Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ksh - Publiczna implementacja powłoki Korna

WYWOŁANIE

    ksh [+-abCefhikmnprsuvxX] [+-o opcja] [ [ -c acuch_komend
    [nazwa_komendy]|-s|plik ] [argument ...] ]

OPIS

    ksh to interpreter komend zaprojektowany zarówno do interakcyjnej pracy
    z systemem, jak i do wykonywania skryptów. Jego język komend jest
    nadzbiorem (superset) języka powłoki sh(1).

  Uruchamianie powłoki
    Następujące opcje mogą być użyte wyłącznie w linii komend:

    -c acuch_komend
       powłoka wykonuje komendę(y) zawartą(e) w acuchu_komend

    -i   tryb interakcyjny -- patrz poniżej

    -l   powłoka zameldowania -- patrz poniżej tryb interakcyjny -- patrz
       poniżej

    -s   powłoka wczytuje komendy ze standardowego wejścia; wszelkie
       argumenty nie będące opcjami są argumentami pozycyjnymi

    -r   tryb ograniczony -- patrz poniżej

    Ponadto wszelkie opcje, opisane w omówieniu wbudowanej komendą set,
    mogą również zostać użyte w linii poleceń.

    Jeśli nie została podana ani opcja -c, ani opcja -s, wówczas pierwszy
    argument nie będący opcją, określa plik, z którego zostaną wczytane
    komendy. Jeśli brak jest argumentów nie będących opcjami, to powłoka
    wczytuje komendy ze standardowego wejścia.  Nazwa  powłoki  (tj.
    zawartość parametru $0) jest ustalana jak następuje: jeśli użyto opcji
    -c i podano argument nie będący opcją, to jest on nazwą; jeśli komendy
    są wczytywane z pliku, wówczas nazwa tego pliku zostaje użyta jako
    nazwa powłoki; w każdym innym przypadku zostaje użyta nazwa, pod którą
    powłoka została wywołana (tzn. wartość argv[0]).

    Powłoka jest interakcyjna, jeśli użyto opcji -i lub jeśli zarówno
    standardowe wejście, jak i standardowe wyjście błędów, jest skojarzone
    z jakimś terminalem.  W interakcyjnej powłoce kontrola zadań (jeśli
    takowa jest dostępna w danym systemie) jest włączona oraz ignorowane są
    następujące sygnały: INT, QUIT oraz TERM. Ponadto powłoka wyświetla
    zachętę przed odczytywaniem poleceń (patrz parametry PS1 i PS2).  Dla
    nieinterakcyjnych powłok, uaktywnia się domyślnie opcja trackall (patrz
    poniżej: komenda set).

    Powłoka jest ograniczona, jeśli zastosowano opcję -r lub gdy albo
    główna część nazwy (basename), pod jaką wywołano powłokę, albo parametr
    SHELL, pasują do wzorca *r*sh (na przykład: rsh, rksh, rpdksh itp.).
    Po przetworzeniu przez powłokę wszystkich plików profili i $ENV
    włączane są następujące ograniczenia:
     o  niedostępna jest komenda cd
     o  nie mogą być zmieniane parametry: SHELL, ENV i PATH.
     o  nazwy poleceń nie mogą być podawane  z  użyciem  ścieżek
       bezwzględnych lub względnych [tłum.: tj. dostępne są tylko przez
       nazwę bez ścieżki]
     o  niedostępna jest opcja -p wbudowanego polecenia command
     o  nie mogą być używane przekierowania tworzące pliki (np.: >, >|,
       >>, <>)

    Powłoka jest uprzywilejowana, jeśli zastosowano opcję -p lub jeśli
    rzeczywisty identyfikator użytkownika lub jego grupy nie jest zgodny z
    efektywnym identyfikatorem użytkownika czy grupy (patrz: getuid(2),
    getgid(2)). Uprzywilejowana powłoka nie przetwarza ani $HOME/.profile,
    ani  parametru  ENV  (patrz  poniżej),  przetwarza  za  to plik
    /etc/suid_profile. Wykasowanie opcji uprzywilejowania powoduje, że
    powłoka ustawia swój efektywny identyfikator użytkownika i grupy na
    wartości faktycznego identyfikatora użytkownika (user-id) i jego grupy
    (group-id).

    Jeśli główna część nazwy, pod jaką dana powłoka została wywołana (tzn.
    argv[0]) zaczyna się od - lub użyto opcji -l, to zakłada się, że
    powłoka ma być powłoką zgłoszeniową i wczytywana jest zawartość plików
    /etc/profile i $HOME/.profile, jeśli takie istnieją i można  je
    odczytać.

    Jeżeli parametr ENV jest ustawiony podczas uruchamiania powłoki (albo w
    wypadku powłok zgłoszeniowych - po przetworzeniu dowolnych plików
    profilowych),  to  jego  zawartość  zostaje poddana zastępowaniu.
    Zastępowane są parametry, komendy, wyrażenia arytmetyczne oraz tylda.
    Następnie wynikająca z tej operacji nazwa jest interpretowana jako
    nazwa pliku, podlegającego wczytaniu i wykonaniu. Jeśli parametr ENV
    jest pusty (i niezerowy), a pdksh został skompilowany ze zdefiniowanym
    makrem DEFAULT_ENV, to po wykonaniu wszelkich już wyżej wymienionych
    podstawień, zostaje wczytany plik określony tym makrem.

    Kod wyjścia powłoki wynosi 127, jeśli plik komend podany we linii
    wywołania nie mógł zostać otwarty, lub kod wyjścia jest niezerowy,
    jeśli wystąpił krytyczny błąd składni podczas wykonywania tego skryptu.
    W razie braku błędów krytycznych, kod wyjścia jest równy kodowi
    ostatnio wykonanej komendy lub zeru, jeśli nie wykonano żadnej komendy.

  Składnia poleceń
    Powłoka rozpoczyna analizę składniową wejścia od podziału go na
    poszczególne słowa word. Słowa, stanowiące ciągi znaków, ograniczane
    są niecytowanymi białymi znakami whitespace (spacja, tabulator i nowa
    linia) lub metaznakami (<, >, |, ;, &, ( i )). Poza ograniczaniem słów
    spacje i tabulatory są ignorowane. Natomiast znaki zmiany linii zwykle
    rozgraniczają  komendy.  Metaznaki  stosowane  są  do  tworzenia
    następujących symboli: <, <&, <<, >, >&, >>, itd., służących do
    określania  przekierowań (patrz: "Przekierowywanie wejścia/wyjścia"
    poniżej); | służy do tworzenia potoków; |& służy do  tworzenia
    koprocesów (patrz: "Koprocesy" poniżej); ; służy do oddzielania komend;
    & służy do tworzenia potoków asynchronicznych; && i || służą do
    określenia wykonania warunkowego; ;; jest używany w poleceniach case;
    (( .. )) są używane w wyrażeniach arytmetycznych; i w końcu, ( .. )
    służą do tworzenia podpowłok.

    Białe znaki lub metaznaki można zacytowywać pojedynczo przy użyciu
    znaku odwrotnego ukośnika (\) lub grupami w podwójnych (") lub
    pojedynczych (') cudzysłowach. Zauważ, iż następujące znaki podlegają
    również specjalnej interpretacji przez powłokę i muszą być cytowane,
    jeśli mają być użyte dosłownie: \, ", ', #, $, `, ~, {, }, *, ? i [.
    Pierwsze trzy to wyżej wspomniane symbole cytowania (patrz: "Cytowanie"
    poniżej); #, na początku słowa rozpoczyna komentarz -- wszystko po
    znaku #, aż do końca linii jest ignorowane; $ służy do wprowadzenia
    podstawienia parametru, komendy lub wyrażenia arytmetycznego (patrz:
    "Podstawienia" poniżej); ` rozpoczyna podstawienia komendy w starym
    stylu  (patrz:  "Podstawienia" poniżej); ~ rozpoczyna rozwinięcie
    katalogu (patrz: "Rozwijanie tyld" poniżej); { i } obejmują alternacje
    w stylu csh(1) (patrz: "Rozwijanie nawiasów" poniżej); i na koniec, *,
    ? oraz [ są stosowane przy tworzeniu nazw plików (patrz: "Wzorce nazw
    plików" poniżej).

    W trakcie analizy słów i symboli, powłoka tworzy komendy, których
    wyróżnia się dwa rodzaje: komendy proste, zwykle programy do wykonania,
    oraz komendy zoone, takie jak dyrektywy for i if, struktury grupujące
    i definicje funkcji.

    Polecenie proste składa się z kombinacji przyporządkowań wartości
    parametrom (patrz: "Parametry"), przekierowań wejścia/wyjścia (patrz:
    "Przekierowania wejścia/wyjścia") i słów komend; Jedynym ograniczeniem
    jest to, że wszelkie podstawienia wartości parametrów muszą występować
    przed słowami komend. Słowa komend, jeśli zostały podane, określają
    polecenie, które należy wykonać, wraz z jego argumentami. Komenda może
    być komendą wbudowaną powłoki, funkcją lub komend zewntrzn, tzn.
    oddzielnym plikiem wykonywalnym, który jest odnajdowany przy użyciu
    wartości parametru PATH (patrz: "Wykonywanie komend" poniżej).  Trzeba
    zauważyć, że wszystkie komendy mają swój kod zakoczenia: dla poleceń
    zewnętrznych jest on powiązany z kodem zwracanym przez wait(2) (jeśli
    komenda nie została odnaleziona, wówczas kod wynosi 127, natomiast
    jeśli nie można było jej wykonać, to kod wynosi 126).  Kody zwracane
    przez inne polecenia (komendy wbudowane, funkcje, potoki, listy, itp.)
    są precyzyjnie określone, a ich opis towarzyszy opisowi  danego
    konstruktu. Kod wyjścia komendy zawierającej jedynie przyporządkowania
    wartości parametrom, odpowiada kodowi ostatniego wykonanego podczas
    tego podstawienia lub zeru, jeśli żadne podstawienia nie miały miejsca.

    Przy pomocy symbolu | komendy mogą zostać powiązane w potoki.  W
    potokach standardowe wyjście wszystkich komend poza ostatnim, zostaje
    wyprowadzone (patrz pipe(2)) na standardowe wejście następnej komendy.
    Kod wyjścia potoku jest równy kodowi zwróconemu przez ostatnią komendę
    potoku.  Potok może zostać poprzedzony zarezerwowanym słowem  !,
    powodującym zmianę kodu wyjścia na jego logiczne przeciwieństwo. Tzn.
    jeśli pierwotnie kod wyjścia wynosił 0, to będzie on miał wartość 1,
    natomiast jeśli pierwotną wartością nie było 0, to kodem przeciwstawnym
    jest 0.

    List komend tworzymy rozdzielając potoki jednym z następujących
    symboli: &&, ||, &, |& i ;.  Pierwsze dwa oznaczają warunkowe
    wykonanie: cmd1 && cmd2 wykonuje cmd2 tylko wtedy, jeżeli kod wyjścia
    cmd1 był zerowy.  Natomiast || zachowuje się dokładnie odwrotnie. --
    cmd2 zostaje wykonane jedynie, jeśli kod wyjścia cmd1 był różny od
    zera.  && i || wiążą równoważnie, a zarazem mocniej niż &, |& i ;,
    które z kolei również posiadają tę samą siłę wiązania.  Symbol &
    powoduje,  że  poprzedzająca  go  komenda  zostanie  wykonana
    asynchronicznie, tzn. powłoka uruchamia daną komendę, jednak nie czeka
    na jej zakończenie (powłoka śledzi dokładnie wszystkie asynchroniczne
    komendy -- patrz:  "Kontrola  zadań"  poniżej).  Jeśli  komenda
    asynchroniczna jest uruchomiona przy wyłączonej kontroli zadań (tj. w
    większości skryptów), wówczas jest ona uruchamiana z wyłączonymi
    sygnałami  INT i QUIT oraz przekierowanym wejściem do /dev/null
    (aczkolwiek przekierowania, ustalone w samej komendzie asynchronicznej
    mają tu pierwszeństwo).  Operator |& rozpoczyna koproces, stanowiący
    specjalnego rodzaju  komendę  asynchroniczną  (patrz:  "Koprocesy"
    poniżej).  Zauważ, że po operatorach && i || musi występować komenda,
    podczas gdy nie jest to konieczne po &, |& i ;.  Kodem wyjścia listy
    komend jest kod ostatniego wykonanego w niej polecenia, z wyjątkiem
    list asynchronicznych, dla których kod wynosi 0.

    Komendy złożone tworzymy przy pomocy następujących słów zarezerwowanych
    -- słowa te są rozpoznane tylko wtedy, gdy nie są zacytowane i
    występują jako pierwsze wyrazy w komendzie (tj. nie są poprzedzone
    żadnymi   przyporządkowywaniami   wartości   parametrom   czy
    przekierowaniami):

             case  else  function  then  !
             do   esac  if     time  [[
             done  fi   in     until  {
             elif  for  select   while  }
    Uwaga: Niektóre powłoki (lecz nie nasza) wykonują polecenia sterujące w
    podpowłoce, gdy przekierowano jeden lub więcej z ich deskryptorów
    plików, tak więc wszelkiego rodzaju zmiany otoczenia w nich mogą nie
    działać.  Aby zachować przenośność należy stosować polecenie exec do
    przekierowań deskryptorów plików przed poleceniem sterującym.

    W poniższym opisie poleceń złożonych, listy komend (zaznaczone przez
    lista), po których następuje słowo zarezerwowane, muszą kończyć się
    średnikiem, przełamaniem wiersza lub (poprawnym gramatycznie) słowem
    zarezerwowanym. Przykładowo,
       { echo foo; echo bar; }
       { echo foo; echo bar<newline>}
       { { echo foo; echo bar; } }
    są poprawne, natomiast
       { echo foo; echo bar }
    nie.

    ( lista )
       Wykonaj list w podpowłoce. Nie ma bezpośredniej możliwości
       przekazania wartości parametrów podpowłoki z powrotem do jej
       powłoki macierzystej.

    { lista }
       Konstrukcja  złożona;  lista zostaje wykonana, lecz nie w
       podpowłoce. Zauważ, że { i } to zarezerwowane słowa, a nie
       metaznaki.

    case sowo in [ [(] wzorzec [| wzorzec] ... ) lista ;; ] ... esac
       Wyrażenie case stara się dopasować sowo do jednego z danych
       wzorcw; wykonywana jest lista powiązana z pierwszym poprawnie
       dopasowanym  wzorcem.  Wzorce stosowane w wyrażeniach case
       odpowiadają wzorcom stosowanym do specyfikacji nazw plików z
       wyjątkiem tego, że nie obowiązują ograniczenia związane z . i /.
       Proszę zwrócić uwagę na to, że wszelkie niecytowane białe znaki
       przed wzorcem i po nim zostają usunięte; wszelkie spacje we
       wzorcu muszą być cytowane.  Zarówno słowa, jak i  wzorce
       podlegają podstawieniom parametrów, rozwinięciom arytmetycznym
       oraz podstawieniu tyldy.  Ze względów historycznych, możemy
       zastosować nawiasy otwierający i zamykający zamiast in i esac (w
       szczególności więc, case $foo { *) echo bar; }). Kodem wyjścia
       wyrażenia case jest kod wykonanej listy; jeśli nie została
       wykonana żadna lista, wówczas kod wyjścia wynosi zero.

    for nazwa [ in sowo ... zakoczenie ] do lista done
       gdzie zakoczenie jest albo znakiem końca linii, albo ;.  Dla
       każdego sowa w podanej liście słów, parametr nazwa zostaje
       ustawiony na to słowo i lista zostaje wykonana. Jeżeli nie
       będzie użyte in do specyfikacji listy słów, to zamiast tego
       zostaną użyte parametry pozycyjne ("$1", "$2", itp.).  Ze
       względów historycznych, możemy zastosować nawiasy otwierający i
       zamykający zamiast do i done (w szczeglnoci, for i; { echo $i;
       }).  Kodem wyjścia wyrażenia for jest ostatni kod wyjścia danej
       listy; jeśli lista nie została w ogóle wykonana, wówczas kod
       wynosi zero.

    if lista then lista [elif lista then lista] ... [else lista] fi
       Jeśli kod wyjścia pierwszej listy jest zerowy, to zostaje
       wykonana druga lista; w przeciwnym razie, jeśli mamy takową,
       zostaje wykonana lista po elif, z podobnymi konsekwencjami.
       Jeśli wszystkie listy po if i elif wykażą błąd (tzn. zwrócą
       niezerowy kod), to zostanie wykonana lista po else. Kodem
       wyjścia wyrażenia if jest kod wykonanej listy, niestanowiącej
       warunku. Jeśli żadna nieokreślająca warunku lista nie zostanie
       wykonana, wówczas kod wyjścia wynosi zero.

    select nazwa [ in sowo ... zakoczenie ] do lista done
       gdzie zakoczenie jest albo przełamaniem wiersza, albo ;.
       Wyrażenie   select  umożliwia  automatyczną  prezentację
       użytkownikowi menu, wraz z możliwością  wyboru  z  niego.
       Przeliczona  lista  wykazanych  sw  zostaje  wypisana na
       standardowym wyjściu błędów, po czym zostaje wyświetlony symbol
       zachęty  (PS3, czyli domyślnie `#? ').  Następnie zostaje
       wczytana liczba  odpowiadająca  danemu  punktowi  menu  ze
       standardowego wejścia, po czym nazwie zostaje przyporządkowane w
       ten sposób wybrane słowo (lub wartość pusta, jeżeli wybór był
       niewłaściwy), zmiennej REPLY zostaje przyporządkowane to, co
       zostało wczytane (po usunięciu początkowych i końcowych białych
       znaków), i lista zostaje wykonana.  Jeśli wprowadzono pustą
       linię (dokładniej: zero lub więcej znaczków IFS), wówczas menu
       zostaje  ponownie wyświetlone, bez wykonywania listy.  Gdy
       wykonanie listy zostaje zakończone, wówczas przeliczona lista
       wyborów zostaje wyświetlona ponownie, jeśli REPLY jest zerowe,
       ponownie wyświetlany jest symbol zachęty i tak dalej.  Proces
       ten się powtarza, aż do wczytania znaku końca pliku, otrzymania
       sygnału przerwania lub wykonania polecenia przerwania (break) w
       środku pętli.  Jeśli opuszczono in sowo ..., wówczas użyte
       zostają parametry pozycyjne (tzn., "$1", "$2", itp.).  Ze
       względów historycznych, możemy zastosować nawiasy otwierający i
       zamykający zamiast do i done (w szczeglnoci, select i; { echo
       $i; }).  Kodem wyjścia wyrażenia select jest zero, jeśli użyto
       polecenia przerwania do wyjścia z pętli albo  niezero  w
       przeciwnym wypadku.

    until lista do lista done
       Działa dokładnie jak while, z wyjątkiem tego, że zawartość pętli
       jest wykonywana jedynie wtedy, gdy kod wyjścia pierwszej listy
       jest niezerowy.

    while lista do lista done
       Wyrażenie while określa pętlę o warunku sprawdzanym przed
       wykonaniem. Zawartość pętli jest wykonywana dopóki, dopóty kod
       wyjścia pierwszej listy jest zerowy. Kodem wyjścia wyrażenia
       while jest ostatni kod wyjścia listy w zawartości tej pętli; gdy
       zawartość nie zostanie w ogóle wykonana, wówczas kod wynosi
       zero.

    function nazwa { lista }
       Definiuje funkcję o nazwie nazwa.  Patrz: "Funkcje" poniżej.
       Proszę zwrócić uwagę, że przekierowania tuż po definicji funkcji
       zostają zastosowane podczas wykonywania jej zawartości, a nie
       podczas przetwarzania jej definicji.

    nazwa () polecenie
       Niemal dokładnie to samo co w function.  Patrz: "Funkcje"
       poniżej.

    (( wyraenie ))
       Wartość wyrażenia arytmetycznego wyraenie zostaje przeliczona;
       równoważne do let "wyraenie". patrz: "Wyrażenia arytmetyczne"
       i opis polecenia let poniżej..

