Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lesskey - określ przypisanie klawiszy dla less

SKŁADNIA

    lesskey [-o output] [--] [input]
    lesskey [--output=output] [--] [input]
    lesskey -V
    lesskey --version

OPIS

    Lesskey służy do przypisanie zastawu klawiszy, jakie będą używane przez
    less. Tekstowy plik wejściowy input opisuje przypisania klawiszy.
    Jeśli jako nazwę tego pliku podano "-", to odczytywane jest standardowe
    wejście. Jeżeli nie podano pliku wejściowego, to zostanie wzięta
    standardowa nazwa pliku wejścia, zależna o używanego systemu: na
    systemach Unixowych jest to $HOME/.lesskey; na systemach MS-DOS jest to
    $HOME/_lesskey; na systemach OS/2 jest to $HOME/lesskey.ini, lub
    $INIT/lesskey.ini, jeśli nie zdefiniowano $HOME.  Plik  wyjściowy
    (wynikowy) output jest plikiem binarnym, którym posługuje się less.
    Jeżeli nie podano pliku wyjściowego, a określona  jest  zmienna
    środowiskowa LESSKEY, to jej wartość jest używana jako nazwa pliku
    wynikowego. W przeciwnym wypadku zostanie wzięta standardowa nazwa
    pliku wyjścia, zależna od używanego systemu: na systemach Unixowych
    oraz OS-9 jest to $HOME/.less; na systemach MS-DOS jest to $HOME/_less;
    zaś na systemach OS/2 jest to $HOME/less.ini, lub $INIT/less.ini, jeśli
    nie zdefiniowano $HOME. Jeżeli plik wynikowy już istnieje, to lesskey
    nadpisze go.

    Opcja -V lub --version powoduje, że lesskey wyświetla swój numer wersji
    i natychmiast kończy działanie. Jeśli wystąpi opcja -V lub --version,
    to inne opcje i argumenty są ignorowane.

    Plik wejściowy składa się z jednej lub więcej sekcji sekcji. Każda
    sekcja zaczyna się od wiersza identyfikującego jej typ.  Możliwymi
    sekcjami są:

    #command
       Definiuje nowe klawisze komend.

    #line-edit
       Definiuje nowe klawisze edycji wiersza.

    #env  Definiuje zmienne środowiska.

    Wiersze puste i rozpoczynające się od znaku krzyżyka (#) są ignorowane,
    z wyjątkiem specjalnych wierszy nagłówkowych sekcji.

SEKCJA KOMEND

    Sekcja komend rozpoczyna się od wiersza

    #command

    Jeżeli sekcja komend jest pierwszą sekcją w pliku, to wiersz ten może
    zostać pominięty. Sekcja komend składa się z wierszy o postaci:

      acuch <białaspacja> akcja [extra-łańcuch] <newline>

    Biała spacja jest dowolnym ciągiem jednego lub więcej znaków spacji
    i/lub tabulacji. acuch jest klawiszem (klawiszami) wywołującym daną
    akcję. acuch może być pojedynczym klawiszem komendy lub sekwencją co
    najwyżej 15 klawiszy. akcja jest nazwą akcji less, z poniżej podanej
    listy.  Znaki acucha mogą występować dosłownie albo być poprzedzone
    znakiem daszku (^) wskazującym na klawisz sterujący (złożenie z Ctrl).
    Do zapisu znaku poprzez jego wartość ósemkową można posłużyć się
    znakiem odwrotnego ukośnika (backslash " trzech cyfr ósemkowych.
    Odwrotny ukośnik w połączeniu z pewnymi znakami określa następujące
    znaki wejściowe:

    \b   BACKSPACE

    \e   ESCAPE

    \n   NEWLINE (znak nowej linii)

    \r   RETURN (powrót karetki)

    \t   TAB (znak tabulacji)

    \ku  UP ARROW (strzałka w górę)

    \kd  DOWN ARROW (strzałka w dół)

    \kr  RIGHT ARROW (strzałka w prawo)

    \kl  LEFT ARROW (strzałka w lewo)

    \kU  PAGE UP (strona w górę)

    \kD  PAGE DOWN (strona w dół)

    \kh  HOME

    \ke  END

    \kx  DELETE

    Odwrotny ukośnik poprzedzający dowolny inny znak oznacza, że znak ten
    powinien zostać potraktowany dosłownie. Wśród znaków, które muszą być
    poprzedzone odwrotnym ukośnikiem występują daszek (^), spacja, znak
    tabulacji i sam odwrotny ukośnik.

