Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mawk - język wyszukiwania wzorców i przetwarzania tekstu

SKŁADNIA

    mawk [-W opcja] [-F warto] [-v zmn=warto]
       [--] 'tekst programu' [plik...]

    mawk [-W opcja] [-F warto] [-v zmn=warto]
       [-f plik-programu] [--] [plik...]

OPIS

    mawk jest interpreterem języka programowania AWK. Język AWK jest
    użyteczny w działaniach na plikach danych, wyszukiwaniu i przetwarzaniu
    tekstu oraz tworzeniu prototypów i eksperymentowaniu z algorytmami.
    mawk implementuje język AWK, jak go zdefiniowali Aho, Kernighan i
    Weinberger w książce The AWK Programming Language, Addison-Wesley
    Publishing, 1988 (dalej wzmiankowanej jako książka AWK).  mawk jest
    zgodny z definicją języka AWK ze standardu Posix 1003.2 (propozycja
    11.3), zawierającą nowe cechy nie opisane w książce AWK.  Dodatkowo
    mawk zawiera nieco rozszerzeń.

    Program AWK jest sekwencją par wzorzec {akcja} i definicji funkcji.
    Krótkie programy wprowadzane są w wierszu poleceń, zwykle ujęte w ' ',
    by  uniknąć interpretacji ich składowych przez powłokę.  Dłuższe
    programy mogą być czytane z pliku przy pomocy opcji -f. dane wejściowe
    odczytywane  są z listy plików z wiersza poleceń lub ze standardowego
    wejścia, gdy lista ta jest pusta. Wejście rozbijane jest na rekordy
    określone według zmiennej opisującej separator rekordów, RS (record
    separator). Początkowo RS="\n" a rekordy są tożsame z wierszami. Każdy
    z rekordów porównywany jest z każdym ze wzorcw, a jeśli pasuje,
    wykonywany jest tekst programu dla {akcji}.

OPCJE

    -F warto   ustawia separator pól, FS, na warto.

    -f plik    Tekst programu jest czytany z pliku zamiast z wiersza
           poleceń. Dopuszcza się wielokrotne użycie opcji -f.

    -v zmn=warto przypisuje warto zmiennej programu zmn.

    --       wskazuje jednoznaczny koniec opcji.

    Powyższe opcje będą dostępne w każdej zgodnej z Posix implementacji
    AWK. Opcje specyficzne dla danej implementacji poprzedzane są przez
    -W. mawk udostępnia sześć takich rozszerzeń:

    -W version   mawk wypisuje swą wersję i prawa autorskie na stdout
           (standardowym wyjściu), zaś wkompilowane ograniczenia na
           stderr (standardowym wyjściu błędów). Kończy pracę z
           kodem 0.

    -W dump    wypisuje na stdout asembleropodobny listing wewnętrznej
           reprezentacji programu i kończy pracę z kodem 0 (przy
           pomyślnej kompilacji).

    -W interactive ustawia niebuforowane zapisy na stdout i buforowane
           wierszami  odczyty z stdin (standardowego wejścia).
           Rekordy z stdin są wierszami niezależnie od wartości RS.

    -W exec plik  Tekst programu czytany jest z pliku i jest to ostatnia
           opcja. Przydatne na systemach obsługujących konwencję
           "liczb magicznych" #! dla skryptów wykonywalnych.

    -W sprintf=num ustawia rozmiar bufora wewnętrznego sprintf na num
           bajtów. Częstsze niż sporadyczne stosowanie tej opcji
           wskazuje, że mawk powinien zostać zrekompilowany.

    -W posix_space wymusza na mawk, by nie uważał '\n' za odstęp.

    Rozpoznawane są krótkie postacie -W[vdiesp], zaś w niektórych systemach
    -We jest obowiązkowe dla uniknięcia ograniczeń długości  wiersza
    poleceń.

JĘZYK AWK

  1. Struktura programu
    Program w języku AWK jest składa się z sekwencji par wzorzec {akcja} i
    definicji funkcji użytkownika.

    Wzorcem może być:
       BEGIN
       END
       wyraenie
       wyraenie, wyraenie

    Można pominąc jeden z elementów z pary wzorzec {akcja}, ale nie oba.
    Jeżeli pominięto {akcj}, to jest nią domniemane { print }. Jeżeli
    pominięto wzorzec, to jest on niejawnie dopasowany. Wzorce BEGIN i END
    wymagają akcji.

    Instrukcje zakończone są znakami nowej linii, średnikami lub oboma tymi
    znakami. Grupy instrukcji, jak akcje czy ciała pętli, łączone są w
    bloki za pośrednictwem { ... }, jak w C. Ostatnia instrukcja w bloku
    nie wymaga znaku kończącego. Puste wiersza nie mają znaczenia; pusta
    instrukcja  zakończona  jest  średnikiem. Długie instrukcje można
    kontynuować przy pomocy odwrotnego ukośnika \.  Instrukcję można
    podzielić między wiersze bez użycia odwrotnego ukośnika po przecinku,
    nawiasie otwierającym, &&, ||, do,  else,  nawiasie  zamykającym
    instrukcji if, while lub for oraz nawiasie zamykającym definicji
    funkcji. Komentarze zaczynają się od # i rozciągają się do aż końca
    wiersza, choć go nie obejmują.

    Poniższe instrukcje sterują przepływem programu wewnątrz bloków.

       if ( wyra ) instrukcja

       if ( wyra ) instrukcja else instrukcja

       while ( wyra ) instrukcja

       do instrukcja while ( wyra )

       for ( wyr_opc ; wyr_opc ; wyr_opc ) instrukcja

       for ( zmn in tablica ) instrukcja

       continue

       break

  2. Typy danych, konwersja i porównywanie
    Istnieją dwa podstawowe typy danych, numeryczny i łańcuch znakowy.
    Stałe liczbowe mogą być całkowite, jak -2, dziesiętne jak 1.08, lub
    podane w notacji naukowej jak -1.1e4 czy .28E-3. Wszystkie liczby są
    reprezentowane wewnętrznie w arytmetyce zmiennoprzecinkowej. Wszystkie
    obliczenia również są zmiennoprzecinkowe.  Tak więc, na przykład,
    wyrażenie 0.2e2 == 20 jest prawdą. Prawda reprezentowana jest jako 1.0.