    [[ expression ]]
       Podobne do komend test i [ ... ] (które opisujemy później), z
       następującymi różnicami:
        o  Rozdzielanie  pól  i  generacja nazw plików nie są
           wykonywane na argumentach.
        o  Operatory -a (i) oraz -o (lub) zostają  zastąpione
           odpowiednio przez && i ||.
        o  Operatory (dokadniej: -f, =, !, itp.) nie mogą być
           cytowane.
        o  Drugi operand dla != i = jest traktowany jako wzorzec (w
           szczeglnoci, porównanie
                    [[ foobar = f*r ]]
           jest sukcesem).
        o  Mamy do dyspozycji dwa dodatkowe operatory binarne: < i
           >, które zwracają prawdę, gdy pierwszy łańcuchowy operand
           jest  odpowiednio  mniejszy lub większy od drugiego
           operandu łańcuchowego.
        o  Jednoargumentowa postać operacji test, która sprawdza,
           czy  jedyny  operand  jest  długości  zerowej, jest
           niedozwolona - operatory zawsze muszę być wykazywane
           jawnie, w szczeglnoci, zamiast
                       [ cig ]
           należy użyć
                      [[ -n cig ]]
        o  Podstawienia parametrów, komend i arytmetyczne zostają
           wykonane w trakcie wyliczania wyrażenia. Do operatorów &&
           i || stosowana jest metoda uproszczonego określania ich
           wartości. To znaczy, że w wyrażeniu
                 [[ -r foo && $(< foo) = b*r ]]
           wartość $(< foo) zostaje wyliczona wtedy i tylko wtedy,
           gdy plik o nazwie foo istnieje i jest czytelny.

  Cytowanie
    Cytowanie stosuje się do zapobiegania traktowaniu przez powłokę pewnych
    znaków czy słów w specjalny sposób. Istnieją trzy metody cytowania: Po
    pierwsze, \ cytuje następny znak, chyba że mieści się on na końcu
    wiersza, wówczas zarówno \ jak i znak nowej linii zostają usunięte. Po
    drugie pojedynczy cudzysłów (') wycytowywuje wszystko, aż po następny
    pojedynczy cudzysłów (wraz ze zmianami linii włącznie).  Po trzecie,
    podwójny cudzysłów (") wycytowywuje wszystkie znaki, poza $, ` i \, aż
    po następny niecytowany podwójny cudzysłów. $ i ` wewnątrz podwójnych
    cudzysłowów zachowują zwykłe znaczenie (tzn. oznaczają podstawienie
    wartości parametru, komendy lub wyrażenia arytmetycznego), jeśli tylko
    nie zostanie wykonany jakikolwiek podział pól na wyniku podwójnymi
    cudzysłowami wycytowanych podstawień.  Jeśli po \, wewnątrz ciągu
    znaków cytowanego podwójnymi cudzysłowami następuje \, $, ` lub ", to
    zostaje on zastąpiony drugim z tych znaków.  Jeśli po nim następuje
    znak nowej linii, wówczas zarówno \, jak i znak zmiany linii zostają
    usunięte; w przeciwnym razie zarówno znak \, jak i następujący po nim
    znak nie podlegają żadnej zamianie.

    Uwaga: patrz "Tryb POSIX" poniżej pod względem szczególnych reguł
    obowiązujących sekwencje znaków postaci "...`...\"...`..".

  Aliasy
    Istnieją dwa rodzaje aliasów: normalne aliasy komend i aliasy śledzone.
    Aliasy komend stosowane są zwykle jako skróty dla długich a często
    stosowanych komend. Powłoka rozwija aliasy komend (tzn. podstawia pod
    nazwę aliasu jego zawartość), gdy wczytuje pierwsze słowo komendy.
    Rozwinięty alias zostaje ponownie  przetworzony,  aby  uwzględnić
    ewentualne występowanie dalszych aliasów. Jeśli alias komendy kończy
    się spacją lub tabulatorem, to wówczas następne słowo zostaje również
    sprawdzone pod względem rozwinięcia aliasów. Proces rozwijania aliasów
    kończy się przy napotkaniu słowa, które nie jest aliasem, gdy napotka
    się wycytowane słowo, lub gdy napotka się alias, który jest właśnie
    eksportowany.

    Następujące aliasy są definiowane domyślnie przez powłokę:
       autoload='typeset -fu'
       functions='typeset -f'
       hash='alias -t'
       history='fc -l'
       integer='typeset -i'
       local='typeset'
       login='exec login'
       newgrp='exec newgrp'
       nohup='nohup '
       r='fc -e -'
       stop='kill -STOP'
       suspend='kill -STOP $$'
       type='whence -v'

    Śledzone aliasy pozwalają powłoce na zapamiętanie, gdzie odnalazła ona
    konkretną komendę. Gdy powłoka po raz pierwszy szuka w ścieżce pocenia
    oznaczonego jako alias śledzony, to zapamiętuje sobie pełną ścieżkę tej
    komendy.  Gdy powłoka następnie wykonuje daną komendę po raz drugi,
    wówczas sprawdza, czy ta ścieżka jest nadal aktualna i jeśli tak jest,
    to nie przegląda już więcej pełnej ścieżki w poszukiwaniu danej
    komendy. Śledzone aliasy można wyświetlić lub stworzyć stosując alias
    -t. Zauważ, że zmieniając wartość parametru PATH czyścimy również
    ścieżki dla wszelkich śledzonych aliasów. Jeśli została włączona opcja
    trackall (tzn., set -o trackall lub set -h), wówczas powłoka śledzi
    wszelkie komendy. Ta opcja zostaje włączona domyślnie dla wszelkich
    nieinterakcyjnych  powłok.  Dla  powłok  interakcyjnych  jedynie
    następujące komendy są śledzone domyślnie: cat, cc, chmod, cp, date,
    ed, emacs, grep, ls, mail, make, mv, pr, rm, sed, sh, vi i who.

  Podstawienia
    Pierwszym krokiem, jaki wykonuje powłoka podczas wykonywania prostej
    komendy, jest przeprowadzenia podstawień na słowach tej komendy.
    Istnieją trzy rodzaje podstawień: parametrów, komend i arytmetyczne.
    Podstawienia parametrów, które dokładniej opiszemy w następnej sekcji,
    mają  postać  $name lub ${...}; podstawienia komend mają postać
    $(command) lub `command`; a podstawienia arytmetyczne: $((expression)).

    Jeśli podstawienie występuje poza podwójnymi cudzysłowami, wówczas
    wynik tego podstawienia podlega zwykle podziałowi słów lub pól, w
    zależności od bieżącej wartości parametru IFS. Parametr IFS określa
    listę znaków, służących jako separatory w podziale łańcuchów znakowych
    na pojedyncze wyrazy.  Wszelkie znaki z tego zestawu oraz tabulator,
    spacja i nowa linia włącznie, nazywane są biaymi znakami IFS.  Ciągi
    jednego lub wielu białych znaków z IFS w powiązaniu z zerem oraz jednym
    lub więcej białych znaków nie wymienionych w IFS, rozgraniczają pola.
    Wyjątkowo początkowe i końcowe białe znaki IFS są usuwane (tzn. nie są
    przez nie tworzone żadne początkowe czy końcowe puste pola); natomiast
    początkowe lub końcowe białe znaki spoza IFS tworzą puste pola.
    Przykładowo: jeśli  IFS  zawiera  `<spacja>:',  to  ciąg  znaków
    `<spacja>A<spacja>:<spacja><spacja>B::D' zawiera cztery pola: `A', `B',
    `' i `D'. Proszę zauważyć, że jeśli parametr IFS jest ustawiony na
    pusty ciąg znaków, to wówczas żaden podział pól nie ma miejsca; gdy
    parametr ten nie jest ustawiony w ogóle, wówczas stosuje się domyślnie
    jako rozgraniczniki spacji, tabulatora i nowej linii.

    Jeśli nie podajemy inaczej, to wynik podstawienia podlega również
    rozwijaniu nawiasów i nazw plików (patrz odpowiednie akapity poniżej).

    Podstawienie komendy zostaje zastąpione wyjściem, wygenerowanym podczas
    wykonania danej komendy przez podpowłokę. Dla podstawienia $(komenda)
    zachodzą normalne reguły cytowania podczas analizy komendy, choć jednak
    dla postaci `komenda`, znak \ z jednym z $, ` lub \ tuż po nim, zostaje
    usunięty (znak \ z następstwem jakiegokolwiek innego znaku zostaje
    niezmieniony). Jako przypadek wyjątkowy podczas podstawiania komend,
    komenda postaci < plik  zostaje zinterpretowana, jako oznaczająca
    podstawienie zawartości pliku plik ($(< foo) ma więc ten sam efekt co
    $(cat foo), jest jednak bardziej efektywne albowiem nie zostaje
    odpalony żaden dodatkowy proces).
    UWAGA: Wyrażenia $(komenda) są analizowane obecnie poprzez odnajdywanie
    zaległego nawiasu, niezależnie od wycytowań. Miejmy nadzieję, że
    zostanie to możliwie szybko poprawione.

    Podstawienia arytmetyczne zostają zastąpione wartością wyniku danego
    wyrażenia.  Przykładowo więc, komenda echo $((2+3*4)) wyświetla 14.
    Patrz: "Wyrażenia arytmetyczne", aby odnaleźć opis wyrae.

  Parametry
    Parametry to zmienne w powłoce; można im przyporządkowywać wartości
    oraz wyczytywać je przez podstawienia parametrów. Nazwa parametru jest
    albo jednym ze znaków interpunkcyjnych o specjalnym znaczeniu lub
    cyfrą, jakie opisujemy poniżej, lub literą z następstwem jednej lub
    więcej liter albo cyfr (`_' zalicza się to liter).  Podstawienia
    parametrów mają postać $nazwa lub ${nazwa}, gdzie nazwa jest nazwą
    danego parametru. Gdy podstawienie zostanie wykonane na parametrze,
    który nie został ustalony, wówczas zerowy ciąg znaków jest jego
    wynikiem, chyba że została włączona opcja nounset (set -o nounset lub
    set -u), co oznacza, że występuje wówczas błąd.

    Wartości można przyporządkowywać parametrom na wiele różnych sposobów.
    Po pierwsze, powłoka domyślnie ustala pewne parametry, takie jak #,
    PWD, itp.; to jedyny sposób, w jaki są ustawiane specjalnymi parametry
    o długości jednego znaku. Po drugie, parametry zostają importowane z
    otocznia powłoki podczas jej uruchamiania. Po trzecie, parametrom można
    przypisać wartości w wierszu poleceń, tak jak np. `FOO=bar' przypisuje
    parametrowi FOO wartość bar; wielokrotne przypisania wartości są
    możliwe w jednym wierszu komendy i może po nich występować prosta
    komenda, co powoduje, że przypisania te są wówczas jedynie aktualne
    podczas wykonywania danej komendy (tego rodzaju przypisania zostają
    również wyeksportowane, patrz poniżej, co do tego konsekwencji).
    Proszę zwrócić uwagę, iż aby powłoka rozpoznała je jako przypisanie
    wartości parametrowi, zarówno nazwa parametru jak i = nie mogą być
    cytowane. Czwartym sposobem ustawiania parametrów jest zastosowanie
    jednej z komend: export, readonly lub typeset; patrz ich opisy w
    rozdziale "Wykonywanie komend".  Po czwarte, pętle for i select
    ustawiają parametry, tak jak i również komendy getopts, read i set -A.
    Na zakończenie, parametrom można przyporządkowywać wartości stosując
    operatory nadania wartości wewnątrz wyrażeń arytmetycznych (patrz:
    "Wyrażenia arytmetyczne" poniżej) lub stosując postać ${nazwa=warto}
    podstawienia parametru (patrz poniżej).

    Parametry opatrzone atrybutem eksportowania (ustawianego przy pomocy
    komendy export lub typeset -x albo przez przyporządkowanie wartości
    parametru z następującą prostą komendą) zostają umieszczone w otoczeniu
    (patrz environ(5)) poleceń wykonywanych przez powłokę jako  pary
    nazwa=warto.  Kolejność, w jakiej parametry występują w otoczeniu
    komendy jest bliżej nieustalona.  Podczas  uruchamiania  powłoka
    pozyskuje parametry ze swojego otoczenia i automatycznie ustawia na
    tych parametrach atrybut eksportowania.

    Można stosować modyfikatory do postaci ${nazwa} podstawienia parametru:

    ${nazwa:-sowo}
       jeżeli parametrnazwa jest ustawiony i niezerowy, wówczas zostaje
       podstawiona jego własna wartość, w przeciwnym razie zostaje
       podstawione sowo.

    ${nazwa:+sowo}
       jeśli parametr nazwa jest ustawiony i niezerowy, wówczas zostaje
       podstawione sowo, inaczej nic nie zostaje podstawione.

    ${nazwa:=sowo}
       jeśli parametr nazwa jest ustawiony i niezerowy, wówczas zostaje
       podstawiony  on  sam,  w  przeciwnym  razie  zostaje  mu
       przyporządkowana wartość sowo i wartość wynikająca ze sowa
       zostaje podstawiona.

    ${nazwa:?sowo}
       jeżeli parametr nazwa jest ustawiony i niezerowy, wówczas
       zostaje podstawiona jego własna wartość, w przeciwnym razie
       sowo zostaje wyświetlone na standardowym wyjściu błędów (tuż po
       nazwa:) i zachodzi błąd (powodujący normalnie zakończenie całego
       skryptu powłoki, funkcji lub .-skryptu). Jeśli słowo zostało
       pominięte, wówczas zamiast  niego  zostaje  użyty  łańcuch
       `parameter null or not set'.

    W powyższych modyfikatorach możemy ominąć :, czego skutkiem będzie, że
    warunki będą jedynie wymagać, aby nazwa był ustawiony lub nie (a nie
    żeby był ustawiony i niezerowy). Jeśli potrzebna jest wartość sowo,
    wówczas zostają na nim wykonane podstawienia parametrów, komend,
    arytmetyczne i tyldy; natomiast, jeśli sowo okaże się niepotrzebne,
    wówczas jego wartość nie zostanie obliczana.

    Można stosować, również podstawienia parametrów o następującej postaci:

    ${#nazwa}
       Liczba parametrów pozycyjnych, jeśli nazw jest *, @ lub nie
       jest podana albo długość ciągu będącego wartością parametru
       nazwa.

    ${#nazwa[*]}, ${#nazwa[@]}
       Liczba elementów w tablicy nazwa.

    ${nazwa#wzorzec}, ${nazwa##wzorzec}
       Gdy wzorzec nakłada się na początek wartości parametru nazwa,
       wówczas pasujący tekst zostaje pominięty w wynikającym z tego
       podstawieniu.  Pojedynczy  #  oznacza  najkrótsze  możliwe
       dopasowanie do wzorca, a dwa # oznaczają jak  najdłuższe
       dopasowanie.

    ${nazwa%wzorzec}, ${nazwa%%wzorzec}
       Podobnie jak w podstawieniu ${..#..}, tylko że dotyczy końca
       wartości.

    Następujące specjalne parametry zostają ustawione domyślnie przez
    powłokę i nie można przyporządkowywać jawnie wartości nadanych:

    !   Id  ostatniego uruchomionego w tle procesu. Jeśli nie ma
       aktualnie procesów uruchomionych w tle, wówczas parametr ten
       jest nieustawiony.

    #   Liczba parametrów pozycyjnych (tzn., $1, $2, itp.).

    $   ID procesu odpowiadającego danej powłoce lub PID pierwotnej
       powłoki, jeśli mamy do czynienia z podpowłoką.

    -   Konkatenacja bieżących opcji jednoliterowych (patrz komenda set
       poniżej, aby poznać dostępne opcje).

    ?   Kod wyjścia ostatniej wykonanej komendy nieasynchronicznej.
       Jeśli ostatnia komenda została zabita sygnałem, wówczas $?
       przyjmuje wartość 128 plus numer danego sygnału.

    0   Nazwa, pod jaką dana powłoka została wywołana (tzn., argv[0]),
       lub nazwa komendy, która została wywołana przy użyciu opcji -c i
       nazwa komendy została podana, lub argument plik, jeśli taki
       został podany. Jeśli opcja posix nie jest ustawiona, to $0
       zawiera nazwę bieżącej funkcji lub skryptu.

    1 ... 9
       Pierwszych dziewięć parametrów pozycyjnych podanych powłoce czy
       funkcji lub .-skryptowi.  Dostęp  do  dalszych  parametrów
       pozycyjnych odbywa się przy pomocy ${liczba}.

    *   Wszystkie parametry pozycyjne (z wyjątkiem parametru 0), tzn.,
       $1 $2 $3.... Gdy użyte poza podwójnymi cudzysłowami, wówczas
       parametry zostają rozgraniczone w pojedyncze słowa (podlegające
       rozgraniczaniu  słów);  jeśli  użyte  pomiędzy  podwójnymi
       cudzysłowami, wówczas parametry zostają rozgraniczone pierwszym
       znakiem podanym przez parametr IFS (albo pustymi ciągami znaków,
       jeśli IFS jest zerowy).

    @   Tak jak $*, z wyjątkiem zastosowania w podwójnych cudzysłowach,
       gdzie oddzielne słowo zostaje wygenerowane dla każdego parametru
       pozycyjnego z osobna - jeśli brak parametrów pozycyjnych,
       wówczas nie generowane jest żadne słowo ("$@" może być użyte aby
       otrzymać dostęp bezpośredni do argumentów bez utraty argumentów
       zerowych lub rozgraniczania ich przerwami).

    Następujące parametry są ustawiane przez powłokę:

    _ (podkrelenie)
       Gdy jakaś komenda zostaje wykonywana przez powłokę, ten parametr
       przyjmuje w otoczeniu odpowiedniego nowego procesu wartość
       ścieżki tej komendy. W interakcyjnym trybie pracy, ten parametr
       przyjmuje w pierwotnej powłoce ponadto wartość ostatniego słowa
       poprzedniej komendy Podczas wartościowania wiadomości  typu
       MAILPATH, parametr ten zawiera więc nazwę pliku, który się
       zmienił (patrz parametr MAILPATH poniżej).

    CDPATH Ścieżka przeszukiwania dla wbudowanej komendy cd.  Działa tak
       samo jak PATH dla katalogów nierozpoczynających się od / w
       komendach cd.  Proszę zwrócić uwagę, że jeśli CDPATH jest
       ustawiony i nie zawiera ani . ani ścieżki pustej, to wówczas
       katalog bieżący nie jest przeszukiwany.

    COLUMNS
       Liczba kolumn terminala lub  okienka.  Obecnie  ustawiany
       wartością cols zwracaną przez komendę stty(1), jeśli ta wartość
       nie jest równa zeru. Parametr ten ma znaczenie w interakcyjnym
       trybie edycji wiersza komendy i dla komend select, set -o oraz
       kill -l, w celu właściwego formatowania zwracanych informacji.

    EDITOR Jeśli nie został ustawiony parametr VISUAL, wówczas kontroluje
       on tryb edycji wiersza komendy w powłokach interakcyjnych.
       Patrz parametr VISUAL poniżej, aby się dowiedzieć, jak to
       działa.

    ENV  Jeśli parametr ten okaże się być ustawionym po przetworzeniu
       wszelkich plików profilowych, wówczas jego rozwinięta wartość
       zostaje wykorzystana jako nazwa pliku zawierającego dalsze
       komendy inicjujące powłoki. Zwykle zawiera definicje funkcji i
       aliasów.

    ERRNO Całkowita  wartość odpowiadająca zmiennej errno powłoki --
       wskazuje przyczynę wystąpienia błędu, gdy ostatnie wywołanie
       systemowe nie powiodło się.

       Jak dotychczas niezaimplementowane.

    EXECSHELL
       Jeśli ustawiono, to wówczas zawiera powłokę, jakiej należy użyć
       do wykonywania komend, których nie zdołał wykonać execve(2), a
       które nie zaczynają się od ciągu `#! powoka'.

    FCEDIT Edytor używany przez komendę fc (patrz poniżej).

    FPATH Podobnie jak PATH, jeśli powłoka natrafi na niezdefiniowaną
       funkcję podczas  pracy,  stosowane  do  lokalizacji  pliku
       zawierającego definicję tej funkcji. Również przeszukiwane, gdy
       komenda nie została odnaleziona przy użyciu PATH.  Patrz
       "Funkcje" poniżej co do dalszych informacji.

