Provided by: man-db_2.5.7-2_i386 bug

NAZWA

    lexgrog - przetwarza nagłówki stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

    lexgrog [-m|-c] [-fhwV] [-E kodowanie_znakw] plik ...

OPIS

    lexgrog jest implementacją w lexie tradycyjnych narzędzi "zgadywanki
    groffa". Ze swojej linii poleceń czyta listę plików, które mogą być
    albo źródłami stron podręcznika albo preformatowanymi stronami "cat", i
    wyświetla ich nazwy i opisy, tak jak są używane przez apropos i whatis,
    albo listę filtrów preprocesora wymaganych przez stronę podręcznika
    zanim zostanie przekazana do nroff lub troff, albo obie te listy.

    Jeżeli wejście lexgrog jest w złym formacie, to wypisze on komunikat
    "parse failed"; może to być użyteczne dla zewnętrznych programów
    sprawdzających poprawność stron podręcznika. Jeżeli jednym z plików
    wejściowych  lexgroga  jest  "-",  to  będzie czytał ze swojego
    standardowego wejścia; jeśli plik wejściowy jest skompresowany, to go
    automatycznie zdekompresuje.

OPCJE

    -m, --man
       Przetwarza  wejście  jako pliki źródłowe stron podręcznika
       ekranowego. Jest to zachowanie domyślne, jeśli nie podano ani
       --man, ani --cat.

    -c, --cat
       Przetwarza  wejście  jako  sformatowane  wcześniej  strony
       podręcznika ekranowego ("strony cat"). --man i --cat nie mogą
       być użyte jednocześnie.

    -w, --whatis
       Wyświetla nazwę i opis z nagłówka strony podręcznika ekranowego,
       używanego przez apropos i whatis. Jest to domyślne zachowanie,
       jeżeli nie podano ani --whatis, ani --filters.

    -f, --filters
       Wyświetla listę filtrów potrzebnych do wstępnego przetworzenia
       strony podręcznika zanim zostanie sformatowana przez program
       nroff lub troff.

    -E kodowanie_znakw, --encoding kodowanie_znakw
       Nadpisuje  odgadnięte  kodowanie znaków strony podręcznika,
       ustawiając je na kodowanie_znakw.

    -h, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Program zakończony bez żadnych błędów.

    1   Błąd użycia.

    2   lexgrog nie umiał przetworzyć jednego lub więcej spośród plików
       wejściowych.

PRZYKŁADY

     $ lexgrog man.1
     man.1: "man - interfejs stron podręcznika ekranowego"
     $ lexgrog -fw man.1
     man.1 (t): "man - interfejs stron podręcznika ekranowego"
     $ lexgrog -c whatis.cat1
     whatis.cat1: "whatis - wyświetla opisy stron podręcznika ekranowego"
     $ lexgrog broken.1
     broken.1: parse failed

PRZETWARZANIE WHATIS

    mandb (oparty na tym samym kodzie, co lexgrog) przetwarza sekcję NAZWA
    (NAME) znajdującą się samej górze strony podręcznika ekranowego,
    szukając  w  niej  nazw i opisów. Mimo że parser jest całkiem
    tolerancyjny, ponieważ musi sobie radzić z rożnymi formatami, które
    były używane na przestrzeni lat, to jednak czasem nie potrafi wyciągnąć
    potrzebnych informacji.

    Jeżeli używany jest tradycyjny zbiór makr man, to poprawna sekcja NAZWA
    wygląda tak jak poniżej:

       .SH NAZWA
       foo \- program, który coś robi

    Niektóre programy do obsługi stron podręcznika wymagają, aby separator
    '\-' był dokładnie taki, jak to pokazano; mandb jest  bardziej
    tolerancyjny, jednakże w celu zachowania kompatybilności z innymi
    systemami dobrym pomysłem jest pozostawienie znaku odwrotnego ukośnika.

    Po lewej stronie może występować kilka nazw, rozdzielonych od siebie
    przecinkami. Nazwy zawierające białe znaki są ignorowane, aby uniknąć
    nieprawidłowego zachowania przy niektórych źle sformatowanych sekcjach
    NAZWA. Tekst po prawej stronie ma dowolną postać i może zajmować wiele
    linii. Jeżeli w tej samej stronie podręcznika udokumentowanych jest
    kilka programów z różnymi opisami, powinna być użyta poniższa forma:

       .SH NAZWA
       foo, bar \- programy, które coś robią
       .br
       baz \- program, który nic nie robi

    (Zamiast makra .br można użyć makra, które zaczyna nowy akapit, na
    przykład .PP.)

    Podczas używania pochodzącego z systemów BSD zbioru makr mdoc poprawna
    sekcja NAZWA powinna wyglądać tak jak poniżej:

       .Sh NAZWA
       .Nm foo
       .Nd program, który coś robi

    Jest kilka powszechnych przyczyn, dla których przetwarzanie whatis
    kończy się fiaskiem. Czasami autorzy stron podręcznika zastępują '.SH
    NAZWA' przez '.SH MÓJPROGRAM', co powoduje, że mandb nie potrafi
    odnaleźć potrzebnych informacji. Czasami autorzy umieszczają wprawdzie
    sekcję NAZWA, ale zawierają w niej dowolny tekst zamiast używać 'nazwa
    \- opis'. Jednakże każda składania przypominająca powyższą powinna być
    akceptowana.

ZOBACZ TAKŻE

    man(1), mandb(8), apropos(1), whatis(1).

UWAGI

    lexgrog próbuje przetwarzać pliki zawierające żądania .so, jednakże
    będzie zdolny to zrobić tylko wtedy, gdy pliki te są poprawnie
    zainstalowane w hierarchii stron podręcznika ekranowego.

AUTOR

    Autorami kodu używanego przez program lexgrog do przetwarzania stron
    podręcznika są:

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

    Colin Watson napisał obecne wcielnie interfejsu linii poleceń i tę
    stronę podręcznika ekranowego.

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika
    pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.