    Stałe łańcuchowe ujęte są w cudzysłowy.

        "To jest łańcuch ze znakiem nowej linii na końcu.\n"

    Łańcuchy znakowe mogą być kontynuowane w kolejnych wierszach dzięki
    poprzedzeniu znaku nowej linii odwrotnym ukośnikiem (\).  Rozpoznawane
    są następujące sekwencje specjalne:

      \\    \
      \"    "
      \a    dzwonek, ascii 7
      \b    backspace, ascii 8
      \t    tabulacja, ascii 9
      \n    znak nowej linii, newline , ascii 10
      \v    tabulacja pionowa, ascii 11
      \f    wysuw strony, formfeed, ascii 12
      \r    powrót karetki, carriage return, ascii 13
      \ddd   1, 2 lub 3 cyfry ósemkowe dla ascii ddd
      \xhh   1 lub 2 cyfry szesnastkowe dla ascii hh

    Jeżeli odwrotnym ukośnikiem zostanie poprzedzony inny znak, np. \c,
    wynikiem będzie sekwencja źródłowa: \c, tzn. mawk zignoruje specjalne
    właściwości odwrotnego ukośnika.

    Naprawdę istnieją trzy podstawowe typy danych; trzecim jest liczba i
    acuch, posiadający  równocześnie  wartość  liczbową  i  wartość
    łańcuchową.  Zmienne definiowane przez użytkownika pojawiają się przy
    pierwszym ich użyciu i są inicjowane na null, typu "liczba i łańcuch",
    mające wartość numeryczną 0 a łańcuchową "". Nietrywialne dane typu
    liczbowo-łańcuchowego pochodzą z wejścia i zwykle przechowywane są w
    polach (zobacz sekcja 4).

    Typ wyrażenia określany jest przez jego kontekst. W razie potrzeby
    wykonywana jest automatyczna konwersja typów. Na przykład, wyznaczenie
    wartości instrukcji

      y = x + 2 ; z = x "hello"

    Wartość przechowywana w zmiennej y otrzyma typ numeryczny. Jeżeli x
    nie jest numeryczne, to wartość odczytana z x zostanie skonwertowana na
    liczbę przed dodaniem do 2 i zachowaniem w y. Wartość przechowywana w
    zmiennej z będzie typu łańcuchowego: wartość x zostanie przekształcona
    na  łańcuch,  jeśli będzie to niezbędne, i złączona z "hello".
    Oczywiście, wartość i typ przechowywane w x nie zmieniają się w żadnej
    z  tych  konwersji.  Wyrażenie łańcuchowe przekształcane jest na
    numeryczne  przy  zastosowaniu  najdłuższego  swego  przedrostka
    numerycznego jak w atof(3). Wyrażenie numeryczne konwertowane jest na
    łańcuch poprzez zastąpienie wyra przez sprintf(CONVFMT, wyra), chyba
    że wyra może być reprezentowane w danym komputerze jako dokładna
    liczba całkowita, wówczas przekształcane jest na sprintf("%d", wyra).
    Sprintf() jest funkcją wbudowaną AWK, dublującą działanie sprintf(3),
    zaś CONVFMT jest wbudowaną zmienną używaną do wewnętrznej konwersji z
    liczby na łańcuch i inicjowaną na "%.6g".  Można wymusić jawną
    konwersję typów: wyra "" jest łańcuchowe, a wyra+0 jest numeryczne.

    Przy wyliczaniu, wyra1 op-rel wyra2, jeżeli oba  operandy  są
    numeryczne lub numeryczno-łańcuchowe, to porównywanie jest numeryczne;
    jeżeli oba operandy są łańcuchami to porównywanie jest łańcuchowe;
    jeśli jeden z operandów jest łańcuchem, to operand nie-łańcuchowy jest
    przekształcany i porównywanie jest łańcuchowe. Wynik jest numeryczny,
    1 lub 0.

    W kontekstach logicznych, jak if ( wyra ) instrukcja, wartością
    wyrażenia łańcuchowego jest prawda wtedy i tylko wtedy, gdy nie jest
    ono łańcuchem pustym ""; wyrażeń liczbowych wtedy i tylko wtedy gdy nie
    są numerycznie zerem.

  3. Wyrażenia regularne
    W języku AWK rekordy, pola i łańcuchy są często sprawdzane na
    dopasowanie do wyraenia regularnego. Wyrażenia regularne umieszczone
    są między ukośnikami, a

      wyra ~ /r/

    jest wyrażeniem AWK o wartości 1 jeśli wyra "pasuje do" r, co oznacza,
    że pewien podłańcuch wyra jest w zestawie łańcuchów zdefiniowanych
    przez r. Jeśli nie występuje dopasowanie, to wyrażenie otrzymuje
    wartość  0;  zastąpienie ~ operatorem "nie pasuje", !~, odwraca
    znaczenia. Pary wzorzec-akcja

        /r/ { akcja }  i  $0 ~ /r/ { akcja }

    są takie same, zaś dla każdego rekordu wejściowego pasującego do r
    wykonywana jest akcja. Faktycznie, /r/ jest wyrażeniem AWK równoważnym
    ($0 ~ /r/) wszędzie z wyjątkiem wystąpienia po prawej stronie operatora
    dopasowania lub przekazywania do funkcji wbudowanej oczekującej jako
    argumentu wyrażenia regularnego.

    AWK stosuje rozszerzone wyrażenia regularne jak egrep(1).  Metaznakami
    wyrażeń regularnych, tj. znakami o specjalnym znaczeniu w wyrażeniach
    regularnych są

       ^ $ . [ ] | ( ) * + ?