    Po akcji może wystąpić "dodatkowy" (extra) łańcuch. Jeśli wprowadzona
    zostanie taka komenda podczas pracy z less, to wykonywana jest akcja, a
    następnie analizowany jest podany dodatkowy łańcuch, tak jak gdyby
    został on naciśnięty (wpisany do less). Właściwość ta może posłużyć w
    pewnych przypadkach do poszerzenia funkcjonalności komendy. Obejrzyj
    komendy "{" i ":t" w przykładzie poniżej. Dla akcji "quit" dodatkowy
    łańcuch ma znaczenie specjalne: gdy less kończy pracę, pierwszy znak
    tego dodatkowego łańcucha używany jest jako kod zakończenia (exit
    status).

  PRZYKŁAD
    Poniższy plik wejściowy opisuje zestaw domyślnych klawiszy komend
    używany przez less:

      #command
      \r    forw-line
      \n    forw-line
      e     forw-line
      j     forw-line
      \kd forw-line
      ^E    forw-line
      ^N    forw-line
      k     back-line
      y     back-line
      ^Y    back-line
      ^K    back-line
      ^P    back-line
      J     forw-line-force
      K     back-line-force
      Y     back-line-force
      d     forw-scroll
      ^D    forw-scroll
      u     back-scroll
      ^U    back-scroll
      \40 forw-screen
      f     forw-screen
      ^F    forw-screen
      ^V    forw-screen
      \kD forw-screen
      b     back-screen
      ^B    back-screen
      \ev    back-screen
      \kU back-screen
      z     forw-window
      w     back-window
      \e\40     forw-screen-force
      F     forw-forever
      R     repaint-flush
      r     repaint
      ^R    repaint
      ^L    repaint
      \eu    undo-hilite
      g     goto-line
      \kh goto-line
      <     goto-line
      \e<    goto-line
      p     percent
      %     percent
      \e[    left-scroll
      \e]    right-scroll
      \e(    left-scroll
      \e)    right-scroll
      {     forw-bracket {}
      }     back-bracket {}
      (     forw-bracket ()
      )     back-bracket ()
      [     forw-bracket []
      ]     back-bracket []
      \e^F   forw-bracket
      \e^B   back-bracket
      G     goto-end
      \e>    goto-end
      >     goto-end
      \ke goto-end
      =     status
      ^G    status
      :f    status
      /     forw-search
      ?     back-search
      \e/    forw-search *
      \e?    back-search *
      n     repeat-search
      \en    repeat-search-all
      N     reverse-search
      \eN    reverse-search-all
      m     set-mark
      '     goto-mark
      ^X^X   goto-mark
      E     examine
      :e    examine
      ^X^V   examine
      :n    next-file
      :p    prev-file
      t     next-tag
      T     prev-tag
      :x    index-file
      :d    remove-file
      -     toggle-option
      :t    toggle-option t
      s     toggle-option o
      _     display-option
      |     pipe
      v     visual
      !     shell
      +     firstcmd
      H     help
      h     help
      V     version
      0     digit
      1     digit
      2     digit
      3     digit
      4     digit
      5     digit
      6     digit
      7     digit
      8     digit
      9     digit
      q     quit
      Q     quit
      :q    quit
      :Q    quit
      ZZ    quit

  PRIORYTET
    Komendy określone przez lesskey mają pierwszeństwo przed komendami
    domyślnymi.  Domyślny klawisz komendy może zostać wyłączony przez
    zawarcie go w pliku wejściowym  z  przypisaną  akcją  "invalid"
    (niepoprawny).  Alternatywnie, można zdefiniować, by klawisz nie robić
    niczego, przypisując mu akcję "noaction" (bez akcji). "noaction" jest
    podobne do "invalid", lecz less będzie sygnalizował dźwiękiem błąd dla
    "niepoprawnej" komendy, czego nie czyni dla komendy "bez akcji".
    Dodatkowo, można wyłączyć WSZYSTKIE domyślne komendy włączając do pliku
    wejściowego taką linię sterującą:

    #stop

    Spowoduje to, że wszystkie komendy domyślne będą ignorowane.  Wiersz
    #stop powinien być ostatnim wierszem w tej sekcji pliku.

