dekompresji.

OPCJE

    -a --ascii
       Tryb tekstowy. Przekształć znaki końca linii używając lokalnych
       konwencji.  Ta opcja jest dostępna jedynie na kilku systemach
       nie-Unixowych. W systemie MS-DOS podczas kompresji znaki CR LF
       są przekształcane na LF; a podczas dekompresji z powrotem.

    -c --stdout --to-stdout
       Wypisz skompresowane dane na standardowe wyjście; oryginalne
       pliki pozostają nienaruszone. Jeżeli podanych zostało kilka
       plików wejściowych, każdy z nich kompresowany jest oddzielnie.
       Dla osiągnięcia lepszej kompresji połącz pliki ze sobą przed
       poddaniem ich kompresji.

    -d --decompress --uncompress
       Zdekompresuj plik.

    -f --force
       Kompresuj plik nawet, jeżeli istnieją do niego twarde dowiązania
       lub plik wyjściowy już istnieje, lub też, jeżeli dane są
       uprzednio skompresowane.  Jeżeli format danych wejściowych nie
       jest rozpoznany, a podana została opcja --stdout, dane zostają
       bez zmian przekopiowane na standardowe wyjście. zcat zachowuje
       się w takim wypadku jak cat. Jeżeli opcja -f nie została podana
       i program został uruchomiony w pierwszym planie, gzip pyta
       użytkownika przed nadpisaniem istniejącego pliku.

    -h --help
       Wyświetl ekran pomocy i zakończ działanie.

    -l --list
       Dla każdego skompresowanego pliku wypisz następujące informacje:

        compressed size: rozmiar skompresowanego pliku
        uncompressed size: rozmiar zdekompresowanego pliku
        ratio: współczynnik kompresji (0.0% jeżeli nieznany)
        uncompressed_name: nazwa zdekompresowanego pliku

       Rozmiar zdekompresowanego pliku jest wypisywany jako -1 dla
       plików nie będących w formacie gzip, jak na przykład pliki .Z.
       Aby poznać rozmiar takiego pliku po dekompresji, możesz użyć
       polecenia:

        zcat file.Z | wc -c

       Po podaniu również opcji --verbose, dodatkowo są wyświetlane
       następujące informacje:

        method: metoda kompresji
        crc: 32-bitowa suma kontrolna CRC zdekompresowanych danych
        date & time: pole daty/czasu oryginalnego pliku

       Aktualnie dostepne metody kompresji, to deflate, compress, lzh
       (SCO compress -H) oraz pack. Suma CRC dla plików w formacie
       innym niż gzip jest podawana jako ffffffff.

       Po podaniu opcji --name, podawane są dane oryginalnego pliku
       zawarte w pliku skompresowanym (nazwa, data/czas),  jeżeli
       zostaną tam znalezione.

       Po podaniu opcji --verbose wyświetlany jest wspólny rozmiar i
       współczynnik kompresji wszystkich plików, chyba że nie dla
       wszystkich plików te dane są dostępne. Po podaniu opcji --quiet,
       linie nagłówka i podsumowania nie są wyświetlane.

    -L --license
       Wyświetl informację o licencji i zakończ działanie programu.

    -n --no-name
       Podczas kompresji  nie  zachowuj  w  skompresowanym  pliku
       oryginalnej nazwy, trybu dostępu oraz czasu modyfikacji i
       dostępu. (Oryginalna nazwa jest zapisywana, jeżeli nazwa pliku
       będzie musiała być obcięta). Podczas dekompresji nie odtwarzaj
       oryginalnej nazwy pliku (usuń tylko rozszerzenie .gz z nazwy
       pliku), nie odtwarzaj również oryginalnego pola daty/czasu -
       zamiast tego zachowane zostanie to pole z pliku .gz. Jest to
       domyślna opcja podczas dekompresji.

    -N --name
       Podczas kompresji zawsze zachowuj oryginalne pole daty/czasu;
       jest to zachowanie domyślne. Podczas  dekompresji  odtwórz
       oryginalne pole daty/czasu oraz nazwę pliku. Ta opcja jest
       użyteczna na sytemach z limitem długości nazwy pliku lub po
       utracie oryginalnego pola daty/czasu po transferze pliku.