    Wyrażenia regularne konstruowane są ze znaków jak niżej:

       c      dopasowuje dowolny znak nie będący metaznakiem c.

       \c      dopasowuje znak  zdefiniowany  przez  tę  samą
              sekwencję specjalną używaną w stałych łańcuchowych
              lub dosłowny znak c jeśli \c nie jest sekwencj
              specjaln.

       .      dopasowuje dowolny znak (łącznie ze znakiem nowej
              linii).

       ^      dopasowuje początek łańcucha.

       $      dopasowuje koniec łańcucha.

       [c1c2c3...] dopasowuje dowolny znak z klasy c1c2c3... . Zakres
              znaków oznaczany jest przez c1-c2 wewnątrz klasy
              [...].

       [^c1c2c3...] dopasowuje dowolny znak nie należący do klasy
              c1c2c3...

    Wyrażenia regularne konstruowane są z innych wyrażeń regularnych w
    następujący sposób:

       r1r2     dopasowuje r1, bezpośrednio po którym następuje r2
              (konkatenacja).

       r1 | r2   dopasowuje r1 lub r2 (alternatywa).

       r*      dopasowuje zero lub więcej wystąpień r .

       r+      dopasowuje jedno lub więcej r.

       r?      dopasowuje zero lub jedno r.

       (r)     dopasowuje r, umożliwiając grupowanie.

    Operatory  według  rosnącego priorytetu: alternatywa, konkatenacja
    (złączenie) i operatory jednoargumentowe (*, + lub ?).

    Na przykład,

      /^[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*$/ i
      /^[-+]?([0-9]+\.?|\.[0-9])[0-9]*([eE][-+]?[0-9]+)?$/

    dopasowują odpowiednio identyfikatory AWK i stałe liczbowe  AWK.
    Zauważ, że kropka . musi być chroniona odwrotnym ukośnikiem, by została
    rozpoznana jako kropka dziesiętna, a nie dopasowanie dowolnego znaku, a
    metaznaki wewnątrz klas znaków tracą swe specjalne znaczenie.

    Po prawej stronie operatorów ~ lub !~ może zostać użyte dowolne
    wyrażenie. Podobnie, dowolne wyrażenie można przekazać do funkcji
    wbudowanej  oczekującej  wyrażenia regularnego.  W razie potrzeby
    zostanie ono przekształcone na łańcuch, a następnie zinterpretowane
    jako wyrażenie regularne. Na przykład,

      BEGIN { identifier = "[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*" }

      $0 ~ "^" identifier

    wypisuje wszystkie wiersze zaczynające się od jakiegoś identyfikatora
    AWK.

    mawk rozpoznaje puste wyrażenie regularne, //, dopasowujące łańcuch
    pusty.  Zatem pasuje do niego dowolny łańcuch na początku, końcu i
    pomiędzy dowolnym znakiem. Na przykład,

      echo abc | mawk '{ gsub(//, "X") ; print }'
      XaXbXcX

  4. Rekordy i pola
    Rekordy czytane są po jednym na raz, i przechowywane w zmiennej $0.
    Rekord rozbijany jest na pola, przechowywane w $1, $2, ..., $NF.
    Wbudowana zmienna NF ustawiana jest na liczbę pól, a NR i FNR są
    zwiększane o 1. Pola powyżej $NF ustawiane są na "".

    Przypisanie do $0 powoduje, że pola i NF są obliczane ponownie.
    Przypisanie do NF lub do pola powoduje, że $0 jest ponownie tworzone
    przez złączenie kolejnych pól separowanych przez OFS. Przypisanie do
    pola o indeksie większym od NF, powiększa NF i powoduje ponowne
    utworzenie $0.

    Dane wejściowe przechowywane w polach są łańcuchami, chyba że całe pole
    ma postać numeryczną a wówczas typ jest liczbowo-łańcuchowy.  Na
    przykład,

      echo 24 24E |
      mawk '{ print($1>100, $1>"100", $2>100, $2>"100") }'
      0 1 1 1

    $0  i $2 są łańcuchami a $1 jest liczbowo-łańcuchowe. Pierwsze
    porównanie jest numeryczne, drugie łańcuchowe, trzecie łańcuchowe (100
    jest konwertowane na "100"), i ostatnie łańcuchowe.

  5. Wyrażenia i operatory
    Składnia wyrażeń jest podobna jak w C. Wyrażeniami pierwotnymi są stałe
    liczbowe, stałe łańcuchowe, zmienne, pola, tablice i wywołania funkcji.
    Identyfikator zmiennej, tablicy bądź funkcji może być ciągiem liter,
    cyfr i znaków podkreślenia, nie rozpoczynającym się od cyfry.  Zmienne
    nie są deklarowane; zaistnieją przy pierwszym do nich odwołaniu, a
    inicjowane są na null.

    Nowe wyrażenia tworzone są z użyciem poniższych, podanych w kolejności
    rosnącego priorytetu, operatorów:

       przypisanie        = += -= *= /= %= ^=
       warunkowe         ? :
       logiczne or        ||
       logiczne and       &&
       przynaleno do tablicy in
       dopasowanie        ~  !~
       relacyjne         < >  <= >= == !=
       konkatenacja       (bez specjalnego operatora)
       dodawanie/odejmowanie   + -
       mnoenie/dzielenie    * / %
       jednoargumentowe     + -
       logiczne not       !
       potgowanie        ^
       inkrementacja/dekr.    ++ -- (zarówno post jak i pre)
       pole           $

    Przypisanie, operatory warunkowe i potęgowanie wiążą od prawej do
    lewej; pozostałe  od lewej do prawej. Każde wyrażenie może być
    umieszczone w nawiasach.

