Provided by: help2man_1.37.1_i386 bug

NAZWA

    help2man - generowanie prostej strony podręcznika

OPIS

    `help2man' generates a man page out of `--help' and `--version' output.

    Usage: help2man [OPTION]... EXECUTABLE

    -n, --name=STRING
       description for the NAME paragraph

    -s, --section=SECTION
       section number for manual page (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEXT
       name of manual (User Commands, ...)

    -S, --source=TEXT
       source of program (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRING
       select locale (default "C")

    -i, --include=FILE
       include material from `FILE'

    -I, --opt-include=FILE
       include material from `FILE' if it exists

    -o, --output=FILE
       send output to `FILE'

    -p, --info-page=TEXT
       name of Texinfo manual

    -N, --no-info
       suppress pointer to Texinfo manual

    --help print this help, then exit

    --version
       print version number, then exit

    EXECUTABLE should accept `--help' and `--version' options and produce
    output on stdout although alternatives may be specified using:

    -h, --help-option=STRING
       help option string

    -v, --version-option=STRING
       version option string

    --version-string=STRING
       version string

    --no-discard-stderr
       include stderr when parsing option output

DOŁĄCZANE PLIKI

    Do generowanego pliku można dołączyć dodatkowy materiał przy pomocy
    opcji --include i --opt-include

      [sekcja]
      tekst

      /wzorzec/
      tekst

    Bloki sformatowanego tekstu *roff są wstawiane do wyjścia na początku
    podanej [sekcji] (bez rozróżniania wielkości liter) lub po akapicie
    pasującym do /wzorca/.

    Wzorce zapisuje się przy użyciu składni perlowych wyrażeń regularnych i
    można je zakończyć modyfikatorami i, s lub m (patrz perlre(1)).

    Linie przed pierwszą sekcją lub wzorzec zaczynający się od `-' są
    przetwarzane jako opcje. Cała reszta jest po cichu ignorowana i może
    być używana jako komentarze, słowa kluczowe RCS itp.

    Kolejność sekcji na wyjściu to:

      NAZWA
      SKŁADNIA
      OPIS
      OPCJE
      PRZYKŁADY
      inne
      AUTOR
      ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
      COPYRIGHT
      ZOBACZ TAKŻE

    Każda sekcja [nazwa] lib [składnia] występująca w pliku dołączanym
    zastępuje to, co zostałoby automatycznie wyprodukowane (aczkolwiek
    można w razie potrzeby obejść to zachowanie przez --name ).

    Inne sekcje są dołączane do automatycznie generowanego wyjścia w
    przypadku standardowych, wyżej wymienionych sekcji lub włączane w
    miejscu inne (jak wyżej) w kolejności, w jakiej wystąpiły w dołączanym
    pliku.

DOSTĘPNOŚĆ

    Najnowsza wersja tego oprogramowania jest dostępna pod:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTOR

    Program napisał Brendan O'Dea <bod@debian.org>

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Report bugs to <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
    2009 Free Software Foundation, Inc.
    Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.
    Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji,  w  tym  również  gwarancji
    PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

    Pełna  dokumentacja  dla programu help2man jest utrzymywana jako
    podręcznik Texinfo. Jeśli programy info oraz help2man są właściwie
    zainstalowane, polecenie

       info help2man

    powinno udostępnić kompletny podręcznik.