    -q --quiet
       Nie wyświetlaj żadnych ostrzeżeń.

    -r --recursive
       Kompresuj rekurencyjnie zawartość katalogów podanych w linii
       poleceń.  W wypadku programu gunzip dokonaj  rekurencyjnej
       dekompresji.

    -S .suf --suffix .suf
       Użyj  rozszerzenia .suf zamiast .gz. Można użyć dowolnego
       rozszerzenia, chociaż należy unikać innych niż .z lub .gz, aby
       uniknąć zamieszania po transferze plików do innego systemu.
       Rozszerzenie o zerowej długości powoduje, że gunzip usiłuje
       zdekompresować  wswzystkie  napotkane  pliki niezależnie od
       rozszerzenia, np:

         gunzip -S "" *    (*.* for MSDOS)

       Poprzednie wersje programu gzip używały rozszerzenia .z, aby
       uniknąć konfliktu z programem pack(1).

    -t --test
       Sprawdź spójność skompresowanego pliku.

    -v --verbose
       Wyświetl nazwę i stopień kompresji każdego pliku.

    -V --version
       Wyświetl numer wersji oraz opcje kompilacji i zakończ działanie.

    -# --fast --best
       Określ prędkość kompresji za pomocą cyfry #, gdzie -1 lub --fast
       oznacza najszybszą (lecz najmniej wydajną) kompresję, zaś -9 lub
       --best oznacza najwolniejszą (lecz najbardziej wydajną) metodę
       kompresji.  Domyślną wartością jest -6 (tzn. zorientowaną na
       lepszą kompresję kosztem prędkości).

ZAAWANSOWANE SPOSOBY UŻYCIA

    Skompresowane pliki mogą być ze sobą łączone; w takim wypadku gunzip
    zdekompresuje wszystkie pliki jednocześnie. Na przykład:

       gzip -c plik1 > foo.gz
       gzip -c plik2 >> foo.gz

    Następnie
       gunzip -c foo

    jest równoznaczne z

       cat plik1 plik2

    W  wypadku, gdy jeden z połączonych plików zostanie uszkodzony,
    pozostałe wciąż mogą być odzyskane (po usunięciu uszkodzonego pliku).
    Jednak znacznie lepsze efekty daje jednoczesne kompresowanie wszystkich
    plików:

       cat plik1 plik2 | gzip > foo.gz

    daje lepsze wyniki kompresji niż

       gzip -c plik1 plik2 > foo.gz

    Jeżeli chcesz od nowa skompresować połączone ze sobą skompresowane
    pliki wykonaj polecenie:

       gzip -cd stary.gz | gzip > nowy.gz

    Jeżeli skompresowny plik został utworzony z kilku skompresowanych
    plików, informacje uzyskane opcją --list dotyczą tylko ostatniego
    pliku. Jeżeli interesuje cię rozmiar wszystkich plików po dekompresji,
    wykonaj:

       gzip -cd plik.gz | wc -c

    Jeżeli chcesz umieścić w archiwum kilka plików, a następnie mieć
    możliwość oddzielnego ich odzyskania użyj programów takich, jak tar lub
    zip. tar w wersji GNU obsługuje opcję -z, która powoduje wywołanie
    programu gzip w sposób niewidzialny dla użytkownika. gzip został
    zaprojektowany jako uzupełnienie programu tar; nie może go zastąpić.

ŚRODOWISKO

    W zmiennej środowiskowej GZIP mogą się znajdować domyślne opcje dla
    programu gzip.  Są one odczytywane na początku; w ten sposób opcje w
    linii poleceń mają przed nimi pierwszeństwo, na przykład:
       dla sh:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
       dla csh:  setenv GZIP "-8v --name"
       dla MSDOS: set GZIP=-8v --name

    Na komputerach Vax/VMS zmienna nosi nazwę GZIP_OPT, by  uniknąć
    konfliktu z zestawem symboli dla wywoływania programu.