  6. Tablice
    Awk obsługuje tablice jednowymiarowe. Elementy tablic wskazuje się jako
    tablica[wyra].  Wyra jest  przekształcane  wewnętrznie  na  typ
    łańcuchowy, więc, na przykład, A[1] i A["1"] są tym samym elementem, a
    faktycznym indeksem jest "1". Tablice indeksowane łańcuchami zwane są
    tablicami asocjacyjnymi (tablicami przyporządkowującymi). Pierwotnie
    tablica jest pusta; elementy zaistnieją przy pierwszym do  nich
    odwołaniu.  Wyrażenie wyra in tablica daje w wyniku 1 jeżeli istnieje
    tablica[wyra], w przeciwnym razie 0.

    Istnieje postać instrukcji for wykonująca pętlę po wszystkich indeksach
    tablicy.

        for ( zmn in tablica ) instrukcja

    ustawia zmn na każdy z indeksów tablicy i wykonuje instrukcj.
    Kolejność, w jakiej zmn przechodzi przez indeksy tablicy nie jest
    zdefiniowana.

    Instrukcja delete tablica[wyra], powoduje usunięcie tablica[wyra].
    mawk obsługuje rozszerzenie, delete tablica, które usuwa wszystkie
    elementy tablicy.

    Tablice wielowymiarowe tworzone są sztucznie przez konkatenację z
    zastosowaniem wbudowanej zmiennej SUBSEP. tablica[wyra1,wyra2] jest
    równoważnikiem tablica[wyra1 SUBSEP wyra2].  Sprawdzanie elementu
    tablicy wielowymiarowej używa indeksu w nawiasach, jak w

      if ( (i, j) in A ) print A[i, j]

  7. Zmienne wbudowane
    Poniższe zmienne są zmiennymi wbudowanymi. Są one inicjowane przed
    wykonaniem programu.

       ARGC   liczba argumentów wiersza poleceń.

       ARGV   tablica argumentów wiersza poleceń, 0..ARGC-1.

       CONVFMT  format do wewnętrznej konwersji liczb na łańcuchy,
            początkowo = "%.6g".

       ENVIRON  tablica zaindeksowana zmiennymi środowiska. Łańcuch
            środowiska,  zmn=warto  przechowywany  jest jako
            ENVIRON[zmn] = warto.

       FILENAME nazwa bieżącego pliku wejściowego.

       FNR    numer bieżącego rekordu w FILENAME.

       FS    dzieli rekordy na pola jako wyrażenie regularne.

       NF    liczba pól bieżącego rekordu.

       NR    numer bieżącego rekordu w  całkowitym  strumieniu
            wejściowym.

       OFMT   format do wydruku liczb; początkowo = "%.6g".

       OFS    wstawiane pomiędzy polami w wyjściu, początkowo = " ".

       ORS    kończy każdy z rekordów wyjściowych, początkowo =
            "\n".

       RLENGTH  długość ustawiona przez ostatnie wywołanie wbudowanej
            funkcji match().

       RS    separator rekordów wejściowych, początkowo = "\n".

       RSTART  indeks ustawiony przez ostatnie wywołanie match().

       SUBSEP  używany do budowy indeksów tablic wielowymiarowych,
            początkowo = "\034".

  8. Funkcje wbudowane
    Funkcje łańcuchowe

       gsub(r,s,t) gsub(r,s)
           Zastępowanie  globalne  (global  substitution), każde
           dopasowanie wyrażenia regularnego r  w  zmiennej  t
           zastępowane jest łańcuchem s.  Zwracana jest liczba
           wykonanych zastąpień. Jeżeli pominięto t, to używane
           jest $0.  Znak & w łańcuchu zastępującym s zastępowany
           jest dopasowanym podłańcuchem łańcucha t.  \& oraz \\
           dają,  odpowiednio,  dosłowne  &  i  \  w łańcuchu
           zastępującym.

       index(s,t)
           Jeżeli t jest podłańcuchem s, to zwracana jest pozycja,
           na której rozpoczyna się t, w przeciwnym razie zwracane
           jest 0. Pierwszy znak s jest na pozycji 1.

       length(s)
           Zwraca długość łańcucha s.

       match(s,r)
           Zwraca  indeks  pierwszego  najdłuższego  dopasowania
           wyrażenia regularnego r w łańcuchu s. Zwraca 0 jeśli nie
           występuje dopasowanie. Jako skutek uboczny, następuje
           ustawienie RSTART na zwracaną wartość. RLENGTH ustawiane
           jest na długość  dopasowania  lub  -1  jeśli  brak
           dopasowania. Jeżeli dopasowano łańcuch pusty, to RLENGTH
           ustawiane jest na 0, a zwracane jest 1 jeśli dopasowanie
           było na początku, zaś length(s)+1, gdy na końcu łańcucha.

       split(s,A,r) split(s,A)
           Łańcuch s rozbijany jest na pola  przez  wyrażenie
           regularne r a pola wpisywane są do tablicy A. Zwracana
           jest liczba pól. Szczegóły w sekcji 11 poniżej.  Jeżeli
           pominięto r, używane jest FS.

       sprintf(format,lista-wyra)
           Zwraca  łańcuch utworzony z listy-wyrae zgodnie z
           formatem. Zobacz opis printf() poniżej.

       sub(r,s,t) sub(r,s)
           Pojedyncze zastąpienie. Takie samo, jak  gsub(),  z
           wyjątkiem tego, że wykonywane jest co najwyżej jedno
           zastąpienie.

       substr(s,i,n) substr(s,i)
           Zwraca podłańcuch łańcucha s, poczynając od indeksu i, o
           długości n. Jeśli pominięto n, zwracana jest końcówka s,
           poczynając od pozycji i.

       tolower(s)
           Zwraca  kopię  s  ze  wszystkimi  dużymi  literami
           przekształconymi na małe.

       toupper(s)
           Zwraca  kopię  s  ze  wszystkimi  małymi  literami
           przekształconymi na duże.