    HISTFILE
       Nazwa pliku używanego do zapisu historii komend. Jeśli wartość
       została ustalona, wówczas historia zostaje załadowana z danego
       pliku. Podobnie wielokrotne wcielenia powłoki będą korzystały z
       jednej historii, jeśli dla nich wartości parametru HISTFILE
       wskazuje na jeden i ten sam plik.
       UWAGA: jeśli HISTFILE nie zostało ustawione, wówczas żaden plik
       historii nie zostaje użyty. W oryginalnej wersji powłoki Korna
       natomiast,  przyjmuje  się  domyślnie  $HOME/.sh_history; w
       przyszłości może pdksh, będzie również stosował domyślny plik
       historii.

    HISTSIZE
       Liczba komend zapamiętywana w historii, domyślnie 128.

    HOME  Domyślna  wartość  dla  komendy  cd  oraz podstawiana pod
       niewycytowane ~ (patrz: "Rozwijanie tyldy" poniżej).

    IFS  Wewnętrzny separator pól, stosowany podczas  podstawień  i
       wykonywania komendy read, do rozdzielania wartości na oddzielne
       argumenty; domyślnie spacja, tabulator i przełamanie wiersza.
       Szczegóły zostały opisane w punkcie "Podstawienia" powyżej.
       Uwaga: ten parametr nie jest importowany z otoczenia, podczas
       uruchamiania powłoki.

    KSH_VERSION
       Wersja i data kompilacji powłoki (tylko do odczytu).  Patrz
       również na komendy wersji w "Interakcyjnej edycji wiersza
       poleceń w trybie emacs" i "Edycji wiersza poleceń vi" poniżej.

    LINENO Numer wiersza w funkcji lub aktualnie wykonywanym skrypcie.

    LINES Ilość wierszy terminala lub okienka pracy.

       Jeszcze niezaimplementowane.

    MAIL  Jeśli ustawiony, to użytkownik jest informowany o nadejściu
       nowej poczty do wymienionego w tej opcji pliku docelowego. Ten
       parametr jest ignorowany, jeśli został ustawiony  parametr
       MAILPATH.

    MAILCHECK
       Jak często powłoka ma sprawdzać, czy pojawiła się nowa poczta w
       plikach podanych przez MAIL lub MAILPATH. Jeśli 0, to powłoka
       sprawdza przed każdą nową zachętą. Wartością domyślną jest 600
       (10 minut).

    MAILPATH
       Lista plików sprawdzanych w poszukiwaniu nowej poczty. Lista ta
       rozdzielana jest dwukropkami, ponadto po nazwie każdego z plików
       można podać ? i wiadomość, która ma być wyświetlona, jeśli
       nadeszła nowa poczta.  Dla danej wiadomości zostaną wykonane
       podstawienia komend,  parametrów  i  arytmetyczne.  Podczas
       podstawień parametr $_ zawiera nazwę tego pliku. Domyślnym
       zawiadomieniem o nowej poczcie jest you have mail in $_ (masz
       pocztę w $_).

    OLDPWD Poprzedni katalog roboczy. Nieustalony, jeśli cd nie zmieniło z
       powodzeniem katalogu od czasu uruchomienia powłoki lub jeśli
       powłoka nie wie, gdzie się aktualnie znajduje.

    OPTARG Podczas  używania  getopts  zawiera argument dla aktualnie
       rozpoznawanej opcji, jeśli jest on oczekiwany.

    OPTIND Indeks ostatniego przetworzonego argumentu podczas używania
       getopts.  Przyporządkowanie 1 temu parametrowi spowoduje, że
       ponownie wywołane getopts przetworzy argumenty od początku.

    PATH  Lista  rozdzielonych  dwukropkiem  katalogów,  które  są
       przeszukiwane podczas odnajdywania jakiejś komendy lub plików
       typu .. Pusty łańcuch wynikający z początkowego lub końcowego
       dwukropka, albo dwóch sąsiednich dwukropków jest traktowany jako
       `.', czyli katalog bieżący.

    POSIXLY_CORRECT
       Ustawienie tego parametru powoduje włączenie opcji  posix.
       Patrz: "Tryb POSIX" poniżej.

    PPID  Identyfikator ID procesu rodzicielskiego powłoki (tylko do
       odczytu).

    PS1  PS1 to podstawowy symbol zachęty dla powłok interakcyjnych.
       Podlega  podstawieniom  parametrów, komend i arytmetycznym,
       ponadto ! zostaje zastąpione kolejnym numerem polecenia (patrz
       komenda fc poniżej). Sam znak ! może zostać umieszczony w
       zachęcie używając !! w PS1. Zauważ, że ponieważ edytory wiersza
       komendy starają się obliczyć, jak długi jest symbol zachęty (aby
       móc ustalić, ile miejsca pozostaje wolnego do prawego brzegu
       ekranu), sekwencje wyjściowe w zachęcie zwykle wprowadzają
       pewien bałagan. Istnieje możliwość podpowiedzenia powłoce, żeby
       nie uwzględniała pewnych ciągów znaków (takich jak kody wyjścia)
       przez podanie przedrostka na początku symbolu zachęty będącego
       niewyświetlalnym znakiem (takim jak np. control-A) z następstwem
       przełamania wiersza oraz odgraniczając następnie kody wyjścia
       przy  pomocy  tego  niewyświetlalnego  znaku.  Gdy  brak
       niewyświetlalnych znaków, to nie ma żadnej rady...  Nawiasem
       mówiąc, nie ja jestem odpowiedzialny za ten hack. To pochodzi z
       oryginalnego  ksh.  Domyślną  wartością  jest  `$ '  dla
       nieuprzywilejowanych użytkowników, a `# ' dla roota..

    PS2  Drugorzędna zachęta, o domyślnej wartości `> ', która jest
       stosowana, gdy wymagane są  dalsze  wprowadzenia  w  celu
       dokończenia komendy.

    PS3  Zachęta stosowana przez wyrażenie select podczas wczytywania
       wyboru z menu. Domyślnie `#? '.

    PS4  Stosowany jako przedrostek komend, które zostają wyświetlone
       podczas śledzenia toku pracy (patrz polecenie set -x poniżej).
       Domyślnie `+ '.

    PWD  Obecny katalog roboczy. Może być nieustawiony lub zerowy, jeśli
       powłoka nie wie, gdzie się znajduje.

    RANDOM Prosty generator liczb pseudolosowych. Za każdym razem, gdy
       odnosimy się do RANDOM, jego wartości zostaje przyporządkowana
       następna liczba z przypadkowego ciągu liczb. Miejsce w danym
       ciągu może zostać ustawione nadając wartość RANDOM (patrz
       rand(3)).

    REPLY Domyślny parametr komendy read, jeśli nie pozostaną podane jej
       żadne nazwy. Stosowany również w pętlach select do zapisu
       wartości wczytywanej ze standardowego wejścia.

    SECONDS
       Liczba sekund, które upłynęły od czasu uruchomienia powłoki lub
       jeśli parametrowi została nadana wartość całkowita, liczba
       sekund od czasu nadania tej wartości plus ta wartość.

    TMOUT Gdy ustawiony na pozytywną wartość całkowitą, większą od zera,
       wówczas ustala w interakcyjnej powłoce czas w sekundach, przez
       jaki będzie ona czekała na wprowadzenie jakiegoś polecenia po
       wyświetleniu  podstawowego  symbolu  zachęty  (PS1).  Po
       przekroczeniu tego czasu powłoka zakończy swoje działanie.

    TMPDIR Katalog, w którym umieszczane są tymczasowe pliki powłoki.
       Jeśli parametr ten nie jest ustawiony lub gdy nie zawiera pełnej
       ścieżki do zapisywalnego katalogu, wówczas domyślnie tymczasowe
       pliki mieszczą się w /tmp.

    VISUAL Jeśli został ustawiony, ustala tryb edycji wiersza komend w
       powłokach interakcyjnych. Jeśli ostatni element ścieżki podanej
       w tym parametrze zawiera ciąg znaków vi, emacs lub gmacs, to
       odpowiednio zostaje uaktywniony tryb edycji: vi, emacs lub gmacs
       (Gosling emacs).

  Rozwijanie tyldy
    Rozwijanie znaków tyldy, które ma miejsce równolegle do podstawień
    parametrów,  zostaje  wykonane  na  słowach  rozpoczynających się
    niecytowanym ~. Znaki po tyldzie do pierwszego /, jeśli taki występuje,
    są  domyślnie  traktowane  jako  nazwa użytkownika.  Jeśli nazwa
    użytkownika jest pusta lub ma wartość + albo -, to zostaje podstawiona
    wartość parametrów odpowiednioHOME, PWD lub OLDPWD. W przeciwnym razie
    zostaje przeszukany plik haseł (plik passwd) w celu odnalezienia danej
    nazwy użytkownika i w miejscu wystąpienia tyldy zostaje podstawiony
    katalog domowy danego użytkownika.  Jeśli nazwa użytkownika  nie
    zostanie odnaleziona w pliku haseł lub gdy w nazwie użytkownika
    występuje jakiekolwiek cytowanie albo podstawienie parametru, wówczas
    nie zostaje wykonane żadne podstawienie.

    W ustawieniach parametrów (tych poprzedzających proste komendy lub tych
    występujących w argumentach dla alias, export, readonly, i typeset),
    rozwijanie  znaków  tyld  zostaje  wykonywane  po  jakimkolwiek
    niewycytowanym (:) i nazwy użytkowników zostają ujęte w dwukropki.

    Katalogi domowe poprzednio rozwiniętych nazw użytkowników zostają
    umieszczone w pamięci podręcznej i przy ponownym użyciu zostają stamtąd
    pobierane. Komenda alias -d może być użyta do wylistowania, zmiany i
    dodania  do  tej pamięci podręcznej (w szczeglnoci, `alias -d
    fac=/usr/local/facilities; cd ~fac/bin').

  Rozwijanie nawiasów (przemiany)
    Rozwinięcia nawiasów przyjmujące postać
       prefiks{cig1,...,cigN}sufiks
    zostają rozwinięte w N wyrazów, z których każdy zawiera konkatenację
    prefiks, cign i sufiks (w szczeglnoci., `a{c,b{X,Y},d}e' zostaje
    rozwinięte do czterech wyrazów: ace, abXe, abYe i ade). Jak już wyżej
    wspomniano, rozwinięcia nawiasów mogą być nakładane na siebie, a
    wynikające słowa nie są sortowane. Wyrażenia nawiasowe muszą zawierać
    niecytowany przecinek (,), aby nastąpiło rozwijanie (tak wic {} i
    {foo} nie zostają rozwinięte).  Rozwinięcie nawiasów następuje po
    podstawieniach parametrów i przed generowaniem nazw plików.

  Wzorce nazw plików
    Wzorcem  nazwy  pliku jest słowo zwierające jeden lub więcej z
    niecytowanych symboli ? lub * lub sekwencji [..].  Po wykonaniu
    rozwinięcia  nawiasów,  powłoka  zamienia  wzorce nazw plików na
    uporządkowane nazwy plików, które pasują do tego wzorca (jeśli żadne
    pliki nie pasują, wówczas dane słowo zostaje pozostawione bez zmian).
    Elementy wzorców mają następujące znaczenia:

    ?   oznacza dowolny pojedynczy znak.

    *   oznacza dowolną sekwencję znaków.

    [..]  oznacza każdy ze znaków pomiędzy klamrami. Można podać zakresy
       znaków używając - pomiędzy dwoma ograniczającymi zakres znakami,
       tzn.  [a0-9] oznacza literę a lub  dowolną  cyfrę.  Aby
       przedstawić sam znak - należy go albo zacytować albo musi być to
       pierwszy lub ostatni znak w liście znaków. Podobnie ] musi albo
       być wycytowywane, albo być pierwszym lub ostatnim znakiem w
       liście, jeśli ma oznaczać samego siebie, a nie zakończenie
       listy. Również ! występujący na początku listy ma specjalne
       znaczenie (patrz poniżej), tak więc aby reprezentował samego
       siebie musi zostać wycytowany lub występować dalej w liście.

    [!..] podobnie jak [..], tylko że oznacza dowolny znak niewystępujący
       pomiędzy klamrami.

    *(wzorzec| ... |wzorzec)
       oznacza każdy ciąg zawierający zero lub więcej  wystąpień
       podanych wzorców.  Przykładowo: wzorzec *(foo|bar) obejmuje
       ciągi `', `foo', `bar', `foobarfoo', itp..

    +(wzorzec| ... |wzorzec)
       obejmuje każdy ciąg znaków obejmujący jedno lub więcej wystąpień
       danych wzorców. Przykładowo: wzorzec +(foo|bar) obejmuje ciągi
       `foo', `bar', `foobarfoo', itp..

    ?(wzorzec| ... |wzorzec)
       oznacza ciąg pusty lub ciąg obejmujący jeden z danych wzorców.
       Przykładowo: wzorzec ?(foo|bar) obejmuje jedynie ciągi `', `foo'
       i `bar'.

    @(wzorzec| ... |wzorzec)
       obejmuje ciąg obejmujący jeden z podanych wzorców. Przykładowo:
       wzorzec @(foo|bar) obejmuje wyłącznie ciągi `foo' i `bar'.

    !(wzorzec| ... |wzorzec)
       obejmuje dowolny ciąg nie obejmujący żadnego z danych wzorców.
       Przykładowo: wzorzec !(foo|bar) obejmuje wszystkie ciągi poza
       `foo' i `bar'; wzorzec !(*) nie obejmuje żadnego ciągu; wzorzec
       !(?)* obejmuje wszystkie ciągi (proszę się nad tym zastanowić).

    Proszę zauważyć, że wzorce w pdksh obecnie nigdy nie obejmują . i .., w
    przeciwieństwie do oryginalnej powłoki ksh, Bourne'a sh i basha, tak
    więc to będzie musiało się ewentualnie zmienić (na złe).

    Proszę zauważyć, że powyższe elementy wzorców nigdy nie obejmują kropki
    (.) na początku nazwy pliku ani ukośnika (/), nawet gdy zostały one
    podane jawnie w sekwencji [..]; ponadto nazwy . i .. nigdy nie są
    obejmowane, nawet poprzez wzorzec .*.

    Jeśli została ustawiona opcja markdirs, wówczas, wszelkie katalogi
    wynikające z generacji nazw plików zostają oznaczone kończącym /.

    POSIX-owe klasy znaków (tzn., [:nazwa_klasy:] wewnątrz wyrażenia typu
    [..]) jak na razie nie zostały zaimplementowane.

  Przekierowanie wejścia/wyjścia
    Podczas wykonywania komendy, jej standardowe wejście, standardowe
    wyjście i standardowe wyjście błędów (odpowiednio deskryptory plików 0,
    1 i 2) są zwykle dziedziczone po powłoce.  Trzema wyjątkami od tej
    reguły są komendy w potokach, dla których standardowe wejście i/lub
    standardowe wyjście odpowiadają tym, ustalonym przez potok, komendy
    asychroniczne, tworzone jeśli kontrola prac została wyłączona, których
    standardowe wejście zostaje ustawione na /dev/null, oraz komendy, dla
    których zostało ustawione jedno lub kilka z następujących przekierowań:

    > plik Standardowe wyjście zostaje przekierowane do plik-u. Jeśli plik
       nie istnieje, wówczas zostaje utworzony; jeśli istnieje i jest
       to regularny plik oraz została ustawiona opcja noclobber,
       wówczas występuje błąd, w przeciwnym razie dany plik zostaje
       ucięty do początku. Proszę zwrócić uwagę, iż oznacza to, że
       komenda jaka_komenda < foo > foo otworzy plik foo do odczytu, a
       następnie skasuje jego zawartość, gdy otworzy go do zapisu,
       zanim jaka_komenda otrzyma szansę przeczytania czegokolwiek z
       foo.

    >| plik
       tak jak dla >, tylko że zawartość pliku zostanie skasowana
       niezależnie od ustawienia opcji noclobber.

    >> plik
       tak jak dla >, tylko że jeśli dany plik już istnieje, to nowe
       dane będą dopisywane do niego, zamiast kasowania poprzedniej
       jego zawartości.  Ponadto plik ten zostaje otwarty w trybie
       dopisywania, tak więc wszelkiego rodzaju operacje zapisu na nim
       dotyczą jego aktualnego końca. (patrz open(2)).

    < plik standardowe wejście zostaje przekierowane do pliku, który jest
       otwierany w trybie do odczytu.

    <> plik
       tak jak dla <, tylko że plik zostaje otworzony w trybie zapisu i
       czytania.

    << znacznik
       po  wczytaniu  wiersza  komendy zawierającego tego rodzaju
       przekierowanie (zwane tu-dokumentem), powłoka kopiuje wiersze z
       komendy do tymczasowego pliku, aż do natrafienia na wiersz
       odpowiadający znacznikowi. Podczas wykonywania polecenia jego
       standardowe  wejście  jest  przekierowane do pewnego pliku
       tymczasowego. Jeśli znacznik nie zawiera wycytowanych znaków,
       zawartość danego pliku tymczasowego zostaje przetworzona tak,
       jakby zawierała się w podwójnych cudzysłowach za każdym razem,
       gdy dana komenda jest wykonywana.  Tak więc zostaną na nim
       wykonane podstawienia parametrów, komend i arytmetyczne wraz z
       interpretacją odwrotnego ukośnika (\) i znaków wyjść dla $, `, \
       i \nowa_linia. Jeśli wiele tu-dokumentów zostanie zastosowanych
       w jednym i tym samym wierszy komendy, to są one zachowane w
       podanej kolejności.

    <<- znacznik
       tak jak dla <<, tylko że początkowe tabulatory zostają usunięte
       z tu-dokumentu.

    <& fd standardowe wejście zostaje powielone z deskryptora pliku fd.
       fd może być pojedynczą cyfrą, wskazującą na numer istniejącego
       deskryptora pliku, literą  p, wskazującą na plik powiązany w
       wyjściem obecnego koprocesu, lub znakiem -, wskazującym, że
       standardowe wejście powinno zostać zamknięte.

    >& fd tak jak dla <&, tylko że operacja dotyczy standardowego wyjścia.

    W każdym z powyższych przekierowań, można podać jawnie deskryptor
    pliku, którego ma ono dotyczyć, (tzn. standardowego wejścia lub
    standardowego wyjścia) przez poprzedzającą odpowiednią  pojedynczą
    cyfrę.  Podstawienia parametrów komend, arytmetyczne, tyld, tak jak i
    (gdy powłoka jest interakcyjna) generacje nazw plików - zostaną
    wykonane na argumentach przekierowań plik, znacznik i fd. Trzeba
    jednak zauważyć, że wyniki wszelkiego rodzaju generowania nazw plików
    zostaną użyte tylko wtedy, gdy określają nazwę jednego pliku; jeśli
    natomiast obejmują one wiele plików, wówczas zostaje zastosowane dane
    słowo bez rozwinięć wynikających z generacji nazw plików. Proszę
    zwrócić uwagę, że w powłokach ograniczonych, przekierowania tworzące
    nowe pliki nie mogą być stosowane.

    Dla prostych poleceń, przekierowania mogą występować w dowolnym miejscu
    komendy, w komendach złożonych (wyrażeniach if, itp.),  wszelkie
    przekierowania  muszą znajdować się na końcu.  Przekierowania są
    przetwarzane po tworzeniu potoków i w kolejności, w jakiej zostały
    podane, tak więc
       cat /foo/bar 2>&1 > /dev/null | cat -n
    wyświetli błąd z numerem linii wiersza poprzedzającym go.

  Wyrażenia arytmetyczne
    Całkowite wyrażenia arytmetyczne mogą być stosowane przy pomocy komendy
    let, wewnątrz wyrażeń $((..)), wewnątrz odwołań  do  tablic  (w
    szczeglnoci, nazwa[wyraenie]), jako numeryczne argumenty komendy
    test, i jako wartości  w  przyporządkowywaniach  do  całkowitych
    parametrów.

    Wyrażenia  mogą zawierać alfanumeryczne identyfikatory parametrów,
    odwołania do tablic i całkowite stałe. Mogą zostać również połączone
    następującymi  operatorami  języka C: (wymienione i zgrupowane w
    kolejności rosnącego priorytetu).

    Operatory unarne:
       + - ! ~ ++ --

    Operatory binarne:
       ,
       = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
       ||
       &&
       |
       ^
       &
       == !=
       < <= >= >
       << >>
       + -
       * / %

    Operator trinarny:
       ?: (priorytet jest bezpośrednio wyższy od przyporządkowania)

    Operatory grupujące:
       ( )

    Stałe całkowite mogą być podane w dowolnej bazie, stosując notację
    baza#liczba, gdzie baza jest dziesiętną liczbą całkowitą specyfikującą
    bazę, a liczba jest liczbą zapisaną w danej bazie.