ZOBACZ TAKŻE

    znew(1), zcmp(1), zmore(1), zforce(1), gzexe(1), zip(1), unzip(1),
    compress(1), pack(1), compact(1)

DIAGNOSTYKA

    Kod wyjścia jest normalnie równy 0; jeżeli wystapi błąd, kod wyjścia
    jest równy 1. Jeżeli wystąpi ostrzeżenie, kod wyjścia jest równy 2.

    Usage: gzip [-cdfhlLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
        W linii poleceń znalazły się nieprawidłowe opcje.
    file: not in gzip format
        Podany plik nie jest skompresowany (komunikat programu gunzip).
    file: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
        Skompresowany plik uległ uszkodzeniu. Do miejsca uszkodzenia
        dane mogą być odzyskane poleceniem
            zcat file > recover
    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
        Plik został skompresowany (z użyciem algorytmu LZW) przez
        program obsługujący kody o większej ilości bitów niż program do
        dekompresji  na  tym komputerze. Skompresuj plik od nowa
        programem gzip, który osiąga lepszy współczynnik kompresji i
        używa mniej pamięci.
    file: already has .gz suffix -- no change
        Plik  z  rozszerzeniem  nazwy .gz nie może być ponownie
        kompresowany. Zmień nazwę pliku i spróbuj ponownie.
    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
        Odpowiedz "y", jeżeli chcesz nadpisać istniejący już plik
        wyjściowy lub "n", jeżeli nie chcesz
    gunzip: corrupt input
        Program otrzymał sygnał SIGSEGV co zazwyczaj oznacza, że plik
        wejściowy jest uszkodzony.
    xx.x%
        Osiągnięty stopień kompresji (tylko po podaniu opcji -v i
        -l.)
    -- not a regular file or directory: ignored
        Gdy plik wejściowy nie jest zwykłym plikiem lub katalogiem
        (tzn. jest np. dowiązaniem symbolicznym, gniazdem, kolejką
        FIFO, plikiem urządzenia) jest pozostawiany bez zmian.
    -- has xx other links: unchanged
        Plik  wejściowy  ma twarde dowiązania i nie może zostać
        zmieniony. Więcej informacji znajdziesz w opisie polecenia
        ln(1).  Użyj  opcji -f, aby wymusić kompresję plików mających
        twarde dowiązania.

OSTRZEŻENIA

    Podczas zapisywania danych na taśmie, zazwyczaj trzeba dodać na końcu
    odpowiednią ilość zer, by ostatnia część danych zajmowała pełny blok.
    Gdy dane są odczytywane przez program gunzip, wykrywa on, że na końcu
    właściwych danych znajdują się przypadkowe dane i wypisuje ostrzeżenie.
    Aby tego uniknąć, powinieneś używać opcji --quiet. Ta opcja może być
    ustawiona w zmiennej środowiskowej GZIP w następujący sposób:
     dla sh: GZIP="-q"; tar -xfz --block-compress /dev/rst0
     dla csh: setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    W powyższym przykładzie gzip jest niejawnie wywoływany przez program
    tar dzięki opcji -z programu GNU tar. Musisz byc pewien, że do zapisu i
    odczytu z taśmy użyto tej samej długości bloku (opcja -b programu tar).
    W tym przykładzie zakłada się, że uzywasz programu tar w wersji GNU.

PROBLEMY

    Opcja --list wypisuje niewłaściwy rozmiar pliku, jeżeli jest on większy
    niż 2 gigabajty.  Opcja --list wypisuje rozmiar jako -1 i CRC jako
    ffffffff jeżeli plik znajduje się na nośniku o dostępie sekwencyjnym.

    Niekiedy (rzadko) zdarza się, że kompresja z opcją --best daje gorsze
    rezultaty niż z opcją domyślną (-6). Niektóre pliki, w których powtarza
    się bardzo dużo sekwencji są lepiej kompresowane programem compress niż
    gzip.

                   local               gzip(1)