    Funkcje arytmetyczne

       atan2(y,x)   arcus tangens z y/x pomiędzy -PI i PI.

       cos(x)     funkcja cosinus, x w radianach.

       exp(x)     funkcja wykładnicza.

       int(x)     zwraca x obcięte w stronę zera.

       log(x)     logarytm naturalny.

       rand()     zwraca liczbę losową między zero a jeden.

       sin(x)     funkcja sinus, x w radianach.

       sqrt(x)    zwraca pierwiastek kwadratowy z x.

       srand(wyra) srand()
           Inicjuje ziarenko generatora liczb losowych, używając
           zegara  jeśli  pominięto  wyra,  i  zwraca wartość
           poprzedniego ziarenka losowego. mawk inicjuje generator
           liczb losowych według zegara przy uruchomieniu, więc nie
           ma faktycznej potrzeby wywoływania srand(). Srand(wyra)
           przydaje się do powtarzania ciągów pseudolosowych.

  9. Wejście i wyjście
    Istnieją dwie instrukcje wyjścia: print i printf.

       print zapisuje na standardowe wyjście $0 ORS.

       print wyra1, wyra2, ..., wyran
           zapisuje na standardowe wyjście wyra1 OFS wyra2 OFS ...
           wyran ORS.  Wyrażenia numeryczne są konwertowane na
           łańcuchy zgodnie z OFMT.

       printf format, lista-wyra
           powiela funkcję biblioteczną printf z C, pisząc na
           standardowe  wyjście.  Rozpoznawany  jest  komplet
           specyfikacji formatów z ANSI C z konwersjami %c, %d, %e,
           %E, %f, %g, %G, %i, %o, %s, %u, %x, %X i %%, oraz
           kwalifikatorami konwersji h i l.

    Lista argumentów print lub printf może być opcjonalnie ujęta w nawiasy.
    Print formatuje liczby przy pomocy OFMT lub "%d" dla dokładnie
    całkowitych.  "%c" z argumentem numerycznym wypisuje odpowiedni znak
    8-bitowy, z argumentem łańcuchowym wypisuje pierwszy znak łańcucha.
    Wyjście print i printf można przekierować do pliku lub polecenia
    dołączając > plik, >> plik lub | polecenie na końcu instrukcji
    drukowania.  Przekierowanie otwiera plik lub polecenie tylko raz,
    kolejne przekierowania dołączane są do już otwartego strumienia.
    Zgodnie z konwencją, mawk łączy nazwę pliku "/dev/stderr" z stderr, co
    pozwala na przekierowanie wyników print i printf na standardowe wyjście
    diagnostyczne.  mawk wiąże również, odpowiednio, "-" i "/dev/stdout" z
    stdin i stdout, co umożliwia przysyłanie tych strumieni do funkcji.

    Funkcja wejścia getline ma następujące warianty:

       getline
           czyta do $0, aktualizuje pola, NF, NR i FNR.

       getline < plik
           czyta do $0 z pliku, aktualizuje pola i NF.

       getline zmn
           czyta następny rekord do zmiennej zmn, aktualizuje NR i
           FNR.

       getline zmn < plik
           czyta następny rekord pliku do zmiennej zmn.

       polecenie | getline
           przesyła potokiem rekord z polecenia do $0 i aktualizuje
           pola i NF.

       polecenie | getline zmn
           przesyła potokiem rekord z polecenia do zmiennej zmn.

    Getline zwraca 0 na końcu pliku, -1 przy błędzie, w pozostałych
    przypadkach 1.

    Polecenia na końcu potoków wykonywane są przez /bin/sh.

    Funkcja close(wyra) zamyka plik lub potok skojarzony z wyra. Close
    zwraca 0 jeżeli wyra jest otwartym plikiem, kod zakończenia jeśli
    wyra jest poleceniem potoku, a -1 w pozostałych przypadkach. Close
    stosowane jest do ponownego odczytu pliku lub polecenia, upewnienia
    się, że drugi koniec potoku wyjściowego jest zakończony lub do
    zachowania zasobów plikowych.

    Funkcja fflush(wyra) wymiata plik wyjściowy lub potok skojarzony z
    wyra.  Fflush  zwraca 0 jeśli wyra jest otwartym strumieniem
    wyjściowym, w przeciwnym razie -1.  Fflush bez argumentu opróżnia
    stdout.  Fflush z pustym argumentem ("") opróżnia wszystkie otwarte
    wyjścia.

    Funkcja system(wyra) wykorzystuje /bin/sh do wykonania wyra i zwraca
    kod zakończenia polecenia wyra.  Zmiany tablicy ENVIRON nie są
    przekazywane poleceniom wykonywanym przez system lub potoki.

  10. Funkcje definiowane przez użytkownika
    Funkcja definiowana przez użytkownika ma następującą składnię:

      function nazwa( argumenty ) { instrukcje }

    Ciało funkcji może zawierać instrukcję zwrócenia wartości (return)

      return opcjonalne-wyra

    Instrukcja return nie jest wymagana.  Wywołania funkcji mogą być
    zagnieżdżane lub rekurencyjne.  Wyrażenia przekazywane są funkcjom
    przez wartość a tablice przez wskazanie.  Dodatkowe argumenty służą
    jako zmienne lokalne i są inicjowane na null. Na przykład, csplit(s,A)
    wstawia każdy znak s do tablicy A i zwraca długość s.

      function csplit(s, A,  n, i)
      {
       n = length(s)
       for( i = 1 ; i <= n ; i++ ) A[i] = substr(s, i, 1)
       return n
      }

    Wstawienie dodatkowych odstępów pomiędzy przekazywanymi parametrami a
    zmiennymi lokalnymi wynika z konwencji. Do funkcji można odwoływać się
    przed ich zdefiniowaniem, ale nazwa funkcji i nawias '(' rozpoczynający
    listę argumentów muszą się stykać, by uniknąć pomyłki z konkatenacją.

  11. Podział łańcuchów, rekordów i plików
    Programy awk używają tego samego algorytmu do rozbicia łańcuchów na
    tablice przy pomocy split() i rekordów na pola według FS. mawk stosuje
    zasadniczo ten sam algorytm przy podziale plików na rekordy według RS.