    Operatory są wyliczane w następujący sposób:

       unarny +
           wynikiem jest argument (podane wyłącznie dla pełności
           opisu).

       unary -
           negacja.

       !   logiczna negacja; wynikiem jest 1 jeśli argument jest
           zerowy, a 0 jeśli nie.

       ~   arytmetyczna negacja (bit-w-bit).

       ++   inkrement; musi być zastosowanym do parametru (a nie
           literału  lub  innego wyrażenia) - parametr zostaje
           powiększony o 1. Jeśli został zastosowany jako operator
           przedrostkowy,  wówczas  wynikiem jest inkrementowana
           wartość parametru, a jeśli został zastosowany  jako
           operator przyrostkowy, to wynikiem jest pierwotna wartość
           parametru.

       --   podobnie do ++, tylko że wynikiem jest zmniejszenie
           parametru o 1.

       ,   Rozdziela dwa wyrażenia arytmetyczne; lewa strona zostaje
           wyliczona jako pierwsza, a następnie prawa  strona.
           Wynikiem jest wartość wyrażenia po prawej stronie.

       =   przyporządkowanie;  zmiennej po lewej zostaje nadana
           wartość po prawej.

       *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
           operatory przyporządkowania; <var> <op>= <expr> jest tym
           samym co <var> = <var> <op> ( <expr> ).

       ||   logiczna alternatywa; wynikiem jest 1 jeśli przynajmniej
           jeden z argumentów jest niezerowy, 0 gdy nie.  Argument
           po prawej zostaje wyliczony jedynie, gdy argument po
           lewej jest zerowy.

       &&   logiczna koniunkcja; wynikiem jest 1  jeśli  obydwa
           argumenty są niezerowe, 0 gdy nie.  Prawy argument
           zostaje wyliczony jedynie, gdy lewy jest niezerowy.

       |   arytmetyczna alternatywa (bit-w-bit).

       ^   arytmetyczne albo (bit-w-bit).

       &   arytmetyczna koniunkcja (bit-w-bit).

       ==   równość; wynikiem jest 1, jeśli obydwa argumenty są sobie
           równe, 0 gdy nie.

       !=   nierówność; wynikiem jest 0, jeśli obydwa argumenty są
           sobie równe, 1 gdy nie.

       <   mniejsze od; wynikiem jest 1, jeśli lewy argument jest
           mniejszy od prawego, 0 gdy nie.

       <= >= >
           mniejsze lub równe, większe lub równe, większe od. Patrz
           <.

       << >> przesuń w lewo (prawo); wynikiem jest lewy argument z
           bitami przesuniętymi na lewo (prawo) o liczbę pól podaną
           w prawym argumencie.

       + - * /
           suma, różnica, iloczyn i iloraz.

       %   reszta; wynikiem jest reszta z dzielenia lewego argumentu
           przez prawy. Znak wyniku jest nieustalony, jeśli któryś
           z argumentów jest ujemny.

       <arg1> ? <arg2> : <arg3>
           jeśli <arg1> jest niezerowy, to wynikiem jest <arg2>, w
           przeciwnym razie <arg3>.

  Koprocesy
    Koproces to potok stworzony poprzez operator |&, który jest procesem
    asynchronicznym, do którego powłoka może zarówno pisać (używając print
    -p), jak i czytać (używając read -p). Wejściem i wyjściem koprocesu
    można również manipulować przy pomocy przekierowań >&p i odpowiednio
    <&p.  Po uruchomieniu koprocesu, następne nie mogą być uruchomione
    dopóki dany koproces nie zakończy pracy lub dopóki wejście koprocesu
    nie zostanie przekierowane przez exec n>&p. Jeśli wejście koprocesu
    zostanie przekierowane w ten sposób, to następny w kolejce  do
    uruchomienia  koproces  będzie  współdzielił  wyjście z pierwszym
    koprocesem, chyba że wyjście pierwszego koprocesu zostało przekierowane
    przy pomocy exec n<&p.

    Pewne uwagi dotyczące koprocesów:
     o  jedyną  możliwością  zamknięcia wejścia koprocesu (tak aby
       koproces wczytał zakończenie pliku) jest przekierowanie wejścia
       na numerowany deskryptor pliku, a następnie zamknięcie tego
       deskryptora (w szczególności, exec 3>&p;exec 3>&-).
     o  aby koprocesy mogły współdzielić jedno wyjście, powłoka musi
       zachować  otwartą część wpisową danego potoku wyjściowego.
       Oznacza to, że zakończenie pliku nie zostanie wykryte do czasu,
       aż wszystkie koprocesy współdzielące wyjście zostaną zakończone
       (gdy zostaną one zakończone, wówczas powłoka zamyka swoją kopię
       potoku).  Można  temu  zapobiec przekierowując wyjście na
       numerowany deskryptor pliku (ponieważ powoduje to  również
       zamknięcie przez powłokę swojej kopii). Proszę zwrócić uwagę,
       iż to zachowanie jest nieco odmienne od oryginalnej powłoki
       Korna,  która  zamyka część zapisową swojej kopii wyjścia
       koprocesu, gdy ostatnio uruchomiony koproces (zamiast  gdy
       wszystkie współdzielące koprocesy) zostanie zakończony.
     o  print -p ignoruje sygnał SIGPIPE podczas zapisu, jeśli dany
       sygnał nie został przechwycony lub zignorowany; nie zachodzi to
       jednak,  gdy  wejście koprocesu zostało powielone na inny
       deskryptor pliku i stosowane jest print -un.

  Funkcje
    Funkcje definiuje się albo przy pomocy syntaktyki powłoki Korna
    function name, albo syntaktyki powłoki Bourne'a/POSIX-owej: name()
    (patrz poniżej, co do różnic zachodzących pomiędzy tymi  dwiema
    formami).  Funkcje, tak jak i .-skrypty, są wykonywane w bieżącym
    otoczeniu, aczkolwiek, w przeciwieństwie do .-skryptów, argumenty
    powłoki (tzn. argumenty pozycyjne, $1, itd.) nigdy nie są widoczne
    wewnątrz nich.  Podczas ustalania położenia komendy, funkcje  są
    przeszukiwane po przeszukaniu specjalnych komend wbudowanych, zaś przed
    regularnymi oraz nieregularnymi  komendami  wbudowanymi  i  przed
    przeszukaniem PATH.

    Istniejąca funkcja może zostać usunięta poprzez unset -f nazwa-funkcji.
    Listę funkcji można otrzymać poprzez typeset +f, a definicje funkcji
    można otrzymać poprzez typeset -f.  autoload (co jest aliasem dla
    typeset -fu) może zostać użyte do tworzenia niezdefiniowanych funkcji.
    Jeśli  ma  być wykonana niezdefiniowana funkcja, wówczas powłoka
    przeszukuje ścieżkę podaną w parametrze FPATH szukając pliku o nazwie
    identycznej  z  nazwą  danej  funkcji. Jeśli plik taki zostanie
    odnaleziony, to będzie wczytany i wykonany. Jeśli po wykonaniu tego
    pliku dana funkcja będzie zdefiniowana, wówczas zostanie ona wykonana,
    w przeciwnym razie zostanie wykonane zwykłe odnajdywanie komend (tzn.,
    powłoka przeszukuje tablicę zwykłych komend wbudowanych i PATH).
    Proszę zwrócić uwagę, że jeśli komenda nie zostanie odnaleziona na
    podstawie PATH, wówczas zostaje podjęta próba odnalezienia funkcji
    przez FPATH (jest to nieudokumentowanym zachowaniem się oryginalnej
    powłoki Korna).

    Funkcje mogą mieć dwa atrybuty - śledzenia i eksportowania, które mogą
    być ustawiane przez typeset -ft i odpowiednio typeset -fx.  Podczas
    wykonywania funkcji śledzonej, opcja xtrace powłoki zostaje włączona na
    czas danej funkcji, w przeciwnym razie opcja  xtrace  pozostaje
    wyłączona.  Atrybut  eksportowania nie jest obecnie używany.  W
    oryginalnej powłoce Korna, wyeksportowane funkcje są widoczne dla
    skryptów powłoki, gdy są one wykonywane.

    Ponieważ  funkcje  są  wykonywane  w obecnym kontekście powłoki,
    przyporządkowania parametrów wykonane wewnątrz  funkcji  pozostają
    widoczne po zakończeniu danej funkcji.  Jeśli jest to niepożądane,
    wówczas komenda typeset może być zastosowana wewnątrz funkcji do
    tworzenia lokalnych parametrów.  Proszę zwrócić uwagę, iż w żaden
    sposób nie można ograniczyć widoczności parametrów specjalnych (tzn.
    $$, $!).

    Kodem wyjścia funkcji jest kod wyjścia ostatniej wykonanej w niej
    komendy. Funkcję można przerwać bezpośrednio przy pomocy komendy
    return; można to również zastosować do jawnego określenia kodu wyjścia.

    Funkcje zdefiniowane przy pomocy zarezerwowanego słowa function, są
    traktowane odmiennie w następujących punktach od funkcji zdefiniowanych
    poprzez notację ():
     o  parametr $0 zostaje ustawiony na nazwę funkcji (funkcje w stylu
       Bourne'a nie dotykają $0).
     o  przyporządkowania wartości parametrom poprzedzające wywołanie
       funkcji nie zostają zachowane w bieżącym kontekście powłoki
       (wykonywanie  funkcji  w  stylu  Bourne'a  zachowuje  te
       przyporządkowania).
     o  OPTIND zostanie zachowany i skasowany na początku oraz następnie
       odtworzony na zakończenie funkcji, tak więc getopts może być
       poprawnie stosowane zarówno wewnątrz funkcji, jak i poza nimi
       (funkcje  w stylu Bourne'a nie dotykają OPTIND, tak więc
       stosowanie getopts  wewnątrz  funkcji  jest  niezgodne  ze
       stosowaniem getopts poza funkcjami).
       W przyszłości zostaną dodane również następujące różnice:
     o  Podczas wykonywania funkcji będzie stosowany oddzielny kontekst
       śledzenia/sygnałów.  Tak więc śledzenia ustawione  wewnątrz
       funkcji nie będą miały wpływu na śledzenia i sygnały powłoki,
       nieignorowane przez nią (które mogą być przechwytywane), i będą
       miały domyślne ich znaczenie wewnątrz funkcji.
     o  Śledzenie EXIT-a, jeśli zostanie ustawione wewnątrz funkcji,
       zostanie wykonane po zakończeniu funkcji.

  Tryb POSIX-owy
    Dana powłoka ma być w zasadzie zgodna ze standardem POSIX, jednak, w
    niektórych przypadkach, zachowanie zgodne ze standardem POSIX jest albo
    sprzeczne z zachowaniem oryginalnej powłoki Korna, albo z wygodą
    użytkownika.  To, jak powłoka zachowuje się w takich wypadkach, jest
    ustalane stanem opcji posix (set -o posix) -- jeśli jest ona włączona,
    to zachowuje się zgodnie z POSIX-em, a w przeciwnym razie - nie. Opcja
    posix zostaje automatycznie ustawiona, jeśli powłoka startuje  w
    otoczeniu zawierającym ustawiony parametr POSIXLY_CORRECT. (Powłokę
    można również skompilować tak, aby zachowanie zgodne z POSIX-em było
    domyślnie ustawione, ale jest to zwykle niepożądane).

    A oto lista wpływów ustawienia opcji posix:
     o  \" wewnątrz cytowanych podwójnymi cudzysłowami `..` podstawień
       komend: w trybie POSIX-owym, \" jest interpretowany podczas
       interpretacji komendy; w trybie nie-POSIX-owym, odwrotny ukośnik
       zostaje usunięty przed interpretacją podstawienia komendy.  Na
       przykładecho "`echo \"hi\"`" produkuje `"hi"' w trybie POSIX-
       owym, `hi' a w trybie nie-POSIX-owym.  W celu uniknięcia
       problemów, proszę stosować postać $(...) podstawienia komend.
     o  wyjście  kill  -l: w trybie POSIX-owym nazwy sygnałów są
       wymieniane wiersz po wierszu; w nie-POSIX-owym trybie numery
       sygnałów, ich nazwy i opis zostają wymienione w kolumnach. W
       przyszłości zostanie dodana nowa opcja (zapewne -v) w celu
       rozróżnienia tych dwóch zachowań.
     o  kod wyjścia fg: w trybie POSIX-owym, kod wyjścia wynosi 0, jeśli
       nie wystąpiły żadne błędy; w trybie nie-POSIX-owym, kod wyjścia
       odpowiada kodowi ostatniego zadania wykonywanego w pierwszym
       planie.
     o  kod wyjścia poleceniaeval: jeżeli argumentem eval będzie puste
       polecenie (np.: eval "`false`"), to jego kodem wyjścia w trybie
       POSIX-owym będzie 0. W trybie nie-POSIX-owym, kodem wyjścia
       będzie  kod wyjścia ostatniego podstawienia komendy, które
       zostało dokonane podczas przetwarzania argumentów polecenia eval
       (lub 0, jeśli nie było podstawień komend).
     o  getopts: w trybie POSIX-owym, opcje muszą zaczynać się od -; w
       trybie nie-POSIX-owym, opcje mogą się zaczynać albo od -, albo
       od +.
     o  rozwijanie nawiasów (zwane również przemianą): w trybie POSIX-
       owym rozwijanie nawiasów jest wyłączone; w trybie nie-POSIX-owym
       rozwijanie nawiasów jest włączone. Proszę zauważyć, że set -o
       posix (lub ustawienie parametru POSIXLY_CORRECT) automatycznie
       wyłącza opcję braceexpand, może ona być jednak jawnie włączona
       później.
     o  set -: w trybie POSIX-owym, nie wyłącza to ani opcji verbose,
       ani xtrace; w trybie nie-POSIX-owym, wyłącza.
     o  kod wyjścia set: w trybie POSIX-owym, kod wyjścia wynosi 0,
       jeśli nie wystąpiły żadne błędy; w trybie nie-POSIX-owym, kod
       wyjścia  odpowiada  kodowi  wszelkich  podstawień  komend
       wykonywanych podczas generacji komendy set.  Przykładowo, `set
       -- `false`; echo $?' wypisuje 0 w trybie POSIX-owym, a 1 w
       trybie nie-POSIX-owym.  Taka konstrukcja stosowana jest  w
       większości skryptów powłoki stosujących stary wariant komendy
       getopt(1).
     o  rozwijanie argumentów komend alias, export, readonly i typeset:
       w trybie POSIX-owym, następuje normalne rozwijanie argumentów; w
       trybie nie-POSIX-owym, rozdzielanie pól, dopasowywanie nazw
       plików, rozwijanie nawiasów i (zwykłe) rozwijanie tyld są
       wyłączone, ale rozwijanie tyld w przyporządkowaniach pozostaje
       włączone.
     o  specyfikacja sygnałów: w trybie POSIX-owym, sygnały mogą być
       podawane jedynie cyframi, jeśli numery sygnałów są zgodne z
       wartościami z POSIX-a (tzn. HUP=1, INT=2, QUIT=3, ABRT=6,
       KILL=9, ALRM=14 i TERM=15); w trybie nie-POSIX-owym, sygnały
       zawsze mogą być podane cyframi.
     o  rozwijanie aliasów: w trybie POSIX-owym, rozwijanie aliasów
       zostaje jedynie wykonywane, podczas wczytywania słów komend; w
       trybie  nie-POSIX-owym, rozwijanie aliasów zostaje wykonane
       również na każdym słowie po jakimś aliasie, które kończy się
       białą przerwą. Na przykład następująca pętla for
       alias a='for ' i='j'
       a i in 1 2; do echo i=$i j=$j; done
    używa parametru i w trybie POSIX-owym, natomiast j w trybie nie-POSIX-
    owym.
     o  test: w trybie POSIX-owym, wyrażenie "-t" (poprzedzone pewną
       liczbą argumentów "!") zawsze jest prawdziwe, gdyż jest ciągiem
       o długości niezerowej; w nie-POSIX-owym trybie, sprawdza czy
       deskryptor pliku 1 jest jakimś tty (tzn., argument fd do testu
       -t może zostać pominięty i jest domyślnie równy 1).

  Wykonywanie komend
    Po wyliczeniu argumentów wiersza komendy, wykonaniu przekierowań i
    przyporządkowań parametrów, zostaje ustalony typ komendy: specjalna
    wbudowana, funkcja, regularna wbudowana lub nazwa pliku, który należy
    wykonać, znajdowanego przy pomocy parametru PATH. Testy te zostają
    wykonane w wyżej podanym porządku. Specjalne wbudowane komendy różnią
    się tym od innych komend, że do ich odnalezienia nie jest używany
    parametr PATH, błąd podczas ich wykonywania może spowodować zakończenie
    powłoki  nieinterakcyjnej  i przyporządkowania wartości parametrów
    poprzedzające komendę zostają zachowane po jej wykonaniu.  Aby tylko
    wprowadzić zamieszanie, jeśli opcja posix została włączona (patrz
    komenda set poniżej), to pewne specjale komendy stają się bardzo
    specjalne, gdyż nie jest wykonywane rozdzielanie pól, rozwijanie nazw
    plików, rozwijanie nawiasów, ani rozwijanie tyld na argumentach, które
    wyglądają jak przyporządkowania. Zwykłe wbudowane komendy wyróżniają
    się jedynie tym, że do ich odnalezienia nie jest stosowany parametr
    PATH.

    Oryginalny ksh i POSIX różnią się nieco w tym, jakie komendy są
    traktowane jako specjalne, a jakie jako zwykłe:

    Specjalne polecenia w POSIX

       .     continue  exit    return   trap
       :     eval    export   set    unset
       break   exec    readonly  shift

    Dodatkowe specjalne komendy w ksh

       builtin  times   typeset

    Bardzo specjalne komendy (tryb nie-POSIX-owy)

       alias   readonly  set    typeset

    Regularne komendy w POSIX

       alias   command  fg     kill    umask
       bg     false   getopts  read    unalias
       cd     fc     jobs    true    wait

    Dodatkowe regularne komendy ksh

       [     let    pwd    ulimit

       echo    print   test    whence

    W przyszłości dodatkowe specjalne komendy oraz regularne komendy ksh
    mogą być traktowane odmiennie od specjalnych i regularnych komand
    POSIX.

    Po ustaleniu typu komendy,  wszelkie  przyporządkowania  wartości
    parametrów zostają wykonane i wyeksportowane na czas trwania komendy.

    Poniżej opisujemy specjalne i regularne polecenia wbudowane:

    . plik [arg1 ...]
       Wykonaj komendy z pliku w bieżącym otoczeniu. Plik zostaje
       odszukiwany przy użyciu katalogów z PATH. Jeśli zostały podane
       argumenty, to parametry pozycyjne mogą być używane w celu
       uzyskania dostępu do nich podczas wykonywania pliku. Jeżeli nie
       zostały  podane  żadne  argumenty,  to argumenty pozycyjne
       odpowiadają tym z bieżącego otoczenia, w którym dana komenda
       została użyta.

    : [ ... ]
       Komenda zerowa. Kodem wyjścia jest zero.

    alias [ -d | +-t [-r] ] [+-px] [+-] [name1[=value1] ...]
       Bez argumentów, alias wyświetla wszystkie obecne aliasy. Dla
       każdej nazwy bez podanej wartości zostaje wyświetlony istniejący
       odpowiedni alias.  Każda nazwa z podaną wartością definiuje
       alias (patrz: "Aliasy" powyżej).

       Do wyświetlania aliasów używany jest jeden z dwóch formatów:
       zwykle aliasy są wyświetlane jako nazwa=warto, przy czym
       warto jest cytowana; jeśli opcje miały przedrostek + lub samo
       + zostało podane we wierszu komendy, tylko nazwa zostaje
       wyświetlona. Ponadto, jeśli została zastosowana opcja -p, to
       dodatkowo każdy wiersz zaczyna się od ciągu "alias ".

       Opcja -x ustawia (a +x kasuje) atrybut eksportu dla aliasu, lub
       jeśli nie podano żadnych nazw, wyświetla aliasy wraz z ich
       atrybutem eksportu (eksportowanie aliasu nie ma ma żadnego
       efektu).

