Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    od - zrzuć pliki w formacie ósemkowym i innych

SKŁADNIA

    od [-abcdfhiloxv] [-s[bajty]] [-w[bajty]] [-A podstawa]
      [-j bajty] [-N bajty] [-t typ] [--skip-bytes=bajty]
      [--address-radix=podstawa] [--read-bytes=bajty]
      [--output-duplicates] [--strings[=bajty]]
      [--format=typ] [--width[=bajty]] [--traditional]
      [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo od
    lub
       info od.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie od w wersji GNU.

    od wypisuje na standardowe wyjście zawartość podanych plików, lub
    standardowego wejścia jeśli podano nazwę '-'.  Każda linia wynikowa
    składa się z offsetu w pliku wejściowym oraz grup danych z pliku.
    Domyślnie, od wypisuje offsety pliku ósemkowo, zaś każda grupa danych
    jest dwoma bajtami wejścia wypisanymi jako jedna liczba ósemkowa.

OPCJE

    -A, --address-radix=podstawa
       Wybiera system liczbowy, w którym wypisywane będą offsety w
       pliku. podstawa może być jedną z poniższych:

       d   dziesiętna

       o   ósemkowa

       x   szesnastkowa

       n   żadna (nie wypisuje offsetów)

    Wartość domyślna to podstawa ósemkowa.

    -j, --skip-bytes=bajty
       Pomija bajty bajtów wejścia zanim rozpocznie formatowanie i
       pisanie.  Jeśli  bajty  zaczyna  się  od '0x' lub '0X',
       interpretowane jest szesnastkowo; w przeciwnym razie, jeśli
       zaczyna się od '0', ósemkowo; w przeciwnym razie, dziesiętnie.
       Dopisanie po liczbie litery 'b' mnoży podaną liczbę przez 512,
       'k' przez 1024, a 'm' przez 1048576.

    -N, --read-bytes=bajty
       Wypisuje co najwyżej bajty bajtów każdego pliku wejściowego.
       Wszystkie przedrostki i przyrostki do bajty interpretowane są
       jak przy opcji -j.

    -t, --format=typ
       Wybiera format, w jakim będzie następować wypisywanie danych z
       pliku. typ to łańcuch jednego lub więcej z poniższych znaków
       wskazujących typ.  Jeśli w pojedynczym łańcuchu typu poda się
       więcej niż jeden znak lub użyje się tej opcji więcej niż raz, to
       od zapisze po jednej kopii każdej linii wyjścia używając każdego
       z podanych typów danych, w podanej  kolejności.  Dodanie
       kończącego "z" do dowolnego określnika typu powoduje dołączenie
       znakowej reprezentacji ASCII znaków drukowalnych do  linii
       wynikowej tworzonej przez ten typ.

       a   znaki nazwane

       c   znaki  ascii  lub  sekwencje specjalne (z odwrotnym
           ukośnikiem)

       d   liczba dziesiętna ze znakiem

       f   liczba zmiennoprzecinkowa

       o   ósemkowo

       u   liczba dziesiętna bez znaku

       x   szesnastkowo
    Typ 'a' daje w wyniku np. 'sp' dla spacji, 'nl' dla znaku nowej linii,
    a 'nul' dla bajtu zerowego (null). Typ 'c' daje odpowiednio ' ', '0 i
    ' '.

    Za wyjątkiem typów 'a' i 'c', można określić ilość bajtów, które będą
    użyte  przy interpretacji każdej liczby w podanym typie danych,
    dopisując po znaku określnika typu dziesiętną liczbę  całkowitą.
    Zamiast tego, można też podać rozmiar jednego z wbudowanych typów
    danych kompilatora C dopisując po znaku określnika typu jeden z
    następujących znaków: dla liczb całkowitych (d, o, u, x):

       C   char

       S   short

       I   int

       L   long

    Dla liczb zmiennoprzecinkowych (f):

       F   float

       D   double

       L   long double

    -v, --output-duplicates
       Wypisuje kolejne linie, które są identyczne. Domyślnie, gdy
       dwie lub więcej kolejnych linii jest takich samych, od wypisuje
       tylko pierwszą linię i stawia gwiazdkę w linii następnej
       zaznaczając, że identyczne linie zostały opuszczone.

    -s, --strings[=bajty]
       Zamiast normalnego wyniku, wypisuje tylko stałe łańcuchowe z
       wejścia.  Powinny być one ciągiem co najmniej bajty znaków
       graficznych (lub formatujących) ASCII, zakończonych znakiem NUL.
       Jeśli bajty pominięto, wartością domyślną jest 3.

    -w, --width[=bajty]
       Liczba bajtów wejścia do sformatowania w jednej linii wynikowej.
       Musi być to wielokrotność najmniejszej wspólnej wielokrotności
       rozmiarów skojarzonych z podanymi typami wyjścia. Jeśli bajty
       pominięto, wartością domyślną jest 32. Jeśli nie w ogóle podano
       tej opcji, wartością domyślną jest 16.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

    Następne kilka opcji  odwzorowuje  stare,  przed-POSIX-owe  opcje
    określające format na odpowiednie POSIX-owe specyfikacje formatu. GNU
    od akceptuje każdą kombinację opcji w starym i nowym stylu.  Opcje
    określające format sumują się.

    -a   Wypisuje jako znaki nazwane. Równoważne -t a.

    -b   Wypisuje jako bajty ósemkowe. Równoważne -t oC.

    -c   Wypisuje jako znaki ASCII albo sekwencje specjalne z odwrotnym
       ukośnikiem. Równoważne -t c.

    -d   Wypisuje jako liczby całkowite typu short bez znaku. Równoważne
       -t u2.

    -f   Wypisuje jako liczby dziesiętne. Równoważne -t fF.

    -h   Wypisuje jako liczby szesnastkowe typu short. Równoważne -t x2.

    -i   Wypisuje jako liczby całkowite typu short. Równoważne -t d2.

    -l   Wypisuje jako liczby całkowite typu long. Równoważne -t d4.

    -o   Wypisuje jako liczby ósemkowe typu short. Równoważne -t o2.

    -x   Wypisuje jako liczby szesnastkowe typu short. Równoważne -t x2.

    --traditional
       Rozpoznaje  przed-POSIXowe  argumenty  nie  będące opcjami,
       akceptowane przez niektóre starsze wersje od. Poniższa składnia

       od --traditional [plik] [[+]offset[.][b]
         [[+]etykieta[.][b]]]

       może być używana do określenia co najwyżej jednego pliku i
       opcjonalnych argumentów określających offset i adres pseudo-
       startowy etykieta.  Domyślnie offset interpretowany jest jako
       liczba ósemkowa  określająca  ile  bajtów  wejścia  należy
       przeskoczyć przed formatowaniem i wypisywaniem.  Opcjonalna
       końcowa kropka dziesiętna wymusza interpretację offset jako
       liczby dziesiętnej.  Jeśli nie podano kropki, a offset zaczyna
       się od '0x' lub '0X', interpretowany jest on jako liczba
       szesnastkowa.  Jeśli znajduje się tam dodatkowe 'b', liczba
       przeskoczonych bajtów będzie równa offset pomnożony przez 512.
       Argument etykieta interpretowany jest tak jak offset, ale
       określa on początkowy pseudo-adres. Pseudo-adresy wypisywane są
       w nawiasach po każdym normalnym adresie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    cat(1), tac(1), nl(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.