Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lpq - program badający kolejkę buforowania druku

SKŁADNIA

    lpq [-a] [-A] [-l] [-L] [-P printer] [-s] [-t sleeptime] [-V] [-D
    debugopt] [jobid...]

OPIS

    lpq żąda od lpd(8) raportu o stanie zadanych drukarek lub zadań.
    Wywołane bez argumentów powiadamia o stanie o drukarki domyślnej
    (zobacz opcja -P). Format krótki (domyślny) podaje po prostu drukarkę,
    hosta i liczbę zadań w kolejce druku. W długim formacie wyświetlania
    (opcja -l), dla każdego zadania wypisywany jest jego identyfikator,
    tworzony z nazwy użytkownika i hosta inicjującego, aktualna pozycja w
    kolejce, numer zadania (można go podać poleceniu lprm(1), by usunąć
    konkretne zadanie), opis zadania i całkowity rozmiar w bajtach. Jeżeli
    wystąpił błąd lub inny kłopot z zadaniem, informacja ta może być
    zmieniona,  tak  by  odzwierciedlała kłopoty.  Zadania w kolejce
    buforowania druku uporządkowane są według FIFO (First In First Out,
    pierwszy na wejściu - pierwszy na wyjściu), ze zmianami zależnymi od
    klasy i priorytetu zadania.

    Dostępne są następujące opcje:

    -A   Przy wysyłaniu żądań do serwera używa uwierzytelniania. lpd(1).

    -Ddebugoptions
       Steruje debugowaniem. Przyjmuje listę rozdzielanych przecinkami
       ustawień diagnostycznych. Ustawienia te mają jedną z  dwu
       postaci:  podsystem=warto lub warto, ustawiająca ogólną
       wartość domyślną.

    -P printer
       Określa, jaka kolejka drukarki ma być wypisana. Jeżeli nie
       ustawiono nazwy kolejki przy pomocy tej opcji, to stosowana jest
       domyślna. Kolejkę domyślną wskazują (w kolejności priorytetu):
       zmienna środowiskowa PRINTER, pierwsza pozycja w bazie printcap,
       wpis default_printer pliku konfiguracyjnego i, na  koniec,
       wkompilowana  (zależna  od  hosta) wartość default_printer.
       Zauważ, że podanie drukarki specjalnej all (wszystkie) ma ten
       sam skutek, co opcja -a.

    -V   Wypisuje informację o wersji.

    -a   Wypisuje jest raport dla wszystkich drukarek ujętych w bazie
       printcap(5). Zestawienie to jest tworzone przez serwer, i może
       się różnić od tego, co zawiera printcap użytkownika.

    -l   Powiększa  wymowność  długiego (-ong) formatu wyświetlania.
       Pojedyncza opcja -l określa niewielką opisowość, wielokrotna
       zwiększa rozwlekłość informacji.

    -L   Używa maksymalnej gadatliwości długiego formatu wyświetlania.

    -s   Wyświetla krótkie, jednowierszowe podsumowanie stanu każdej
       kolejki i podkolejki.

    -tsleeptime
       Wymusza na lpq  okresowe  wyświetlanie  kolejek  druku  i
       odczekiwanie  sleeptime sekund pomiędzy kolejnymi badaniami
       kolejki.

    jobid ... [all]
       Po opcjach występuje lista zadań, których ma dotyczyć raport.
       Zadanie (jobid) może być wskazane przez nazwę użytkownika,
       identyfikator zadania, numer zadania lub wzorzec uogólniający,
       do jakiego powinny pasować identyfikatory zadań. Słowo kluczowe
       all (wszystkie) oznacza wypisanie wszystkich zadań.  Jest to
       opcja domyślna.

    lpq zgłasza stan kolejki druku ('enabled' dla buforowania druku,
    'disabled' dla braku buforowania) i brak serwera, jeśli włączony jest
    brak buforowania. Do uruchomienia serwera druku można wówczas posłużyć
    się poleceniem
    lpc start <drukarka>

PLIKI

    Nazwy plików używane przez LPRng ustawiane są wartościami w pliku
    konfiguracyjnym drukarek.  Poniżej podano powszechnie używany zestaw
    wartości domyślnych.
    /etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
    /etc/printcap            plik opisu drukarek
    /etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
    /var/spool/printer*         katalogi buforowania
    /var/spool/printer*/printer     plik blokujący sterowania kolejką
    /var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejką
    /var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
    /var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny
    powód niepowodzenia pozostaje  niejasny,  należy  włączyć  poziom
    debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże
    uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wysłanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści. Oprogramowanie to
    jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.