Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    join - połącz linie dwóch plików według wspólnych pól

SKŁADNIA

    join [-a 1|2] [-v 1|2] [-e acuch] [-i] [--ignore-case]
       [-o lista-pl...] [-t znak] [-j[1|2] pole]
       [-1 pole] [-2 pole] plik1 plik2

    join [--help] [--version]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo join
    lub
       info join.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie join w wersji GNU.

    join wypisuje na standardowe wyjście linię dla każdej pary linii
    wejściowych o identycznych polach połączeniowych.  Domyślnym polem
    połączeniowym jest pierwsze, separowane pustym znakiem. Każdą z nazw
    plików (ale nie obydwoma) może być '-', oznaczający standardowe
    wejście.  plik1 oraz plik2 powinny zostać uprzednio posortowane w
    porządku rosnącym (nie numerycznie) według pól połączeniowych, z
    zastosowaniem  porządku  znaków  określonego ustawieniem narodowym
    LC_COLLATE. Sortowanie winno być wykonane z pominięciem znaków pustych
    na początku pola połączeniowego, tak jak działa sort z podaną opcją -b,
    chyba że podano opcję -t, zmieniającą znak rozdzielający pola.  Jeżeli
    podano  opcję  --ignore-case,  linie powinny być posortowane bez
    rozróżniania wielkości znaków w polu połączeniowym, jak w sort -f.

    Pola numerowane są od 1. Wartości domyślne to: pola połączeniowe są
    pierwszymi polami w każdej linii; pola w wejściu rozdzielone są jednym
    lub więcej znakami pustymi; znaki puste zaczynające linię są ignorowane
    (chyba że jawnie podano separator pól); pola w wyjściu rozdzielone są
    spacją; każda linia wyjścia składa się z  pola  połączeniowego,
    pozostałych pól z plik1, a potem pozostałych pól z plik2.

OPCJE

    -a numer-pliku
       Oprócz normalnego wyjścia, wypisuje też niesparowane linie z
       pliku numer-pliku (1 albo 2).

    -e acuch
       Zastępuje puste pola wynikowe (te, których brakuje na wejściu)
       acuchem.

    -i, --ignore-case
       Ignoruje  różnice  między  małymi  i dużymi literami przy
       porównywaniu  pól.  Pola  wejściowe  muszą  być  wówczas
       uporządkowane według tej samej reguły.

    -1, -j1 pole
       Łączy według pola pole (dodatnia liczba całkowita) pliku 1

    -2, -j2 pole
       Łączy według pola pole (dodatnia liczba całkowita) pliku 2

    -j pole
       Równoważne -1 pole -2 pole.

    -o lista-pl...
       Konstruuje każdą linię wyjścia według formatu zawartego w
       licie-pl. Każdy element listy jest albo pojedynczym znakiem
       '0' albo ma postać M.N, gdzie M to numeru pliku (1 albo 2), zaś
       N - numer pola (liczba naturalna). Element '0' odpowiada polu
       połączeniowemu.

       W większości przypadków funkcjonalność specyfikacji '0' można
       zastąpić użyciem bezpośredniego zapisu M.N, odpowiedniego dla
       pola połączeniowego.  Jednak przy wydruku linii niesparowanych
       (użycie opcji -a lub -v) nie można w żaden sposób określić
       takiego pola przez użycie M.N w liście pól jeżeli linie
       niesparowane występują w obu plikach. Dla uzyskania takiej
       funkcjonalności join POSIX wynalazł notację '0'.

       Elementy  listy pól oddzielone są przecinkami lub znakami
       pustymi.  Można podawać wielokrotne argumenty lista-pl po
       jednej opcji -o; wartości wszystkich list podanych po -o są
       łączone razem. Zadana lista pól jest stosowana do wszystkich
       linii wyjściowych - także tworzonych wskutek działania opcji -a
       czy -v.

    -t znak
       Używa znaku znak jako separatora pól wejścia i wyjścia.

    -v numer-pliku
       Wypisuje tylko niesparowane linie z pliku numer-pliku (1 albo
       2), zamiast normalnego wyjścia. Jak opcja -a, ale eliminuje
       wspólne, połączone linie wynikowe.

    Dodatkowo, kiedy GNU join wywoływane jest  z  dokładnie  jednym
    argumentem, rozpoznawane są następujące opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    cut(1), paste(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.