       Opcja  -t  wskazuje,  że  śledzone  aliasy  mają  być
       wyświetlone/ustawione (wartości podane w wierszu komendy zostają
       zignorowane dla śledzonych aliasów).  Opcja -r wskazuje, że
       wszystkie śledzone aliasy mają zostać usunięte.

       Opcja -d nakazuje wyświetlenie lub ustawienie aliasów katalogów,
       które są stosowane w rozwinięciach tyld (patrz: "Rozwinięcia
       tyld" powyżej).

    bg [job ...]
       Podejmij ponownie wymienione zatrzymane zadanie(-a) w tle.
       Jeśli nie podano żadnego zadania, to przyjmuje się domyślnie %+.
       Ta komenda jest dostępna jedynie w systemach obsługujących
       kontrolę zadań.  Dalsze informacje można znaleźć poniżej w
       rozdziale "Kontrola zadań".

    bind [-m] [klawisz[=komenda-edycji] ...]
       Ustawienie lub wyliczenie obecnych przyporządkowań klawiszy/makr
       w emacsowym trybie edycji komend.  Patrz "Interakcyjna edycja
       wiersza poleceń w trybie emacs" w celu pełnego opisu.

    break [poziom]
       break przerywa poziom zagnieżdżenia w pętlach for, select, until
       lub while. Domyślnie poziom wynosi 1.

    builtin komenda [arg1 ...]
       Wykonuje wbudowaną komendę komenda.

    cd [-LP] [katalog]
       Ustawia aktualny katalog roboczy na katalog.  Jeśli został
       ustawiony parametr CDPATH, to wypisuje listę katalogów, w
       których będzie szukać katalogu.  Pusta zawartość w CDPATH
       oznacza katalog bieżący. Jeśli zostanie użyty niepusty katalog
       z CDPATH, to na standardowym wyjściu będzie wyświetlona jego
       pełna ścieżka.  Jeśli nie podano katalogu, to zostanie użyty
       katalog domowy $HOME. Jeśli katalogiem jest -, to zostanie
       zastosowany poprzedni katalog roboczy (patrz parametr OLDPWD).
       Jeśli użyto opcji -L (ścieżka logiczna) lub jeśli nie została
       ustawiona opcja physical (patrz komenda set poniżej), wówczas
       odniesienia do .. w katalogu są względne  wobec  ścieżki
       zastosowanej do dojścia do danego katalogu. Jeśli podano opcję
       -P (fizyczna ścieżka) lub gdy została ustawiona opcja physical,
       to .. jest względne wobec drzewa katalogów systemu plików.
       Parametry PWD i OLDPWD zostają uaktualnione tak, aby odpowiednio
       zawierały bieżący i poprzedni katalog roboczy.

    cd [-LP] stary nowy
       Ciąg nowy zostaje podstawiony w zamian za stary w bieżącym
       katalogu i powłoka próbuje przejść do nowego katalogu.

    command [-pvV] komenda [arg1 ...]
       Jeśli nie została podana opcja -v ani opcja -V, to komenda
       zostaje wykonana dokładnie tak, jakby nie podano command, z
       dwoma wyjątkami: po pierwsze, komenda nie może być funkcją w
       powłoce, oraz po drugie, specjalne wbudowane komendy tracą swoją
       specjalność (tzn. przekierowania i błędy w użyciu nie powodują,
       że powłoka zostaje zakończona, a przyporządkowania parametrów
       nie zostają wykonane).  Jeśli podano  opcję  -p,  zostaje
       zastosowana pewna domyślna ścieżka zamiast obecnej wartości PATH
       (wartość domyślna ścieżki jest zależna od systemu, w jakim
       pracujemy: w systemach POSIX-owych jest to wartość zwracana
       przez
                   getconf CS_PATH
       ).

       Jeśli podano opcję -v, to zamiast wykonania polecenia komenda,
       zostaje podana informacja, co by zostało wykonane (i to samo
       dotyczy również arg1 ...):  dla  specjalnych  i  zwykłych
       wbudowanych komend i funkcji, zostają po prostu wyświetlone ich
       nazwy, dla aliasów, zostaje wyświetlona komenda definiująca dany
       alias,  oraz dla komend odnajdowanych przez przeszukiwanie
       zawartości parametru PATH, zostaje wyświetlona pełna ścieżka
       danej komendy.  Jeśli komenda nie zostanie odnaleziona, (tzn.
       przeszukiwanie ścieżki nie powiedzie się), nic nie zostaje
       wyświetlone i command zostaje zakończone z niezerowym kodem
       wyjścia. Opcja -V jest podobna do opcji -v, tylko że bardziej
       gadatliwa.

    continue [poziom]
       continue skacze na początek poziomu z najgłębiej zagnieżdżonej
       pętli for, select, until lub while. level domyślnie 1.

    echo [-neE] [arg ...]
       Wyświetla na standardowym wyjściu swoje argumenty (rozdzielone
       spacjami), zakończone przełamaniem wiersza. Przełamanie wiersza
       nie następuje, jeśli którykolwiek z parametrów zawiera sekwencję
       odwrotnego ukośnika \c.  Patrz komenda print poniżej, co do
       listy innych rozpoznawanych sekwencji odwrotnych ukośników.

       Następujące opcje zostały dodane dla zachowania zgodności ze
       skryptami  z systemów BSD: -n wyłącza końcowe przełamanie
       wiersza, -e włącza interpretację odwrotnych ukośników (operacja
       zerowa, albowiem ma to domyślnie miejsce) oraz -E wyłączające
       interpretację odwrotnych ukośników.

    eval komenda ...
       Argumenty zostają powiązane (z przerwami pomiędzy nimi) do
       jednego ciągu, który następnie powłoka rozpoznaje i wykonuje w
       obecnym otoczeniu.

    exec [komenda [arg ...]]
       Komenda zostaje wykonana bez rozwidlania (fork), zastępując
       proces powłoki.

       Jeśli nie podano żadnych argumentów wszelkie przekierowania
       wejścia/wyjścia są dozwolone i powłoka nie zostaje zastąpiona.
       Wszelkie  deskryptory  plików  większe  niż 2 otwarte lub
       zdup(2)-owane w ten sposób nie są  dostępne  dla  innych
       wykonywanych komend (tzn., komend nie wbudowanych w powłokę).
       Zauważ, że powłoka Bourne'a różni się w tym: przekazuje bowiem
       deskryptory plików.

    exit [kod]
       Powłoka zostaje zakończona z podanym kodem wyjścia. Jeśli kod
       nie został podany, wówczas kod wyjścia przyjmuje bieżącą wartość
       parametru ?.

    export [-p] [parametr[=warto]] ...
       Ustawia  atrybut  eksportu  danego parametru.  Eksportowane
       parametry zostają przekazywane w otoczeniu do wykonywanych
       komend.  Jeśli  podano  wartości, to zostają one również
       przyporządkowane danym parametrom.

       Jeśli nie podano żadnych parametrów, wówczas nazwy wszystkich
       parametrów z atrybutem eksportu zostają wyświetlone wiersz po
       wierszu, chyba że użyto opcji -p, wtedy zostają wyświetlone
       komendy export definiujące wszystkie eksportowane parametry wraz
       z ich wartościami.

    false Komenda kończąca się z niezerowym kodem powrotu.

    fc [-e edytor | -l [-n]] [-r] [pierwszy [ostatni]]
       pierwszy i ostatni wybierają komendy z historii. Komendy możemy
       wybierać przy pomocy ich numeru w historii lub podając ciąg
       znaków określający ostatnio użytą komendę rozpoczynającą się od
       tegoż ciągu.  Opcja -l wyświetla daną komendę na stdout, a -n
       wyłącza domyślne numery komend.  Opcja -r odwraca kolejność
       komend w liście historii.  Bez -l, wybrane komendy podlegają
       edycji przez edytor podany poprzez opcję -e, albo jeśli nie
       podano -e, przez edytor podany w parametrze FCEDIT (jeśli nie
       został ustawiony ten parametr, wówczas stosuje się /bin/ed), i
       następnie wykonana przez powłokę.

    fc [-e - | -s] [-g] [stare=nowe] [prefiks]
       Wykonuje ponownie wybraną komendę (domyślnie poprzednią komendę)
       po wykonaniu opcjonalnej zamiany stare na nowe.  Jeśli podano
       -g, wówczas wszelkie wystąpienia stare zostają zastąpione przez
       nowe. Z tej komendy  korzysta  się  zwykle  przy  pomocy
       zdefiniowanego domyślnie aliasu r='fc -e -'.

    fg [zadanie ...]
       Przywraca na pierwszy plan zadanie(-nia).  Jeśli nie podano
       jawnie żadnego zadania, wówczas odnosi się to domyślnie do %+.
       Ta komenda jest jedynie dostępna na systemach wspomagających
       kontrolę zadań. Patrz "Kontrola zadań" dla dalszych informacji.

    getopts cigopt nazwa [arg ...]
       getopts jest stosowany przez procedury powłoki do rozpoznawania
       podanych argumentów (lub parametrów pozycyjnych, jeśli nie
       podano żadnych argumentów) i do sprawdzenia zasadności opcji.
       cigopt zawiera litery opcji, które getopts ma rozpoznawać.
       Jeśli po literze występuje przecinek, wówczas oczekuje się, że
       opcja ma argument.  Opcje niemające argumentów  mogą  być
       grupowane w jeden argument. Jeśli opcja oczekuje argumentu i
       znak opcji nie jest ostatnim znakiem argumentu, w którym się
       znajduje, wówczas reszta argumentu zostaje potraktowana jako
       argument danej opcji. W przeciwnym razie następny argument jest
       argumentem opcji.

       Za każdym razem, gdy zostaje wywołane getopts, umieszcza się
       następną opcję w parametrze powłoki nazwa i indeks następnego
       argumentu pod obróbkę w parametrze powłoki OPTIND. Jeśli opcja
       została podana z +, to opcja zostaje umieszczana w nazwa z
       przedrostkiem +.  Jeśli opcja wymaga argumentu, to getopts
       umieszcza go w parametrze powłoki OPTARG. Jeśli natrafi się na
       niedopuszczalną opcję lub brakuje argumentu opcji, wówczas w
       nazwa zostaje umieszczony znak  zapytania  albo  dwukropek
       (wskazując na nielegalną opcję, albo odpowiednio brak argumentu)
       i OPTARG zostaje ustawiony na znak, który był przyczyną tego
       problemu.  Ponadto zostaje wówczas wyświetlony komunikat o
       błędzie na standardowym wyjściu błędów, jeśli cigopt nie
       zaczyna się od dwukropka.

       Gdy napotkamy na koniec opcji, getopts przerywa pracę niezerowym
       kodem wyjścia. Opcje kończą się na pierwszym (nie podlegającym
       opcji) argumencie, który nie rozpoczyna się od -, albo jeśli
       natrafimy na argument --.

       Rozpoznawanie opcji może zostać ponowione ustawiając OPTIND na 1
       (co następuje automatycznie za każdym razem, gdy powłoka lub
       funkcja w powłoce zostaje wywołana).

       Ostrzeżenie: Zmiana wartości parametru powłoki OPTIND na wartość
       większą niż 1, lub rozpoznawanie odmiennych zestawów parametrów
       bez ponowienia OPTIND może doprowadzić do  nieoczekiwanych
       wyników.

    hash [-r] [nazwa ...]
       Jeśli brak argumentów, wówczas wszystkie ścieżki wykonywalnych
       komend z kluczem są wymieniane. Opcja -r nakazuje wyrzucenia
       wszelkim komend z kluczem z tablicy kluczy. Każda nazwa zostaje
       odszukiwana tak, jak by to była nazwa komendy i dodana do
       tablicy kluczy jeśli jest to wykonywalna komenda.

    jobs [-lpn] [zadanie ...]
       Wyświetl informacje o danych zadaniach; gdy nie podano żadnych
       zadań wszystkie zadania zostają wyświetlone. Jeśli podano opcję
       -n, wówczas informacje zostają wyświetlone jedynie o zadaniach,
       których stan zmienił się od czasu ostatniego powiadomienia.
       Zastosowanie  opcji  -l  powoduje  dodatkowo  wykazanie
       identyfikatora każdego procesu w zadaniach. Opcja -p powoduje,
       że zostaje wyświetlona jedynie jedynie grupa procesowa każdego
       zadania.  patrz "Kontrola zadań" dla informacji o  formie
       parametru  zdanie i formacie, w którym zostają wykazywane
       zadania.

    kill [-s nazsyg | -numsyg | -nazsyg ] { job | pid | -pgrp } ...
       Wyślij dany sygnał do danych zadań, procesów z danym id, lub
       grup procesów. Jeśli nie podano jawnie żadnego sygnału, wówczas
       domyślnie zostaje wysłany sygnał TERM.  Jeśli podano zadanie,
       wówczas sygnał zostaje wysłany do grupy procesów danego zadania.
       Patrz poniżej "Kontrola zadań" dla informacji o  formacie
       zadania.

    kill -l [kod_wyjcia ...]
       Wypisz nazwę sygnału, który zabił procesy, które zakończyły się
       danym kodem_wyjcia. Jeśli brak argumentów, wówczas zostaje
       wyświetlona lista wszelkich sygnałów i ich numerów, wraz z
       krótkim ich opisem.

    let [wyraenie ...]
       Każde  wyrażenie  zostaje  wyliczone,  patrz  "Wyrażenia
       arytmetyczne"  powyżej.  Jeśli  wszelkie wyrażenia zostały
       poprawnie wyliczone, kodem wyjścia jest 0 (1), jeśli wartością
       ostatniego wyrażenia
        nie było zero (zero). Jeśli wystąpi błąd podczas rozpoznawania
       lub wyliczania wyrażenia, kod wyjścia jest większy od 1.
       Ponieważ może zajść konieczność wycytowania wyrażeń, więc ((
       wyr. )) jest syntaktycznie słodszym wariantem let "wyr".

    print [-nprsun | -R [-en]] [argument ...]
       Print wyświetla swe  argumenty  na  standardowym  wyjściu,
       rozdzielone przerwami i zakończone przełamaniem wiersza. Opcja
       -n zapobiega domyślnemu przełamaniu wiersza.  Domyślnie pewne
       wyprowadzenia z C zostają odpowiednio przetłumaczone. Wśród
       nich mamy \b, \f, \n, \r, \t, \v, i \0### (# oznacza cyfrę w
       systemie ósemkowym, tzn. od 0 po 3). \c jest równoważne z
       zastosowaniem opcji -n. \ wyrażeniom można zapobiec przy pomocy
       opcji -r.  Opcja -s powoduje wypis do pliku historii zamiast
       standardowego wyjścia, a opcja -u powoduje wypis do deskryptora
       pliku n (n wynosi domyślnie 1 przy pominięciu), natomiast opcja
       -p pisze do do koprocesu (patrz "Koprocesy" powyżej).

       Opcja -R jest stosowana do emulacji, w pewnym stopniu, komendy
       echo w wydaniu BSD, która nie przetwarza sekwencji \ bez podania
       opcji -e. Jak powyżej opcja -n zapobiega końcowemu przełamaniu
       wiersza.

    pwd [-LP]
       Wypisz bieżący katalog roboczy. Przy zastosowaniu opcji -L lub
       gdy nie została ustawiona opcja physical (patrz komenda set
       poniżej), zostaje wyświetlona ścieżka logiczna (tzn. ścieżka
       konieczna aby wykonać cd do  bieżącego  katalogu).  Przy
       zastosowaniu  opcji -P (ścieżka fizyczna) lub gdy została
       ustawiona opcja physical, zostaje wyświetlona ścieżka ustalona
       przez system plików (śledząc katalogi .. aż po katalog główny).

    read [-prsun] [parametr ...]
       Wczytuje wiersz wprowadzenia ze standardowego wejścia, rozdziela
       ten wiersz na pola przy uwzględnieniu parametru IFS ( patrz
       "Podstawienia" powyżej) i przyporządkowuje pola odpowiednio
       danym parametrom. Jeśli mamy więcej parametrów niż pól, wówczas
       dodatkowe parametry zostają ustawione na zero, a natomiast jeśli
       jest więcej pól niż paramterów to ostatni parametr otrzymuje
       jako wartość wszystkie dodatkowe pola (wraz ze  wszelkimi
       rozdzielającymi  przerwami).  Jeśli  nie  podano  żadnych
       parametrów, wówczas zostaje zastosowany parametr REPLY.  Jeśli
       wiersz wprowadzania kończy się odwrotnym ukośnikiem i nie podano
       opcji -r, to odwrotny ukośnik i przełamanie wiersza zostają
       usunięte i zostaje wczytana dalsza część danych.  Gdy nie
       zostanie wczytane żadne wprowadzenie, read kończy się niezerowym
       kodem wyjścia.

       Pierwszy parametr może mieć dołączony znak zapytania i ciąg, co
       oznacza, że dany ciąg zostanie zastosowany jako zachęta do
       wprowadzenia (wyświetlana na standardowym wyjściu błędów zanim
       zostanie wczytane jakiekolwiek wprowadzenie) jeśli wejście jest
       terminalem (e.g., read ncoś?'ile cośków: ').

       Opcje -un i -ppowodują, że wprowadzenia zostanie wczytywane z
       deskryptora pliku n albo odpowiednio bieżącego koprocesu (patrz
       komentarze  na  ten  temat w "Koprocesy" powyżej).  Jeśli
       zastosowano opcję -s, wówczas wprowadzenie zostaje zachowane w
       pliku historii.

    readonly [-p] [parametr[=warto]] ...
       Patrz parametr wyłącznego odczytu nazwanych parametrów. Jeśli
       zostały podane wartości wówczas zostają one nadane parametrom
       przed ustawieniem danego atrybutu. Po nadaniu cechy wyłącznego
       odczytu parametrowi, nie ma więcej możliwości wykasowania go lub
       zmiany jego wartości.

       Jeśli nie podano żadnych parametrów, wówczas zostają wypisane
       nazwy wszystkich parametrów w cechą wyłącznego odczytu wiersz po
       wierszu, chyba że zastosowano opcję -p, co powoduje wypisanie
       pełnych komend readonly definiujących parametry  wyłącznego
       odczytu wraz z ich wartościami.

    return [kod]
       Powrót z funkcji lub . skryptu, z kodem wyjścia kod. Jeśli nie
       podano wartości kod, wówczas zostaje domyślnie zastosowany kod
       wyjścia ostatnio wykonanej komendy.  Przy zastosowaniu poza
       funkcją lub . skryptem, komenda ta ma ten sam efekt co exit.
       Proszę zwrócić uwagę, iż pdksh traktuje zarówno profile jak i
       pliki z $ENV jako . skrypty, podczas gdy oryginalny Korn shell
       jedynie profile traktuje jako . skrypty.

    set [+-abCefhkmnpsuvxX] [+-o [opcja]] [+-A nazwa] [--] [arg ...]
       Komenda set służy do ustawiania (-) albo kasowania (+) opcji
       powłoki, ustawiania parametrów pozycyjnych  lub  ustawiania
       parametru ciągowego.  Opcje mogą być zmienione przy pomocy
       syntaktyki +-o opcja, gdzie opcja jest pełną nazwą pewnej opcji
       lub stosując postać +-litera, gdzie litera oznacza jednoliterową
       nazwę danej opcji (niewszystkie opcje posiadają jednoliterową
       nazwę).  Następująca tablica wylicza zarówno litery opcji (gdy
       mamy takowe), jak i pełne ich nazwy wraz z opisem wpływów danej
       opcji.