    Split(wyra,A,sep) działa następująco:

       (1)  Jeżeli pominięto sep, to jest on zastępowany przez FS.
           Sep może być wyrażeniem lub wyrażeniem regularnym. Jeżeli
           jest  wyrażeniem  typu  nie-łańcuchowego,  to  jest
           przekształcane na łańcuch.

       (2)  Jeśli sep = " " (pojedyncza spacja), to <ODSTĘP> jest
           obcinana z początku i końca wyra, a sep staje się
           <ODSTĘPEM>.  mawk definiuje <ODSTĘP> jako wyrażenie
           regularne  /[ \t\n]+/.  W  przeciwnym  wypadku  sep
           traktowany jest jako wyrażenie regularne, z wyjątkiem
           tego, że metaznaki dla łańcucha o długości  1  są
           ignorowane, np. split(x, A, "*") i split(x, A, /\*/) są
           tym samym.

       (3)  Jeżeli wyra nie jest łańcuchem, jest przekształcane na
           łańcuch.  Jeżeli wyra jest wówczas łańcuchem pustym "",
           to split() zwraca 0 a A jest ustawiane jako puste.  W
           przeciwnym razie, wszystkie nienakładające się, niepuste
           i najdłuższe dopasowania sep w wyra, dzielą wyra na
           pola, które wpisywane są do A. Pola są umieszczane w
           A[1], A[2], ..., A[n] a split() zwraca n, liczbę pól,
           równą liczbie dopasowań plus jeden. Dane umieszczone w A
           wyglądające   na   numeryczne   otrzymują   typ
           liczbowo-łańcuchowy.

    Podział rekordów na pola działa tak samo, z wyjątkiem tego, iż części
    wpisywane są do $1, $2,..., $NF.  Jeżeli $0 jest puste, NF jest
    ustawiane na 0 a wszystkie $i na "".

    mawk dzieli pliki na rekordy przy pomocy tego samego algorytmu, ale z
    tą niewielką różnicą, iż RS jest faktycznie ciągiem kończącym a nie
    separatorem. (ORS też jest faktycznie ciągiem kończącym).

       Np., jeżeli FS = ":+" a $0 = "a::b:" , to NF = 3 a $1 = "a", $2
       = "b" i $3 = "", ale jeżeli zawartością pliku wejściowego jest
       "a::b:", zaś RS = ":+", to istnieją dwa rekordy "a" i "b".

    RS = " " nie ma specjalnego znaczenia.

    Jeżeli FS = "", to mawk rozbija rekord na pojedyncze znaki, i, podobnie
    split(s,A,"") umieszcza poszczególne znaki s w A.

  12. Rekordy wielowierszowe
    Ponieważ mawk interpretuje RS jako wyrażenie regularne,  obsługa
    rekordów  wielowierszowych jest łatwa.  Ustawienie RS = "\n\n+",
    powoduje, że rekordy rozdzielane są co najmniej jednym pustym wierszem.
    Jeżeli FS = " " (domyślnie), to pojedyncze znaki nowej linii, według
    zasad <ODSTĘPU> powyżej, stają się odstępami a pojedyncze znaki nowej
    linii są separatorami pól.

       Na przykład, jeśli w pliku jest "a b\nc\n\n", RS = "\n\n+" a FS
       = " ", to mamy jeden rekord "a b\nc" z trzema polami "a", "b" i
       "c". Zmiana FS = "\n", daje dwa pola "a b" i "c"; zmieniając FS
       = "", otrzymujemy jedno pole identyczne jak rekord.

    Traktowanie wierszy ze spacjami lub tabulacjami jako pustych można
    uzyskać ustawiając RS = "\n([ \t]*\n)+". W celu utrzymania zgodności z
    innymi implementacjami awk, ustawienie RS = "" daje te same wyniki, co
    usunięcie pustych wierszy z początku i końca pliku i określanie
    rekordów tak, jakby RS = "\n\n+".  Posix wymaga, by "\n" zawsze
    separowało rekordy gdy RS = "" niezależnie od wartości FS. mawk nie
    obsługuje tej konwencji, gdyż zdefiniowanie "\n" jako <ODSTĘPU> czyni
    ją zbędną.

    W  większości  przypadków zmieniając RS w celu obsługi rekordów
    wielowierszowych, stosuje się też zmienione na "\n\n" ORS, aby na
    wyjściu zachować odstępy między rekordami.

  13. Wykonywanie programu
    Ta sekcja opisuje kolejność wykonywania programu. Po pierwsze, ARGC
    ustawiane jest na całkowitą liczbę  argumentów  wiersza  poleceń
    przekazanych do fazy wykonania programu. ARGV[0] ustawiane jest na
    nazwę interpretera AWK a ARGV[1] ...  ARGV[ARGC-1]  przechowuje
    pozostałe  argumenty wiersza poleceń z wyjątkiem opcji i źródła
    programu. Na przykład, dla

      mawk -f prog v=1 A t=hello B

    ARGC = 5 oraz ARGV[0] = "mawk", ARGV[1] = "v=1", ARGV[2] = "A", ARGV[3]
    = "t=hello" i ARGV[4] = "B".

    Następnie wykonywany jest kolejno każdy z bloków BEGIN. Jeżeli program
    składa się wyłącznie z bloków BEGIN, to na tym wykonywanie się kończy,
    w przeciwnym razie otwierany jest strumień wejściowy i wykonywanie jest
    kontynuowane. Jeżeli ARGC równa się 1, strumień wejściowy ustawiany
    jest  na stdin, w przypadku przeciwnym w poszukiwaniu argumentu
    plikowego sprawdzane są argumenty wiersza  poleceń  ARGV[1]  ...
    ARGV[ARGC-1].

