Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lp - wysyła żądania do usługi druku LPRng

SKŁADNIA

    lp [-A] [-c] [-m] [-p] [-s] [-w] [-d dest]
      [-f form-name [-d cokolwiek]] [-H special-handling]
      [-n number] [-o option] [-P page-list]
      [-q priority-level] [-S character-set [-d cokolwiek]]
      [-S print-wheel] [-t title] [-T content-type [-r]]
      [-y mode-list] [-D debug-options] [file...]

OPIS

    Gdy należący do LPRng klient lpr zostanie wywołany pod nazwą lp, to
    obsługuje interfejs lp.  Zwykle robi się to tworząc  dowiązanie
    symboliczne o nazwie lp do programu lpr. Jest to podobne do zachowania
    programów ex(1) i vi(1). Obsługiwana postać polecenia lp organizuje
    wydruk wskazanego pliku(ów) file i skojarzonej z nim informacji
    (łącznie zwanych daniem, request).  Jeżeli w wierszu poleceń nie
    podano żadnego pliku, to przyjmowane jest standardowe wejście. Można
    też w wierszu poleceń podać standardowe wejście razem ze wskazaniem
    pliku(ów)  wymieniając  nazwy  plików i podając - (myślnik) dla
    standardowego wejścia.  Pliki zostaną wydrukowane w kolejności, w
    jakiej wystąpiły w wierszu poleceń.

    Usługa drukowania LP z każdym żądaniem kojarzy unikalny identyfikator
    dania (request-ID) i wyświetla go na standardowym wyjściu. Fragmentu
    będącego numerem żądania lub pełnego ID-żądania można użyć później jako
    argumentu dla cancel(1) lub lprm(1) przy anulowaniu zadania lub przy
    określaniu jego stanu. W podręcznikach systemowych cancel(1) i lprm(1)
    zawarto szczegóły dotyczące anulowania zadań, zaś w lpstat(1) i lpq(1)
    informacje o sprawdzaniu stanu żądania druku.

OPCJE

    Opcje lp zawsze poprzedzają ewentualne nazwy plików, ale mogą być
    podane w dowolnej kolejności. Dostępne są poniższe opcje:

    -A   Używa uwierzytelnianego przesyłania. Zauważ, że nie jest to
       standardowa opcja lp(1), lecz została dodana w celu utrzymania
       zgodności z LPRng.

    -c   Tworzy kopię pliku file przed jego drukowaniem.  (Nie ma to
       żadnego skutku, gdyż LPRng zawsze wysyła zadania bezzwłocznie na
       serwer zdalny, gdzie będą drukowane.)

    -d dest
       Wybiera dest jako drukarkę lub klasę drukarek, które mają
       wykonać wydruk.  Domyślnie, dest pobierane jest ze zmiennej
       środowiska LPDEST (jeśli jest ona ustawiona), a następnie z
       PRINTER .  W przeciwnym wypadku używane jest (jeśli istnieje)
       domyślne miejsce docelowe w danym systemie komputerowym.

    -f form-name
       Drukuje żądanie na formularzu o nazwie form-name.  Pierwsza
       litera form-name stosowana jest jako format filtru LPRng. Jest
       to zbliżone do opcji -F polecenia lpr.

    -H special-handling
       Te opcje są ignorowane.

    -m   Po wydrukowaniu plików wysyła wiadomość pocztową do użytkownika
       (zobacz mail(1)).  Adres pocztowy pobierany jest ze zmiennej
       środowiska USER. Domyślnie, po normalnym zakończeniu wydruku
       żądania nie jest wysyłana żadna poczta.

    -n number
       Drukuje określoną przez number liczbę kopii (domyślnie jest to
       1).

    -o option
       Określa opcje zależne do drukarki. Kilka takich opcji można
       połączyć podając literę kluczową -o wielokrotnie (-o $opcja sub
       1$ -o $opcja sub 2$ ... -o $opcja sub n$), lub podając po
       literze -o listę opcji ujętą w cudzysłowy (to jest, -o "$opcja
       sub 1$ $opcja sub 2$ ... $opcja sub n$"). Poniższe opcje mają
       efekt natychmiastowy; inne opcje przesyłane są jako pozycja Z
       wiersza pliku sterującego, tj. jako opcja -Z polecenia lpr(1).

       nobanner
           Nie drukuje nstony tytułowej przy tym żądaniu. Jest to to
           samo, co opcja -h (no header) polecenia lpr(1).

       width=number
           Drukuje to żądanie z szerokością strony ustawioną na
           number kolumn. Jest to to samo, co opcja -w width
           polecenia lpr(1).