    Bądź świadom tego, że #stop może być niebezpieczne. Ponieważ wyłączone
    są wszystkie domyślne komendy, musisz zapewnić wystarczający zestaw
    komend przed wierszem #stop, tak by udostępnić wszelkie niezbędne
    akcje. Na przykład, zaniedbanie dostarczenia komendy "quit" może
    prowadzić do frustracji.

SEKCJA EDYCJI WIERSZA

    Sekcja edycji wiersza rozpoczyna się wierszem:

    #line-edit

    Sekcja ta określa nowe przypisania klawiszy dla komend edycji wiersza,
    w sposób podobny do przypisań klawiszy do zwykłych komend w sekcji
    #command.  Sekcja edycji wiersza składa się z listy klawiszy i akcji,
    po jednej parze na wiersz, tak jak w przykładzie poniżej.

  PRZYKŁAD
    Poniższy plik wejściowy opisuje zestaw domyślnych klawiszy edycji
    wiersza używany przez less:

      #line-edit
      \t    forw-complete
      \17    back-complete
      \e\t   back-complete
      ^L    expand
      ^V    literal
      ^A    literal
      \el    right
      \kr    right
      \eh    left
      \kl    left
      \eb    word-left
      \e\kl   word-left
      \ew    word-right
      \e\kr   word-right
      \ei    insert
      \ex    delete
      \kx    delete
      \eX    word-delete
      \ekx   word-delete
      \e\b   word-backspace
      \e0    home
      \kh    home
      \e$    end
      \ke    end
      \ek    up
      \ku    up
      \ej    down

ZMIENNE ŚRODOWISKA LESS

    Sekcja zmiennych środowiska rozpoczyna się wierszem

    #env

    Po nim występuje lista przypisań wartości dla zmiennych środowiskowych.
    Każdy wiersz składa się z nazwy zmiennej środowiska, znaku równości (=)
    oraz wartości, jaka ma zostać przypisana tej zmiennej.  Zmienne
    przypisane w ten sposób widoczne są wyłącznie dla less.  Jeżeli dana
    zmienna określona jest w środowisku systemowym i równocześnie w pliku
    lesskey, to pierwszeństwo ma jej wartość z pliku lesskey.  Mimo, że
    plik  lesskey  może służyć do nadpisywania zestawu zmiennych ze
    środowiska systemu, to głównym celem nadawania wartości zmiennym w
    lesskey jest po prostu przechowywanie całej informacji konfiguracyjnej
    dla less w jednym pliku.

  PRZYKŁAD
    Poniższy plik wejściowy ustawia opcję -i podczas uruchamiania less oraz
    podaje, że używanym zestawem znaków ma być "latin1"
    [od tłum.: ustawienie "latin1" jest niezbędne dla prawidłowej obsługi
    polskich znaków]:

      #env
      LESS = -i
      LESSCHARSET = latin1

ZOBACZ TAKŻE

    less(1).

OSTRZEŻENIA

    Określenie klawiszy specjalnych, takich jak strzałka w górę, w sposób
    niezależny od klawiatury jest niemożliwe. Jedyną metodą określenia
    takich klawiszy jest podanie sekwencji specjalnej,  jaką  wysyła
    konkretna klawiatura przy naciśnięciu żądanego klawisza.

    W  systemach  MS-DOS  i  OS/2 pewne klawisze wysyłają sekwencje
    rozpoczynające się od znaku NUL (0). Taki znak NUL w pliku lesskey
    powinien być reprezentowany przez \340.

COPYRIGHT

    Copyright (c) 2000 Mark Nudelman

    lesskey jest częścią projektu GNU i stanowi wolne oprogramowanie.
    Możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej
    Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania
    - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z
    późniejszych wersji.

    lesskey rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie użyteczny - jednak
    BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI
    HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania
    bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

    Wraz z lesskey powinieneś otrzymać egzemplarz Powszechnej Licencji
    Publicznej GNU (GNU General Public License) - zobacz plik COPYING.
    Jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, 59 Temple Place, Suite
    330, Boston, MA 02111-1307, USA.

AUTOR

    Mark Nudelman <markn@greenwoodsoftware.com>
    Zgłoszenia błędów lub komentarze proszę przesyłać na powyższy adres
    albo do bug-less@gnu.org.

             wersja 374: 19 lutego 2002        LESSKEY(1)