        -A                Ustawia  elementy  parametru
                        ciągowego nazwa na arg ...;
                        Jeśli  zastosowano -A, ciąg
                        zostaje uprzednio  ponowiony
                        (tzn.,  wyczyszczony); Jeśli
                        zastosowano  +A,   zastają
                        ustawione pierwsze N elementów
                        (gdzie N jest ilością argsów),
                        reszta pozostaje niezmieniona.
        -a     allexport       wszystkie  nowe  parametry
                        zostają  tworzone  z  cechą
                        eksportowania
        -b     notify        Wypisuj komunikaty o zadaniach
                        asynchronicznie, zamiast tuż
                        przed  zachętą.  Ma  tylko
                        znaczenia   jeśli  została
                        włączona kontrola zadań (-m).
        -C     noclobber       Zapobiegaj    przepisywaniu
                        istniejących  już   plików
                        poprzez przekierowania > (do
                        wymuszenia przepisania  musi
                        zostać zastosowane >|).
        -e     errexit        Wyjdź (po wykonaniu komendy
                        pułapki  ERR)   tuż   po
                        wystąpieniu   błędu   lub
                        niepomyślnym wykonaniu jakiejś
                        komendy (tzn., jeśli została
                        ona  zakończona  niezerowym
                        kodem wyjścia).  Nie dotyczy
                        to komend, których kod wyjścia
                        zostaje jawnie przetestowany
                        konstruktem powłoki takim jak
                        wyrażenia if, until, while, &&
                        lub ||.
        -f     noglob        Nie rozwijaj  wzorców  nazw
                        plików.
        -h     trackall       Twórz  śledzone  aliasy dla
                        wszystkich wykonywanych komend
                        (patrz  "Aliasy"  powyżej).
                        Domyślnie   włączone   dla
                        nieinterakcyjnych powłok.
        -i     interactive      Włącz tryb interakcyjny - może
                        zostać   włączone/wyłączone
                        jedynie  podczas  odpalania
                        powłoki.

        -k     keyword        Przyporządkowania   wartości
                        parametrom       zostają
                        rozpoznawane gdziekolwiek  w
                        komendzie.
        -l     login         Powłoka  ma  być  powłoką
                        zameldowania - może  zostać
                        włączone/wyłączone   jedynie
                        podczas  odpalania  powłoki
                        (patrz "Uruchamianie powłoki"
                        powyżej).
        -m     monitor        Włącz kontrolę zadań (domyślne
                        dla powłok interakcyjnych).
        -n     noexec        Nie  wykonuj  jakichkolwiek
                        komend  -  przydatne  do
                        sprawdzania     syntaktyki
                        skryptów  (ignorowane  dla
                        interakcyjnych powłok).
        -p     privileged      Ustawiane automatycznie, jeśli
                        gdy powłoka zostaje odpalona i
                        rzeczywiste uid lub gid nie
                        jest identyczne z odpowiednio
                        efektywnym uid lub gid. Patrz
                        "Uruchamianie powłoki" powyżej
                        dla opisu, co to znaczy.
        -r     restricted      Ustaw tryb ograniczony -- ta
                        opcja może  zostać  jedynie
                        zastosowana podczas odpalania
                        powłoki. Patrz "Uruchamianie
                        powłoki"  dla opisu, co to
                        znaczy.
        -s     stdin         Gdy  zostanie  zastosowane
                        podczas  odpalania  powłoki,
                        wówczas  komendy   zostają
                        wczytywane  ze standardowego
                        wejścia.       Ustawione
                        automatycznie, jeśli powłoka
                        została   odpalona   bez
                        jakichkolwiek argumentów.

                        Jeśli -s zostaje zastosowane w
                        komendzie set, wówczas podane
                        argumenty       zostają
                        uporządkowane zanim  zostaną
                        one  przydzielone parametrom
                        pozycyjnym (lub ciągowi nazwa,
                        jeśli -A zostało zastosowane).
        -u     nounset        Odniesienie do nieustawionego
                        parametru zostaje traktowane
                        jako błąd, chyba że został
                        zastosowany    jeden   z
                        modyfikatorów -, + lub =.
        -v     verbose        Wypisuj wprowadzenia powłoki
                        na standardowym wyjściu błędów
                        podczas ich wczytywania.
        -x     xtrace        Wypisuj    komendy    i
                        przyporządkowania  parametrów
                        podczas  ich   wykonywania
                        poprzedzone wartością PS4.
        -X     markdirs       Podczas  generowania  nazw
                        plików  oznaczaj  katalogi
                        kończącym /.
             bgnice        Zadania  w  tle  zostają
                        wykonywane   z   niższym
                        priorytetem.
             braceexpand      Włącz  rozwijanie  nawiasów
                        (aka, alternacja).

             emacs         Włącz edycję wiersza komendy
                        w stylu BRL emacsa (dotyczy
                        wyłącznie        powłok
                        interakcyjnych);     patrz
                        "Interakcyjna edycja wiersza
                        poleceń w trybie emacs".
             gmacs         Włącz edycję wiersza komendy w
                        stylu gmacsa (Gosling emacs)
                        (dotyczy  wyłącznie  powłok
                        interakcyjnych);    obecnie
                        identyczne  z trybem edycji
                        emacs z wyjątkiem tego, że
                        przemiana (^T) zachowuje się
                        nieco inaczej.
             ignoreeof       Powłoka   nie   zostanie
                        zakończona  jeśli  zostanie
                        wczytany  znak  zakończenia
                        pliku.  Należy  użyć jawnie
                        exit.
             nohup         Nie zabijaj bieżących zadań
                        sygnałem  HUP  gdy  powłoka
                        zameldowania      zostaje
                        zakończona. Obecnie ustawione
                        domyślnie,  co  się  jednak
                        zmieni w przyszłości w celu
                        poprawienia kompatybilności z
                        oryginalnym Korn shell (który
                        nie  posiada  tej  opcji,
                        aczkolwiek wysyła sygnał HUP).
             nolog         Bez znaczenia - w oryginalnej
                        powłoce   Korn.  Zapobiega
                        sortowaniu definicji funkcji w
                        pliku historii.
             physical       Powoduje, że komendy cd oraz
                        pwd stosują `fizyczne' (tzn.
                        pochodzące od systemu plików)
                        ..   katalogi    zamiast
                        `logicznych' katalogów (tzn.,
                        że powłoka interpretuje .., co
                        pozwala  użytkownikowi  nie
                        troszczyć się o  dowiązania
                        symboliczne  do  katalogów).
                        Domyślnie wykasowane.  Proszę
                        zwrócić uwagę, iż ustawianie
                        tej opcji  nie  wpływa  na
                        bieżącą wartość parametru PWD;
                        jedynie komenda cd  zmienia
                        PWD.  Patrz komendy cd i pwd
                        powyżej   dla   dalszych
                        szczegółów.
             posix         Włącz tryb POSIX-owy. Patrz:
                        "Tryb POSIX" powyżej.
             vi          Włącz edycję wiersza komendy
                        w  stylu vi (dotyczy tylko
                        powłok interakcyjnych).
             viraw         Bez znaczenia - w oryginalnej
                        powłoce  Korna,  dopóki nie
                        zostało ustawione viraw, tryb
                        wiersza komendy vi pozostawiał
                        pracę napędowi tty  aż  do
                        wprowadzenia ESC (^[). pdksh
                        jest zawsze w trybie viraw.
             vi-esccomplete    W  trybie  edycji  wiersza
                        komendy vi wykonuj rozwijania
                        komend / plików gdy zostanie
                        wprowadzone  escape  (^[) w
                        trybie komendy.

             vi-show8       Dodaj przedrostek `M-'  dla
                        znaków  z  ustawionym ósmym
                        bitem.  Jeśli nie  zostanie
                        ustawiona ta opcja, wówczas,
                        znaki  z  zakresu  128-160
                        zostają wypisane bez zmian, co
                        może być przyczyną problemów.
             vi-tabcomplete    W  trybie  edycji  wiersza
                        komendy vi wykonuj rozwijania
                        komend/ plików jeśli tab (^I)
                        zostanie wprowadzone w trybie
                        wprowadzania.

       Tych opcji można użyć również podczas odpalania powłoki. Obecny
       zestaw opcji (z jednoliterowymi nazwami) znajduje  się  w
       parametrze  -.  set -o bez podania nazwy opcji wyświetla
       wszystkie opcja i informację o ich ustawieniu lub nie; set +o
       wypisuje pełne nazwy opcji obecnie włączonych.

       Pozostałe argumenty, jeśli podano takowe, są traktowane jako
       parametry pozycyjne i zostają przyporządkowane, przy zachowaniu
       kolejności, parametrom pozycyjnym (tzn., 1, 2, itd.). Jeśli
       opcje kończą się -- i brak dalszych argumentów,  wówczas
       wszystkie parametry pozycyjne zostają wyczyszczone. Jeśli nie
       podano żadnych opcji lub argumentów, wówczas zostają wyświetlone
       wartości wszystkich nazw. Z nieznanych historycznych powodów,
       samotna opcja - zostaje traktowana specjalnie: kasuje zarówno
       opcję -x, jak i -v.

    shift [liczba]
       Parametry pozycyjne liczba+1, liczba+2 itd. zostają przeniesione
       pod 1, 2, itd. liczba wynosi domyślnie 1.

    test wyraenie

    [ wyraenie ]
       test wylicza wyraenia i zwraca kod wyjścia zero jeśli prawda, i
       kod 1 jeden jeśli fałsz, a więcej niż 1 jeśli wystąpił błąd.
       Zostaje zwykle zastosowane jako komenda warunkowa wyrażeń if i
       while. Mamy do dyspozycji następujące podstawowe wyrażenia:

        cig         cig ma niezerową długość.
                  Proszę zwrócić uwagę,  iż
                  mogą  wystąpić  trudności
                  jeśli cig okaże się być
                  operatorem (dokadniej, -r)
                  -  ogólnie  lepiej  jest
                  zamiast tego stosować test
                  postaci
                         [ X"ciag" != X
                         ]
                      (podwójne wycytowania
                      zostają  zastosowane
                      jeśli  cig zawiera
                      przerwy  lub  znaki
                      rozwijania plików).
        -r plik       plik  istnieje  i  jest
                  czytelny
        -w plik       plik  istnieje  i  jest
                  zapisywalny
        -x plik       plik  istnieje  i  jest
                  wykonywalny
        -a plik       plik istnieje
        -e plik       plik istnieje
        -f plik       plik jest zwykłym plikiem
        -d plik       plik jest katalogiem
        -c plik       plik jest specjalnym plikiem
                  napędu ciągowego

        -b plik       plik jest specjalnym plikiem
                  napędu blokowego
        -p plik       plik jest potokiem nazwanym
        -u plik       plik o  ustawionym  bicie
                  setuid
        -g plik       plik'  o ustawionym bicie
                  setgid
        -k plik       plik o  ustawionym  bicie
                  lepkości
        -s plik       plik nie jest pusty
        -O plik       właściciel pliku zgadza się
                  z efektywnym user-id powłoki
        -G plik       grupa pliku  zgadza się z
                  efektywną group-id powłoki
        -h plik       plik jest symbolicznym [WK:
                  twardym?] dowiązaniem
        -H plik       plik  jest  zależnym  od
                  kontekstu katalogiem (tylko
                  sensowne pod HP-UX)
        -L plik       plik  jest  symbolicznym
                  dowiązaniem
        -S plik       plik jest gniazdem
        -o opcja       Opcja powłoki jest ustawiona
                  (patrz komenda set powyżej
                  dla listy możliwych opcji).
                  Jako     niestandardowe
                  rozszerzenie, jeśli  opcja
                  zaczyna się od !, to wynik
                  testu zostaje negowany; test
                  wypada zawsze negatywnie gdy
                  dana opcja nie istnieje (tak
                  więc
                         [ -o co -o -o
                         !co ]
                      zwraca prawdę tylko i
                      tylko  wtedy,  gdy
                      opcja co istnieje).
        plik -nt plik    pierwszy plik jest nowszy od
                  następnego pliku
        plik -ot plik    pierwszy plik jest starszy
                  od następnego pliku
        plik -ef plik    pierwszy plik jest tożsamy z
                  drugim plikiem
        -t [fd]       Deskryptor  pliku   jest
                  przyrządem tty.  Jeśli nie
                  została  ustawiona  opcja
                  posix (set -o posix, patrz
                  "Tryb  POSIX"  powyżej),
                  wówczas  fd  może  zostać
                  pominięty,  co   oznacza
                  przyjęcie domyślnej wartości
                  1  (zachowanie  się  jest
                  wówczas odmienne z powodu
                  specjalnych reguł  POSIX-a
                  opisywanych powyżej).
        cig         cig jest niepusty
        -z cig       cig jest pusty
        -n cig       cig jest niepusty
        cig = cig     ciągi są sobie równe
        cig == cig     ciągi są sobie równe
        cig != cig     ciągi się różnią
        liczba -eq liczba  liczby są równe
        liczba -ne liczba  liczby różnią się
        liczba -ge liczba  liczba  jest  większa lub
                  równa od drugiej
        liczba -gt liczba  liczba  jest  większa  od
                  drugiej
        liczba -le liczba  liczba  jest mniejsza lub
                  równa od drugiej

        liczba -lt liczba  liczba jest  mniejsza  od
                  drugiej

       Powyższe podstawowe wyrażenie, w których unarne operatory mają
       pierwszeństwo przed operatorami binarnymi, mogą być stosowane w
       połączeniu  z  następującymi  operatorami  (wymienionymi  w
       kolejności odpowiadającej ich pierwszeństwu):

        wyraenie -o wyraenie  logiczne lub
        wyraenie -a wyraenie  logiczne i
        ! wyraenie        logiczna negacja
        ( wyraenie )       grupowanie

       W systemie operacyjny niewspomagający napędów /dev/fd/n (gdzie n
       jest numerem deskryptora pliku), komenda test stara się je
       emulować dla wszystkich testów operujących na plikach  (z
       wyjątkiem testu -e).  W szczególności., [ -w /dev/fd/2 ]
       sprawdza czy jest dostępny zapis na deskryptor pliku 2.

       Proszę zwrócić uwagę, że zachodzą specjalne reguły (zawdzięczane
       ), jeśli liczba argumentów do test lub [ ... ] jest mniejsza od
       pięciu: jeśli pierwsze argumenty ! mogą zostać pominięte, tak że
       pozostaje tylko jeden argument, wówczas zostaje przeprowadzony
       test długości ciągu (ponownie, nawet jeśli dany argument jest
       unarnym operatorem); jeśli pierwsze argumenty ! mogą zostać
       pominięte tak, że pozostają trzy argumenty i drugi argument jest
       operatorem binarnym, wówczas zostaje wykonana dana binarna
       operacja (nawet jeśli pierwszy argument jest unarnym operatorem
       operator, wraz z nieusuniętym !).

       Uwaga: Częstym błędem jest stosowanie if [ $coś = tam ], co daje
       wynik negatywny jeśli parametr coś jest zerowy lub nieustawiony,
       zawiera przerwy (tzn., znaki z IFS), lub gdy jest operatorem
       jednoargumentowym, takim jak ! lub -n.  Proszę zamiast tego
       stosować testy typu if [ "X$coś" = Xtam ].

    times Wyświetla  zgromadzony czas w przestrzeni użytkownika oraz
       systemu, który potrzebowała powłoka i w niej wystartowane
       procesy, które się zakończyły.

    trap [obrabiacz sygna ...]
       Ustawia obrabiacz, który należy wykonać w razie odebrania danego
       sygnału. Obrabiacz może być albo zerowym ciągiem, wskazującym
       na zamiar ignorowania sygnałów danego typu, albo minusem (-),
       wskazującym, że ma zostać podjęta akcja domyślna dla danego
       sygnału (patrz signal(2 lub 3)), albo ciągiem zawierającym
       komendy powłoki które mają zostać wyliczone i wykonane przy
       pierwszej okazji (tzn. po zakończeniu bieżącej komendy lub przed
       wypisaniem następnego symboli zachęty PS1) po odebraniu jednego
       z danych sygnałów.  Signal jest nazwą danego sygnału (tak jak
       np., PIPE lub ALRM) lub jego numerem (patrz komenda kill -l
       powyżej).  Istnieją dwa specjalne sygnały: EXIT (również znany
       jako 0), który zostaje wykonany tuż przed zakończeniem powłoki,
       i ERR który zostaje wykonany po wystąpieniu błędu (błędem jest
       coś, co powodowałoby zakończenie powłoki jeśli zostały ustawione
       opcje -e lub errexit -- patrz komendy set powyżej). Obrabiacze
       EXIT zostają wykonane w otoczeniu ostatniej wykonywanej komendy.
       Proszę zwrócić uwagę, że dla powłok nieinterakcyjnych obrabiacz
       wykroczeń nie może zostać zmieniony dla sygnałów, które były
       ignorowane podczas startu danej powłoki.

       Bez argumentów, trap wylicza, jako seria komend trap, obecny
       status wykroczeń, które zostały ustawione od czasu startu
       powłoki.

       Traktowanie sygnałów DEBUG oraz ERR i EXIT i oryginalnej powłoki
       Korna w funkcjach nie zostało jak do tej  pory  jeszcze
       zrealizowane.

    true  Komenda kończąca się zerową wartością kodu wyjścia.

    typeset [[+-Ulprtux] [-L[n]] [-R[n]] [-Z[n]] [-i[n]] | -f [-tux]]
    [nazwa[=warto] ...]
       Wyświetlaj lub ustawiaj wartości atrybutów parametrów. Bez
       argumentów nazwa, zostają wyświetlone atrybuty parametrów: jeśli
       brak argumentów będących opcjami, zostają wyświetlone atrybuty
       wszystkich parametrów jako komendy typeset; jeśli podano opcję
       (lub - bez litery opcji) wszystkie parametry i ich wartości
       posiadające dany atrybut zostają wyświetlone; jeśli  opcje
       zaczynają  się od +, to nie zostają wyświetlone wartości
       parametrów.

       Jeśli podano argumenty If nazwa, zostają ustawione atrybuty
       danych parametrów (-) lub odpowiednio wykasowane (+). Wartości
       parametrów mogą zostać ewentualnie podane.  Jeśli  typeset
       zostanie zastosowane wewnątrz funkcji, wszystkie nowotworzone
       parametry pozostają lokalne dla danej funkcji.

       Jeśli zastosowano -f, wówczas typeset operuje na atrybutach
       funkcji.  Tak jak dla parametrów, jeśli brak nazws, zostają
       wymienione funkcje wraz z ich wartościami (tzn., definicjami),
       chyba że podano opcje zaczynające się od +, w którym wypadku
       zostają wymienione tylko nazwy funkcji.

        -Ln        Atrybut przyrównania do lewego brzegu: n
                 oznacza szerokość pola.  Jeśli brak n, to
                 zostaje  zastosowana  bieżąca  szerokość
                 parametru   (lub   szerokość  pierwszej
                 przyporządkowywanej wartości).  Prowadzące
                 białe  przerwy  (tak  jak i zera, jeśli
                 ustawiono opcję -Z)  zostają  wykasowane.
                 Jeśli trzeba, wartości zostają albo obcięte
                 lub dodane przerwy do osiągnięcia wymaganej
                 szerokości.
        -Rn        Atrybut przyrównania do prawego brzegu: n
                 oznacza szerokość pola.  Jeśli brak n, to
                 zostaje  zastosowana  bieżąca  szerokość
                 parametru  (lub   szerokość   pierwszej
                 przyporządkowywanej wartości). Białe przerwy
                 na końcu zostają usunięte.  Jeśli trzeba,
                 wartości zostają albo pozbawione prowadzących
                 znaków albo przerwy  zostają  dodane  do
                 osiągnięcia wymaganej szerokości.
        -Zn        Atrybut  wypełniania  zerami:  jeśli  nie
                 skombinowany z -L, to oznacza to samo co -R,
                 tylko, że do rozszerzania zostaje zastosowane
                 zero zamiast przerw.
        -in        Atrybut całkowitości: n podaje  bazę  do
                 zastosowania  podczas  wypisywania  danej
                 wartości całkowitej (jeśli nie podano, to
                 baza zostaje zaczerpnięta z bazy zastosowanej
                 w pierwszym  przyporządkowaniu  wartości).
                 Parametrom  z  tym  atrybutem  mogą  być
                 przyporządkowywane  wartości  zawierające
                 wyrażenia arytmetyczne.
        -U        Atrybut  dodatniej  całkowitości:  liczby
                 całkowite zostają wyświetlone jako wartości
                 bez znaku (stosowne jedynie w powiązaniu z
                 opcją -i).  Tej opcji brak w oryginalnej
                 powłoce Korna.
        -f        Tryb funkcji: wyświetlaj lub ustawiaj funkcje
                 i ich atrybuty, zamiast parametrów.
        -l        Atrybut małej litery: wszystkie znaki z dużej
                 litery zostają w wartości zamienione na małe
                 litery.  (W  oryginalnej  powłoce  Korna,
                 parametr ten oznaczał `długi całkowity' gdy
                 był stosowany w połączeniu z opcją -i).