    Argumenty wiersza poleceń dzielą się na trzy grupy: argumenty plikowe,
    argumenty przypisań i łańcuchy puste "".  Przypisanie ma postać
    zmn=acuch.  Podczas sprawdzania ARGV[i] jako możliwego argumentu
    plikowego, jeśli jest ono puste to jest pomijane; jeśli jest argumentem
    typu przypisania, odbywa się przypisanie wartości zmiennej zmn a i
    zmienia się na następny argument; w pozostałych przypadkach ARGV[i]
    jest otwierane jako wejście.  Jeżeli otwarcie nie powiedzie się,
    wykonywanie programu jest kończone z kodem 2.  Jeżeli żaden  z
    argumentów wiersza poleceń nie jest argumentem plikowym, to wejście
    pochodzi z stdin. Getline w akcji BEGIN otwiera wejście.  "-" jako
    argument plikowy oznacza stdin.

    Po otwarciu strumienia wejściowego każdy z rekordów wejścia sprawdzany
    jest z każdym ze wzorcw, a jeśli pasuje, to wykonywana jest akcja
    skojarzona z danym wzorcem. Wzorzec w postaci wyrażenia pasuje jeśli
    jego wartością logiczną jest prawda (zobacz koniec sekcji 2).  Wzorzec
    BEGIN zestawiany jest przed rozpoczęciem odczytu wejścia, zaś wzorzec
    END po przeczytaniu całego wejścia.  Wzorzec zakresu, wyra1,wyra2,
    dopasowuje każdy rekord pomiędzy rekordem pasującym do wyra1 a
    rekordem pasującym do wyra2 łącznie z nimi.

    Po napotkaniu końca pliku w strumieniu wejściowym, sprawdzane są
    pozostałe argumenty wiersza poleceń w poszukiwaniu kolejnego argumentu
    plikowego. Jeśli taki istnieje, to jest otwierany, w przeciwnym
    wypadku przyjmuje się, że został dopasowany wzorzec END i wykonywane są
    wszystkie akcje END.

    W rozważanym przykładzie, przypisanie v=1 ma miejsce po wykonaniu akcji
    BEGIN, a dana umieszczona w v otrzymuje typ liczbowo-łańcuchowy.
    Następnie z pliku A jest czytane wejście. Po końcu pliku A, zmienna t
    jest ustawiana na łańcuch "hello", a B jest otwierany jako wejście. Po
    osiągnięciu końca pliku B są wykonywane akcje wzorca END.

    Przebieg programu na poziomie wzorzec {akcja} można zmienić przy pomocy
    instrukcji

      next
      exit wyra-opcjonalne.

    Instrukcja next powoduje, że odczyt następnego rekordu wejściowego i
    ponowne sprawdzanie wzorców, od pierwszej pary  wzorzec  {akcja}
    programu.  Polecenie exit powoduje natychmiastowe wykonanie akcji END
    lub zakończenie programu, jeśli nie ma takich akcji lub jeżeli exit
    wystąpiło  w  akcji  END.  wyra-opcjonalne ustawia wartość kodu
    zakończenia programu, chyba że zostanie ona  przesłonięta  przez
    późniejszy exit lub ujawniony potem błąd.

PRZYKŁADY

    1. emulacja cat.

      { print }

    2. emulacja wc.

      { chars += length($0) + 1 # dodaje jeden dla \n
       words += NF
      }

      END{ print NR, words, chars }

    3. zliczanie niepowtarzających się "faktycznych słów".

      BEGIN { FS = "[^A-Za-z]+" }

      { for(i = 1 ; i <= NF ; i++) word[$i] = "" }

      END { delete word[""]
         for ( i in word ) cnt++
         print cnt
      }

    4. sumowanie drugiego pola każdego rekordu w oparciu o pierwsze pole.

      $1 ~ /credit|gain/ { sum += $2 }
      $1 ~ /debit|loss/ { sum -= $2 }

      END { print sum }

    5. sortowanie pliku, porównywanie łańcuchowe

      { line[NR] = $0 "" } # wymusza typ porównywania: gdyby
                 # jakieś wiersze wyglądały
                 # na numeryczne

      END { isort(line, NR)
       for(i = 1 ; i <= NR ; i++) print line[i]
      }

      #sortowanie A[1..n] metodą wstawiania
      function isort( A, n,  i, j, hold)
      {
       for( i = 2 ; i <= n ; i++)
       {
        hold = A[j = i]
        while ( A[j-1] > hold )
        { j-- ; A[j+1] = A[j] }
        A[j] = hold
       }
       # w razie potrzeby będzie utworzony wartownik A[0] = ""
      }

KWESTIE ZGODNOŚCI

    Posix-owa 1003.2 (propozycja 11.3) definicja języka AWK jest AWK
    opisanym w książce AWK z kilkoma rozszerzeniami, jakie pojawiły się w
    nawk z SystemVR4. Rozszerzeniami tymi są:

       Nowe funkcje: toupper() i tolower().

       Nowe zmienne: ENVIRON[] i CONVFMT.

       Specyfikacje konwersji w printf() i sprintf() wzięte z ANSI C.

       Nowe opcje polecenia:  -v zmn=wartość, wielokrotne opcje -f i
       opcje charakterystyczne dla implementacji jako argumenty -W.

    Posix-owy AWK przetwarza pojedyncze wiersze plików. RS można zmienić z
    "\n" na inny pojedynczy znak, ale trudno jest znaleźć jakieś tego
    zastosowanie -- w książce AWK brak odpowiednich przykładów. Zgodnie z
    konwencją, RS = "", powoduje, że jeden lub więcej pustych wierszy
    rozdziela rekordy, umożliwiając obsługę rekordów wielowierszowych. Gdy
    RS = "", "\n" jest zawsze separatorem pól, niezależnie od wartości FS.

    mawk, z kolei, pozwala by RS było wyrażeniem regularnym.  Pojawiające
    się w rekordach "\n" jest traktowane jak odstęp, a FS zawsze określa
    pola.

