Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    nl - ponumeruj linie plików

SKŁADNIA

    nl [-h styl] [-b styl] [-f styl] [-p] [-d zz]
      [-v numer-pocz] [-i przyrost] [-l linie]
      [-s separator-linii] [-w numer] [-n format]
      [--header-numbering=styl] [--body-numbering=styl]
      [--footer-numbering=styl] [--first-page=numer]
      [--page-increment=numer] [--join-blank-lines=numer]
      [--no-renumber] [--number-separator=acuch]
      [--number-width=numer] [--number-format=format]
      [--section-delimiter=zz] [--help] [--version]
      [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo nl
    lub
       info nl.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie nl w wersji GNU.

    nl kopiuje na standardowe wyjście każdy podany plik, lub standardowe
    wejście jeśli nie podano żadnego lub podano plik zwany '-', dodając do
    wszystkich lub niektórych linii ich numery.

    nl traktuje swoje wejście jako złożone ze stron logicznych; domyślnie,
    numer linii jest zmieniany na 1 na górze każdej strony logicznej.  nl
    traktuje wszystkie pliki wejściowe jako pojedynczy dokument; nie
    zmienia on numerów linii ani stron logicznych między plikami.

    Strona logiczna składa się trzech sekcji: nagłówka, treści i stopki.
    Każda z tych sekcji może być pusta. Każdą można ponumerować w stylu
    innym od pozostałych.

    Początki sekcji stron logicznych są zaznaczone w pliku wejściowym przez
    linię zawierającą niczego poza jednym z łańcuchów ograniczających
    pokazanych poniżej:

    \:\:\: początek nagłówka
    \:\: początek treści
    \: początek stopki

    Owe dwa znaki, z których składają się te łańcuchy można zmienić opcją
    (patrz niżej), ale wzoru i długości każdego z nich zmienić nie można.

    Łańcuchy ograniczające sekcję są zastępowane w wyjściu pustą linią.
    Wszelki tekst występujący przed pierwszym łańcuchem ograniczającym
    sekcję w pliku wejściowym jest uważany za część sekcji treści, tak więc
    plik, który nie zawiera żadnych łańcuchów ograniczających sekcje jest
    uważany za składający się z pojedynczej sekcji treści.

OPCJE

    -h, --header-numbering=styl
       Styl nagłówka. Patrz --footer-numbering.

    -b, --body-numbering=styl
       Styl treści. Patrz --footer-numbering.

    -f, --footer-numbering=styl
       Wybiera styl numerowania linii w sekcji stopki każdej strony
       logicznej. Kiedy linia nie jest numerowana, bieżący jej numer
       nie jest zwiększany, ale znak oddzielający numery jest nadal
       przed nią wstawiany. Style to:

       a   numeruje wszystkie linie

       t   numeruje tylko linie niepuste (domyślnie w treści)

       n   nie numeruje żadnych linii (domyślnie w nagłówku i
           stopce)

       pregexp
           numeruje tylko linie zawierające coś pasującego do regexp

    -p, --no-renumber
       Nie zaczyna numerów linii od nowa na początku strony logicznej.

    -v, --first-page=numer
       Ustawia początkowy numer linii na każdej stronie logicznej na
       numer (domyślnie 1).

    -i, --page-increment=liczba
       Zwiększa numery linii o liczba (domyślnie 1).

    -l, --join-blank-lines=numer
       Uważa przy numerowaniu liczba (domyślnie 1) kolejnych linii
       pustych za jedną linię logiczną, i numeruje tylko ostatnią z
       nich. Tam gdzie występuje mniej niż liczba kolejnych linii
       pustych, nie numeruje ich.  Pusta linia to taka, która nie
       zawiera żadnych znaków, nawet spacji czy tabulacji.

    -s, --number-separator=acuch
       Oddziela w wyjściu numer linii od tekstu linii używając acucha
       (domyślnie znak tabulacji).

    -w, --number-width=liczba
       Używa liczba znaków dla numerów linii (domyślnie 6).

    -n, --number-format=format
       Wybiera format numerowania linii:

       ln   wyrównane do lewej, bez początkowych zer

       rn   wyrównane do prawej, bez początkowych zer (domyślnie)

       rz   wyrównane do prawej, początkowe zera

    -d, --section-delimiter=zz
       Ustawia dwa znaki ogranicznika, które oznaczają początki sekcji
       strony logicznej -- domyślnie ''.  Jeśli podano tylko jeden,
       drugim pozostaje ':'.  (Pamiętaj o ochronie '\' lub innych
       znaków przed interpretacją przez powłokę.  Użyj cytowania lub
       dodatkowych odwrotnych ukośników.  Aby wprowadzić '\', należy
       użyć '\\').

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    cat(1), tac(1), od(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.