    -P page-list
       Drukuje  strony ujęte na liście page-list. Ta opcja jest
       ignorowana.

    -p   Włącza powiadamianie o zakończeniu wydruku żądania. Ta opcja
       jest ignorowana.

    -q priority-level
       Przypisuje temu żądaniu poziom priorytetu priority-level w
       kolejce druku. Poziomu priorytetu jest liczbą z zakresu od 0,
       najwyższy priorytet, do 25, najniższy.  Jeżeli nie podano
       priorytetu, to stosowany jest domyślny priorytet dla usługi
       druku, przypisany przez administratora systemu. Administrator
       może ustalić limit priorytetu dla konkretnych użytkowników.
       Wartości liczbowe są przekładane na odpowiadające im literowe
       wartości priorytetu.

    -s   Eliminuje komunikaty od lp, jak te rozpoczynające się od
       "request id is...".

    -S character-set
    -S print-wheel
       Drukuje to żądanie używając podanego zestawu znaków character-
       set lub głowicy print-wheel (w drukarkach rozetkowych).  Opcje
       te są przekazywane jako opcja -Z polecenia lpr(1).

    -t title
       Drukuje tytuł title na stronie tytułowej wyjścia. Jeżeli nie
       podano tytułu, to na stronie tytułowej drukowana jest nazwa
       pliku.  Jeżeli tytuł zawiera odstępy, to należy umieścić go w
       cudzysłowach.

    -T content-type [-r]
       Drukuje żądanie na drukarce potrafiącej obsługiwać podany typ
       zawartości content-type. Typ zawartości jest przekazywany jako
       opcja -Z polecenia lpr(1).

    -w   Wypisuje komunikat na terminalu użytkownika po wydrukowaniu
       zadanych plików. Ta opcja jest ignorowana.

    -y mode-list
       Drukuje to żądanie zgodnie z trybami druku wyszczególnionymi w
       mode-list. Podana lista trybów jest przekazywana jako opcja -Z
       polecenia lpr(1).

    -D debug-options
       Podaje listę opcji diagnostycznych programu. Może to być liczba
       (poziom debuggowania) lub słowo kluczowe i poziom (flaga), jak
       9, network, network+2 itp.

OPERANDY

    lp obsługuje następujące operandy:

    file  Nazwa pliku, jaki ma zostać wydrukowany. Jeżeli nie podano
       żadnych nazw plików, lub gdy nazwą jest -, to używane będzie
       standardowe wejście. Argument - musi być ostatnim na liście.

ŚRODOWISKO

    Zobacz w podręczniku systemowym environ(5), opisy poniższych zmiennych
    środowiska wpływających na wykonanie lp i cancel:

    LPDEST Określa urządzenie wyjściowe lub miejsce przeznaczenia.  LPDEST
       nie jest ustawiona, to zastosowana zostanie zmienna PRINTER.
       Opcja -P dest ma pierwszeństwo nad LPDEST. Jeżeli nie podano -P
       a LPDEST zawiera wartość nie będącą poprawnym urządzeniem lub
       nazwą określającą miejsce przeznaczenia,  to  wyniki  będą
       niezdefiniowane.

    PRINTER
       Określa urządzenie wyjściowe lub miejsce przeznaczenia. Jeżeli
       nie ustawiono LPDEST ani PRINTER, to stosowane jest nieokreślone
       urządzenie wyjściowe. Opcja -P dest i zmienna środowiska LPDEST
       mają pierwszeństwo nad PRINTER. Jeżeli nie podano -P, LPDEST
       nie jest ustawione, zaś PRINTER zawiera wartość nie będącą
       poprawnym  urządzeniem  lub  nazwą  określającą  miejsce
       przeznaczenia, to wyniki będą niezdefiniowane.

KOD ZAKOŃCZENIA

    lp zwraca następujące kody zakończenia:

    0   Wszystkie pliki wejściowe przetworzono pomyślnie.

    >0   Nie było dostępne żadne urządzenie wyjściowe lub wystąpił błąd.

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny
    powód niepowodzenia pozostaje  niejasny,  należy  włączyć  poziom
    debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże
    uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wysłanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści. Oprogramowanie to
    jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.