Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lprm - usuń zadania z kolejki buforowania drukarki

SKŁADNIA

    lprm [-a] [-D debugopt] [-P printer] [-V] [-U user]
      [jobid...] [all]

OPIS

    Lprm wysyła do serwera LPD żądanie usunięcia zadań z kolejki druku. W
    clean(1) znajdziesz opis interfejsu zgodnego z lp(1). Lprm jest zwykle
    jedynym sposobem, w jaki użytkownik może usunąć zadanie. Zadania do
    usunięcia określane są numerem zadania lub nazwą użytkownika.  Jeżeli
    nie wyszczególniono zadań, to zostanie wybrane pierwsze możliwe do
    usunięcia. Zwykle użytkownicy mogą usuwać tylko własne zadania z
    maszyny, która zainicjowała pierwotne żądanie lpr.

    W pierwszej kolejności w kolejce druku wyszukiwane są te zadania, które
    użytkownik ma prawo usunąć. Jeżeli nie określono żadnych cech zadania,
    to zostanie usunięte tylko pierwsze z nich. Jeżeli użyto flagi -a lub
    podano kolejkę druku all, to lprm przeszuka wszystkie dostępne kolejki
    druku.

    Specjalny określnik zadania all dopasowuje wszystkie zadania w kolejce
    druku. Jednak usuwane są wyłącznie zadania danego użytkownika, chyba że
    posiada on prawa control.  Na stronie podręcznika lpd(1) znajdziesz
    więcej szczegółów na temat praw kontroli.

    Wyszczególnienie zadania może być numerem zadania, nazwą użytkownika,
    identyfikatorem zadania lub wzorcem dopasowywania opartym o glob.
    Dopasowanie to stosuje się do informacji o identyfikatorze zadania.

    Lprm zapowiada nazwy usuwanych plików, milczy zaś, jeśli w kolejce nie
    ma zadań pasujących do żądanej listy.  Jeśli usuwane zadanie jest
    aktywne, serwer LPD zatrzyma jego wydruk a następnie wznowi operacje
    drukowania.

PRZYKŁADY

    Usuń ostatnie wysłane przez mnie zadanie:

      lprm

    Usuń zadanie 25 z kolejki druku p1:

      lprm -Pt1 25

    Usuń zadania 25 i 30 z kolejki druku p1:

      lprm -Pt1 25 30

    Usuń z kolejki p1 wszystkie zadania użytkownika john:

      lprm -Pt1 john

    Usuń wszystkie zadania z kolejki p1:

      lprm -Pt1 all

    Usuń wszystkie zadania ze wszystkich kolejek druku:

      lprm -a all

    Usun z kolejki p1 zadania z identyfikatorem nobody@system.
      Zauważ, że apostrofy wokół wzorca są konieczne, by wyeliminować
      rozwijanie znaku uogólnienia przez powłokę.

      lprm -Pt1 'nobody@system*'

OPCJE

    -a  Usuwa pliki ze  wszystkich  kolejek  druku  dostępnych  dla
      użytkownika.

    -Pprinter
      Określa kolejkę drukarki. Jeżeli nie podano, to stosowana jest
      drukarka domyślna, którą wskazuje wartość zmiennej środowiskowej
      PRINTER, lub, jeśli jej nie zdefiniowano, pierwsza pozycja w bazie
      printcap.

    -Uuser
      Dostarcza serwerowi LPD zadany identyfikator użytkownika,  w
      imieniu którego zostanie wykonane usuwanie. Może to robić tylko
      ROOT lub użytkownicy o  identyfikatorach  ujętych  w  opcji
      konfiguracyjnej  allow_user_setting lub printcap.  Funkcja ta
      istnieje, by umożliwić systemom komunikacyjnym druku, takim jak
      SAMBA, wysyłanie żądań usuwania w imieniu użytkowników.

    -Ddebugopts
      Debugowanie sterowane jest opcją -D. Opcja ta przyjmuje listę
      oddzielanych przecinkami ustawień. Mają one jedną z dwu postaci:
      urządzenie=wartość, lub wartość ustawiająca całościową wartość
      domyślną.

    -V  Wypisuje informację o wersji programu i szczegółowe informacje o
      wykonywanych działaniach.

OSTRZEŻENIA

    Użytkownicy z prawami CONTROL (tj. - administracyjnymi) do kolejek
    druku mogą usunąć każde z zadań lub wszystkie na raz.  Domyślne słowo
    specjalne all oznacza wszystkie zadania użytkowników, nie zaś tylko te,
    które  przedłożył  wydający  polecenie  użytkownik.  Pozwala  to
    administratorom na łatwe opróżnianie kolejki druku.

PLIKI

    Nazwy plików używane przez LPRng ustawiane są wartościami w pliku
    konfiguracyjnym drukarek. Poniżej podano powszechnie używany zestaw
    wartości domyślnych.
    /etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
    /etc/printcap            plik opisu drukarek
    /etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
    /var/spool/printer*         katalogi buforowania
    /var/spool/printer*/printer     plik blokujący sterowania kolejką
    /var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejką
    /var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
    /var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.conf(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny
    powód  niepowodzenia  pozostaje  niejasny,  należy włączyć poziom
    debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże
    uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wysłanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści.  Oprogramowanie to
    jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.