Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lbxproxy - Wąskopasmowe proxy X (Low BandWidth X proxy)

SKŁADNIA

    lbxproxy [:<wyświetlacz>] [opcja]

OPIS

    Aplikacje, które chcą wykorzystywać rozszerzenie wąskiego pasma X (LBX)
    muszą łączyć się z lbxproxy. Aplikacje te nie muszą wiedzieć nic o LBX,
    po prostu muszą się połączyć do lbxproxy jak do normalnego serwera.
    Lbxproxy przyjmuje połączenia klientów i powiela je  na  jednym
    połączeniu do serwera X, dokonując różnych optymalizacji protokołu X,
    przyspieszając połączenia wąskopasmowe.

    Mając na uwadze uwierzytelnianie i autoryzację, lbxproxy zwyczajnie
    przekazuje  serwerowi  przedstawione  przez  użytkownika dokumenty
    uwierzytelniające. Poniważ do lbxproxy łączą się klienci X, ważnym jest
    by plik .Xauthority użytkownika zawierał wpisy z prawidłowymi kluczami
    związanymi z ID sieciowym proxy. lbxproxy nie jest odpowiedzialny za
    dodawanie  tych  wpisów do pliku .Xauthority. Odpowiedzialnym za
    skonfigurowanie tego jest użytkownik.

    Program lbxproxy ma różne opcje, z których wszystkie są opcjonalne.

    Jeśli poadny jest :<wyświetlacz>,  proxy  użyje  podanego  portu
    wyświetlacza podczas nasłuchiwania połączeń. Port wyświetlacza jest
    offsetem od portu 6000, zupełnie podobnie do sposobu  podawania
    normalnych wyświetlaczy X. Jeśli nie podano żadnego portu, lbxproxy
    użyje domyślnego portu, 63. Jeśli port ten jest zajęty, proxy zgłosi
    komunikat o błędzie.

    Innymi opcjami linii poleceń są:

    -help  Drukuje krótką informację o użyciu i opcjach linii poleceń.

    -display dpy
        Podaje adres serwera X, obsługującego rozszerzenie LBX. Jeśli
        opcja ta nie jest podana, wyświetlacz jest wyszukiwany według
        zmiennej środowiskowej DISPLAY.

    -motion liczba
        W danym momencie dozwolona jest ograniczona liczba ruchów
        myszy, naraz transferowanych między serwerem a proxy. Domyślna
        liczba to 8.

    -[terminate|reset]
        Domyślnym zachowanie lbxproxy po zakończeniu działań ostatniego
        klienta jest dalsze działanie. Opcja -terminate powoduje, że
        lbxproxy kończy działanie po zakończeniu obsługi ostatniego
        klienta. Opcja -reset powoduje, że po zakończeniu obsługi
        ostatniego klienta lbxproxy się zresetuje. Resetowanie powoduje
        czyszczenie stanu i repodłączenie się do serwera.

    -reconnect
        Domyślne zachowanie lbxproxy to kończenie pracy gdy połączenie
        zostaje zerwane. Opcja -reconnect powoduje, że lbxproxy zamiast
        tego się resetuje (zobacz wyżej -reset) i próbuje podłączyć na
        nowo do serwera.

    -I   Powoduje ignorowanie wszystkich pozostałych argumentów.

    -nolbx Wyłącza optymalizacje LBX.

    -nocomp Wyłącza kompresję łańcuchów.

    -nodelta
        Wyłącza podstawienia żądań delta.

    -notags Wyłącza używanie tagów.

    -nogfx Wyłącza  rekodowanie  żądań graficznych (nie licząc żądań
        związanych z obrazami).

    -noimage
        Wyłącza kompresję obrazów.

    -nosquish
        Wyłącza [squishing] zdarzeń X.

    -nointernsc
        Wyłącza zwieranie (short circuiting) żądań InternAtom.

    -noatomsfile
        Wyłącza odczytywanie pliku kontroli atomów. Zobacz sekcję o
        "Kontroli Atomów".

    -atomsfile file
        Przeciąża  domyślny  plik KontroliAtomów. Zobacz sekcję o
        "Kontroli Atomów".

    -nowinattr
        Disables GetWindowAttributes/GetGeometry grouping into  one
        round trip.

    -nograbcmap
        Wyłącza zbieranie (grabbing) map kolorowych (colormaps).

    -norgbfile
        Wyłącza przekształcanie nazwy koloru na RGB w proxy.

    -rgbfile cieka
        Podaje alternatywną bazę RGB do przekształceń nazw kolorów na
        RGB.

    -tagcachesize
        Ustawia rozmiar bufora podręcznego tagu proxy (w bajtach).

    -zlevel poziom
        Ustaw poziom kompresji Zlib (używane do kompresji strumienia).
        domyślnie jest to 9
        1 = najgorsza, najszybsza kompresja
        9 = najlepsza, najwolniejsza kompresja

    -compstats
        Za każdym razem gdy proxy się resetuje, lub odbiera sygnał
        SIGHUP, raportuj statystyki kompresji strumienia.

    -nozeropad
        Nie zeruj nieużywanych bajtów  wypełniania  w  żądaniach,
        odpowiedziach i zdarzeniach X.

    -cheaterrors
        Zezwala oszukiwanie protokołu X w celu polepszenia wydajności.
        Protokół X gwarantuje, że wszelkie odpowiedzi, zdarzenia lub
        błędy, wygenerowane poprzednim żądaniem będą wysyłane przed
        wygenerowaniem odpowiedzi dla kolejnego żądania. Nakłada to
        ograniczenia gdy lbxproxy może zewrzeć (short circuit) żądanie.
        Opcja -cheaterrors umożliwia  lbxproxy  pogwałcenie  reguł
        protokołu X względem błędów. Używaj na własne ryzyko.

    -cheatevents
        Podobne do poprzedniej opcji, lecz zezwala na pogwałcanie reguł
        X protokołu względem tak zdarzeń, jak i błędów. Używaj na
        własne ryzyko.

KONTROLA ATOMÓW

    Podczas uruchamiania, lbxproxy "preinstancjonuje" konfigurowalną listę
    atomów. Umożliwia to lbxproxy internowanie grupy atomów w pojedynczym
    przebiegu (round trip) i natychmiastowe zachowanie wyników w buforze
    podręcznym.

    Podczas pracy lbxproxy używa heurystyk wspomagających decyzję, kiedy
    opóźnić wysyłanie danych o właściwościach okna do serwera. Heurystyka
    zależy od rozmiaru danych, nazwy właściwości i tego czy poprzez
    lbxproxy działa menedżer okien.

    Kontrola atomów jest określana w pliku "KontroliAtomów", konfigurowanym
    podczas instalacji lbxproxy. Jest ona przeciążana dyrektywami linii
    poleceń.

    Plik ten jest zwyczajnym plikiem tekstowym. Istnieją trzy postaci
    linii: komentarze, kontrola  długości  i  kontrola  nazw.  Linie
    rozpoczynające się od znaku '!' to komentarze. Linie postaci

      z dugo

    określają maksymalną długość w bajtach nim dane właściwości zostaną
    opóźnione. Linia postaci

      opcje nazwaatomu

    kontroluje podany atom, gdzie opcje są dowolną kombinacją znaków: 'i',
    oznaczającego,  że  atom  powinien  być  pre-internowany;  'n',
    oznaczającego, że dane właściwości o tej nazwie nigdy nie powinny być
    opóźniane; 'w' oznaczającego, że dane tej właściwości powinny być
    opóźniane tylko jeśli menedżer okien działa również poprzez to samo
    lbxproxy.