        -p        Wypisuj pełne komendy typeset, które można
                 następnie zastosować do odtworzenia danych
                 atrybutów (lecz nie wartości) parametrów. To
                 jest wynikiem domyślnym (opcja ta istnieje w
                 celu zachowania kompatybilności z ksh93).
        -r        Atrybut wyłącznego odczytu: parametry z danym
                 atrybutem nie przyjmują nowych wartości i nie
                 mogą zostać wykasowane. Po ustawieniu tego
                 atrybutu nie można go już więcej odaktywnić.
        -t        Atrybut zaznaczenia:  bez  znaczenia  dla
                 powłoki; istnieje jedynie do zastosowania w
                 aplikacjach.

                 Dla funkcji -t, to atrybut śledzenia.  Jeśli
                 zostają  wykonywane  funkcje  z atrybutem
                 śledzenia, to opcja powłoki xtrace  (-x)
                 zostaje tymczasowo włączona.
        -u        Atrybut dużej litery: wszystkie znaki z małej
                 litery w wartościach zostają przestawione na
                 duże litery.  (W oryginalnej powłoce Korna,
                 ten parametr oznaczał `całkowity bez znaku'
                 jeśli został zastosowany w połączeniu z opcją
                 -i, oznaczało to, że nie można było stosować
                 dużych liter dla baz większych niż 10. patrz
                 opcja -U).

                 Dla funkcji, -u to atrybut niezdefiniowania.
                 Patrz "Funkcje" powyżej dla implikacji tego.
        -x        Atrybut  eksportowania:  parametry  (lub
                 funkcje)  zostają umieszczone w otoczenia
                 wszelkich wykonywanych komend. Eksportowanie
                 funkcji nie zostało jeszcze do tej pory
                 zrealizowane.

    ulimit [-acdfHlmnpsStvw] [warto]
       Wyświetl lub ustaw ograniczenia dla procesów. Jeśli brak opcji,
       to  ograniczenie ilości plików (-f) zostaje przyjęte jako
       domyśle.  wartość, jeśli podana, może być albo wyrażeniem
       arytmetycznym  lub  słowem  unlimited  (nieograniczone).
       Ograniczenia dotyczą powłoki i wszelkich procesów przez nią
       tworzonych po nadaniu ograniczenia. Proszę zwrócić uwagę, iż
       niektóre systemy mogą zabraniać podnoszenia wartości ograniczeń
       po ich nadaniu.  Ponadto proszę zwrócić uwagę, że rodzaje
       dostępnych ograniczeń zależą od danego systemu - niektóre
       systemy posiadają jedynie możliwość ograniczania -f.

       -a   Wyświetla wszystkie ograniczenia; jeśli nie podano -H, to
           zostają wyświetlone ograniczenia miękkie.

       -H   Ustaw jedynie ograniczenie twarde (domyślnie zostają
           ustawione zarówno ograniczenie twarde jak też i miękkie).

       -S   Ustaw jedynie ograniczenie miękkie (domyślnie zostają
           ustawione zarówno ograniczenie twarde jak też i miękkie).

       -c   Ogranicz wielkości plików zrzutów core do n bloków.

       -d   Ogranicz wielkość obszaru danych do n kilobajtów.

       -f   Ogranicz wielkość plików zapisywanych przez powłokę i jej
           programy pochodne do n bloków (pliki dowolnej wielkości
           mogą być wczytywane).

       -l   Ogranicz do n kilobajtów ilość podkluczonej (podpiętej)
           fizycznej pamięci.

       -m   Ogranicz  do  n kilobajtów ilość używanej fizycznej
           pamięci.

       -n   Ogranicz do n liczbę jednocześnie otwartych deskryptorów
           plików.

       -p   Ogranicz do n liczbę jednocześnie wykonywanych procesów
           danego użytkownika.

       -s   Ogranicz do n kilobajtów rozmiar obszaru stosu.

       -t   Ogranicz do n sekund czas zużywany przez pojedyncze
           procesy.

       -v   Ogranicz  do n kilobajtów ilość używanej wirtualnej
           pamięci; pod niektórymi systemami jest to maksymalny
           stosowany  wirtualny  adres  (w  bajtach,  a nie w
           kilobajtach).

       -w   Ogranicz do n kilobajtów ilość stosowanego  obszaru
           odkładania.

       Dla ulimit blok to zawsze 512 bajtów.

    umask [-S] [maska]
       Wyświetl lub ustaw maskę zezwoleń w tworzeniu plików, lub umask
       (patrz umask(2)).  Jeśli zastosowano opcję -S, maska jest
       wyświetlana lub podawana symbolicznie, w przeciwnym razie jako
       liczba ósemkowa.

       Symboliczne maski są podobne do tych stosowanych przez chmod(1):
           [ugoa]{{=+-}{rwx}*}+[,...]
       gdzie pierwsza grupa znaków jest częścią kto, a druga grupa
       częścią op, i ostatnio grupa częścią perm. Część kto określa,
       która część umaski ma zostać zmodyfikowana. Litery oznaczają:

           u   prawa użytkownika

           g   prawa grupy

           o   prawa pozostałych (nieużytkownika, niegrupy)

           a   wszelkie  prawa  naraz (użytkownika, grupy i
               pozostałych)

       Część op wskazuję jak prawa kto mają być zmienione:

           =   nadaj

           +   dodaj do

           -   usuń z

       Część perm wskazuje które prawa mają zostać nadane, dodane lub
       usunięte:

           r   prawo czytania

           w   prawo zapisu

           x   prawo wykonywania

       Gdy stosuje się maski symboliczne, to opisują one, które prawa
       mogą zostać udostępnione (w przeciwieństwie do masek ósemkowych,
       w których ustawienie bitu oznacza, że ma on zostać wykasowany).
       Przykład: `ug=rwx,o=' ustawia maskę tak, że pliki nie będą
       odczytywalne, zapisywalne i wykonywalne przez `innych'. Jest ono
       równoważne (w większości systemów) oktalnej masce `07'.

    unalias [-adt] [nazwa1 ...]
       Aliasy dla danej nazwy zostają usunięte. Gdy zastosowano opcję
       -a, to wszelkie aliasy zostają usunięte. Gdy zastosowano opcję
       -t lub -d, to wymienione operacje zostają wykonane jedynie na
       śledzonych lub odpowiednio aliasach katalogów.

    unset [-fv] parametr ...
       Kasuj wymienione parametry (-v, oznacza domyślne) lub funkcje
       (-f). Status zakończenia jest niezerowy jeśli któryś z danych
       parametrów był już wykasowany, a zero z przeciwnym razie.

    wait [zadanie]
       Czekaj na zakończenie danego zadania/zadań. Kodem wyjścia wait
       jest kod ostatniego podanego zadania: jeśli dane zadanie zostało
       zabite sygnałem, kod wyjścia wynosi 128 + numer danego sygnału
       (patrz kill -l kod_wyjcia powyżej); jeśli ostatnie dane zadanie
       nie może zostać odnalezione (bo nigdy nie istniało lub już
       zostało zakończone), to kod zakończenia wait wynosi 127.  Patrz
       "Kontrola zadań" poniżej w celu informacji o formacie zadanie.
       Wait zostaje zakończone jeśli zajdzie sygnał, na który został
       ustawiony obrabiacz, lub gdy zostanie odebrany sygnał HUP, INT
       lub QUIT.

       Jeśli nie podano zadań, wait wait czeka na zakończenie wszelkich
       obecnych zadań (jeśli istnieją takowe) i kończy się zerowym
       kodem wyjścia.  Jeśli kontrola zadań została włączona, to
       zostaje wyświetlony kod wyjścia zadań (to nie ma miejsca, jeśli
       zadania zostały jawnie podane).

    whence [-pv] [nazwa ...]
       Dla każdej nazwy zostaje wymieniony odpowiednio typ komendy
       (reserved word, built-in, alias, function, tracked alias lub
       executable).  Jeśli podano opcję -p, to zostaje odszukana
       ścieżka dla nazw, będących zarezerwowanymi słowami, aliasami,
       itp. Bez opcji -v whence działa podobnie do command -v, poza
       tym, że whence odszukuje zarezerwowane słowa i nie wypisuje
       aliasów jako komendy alias; z opcją -v, whence to to samo co
       command -V.  Zauważ, że dla whence, opcja -p nie ma wpływu na
       przeszukiwaną ścieżkę, tak jak dla command.  Jeśli typ jednej
       lub więcej spośród nazw nie mógł zostać ustalony to kod wyjścia
       jest niezerowy.

  Kontrola zadań
    Kontrola zadań  oznacza  zdolność  powłoki  to  monitorowania  i
    kontrolowania wykonywanych zadań, które są procesami lub grupami
    procesów tworzonych przez komendy lub potoki.  Powłoka przynajmniej
    śledzi status obecnych zadań w tle (tzn., asynchronicznych); tę
    informację można otrzymać wykonując komendę jobs.  Jeśli została
    uaktywniona pełna kontrola zadań (stosując set -m lub set -o monitor),
    tak jak w powłokach interakcyjnych, to procesy pewnego zadania zostają
    umieszczane we własnej grupie procesów, pierwszoplanowe zadnia mogą
    zostać zatrzymane przy pomocy klawisza wstrzymania z terminalu (zwykle
    ^Z), zadania mogą zostać ponownie podjęte albo na pierwszym planie albo
    w tle, stosując odpowiednio komendy fg i bg, i status terminala zostaje
    zachowany a następnie odtworzony, jeśli zadanie na pierwszym planie
    zostaje zatrzymane lub odpowiednio wznowione.

    Proszę zwrócić uwagę, że tylko komendy tworzące procesy (tzn., komendy
    asynchroniczne, komendy podpowłok i niewbudowane komendy nie będące
    funkcjami) mogą zostać wstrzymane; takie komendy jak read nie mogą
    tego.

    Gdy zostaje stworzone zadanie, to przyporządkowuje mu się numer
    zadania. Dla interakcyjnych powłok, numer ten zostaje wyświetlony w
    [..], i w następstwie identyfikatory procesów w zadaniu, jeśli zostaje
    wykonywane asynchroniczne zadanie. Do zadania możemy odnosić się w
    komendach bg, fg, jobs, kill i wait albo poprzez id ostatniego procesu
    w potoku komend (tak jak jest on zapisywany w parametrze $!) lub
    poprzedzając numer zadania znakiem procentu (%). Również następujące
    sekwencję z procentem mogą być stosowane do odnoszenia się do zadań:

    %+            Ostatnio zatrzymane zadanie lub, gdy brak
                 zatrzymanych  zadań, najstarsze wykonywane
                 zadanie.
    %%, %          To samo co %+.
    %-            Zadanie, które byłoby pod %+ gdyby  nie
                 zostało zakończone.
    %n            Zadanie z numerem zadania n.
    %?cig          Zadanie  zawierające ciąg cig (występuje
                 błąd, gdy odpowiada mu kilka zadań).

    %cig          Zadanie  zaczynające  się  ciągiem  cig
                 (występuje  błąd, gdy odpowiada mu kilka
                 zadań).

    Jeśli zadanie zmienia status (tzn., gdy zadanie w tle  zostaje
    zakończone lub zadanie na pierwszym planie zostaje wstrzymane), powłoka
    wyświetla następujące informacje o statusie:
       [numer] flaga status komenda
    gdzie

    numer to numer danego zadania.

    flaga jest + lub - jeśli zadaniem jest odpowiednio zadanie z %+ lub
       %-, lub przerwa jeśli nie jest ani jednym ani drugim.

    status
       Wskazuje obecny stan danego zadania i może to być

       Running
           Zadanie nie jest ani wstrzymane ani zakończone (proszę
           zwrócić uwagę, iż przebieg nie koniecznie musi oznaczać
           spotrzebowywanie  czasu  CPU  --  proces  może  być
           zablokowany, czekając na pewne zajście).

       Done [(numer)]
           zadanie zakończone. numer to kod wyjścia danego zadania,
           który zostaje pominięty, jeśli wynosi on zero.

       Stopped [(sygna)]
           zadanie zostało wstrzymane danym sygnałem sygna (gdy
           brak sygnału, to zadanie zostało  zatrzymane  przez
           SIGTSTP).

       opis-sygnau [(core dumped)]
           zadanie zostało zabite sygnałem (tzn., Memory fault,
           Hangup, itp. -- zastosuj kill -l dla otrzymania listy
           opisów sygnałów).  Wiadomość (core dumped) wskazuje, że
           proces stworzył plik zrzutu core.

    command
       to komenda, która stworzyła dany proces.  Jeśli dane zadanie
       zawiera kilka procesów, to każdy proces zostanie wyświetlony w
       osobnym wierszy pokazującym jego command i ewentualnie jego
       status, jeśli jest on odmienny od statusu poprzedniego procesu.

    Jeśli próbuje się zakończyć powłokę, podczas gdy istnieją zadania w
    stanie zatrzymania, to powłoka ostrzega użytkownika, że są zadania w
    stanie zatrzymania i nie kończy pracy. Gdy tuż potem zostanie podjęta
    ponowna próba zakończenia powłoki, to zatrzymane zadania otrzymują
    sygnał HUP i powłoka kończy pracę.  podobnie, jeśli nie została
    ustawiona opcja nohup, i są zadania w pracy, gdy zostanie podjęta próba
    zakończenia powłoki zameldowania, powłoka ostrzega użytkownika i nie
    kończy  pracy.  Gdy  tuż potem zostanie ponownie podjęta próba
    zakończenia pracy powłoki, to bieżące procesy otrzymują sygnał HUP i
    powłoka kończy pracę.

  Interakcyjna edycja wiersza poleceń w trybie emacs
    Jeśli została ustawiona opcja emacs,jest włączona interakcyjna edycja
    wiersza wprowadzeń. Ostrzeżenie: Ten tryb zachowuje się nieco inaczej
    niż tryb emacsa w oryginalnej powłoce Korna i 8-my bit zostaje
    wykasowany w trybie emacsa.  W trybie tym różne komendy edycji
    (zazwyczaj podłączone pod jeden lub więcej znaków sterujących) powodują
    natychmiastowe akcje bez odczekiwania następnego przełamania wiersza.
    Wiele komend edycji jest związywanych z pewnymi znakami sterującymi
    podczas odpalania powłoki; te związki mogą zostać zmienione przy pomocy
    następujących komend:

    bind  Obecne związki zostają wyliczone.

    bind cig=[komenda-edycji]
       Dana komenda edycji zostaje podwiązana pod dany ciąg, który
       powinien składać się ze znaku sterującego (zapisanego przy
       pomocy strzałki w górę ^X), poprzedzonego ewentualnie jednym z
       dwóch znaków przedsionkownych. Wprowadzenie danego cigu będzie
       wówczas powodowało bezpośrednie wywołanie danej komendy edycji.
       Proszę zwrócić uwagę, że choć tylko dwa znaki przedsionkowe
       (zwykle ESC i ^X) są wspomagane, to mogą również zostać podane
       niektóre ciągi wieloznakowe.  Następujące podłącza klawisze
       terminala ANSI lub xterm (które są w domyślnych podwiązaniach).
       Oczywiście niektóre sekwencje wyprowadzenia nie chcą działać tak
       gładko:

       bind '^[['=prefix-2
       bind '^XA'=up-history
       bind '^XB'=down-history
       bind '^XC'=forward-char
       bind '^XD'=backward-char

    bind -l
       Wymień nazwy funkcji, do których można podłączyć klawisze.

    bind -m cig=[podstawienie]
       Dany ciąg wprowadzenia cig zostanie zamieniony bezpośrednio na
       dane podstawienie, które może zawierać komendy edycji.

    Następuje lista dostępnych komend edycji.  Każdy z poszczególnych
    opisów zaczyna się nazwą komendy, literą n, jeśli komenda może zostać
    poprzedzona licznikiem, i wszelkimi klawiszami, do których dana komenda
    jest podłączona domyślnie (w zapisie stosującym notację strzałkową,
    tzn., znak ASCII ESC jest pisany jako ^[).  Licznik poprzedzający
    komendę wprowadzamy stosując ciąg ^[n, gdzie n to ciąg składający się z
    jednej lub więcej cyfr; chyba że podano inaczej licznik, jeśli został
    pominięty, wynosi domyślnie 1. Proszę zwrócić uwagę, że nazwy komend
    edycji stosowane są jedynie w komendzie bind.  Ponadto, wiele komend
    edycji jest przydatnych na terminalach z widocznym kursorem. Domyślne
    podwiązania zostały wybrane tak, aby były zgodne z odpowiednimi
    podwiązaniami Emacsa.  Znaki użytkownika tty (w szczeglnoci, ERASE)
    zostały podłączenia do stosownych podstawień i  kasują  domyślne
    podłączenia.

    abort ^G
       Przydatne   w  odpowiedzi  na  zapytanie  o  wzorzec
       przeszukiwania_historii do przerwania tego szukania.

    auto-insert n
       Powoduje po prostu wyświetlenie  znaku  jako  bezpośrednie
       wprowadzenie. Większość zwykłych znaków jest pod to podłączona.

    backward-char n ^B
       Przesuwa kursor n znaków wstecz.

    backward-word n ^[B
       Przesuwa kursor wstecz na początek słowa; słowa składają się ze
       znaków alfanumerycznych, podkreślenia (_) i dolara ($).

    beginning-of-history ^[<
       Przesuwa na początek historii.

    beginning-of-line ^A
       Przesuwa kursor na początek edytowanego wiersza wprowadzenia.

    capitalize-word n ^[c, ^[C
       Przemienia pierwszy znak w następnych n słowach na dużą literę,
       pozostawiając kursor za końcem ostatniego słowa. Jeśli bieżący
       wiersz nie zaczyna się od znaku komentarza, zostaje on dodany na
       początku wiersza i wiersz zostaje wprowadzony (tak  jakby
       naciśnięto przełamanie wiersza), w przeciwnym razie istniejące
       znaki komentarza zostają usunięte i kursor zostaje umieszczony
       na początku wiersza.

    complete ^[^[
       Automatycznie dopełnia tyle ile jest jednoznaczne w nazwie
       komendy lub nazwie pliku zawierającej kursor.  Jeśli cała
       pozostała część komendy lub nazwy pliku jest jednoznaczna to
       przerwa zostaje wyświetlona po wypełnieniu, chyba że jest to
       nazwa katalogu, w którym to razie zostaje dołączone /. Jeśli
       nie ma komendy lub nazwy pliku zaczynającej się od takiej części
       słowa, to zostaje wyprowadzony znak dzwonka (zwykle powodujacy
       słyszalne zabuczenie).

    complete-command ^X^[
       Automatycznie dopełnia tyle ile jest jednoznaczne z nazwy
       komendy zawierającej częściowe słowo przed kursorem, tak jak w
       komendzie complete opisanej powyżej.

    complete-file ^[^X
       Automatycznie dopełnia tyle ile jest jednoznaczne z nazwy pliku
       zawierającego  częściowe  słowo przed kursorem, tak jak w
       komendzie complete opisanej powyżej.

    complete-list ^[=
       Wymień możliwe dopełnienia bieżącego słowa.

    delete-char-backward n ERASE, ^?, ^H
       Skasuj n znaków przed kursorem.

    delete-char-forward n
       Skasuj n znaków po kursorze.

    delete-word-backward n ^[ERASE, ^[^?, ^[^H, ^[h
       Skasuj n słów przed kursorem.

    delete-word-forward n ^[d
       Kasuje znaki po kursorze, aż do końca n słów.

    down-history n ^N
       Przewija bufor historii w przód n wierszy (później).  Każdy
       wiersz wprowadzenia zaczyna się oryginalnie tuż po ostatnim
       miejscu w buforze historii, tak więc down-history nie jest
       przydatny dopóki nie wykonano search-history lub up-history.

    downcase-word n ^[L, ^[l
       Zamień na małe litery następnych n słów.

    end-of-history ^[>
       Porusza do końca historii.

    end-of-line ^E
       Przesuwa kursor na koniec wiersza wprowadzenia.

    eot ^_ Działa jako koniec pliku; Jest to przydatne, albowiem tryb
       edycji wprowadzenia wyłącza normalną regularyzację wprowadzenia
       terminala.

    eot-or-delete n ^D
       Działa jako eot jeśli jest samotne na wierszu; w przeciwnym
       razie działa jako delete-char-forward.

    error Error (ring the bell).

    exchange-point-and-mark ^X^X
       Umieść kursor na znaczniku i ustaw znacznik na miejsce, w którym
       był kursor.