    Pozbycie się paradygmatu operowania pojedynczym wierszem może uprościć
    niektóre  programy  i  często  poprawić  wydajność. Na przykład,
    zmienieniony przykład 3 (zobacz powyżej),

      BEGIN { RS = "[^A-Za-z]+" }

      { word[ $0 ] = "" }

      END { delete word[ "" ]
       for( i in word ) cnt++
       print cnt
      }

    zlicza ilość niepowtarzających się słów przez traktowanie każdego słowa
    jako rekordu.  Przy plikach średnich rozmiarów mawk wykonuje go
    dwukrotnie szybciej, dzięki uproszczonej pętli wewnętrznej.

    Poniższy program zastępuje każdy z komentarzy w pliku programu C
    pojedynczą spacją,

      BEGIN {
       RS = "/\*([^*]|\*+[^/*])*\*+/"
            # komentarz jest separatorem rekordów
       ORS = " "
       getline hold
       }

       { print hold ; hold = $0 }

       END { printf "%s" , hold }

    Buforowanie rekordu jest niezbędne, by uniknąć zakończenia ostatniego z
    rekordów spacją.

    W mawk poniższe wyrażenia są równoważne,

      x ~ /a\+b/  x ~ "a\+b"   x ~ "a\\+b"

    Powyższe łańcuchy będą analizowane dwukrotnie: raz jako łańcuch i raz
    jako  wyrażenie  regularne. Przy analizie łańcucha mawk ignoruje
    stosowanie cytowania odwrotnym ukośnikiem do znaków nie będących
    znakami specjalnymi, zatem \c interpretuje jako \c. Natomiast książka
    AWK przychyla się do tego, by \c było rozpoznawane jako c, co wymaga
    podwojonego cytowania metaznaków w łańcuchach. Posix wprost odmawia
    zdefiniowania pożądanego zachowania, przez co pośrednio wymusza na
    programach muszących działać z różnymi wersjami awk stosowanie bardziej
    przenośnego, lecz mniej czytelnego, cytowania z użyciem podwójnych
    odwrotnych ukośników.

    Posix-owy  AWK  nie  rozpoznaje "/dev/std{out,err}" ani sekwencji
    specjalnej \x hex w łańcuchach. W przeciwieństwie do ANSI C, mawk
    ogranicza liczbę cyfr, jakie mogą występować po \x do dwóch, gdyż
    obecna implementacja obsługuje tylko znaki 8-bitowe. Wbudowane fflush
    pojawiło się po raz pierwszy w ostatnim (1993) awk AT&T wydanym dla
    netlib, i nie jest częścią standardu Posix. Całościowe usuwanie tablicy
    przez delete tablica nie jest częścią standardu Posix.

    Posix jawnie zostawia niezdefiniowane zachowanie się FS = "" i wspomina
    o podziale rekordów na znaki jako możliwej interpretacji, ale obecnie
    takie zastosowanie nie jest przenośne między implementacjami.

    Na koniec, sposób w jaki mawk obsługuje przypadki wyjątkowe nie opisane
    w książce AWK ani w propozycji Posix. Niebezpiecznie jest zakładanie
    spójności pomiędzy implementacjami awk, a bezpiecznie przejść do
    następnej sekcji.

       substr(s, i, n) zwraca znaki łańcucha s o pozycjach z części
       wspólnej przedziału zamkniętego [1, length(s)] i półotwartego
       [i, i+n). Gdy część wspólna jest pusta, zwracany jest łańcuch
       pusty; zatem substr("ABC", 1, 0) = "" a substr("ABC", -4, 6) =
       "A".

       Każdy łańcuch, nawet pusty, pasuje początkiem do łańcucha
       pustego, więc s ~ // i s ~ "", są zawsze równe 1, tak jak
       match(s, //) i match(s, ""). Ostanie dwa ustawiają RLENGTH na
       0.

       index(s, t) jest zawsze tym samym, co match(s, t1), gdzie t1, to
       to samo, co t z cytowanymi metaznakami. Stąd spójność z match
       wymaga, by index(s, "") zawsze zwracało 1. Również warunek:
       index(s,t) != 0 wtedy i tylko wtedy, gdy t jest podłańcuchem
       łańcucha s, wymusza by index("","") = 1.

       Jeżeli getline napotka koniec pliku, getline zmn pozostawia
       zmienną zmn bez zmian. Podobnie, w momencie rozpoczęcia akcji
       END, wartości $0, pól i NF pozostają niezmienione od ostatniego
       rekordu.

ZOBACZ TAKŻE

    egrep(1)

    Aho, Kernighan and Weinberger, The AWK Programming Language, Addison-
    Wesley Publishing, 1988, (książka AWK), definiuje język, rozpoczynając
    się samouczkiem a dochodząc do wielu interesujących programów i
    wchodząc głęboko w kwestie projektowania i analizy programów istotne
    przy programowaniu w każdym języku.

    The GAWK Manual, The Free Software Foundation, 1991, stanowi podręcznik
    i opis języka nie usiłujący sięgnąć głębi książki AWK. Zakłada, że
    czytelnik może być początkującym programistą.  Sekcja  poświęcona
    tablicom w AWK jest doskonała. Omawia także wymagania stawiane AWK
    przez Posix.

BŁĘDY

    mawk nie obsługuje znaku ascii NUL \0 w plikach źródłowych czy plikach
    danych.  Można wypisać NUL przy pomocy printf z %c, a w wejściu są
    dopuszczalne wszystkie inne znaki 8-bitowe.

    mawk implementuje  printf()  i  sprintf()  przy  pomocy  funkcji
    bibliotecznych C, printf i sprintf, więc pełna zgodność z ANSI wymaga
    biblioteki ANSI C. W praktyce oznacza to, że kwalifikator konwersji h
    może nie być dostępny.  mawk przejmuje też wszystkie błędy czy
    ograniczenia tych funkcji.

    Twórcy implementacji języka AWK ukazali zgodny brak wyobraźni w
    nazywaniu swych programów.

AUTOR

    Mike Brennan (brennan@whidbey.com).