    expand-file ^[*
       Dodaje * do bieżącego słowa i zastępuje dane słowo wynikiem
       rozwinięcia nazwy pliku na danym słowie. Gdy nie pasują żadne
       pliki, zadzwoń.

    forward-char n ^F
       Przesuwa kursor naprzód o n znaków.

    forward-word n ^[f
       Przesuwa kursor naprzód na zakończenie n-tego słowa.

    goto-history n ^[g
       Przemieszcza do historii numer n.

    kill-line KILL
       Kasuje cały wiersz wprowadzenia.

    kill-region ^W
       Kasuje wprowadzenie pomiędzy kursorem a znacznikiem.

    kill-to-eol n ^K
       Jeśli ominięto n, to kasuje wprowadzenia od kursora do końca
       wiersza, w przeciwnym razie kasuje znaki pomiędzy kursorem a n-
       tą kolumną.

    list ^[?
       Wyświetla sortowaną, skolumnowaną listę nazw komend lub nazw
       plików (jeśli są takowe), które mogłyby dopełnić częściowe słowo
       zawierające kursor. Do nazw katalogów zostaje dołączone /.

    list-command ^X?
       Wyświetla sortowaną, skolumnowaną listę nazw komend (jeśli są
       takowe), które mogłyby dopełnić częściowe słowo zawierające
       kursor.

    list-file ^X^Y
       Wyświetla sortowaną, skolumnowaną listę nazw plików (jeśli są
       takowe), które mogłyby dopełnić częściowe słowo zawierające
       kursor.  Specyfikatory rodzaju plików zostają dołączone tak jak
       powyżej opisano pod list.

    newline ^J, ^M
       Powoduje przetworzenie bieżącego wiersza  wprowadzeń  przez
       powłokę.  Kursor może znajdować się aktualnie gdziekolwiek w
       wierszu.

    newline-and-next ^O
       Powoduje przetworzenie bieżącego wiersza  wprowadzeń  przez
       powłokę, po czym następny wiersz z historii staje się wierszem
       bieżącym. Ma to tylko sens po poprzednim up-history lub search-
       history.

    no-op QUIT
       Nie robi nic.

    prefix-1 ^[
       Przedsionek 1-znakowej sekwencji komendy.

    prefix-2 ^X

    prefix-2 ^[[
       Przedsionek 2-znakowej sekwencji komendy.

    prev-hist-word n ^[., ^[_
       Ostatnie (n-te) słowo poprzedniej komendy zostaje wprowadzone na
       miejscu kursora.

    quote ^^
       Następny znak zostaje wzięty dosłownie zamiast jako komenda
       edycji.

    redraw ^L
       Przerysuj ponownie zachętę i bieżący wiersz wprowadzenia.

    search-character-backward n ^[^]
       Szukaj w tył w bieżącym wierszu n-tego wystąpienia następnego
       wprowadzonego znaku.

    search-character-forward n ^]
       Szukaj w przód w bieżącym wierszu n-tego wystąpienia następnego
       wprowadzonego znaku.

    search-history ^R
       Wejdź w kroczący tryb szukania.  Wewnętrzna lista historii
       zostaje przeszukiwana wstecz za  komendami  odpowiadającymi
       wprowadzeniu.  początkowe  ^  w szukanym ciągu zakotwicza
       szukanie.  Klawisz przerwania  powoduje  opuszczenie  trybu
       szukania.  Inne komendy zostaną wykonywane po opuszczeniu trybu
       szukania. Ponowne komendy search-history kontynuują szukanie
       wstecz do następnego poprzedniego wystąpienia wzorca. Bufor
       historii zawiera tylko skończoną ilość wierszy; dla potrzeby
       najstarsze zostają wyrzucone.

    set-mark-command ^[<space>
       Postaw znacznik na bieżącej pozycji kursora.

    stuff Pod systemami to wspomagającymi, wypycha podłączony znak z
       powrotem do wejścia terminala, gdzie może on zostać specjalnie
       przetworzony przez terminal.  Jest to przydatne np. dla opcji
       BRL ^T minisystata.

    stuff-reset
       Działa tak jak stuff, a potem przerywa wprowadzenie tak jak
       przerwanie.

    transpose-chars ^T
       Na końcu wiersza lub jeśli włączono opcję gmacs, zamienia dwa
       poprzedzające znaki; w przeciwnym razie zamienia poprzedni i
       bieżący znak, po czym przesuwa kursor jeden znak na prawo.

    up-history n ^P
       Przewija bufor historii n wierszy wstecz (wcześniej).

    upcase-word n ^[U, ^[u
       Zamienia następnych n słów w duże litery.

    version ^V
       Wypisuje wersję ksh. Obecny bufor edycji zostaje odtworzony gdy
       tylko zostanie naciśnięty jakikolwiek klawisz (po czym ten
       klawisz zostaje przetworzony, chyba że
        jest to przerwa).

    yank ^Y
       Wprowadź ostatnio skasowany ciąg tekstu na bieżącą pozycję
       kursora.

    yank-pop ^[y
       bezpośrednio po yank, zamienia wprowadzony tekst na następny
       poprzednio skasowany ciąg tekstu.

  Interkacyjny tryb edycji wiersza poleceń vi
    Edytor vi wiersza komendy w ksh obsługuje w zasadzie te same komendy co
    edytor vi (patrz vi(1)), poza następującymi wyjątkami:

     o  zaczyna w trybie wprowadzania,

     o  ma komendy uzupełniania nazw plików i komend (=, \, *, ^X, ^E,
       ^F i, opcjonalnie, <tab>),

     o  komenda _ działa odmiennie (w ksh jest to komenda ostatniego
       argumentu, a w vi przechodzenie do początku bieżącego wiersza),

     o  komendy / i G poruszają się w kierunkach odwrotnych do komendy j

     o  brak  jest  komend,  które nie mają znaczenia w edytorze
       obsługującym jeden wiersz (w szczeglnoci, przewijanie ekranu,
       komendy ex :, itp.).

    Proszę zwrócić uwagę, że ^X oznacza control-X; oraz <esc>, <space> i
    <tab> stosowane są za escape, space i tab, odpowiednio (bez żartów).

    Tak jak w vi, są dwa tryby: tryb wprowadzania i tryb komend. W trybie
    wprowadzania, większość znaków zostaje po prostu umieszczona w buforze
    na bieżącym miejscu kursora w kolejności ich wpisywania, chociaż
    niektóre  znaki  zostają  traktowane specjalnie.  W szczególności
    następujące znaki odpowiadają obecnym ustawieniom tty (patrz stty(1)) i
    zachowują ich normalne znaczenia (normalne wartości są podane w
    nawiasach): skasuj (^U), wymaż (^?), wymaż słowo (^W), eof (^D),
    przerwij (^C) i zakończ (^\).  Poza powyższymi dodatkowo również
    następujące znaki zostają traktowane specjalnie w trybie wprowadzania:

    ^H            kasuje poprzedni znak
    ^V            bezpośrednio następny: następny naciśnięty
                 znak nie zostaje traktowany specjalnie (można
                 tego użyć do wprowadzenia opisywanych tu
                 znaków)

    ^J ^M          koniec  wiersza:  bieżący  wiersz zostaje
                 wczytany, rozpoznany i wykonany przez powłokę
    <esc>          wprowadza  edytor  w  tryb komend (patrz
                 poniżej)
    ^E            wyliczanie komend i nazw  plików  (patrz
                 poniżej)
    ^F            dopełnianie  nazw plików (patrz poniżej).
                 Jeśli zostanie użyte dwukrotnie, to wówczas
                 wyświetla listę możliwych dopełnień; jeśli
                 zostanie  użyte  trzykrotnie,  to  kasuje
                 dopełnienie.
    ^X            rozwijanie  nazw  komend i plików (patrz
                 poniżej)
    <tab>          opcjonalnie dopełnianie nazw plików i komend
                 (patrz ^F powyżej), włączane przez set -o vi-
                 tabcomplete

    Jeśli jakiś wiersz jest dłuższy od szerokości ekranu (patrz parametr
    COLUMNS), to zostaje wyświetlony znak >, + lub < w ostatniej kolumnie,
    wskazujący odpowiednio na więcej znaków po, przed i po, oraz przed
    obecną pozycją. Wiersz jest przewijany poziomo w razie potrzeby.

    W trybie komend, każdy znak zostaje interpretowany jako komenda. Znaki
    którym nie odpowiada żadna komenda, które są niedopuszczalną komendą
    lub są komendami nie do wykonania, wszystkie wyzwalają dzwonek. W
    następujących opisach komend, n wskazuje, że komendę można poprzedzić
    numerem (tzn., 10l przesuwa w prawo o 10 znaków); gdy brak przedrostka
    numerowego, to zakłada się, że n jest równe 1, chyba że powiemy
    inaczej.  Zwrot `bieżąca pozycja' odnosi się do pozycji pomiędzy
    kursorem a znakiem przed nim.  `Słowo' to ciąg liter, cyfr lub
    podkreśleń albo ciąg nie nieliter, niecyfr, niepodkreśleń, niebiałych-
    znaków (tak wic, ab2*&^ zawiera dwa słowa), oraz `duże słowo' jest
    ciągiem niebiałych znaków.

    Specjalne ksh komendy vi
       Następujących komend brak lub są one odmienne od tych w
       normalnym edytorze plików vi:

       n_   wprowadź przerwę z następstwem n-tego dużego słowa z
           ostatniej komendy w historii na bieżącej pozycji i wejdź
           w tryb wprowadzania; jeśli nie podano n to domyślnie
           zostaje wprowadzone ostatnie słowo.

       #   wprowadź  znak komentarza (#) na początku bieżącego
           wiersza i przekaż ten wiersz do powłoki ( tak samo jak
           I#^J).

       ng   tak jak G, z tym że, jeśli nie podano n to dotyczy to
           ostatnio zapamiętanego wiersza.

       nv   edytuj wiersze n stosując edytor vi; jeśli nie podano n,
           to edytuje bieżący wiersz. Właściwą wykonywaną komendą
           jest `fc -e ${VISUAL:-${EDITOR:-vi}} n'.

       * i ^X dopełnianie komendy lub nazwy pliku zostaje zastosowane
           do obecnego dużego słowa (po dodaniu *, jeśli to słowo
           nie zawiera żadnych znaków dopełniania nazw plików) -
           duże słowo zostaje zastąpione słowami wynikowymi. Jeśli
           bieżące duże słowo jest pierwszym w  wierszu  (lub
           występuje po jednym z następujących znaków: ;, |, &, (,
           )) i nie zawiera ukośnika (/) to rozwijanie komendy
           zostaje wykonane, w przeciwnym razie zostaje wykonane
           rozwijanie nazwy plików. Rozwijanie komend podpasowuje
           duże słowo pod wszelkie aliasy, funkcje i wbudowane
           komendy jak i również  wszelkie  wykonywalne  pliki
           odnajdywane przeszukując katalogi wymienione w parametrze
           PATH. Rozwijanie nazw plików dopasowuje duże słowo do
           nazw plików w bieżącym katalogu. Po rozwinięciu, kursor
           zostaje umieszczony tuż po ostatnim słowie na końcu i
           edytor jest w trybie wprowadzania.

       n\, n^F, n<tab> i n<esc>
           dopełnianie nazw komend/plików: zastępuje bieżące duże
           słowo najdłuższym, jednoznacznym dopasowaniem otrzymanym
           przez rozwinięcie nazwy komendy/pliku.  <tab> zostaje
           jedynie rozpoznane jeśli została włączona opcja vi-
           tabcomplete, podczas gdy <esc> zostaje jedynie rozpoznane
           jeśli została włączona opcja vi-esccomplete (patrz set
           -o).  Jeśli podano n to zostaje użyte n-te możliwe
           dopełnienie (z tych zwracanych przez komendę wyliczania
           dopełnień nazw komend/plików).

       = i ^E wyliczanie nazw komend/plików: wymień wszystkie komendy
           lub pliki pasujące pod obecne duże słowo.

       ^V   wyświetl wersję pdksh; jest ona wyświetlana do następnego
           naciśnięcia klawisza (ten klawisz zostaje zignorowany).

       @c   rozwinięcie makro: wykonaj komendy znajdujące się w
           aliasie _c.

    Komendy przemieszczania w wierszu

       nh i n^H
           przesuń się na lewo n znaków.

       nl i n<space>
           przesuń się w prawo n znaków.

       0   przesuń się do kolumny 0.

       ^   przesuń się do pierwszego niebiałego znaku.

       n|   przesuń się do kolumny n.

       $   przesuń się do ostatniego znaku.

       nb   przesuń się wstecz n słów.

       nB   przesuń się wstecz n dużych słów.

       ne   przesuń się na przód do końca słowo n razy.

       nE   przesuń się na przód do końca dużego słowa n razy.

       nw   przesuń się na przód o n słów.

       nW   przesuń się na przód o n dużych słów.

       %   odnajdź wzór: edytor szuka do przodu najbliższego nawiasu
           zamykającego (okrągłego, prostokątnego lub klamrowego), a
           następnie przesuwa się między nim a odpowiadającym mu
           nawiasem otwierającym.

       nfc  przesuń się w przód do n-tego wystąpienia znaku c.

       nFc  przesuń się w tył do n-tego wystąpienia znaku c.

       ntc  przesuń się w przód tuż przed n-te wystąpienie znaku c.

       nTc  przesuń się w tył tuż przed n-te wystąpienie znaku c.

       n;   powtarza ostatnią komendę f, F, t lub T.

       n,   powtarza ostatnią komendę f, F, t lub T, lecz porusza się
           w przeciwnym kierunku.

    Komendy przemieszczania między wierszami

       nj, n+ i n^N
           przejdź do n-tego następnego wiersza w historii.

       nk, n- i n^P
           przejdź do n-tego poprzedniego wiersza w historii.

       nG   przejdź do wiersza n w historii; jeśli brak n, to
           przenosi  się do pierwszego zapamiętanego wiersza w
           historii.

       ng   tak jak G, tylko, że jeśli nie podano n to idzie do
           ostatnio zapamiętanego wiersza.

       n/cig szukaj wstecz w historii n-tego wiersza zawierającego
           cig; jeśli cig zaczyna się od ^, to reszta ciągu musi
           występować  na  samym początku wiersza historii aby
           pasowała.

       n?string
           tak jak /, tylko, że szuka do przodu w historii.

       nn   szukaj n-tego wystąpienia ostatnio szukanego  ciągu;
           kierunek jest ten sam co kierunek ostatniego szukania.

       nN   szukaj  n-tego wystąpienia ostatnio szukanego ciągu;
           kierunek jest przeciwny do kierunku ostatniego szukania.

    Komendy edycji

       na   dodaj tekst n-krotnie: przechodzi w tryb wprowadzania tuż
           po bieżącej pozycji. Dodanie zostaje jedynie wykonane,
           jeśli zostanie ponownie uruchomiony tryb komendy (tzn.,
           jeśli <esc> zostanie użyte).

       nA   tak jak a, z tą różnicą, że dodaje do końca wiersza.

       ni   dodaj tekst n-krotnie: przechodzi w tryb wprowadzania na
           bieżącej pozycji.  Dodanie zostaje jedynie wykonane,
           jeśli zostanie ponownie uruchomiony tryb komendy (tzn.,
           jeśli <esc> zostanie użyte).

       nI   tak jak i, z tą różnicą, że dodaje do tuż przed pierwszym
           niebiałym znakiem.

       ns   zamień następnych n znaków (tzn., skasuj te znaki i
           przejdź do trybu wprowadzania).

       S   zastąp  cały  wiersz: wszystkie znaki od pierwszego
           niebiałego znaku do końca wiersza zostają skasowane i
           zostaje uruchomiony tryb wprowadzania.

       nckomenda-przemieszczenia
           przejdź z bieżącej pozycji do pozycji wynikającej z n
           komenda-przemieszczenias (tj., skasuj wskazany region i
           wejdź w tryb wprowadzania); jeśli komend-przemieszczenia
           jest c, to wiersz zostaje zmieniony od  pierwszego
           niebiałego znaku począwszy.

       C   zmień od obecnej pozycji do końca wiersza (tzn. skasuj do
           końca wiersza i przejdź do trybu wprowadzania).

       nx   skasuj następnych n znaków.

       nX   skasuj poprzednich n znaków.

       D   skasuj do końca wiersza.

       ndmove-cmd
           skasuj od obecnej pozycji do pozycji wynikającej z n
           krotnego  move-cmd;  move-cmd  może  być  komendą
           przemieszczania (patrz powyżej) lub d, co  powoduje
           skasowanie bieżącego wiersza.

       nrc  zamień następnych n znaków na znak c.

       nR   zamień:  wejdź  w  tryb wprowadzania lecz przepisuj
           istniejące znaki zamiast wprowadzania przed istniejącymi
           znakami. Zamiana zostaje wykonana n krotnie.

       n~   zmień wielkość następnych n znaków.

       nymove-cmd
           wytnij od obecnej pozycji po pozycję wynikającą z n
           krotnego move-cmd do bufora wycinania; jeśli move-cmd
           jest y, to cały wiersz zostaje wycięty.

       Y   wytnij od obecnej pozycji do końca wiersza.

       np   wklej zawartość bufora wycinania tuż po bieżącej pozycji,
           n krotnie.

       nP   tak jak p, tylko że bufor zostaje wklejony na bieżącej
           pozycji.

    Różne komendy vi

       ^J i ^M
           bieżący wiersz zostaje wczytany, rozpoznany i wykonany
           przez powłokę.

       ^L i ^R
           odrysuj bieżący wiersz.

       n.   wykonaj ponownie ostatnią komendę edycji n razy.

       u   odwróć ostatnią komendę edycji.

       U   odwróć wszelkie zmiany dokonane w danym wierszu.

       intr i quit
           znaki terminala przerwy i zakończenia powodują skasowania
           bieżącego wiersza i wyświetlenie nowej zachęty.

PLIKI

    ~/.profile
    /etc/profile
    /etc/suid_profile

BŁĘDY

    Wszelkie błędy w pdksh należy zgłaszać pod adresem pdksh@cs.mun.ca.
    Proszę podać wersję pdksh (echo $KSH_VERSION),  maszynę,  system
    operacyjny i stosowany kompilator oraz opis jak powtórzyć dany błąd
    (najlepiej mały skrypt powłoki demonstrujący dany błąd).  Następujące
    może być również pomocne, jeśli ma znaczenie (jeśli nie jesteś pewny to
    podaj to również): stosowane opcje (zarówno z opcje options.h jak i
    ustawione -o opcje) i twoja kopia config.h (plik generowany przez
    skrypt  configure).  Nowe  wersje  pdksh  można  otrzymać  z
    ftp://ftp.cs.mun.ca/pub/pdksh/.

AUTORZY

    Ta powłoka powstała z publicznego klonu siódmego wydania powłoki
    Bourne'a wykonanego przez Charlesa Forsytha i z części powłoki BRL
    autorstwa Doug A. Gwyna, Douga Kingstona, Rona Natalie;a, Arnolda
    Robbinsa, Lou Salkinda i innych. Pierwsze wydanie pdksh stworzył Eric
    Gisin, a następnie troszczyli się nią kolejno John R. MacMillan
    (chance!john@sq.sq.com), i Simon J. Gerraty  (sjg@zen.void.oz.au).
    Obecnym opiekunem jest Michael Rendell (michael@cs.mun.ca).  Plik
    CONTRIBUTORS w dystrybucji źródeł zawiera bardziej kompletną listę
    ludzi i ich wkładu do rozwoju tej powłoki.

    Tłumaczenie tego podręcznika na język polski wykonał Marcin Dalecki
    <dalecki@cs.net.pl>.

ZOBACZ TAKŻE

    awk(1), sh(1), csh(1), ed(1), getconf(1), getopt(1), sed(1), stty(1),
    vi(1), dup(2), execve(2), getgid(2), getuid(2), open(2), pipe(2),
    wait(2), getopt(3), rand(3), signal(3), system(3), environ(5)

    The KornShell Command and Programming Language, Morris Bolsky i David
    Korn, 1989, ISBN 0-13-516972-0.

    UNIX Shell Programming, Stephen G. Kochan, Patrick H. Wood, Hayden.

    IEEE Standard for information Technology - Portable Operating System
    Interface (POSIX) - Part 2: Shell and Utilities, IEEE Inc, 1993, ISBN
    1-55937-255-9.

                22 lutego 1999             KSH(1)