Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    perlfunc - Wbudowane funkcje perla

OPIS

    Funkcje z tej sekcji mogą służyć pomocą w wyrażeniach. Podpadają one
    pod dwie główne kategorie: operatory list, oraz nazwane operatory
    jednoargumentowe. [Przyp. tłum.: w perlu nie ma prawdziwych funkcji, są
    operatory] Różnią się one w związku priorytetowym przecinkiem. (zobacz
    tablicę priorytetów na stronie perlop(1).). Operatory list pobierają
    więcej niż jeden argument, podczas gdy operatory jednoargumentowe, z
    definicji, nigdy nie biorą więcej niż jeden argument. Tak więc
    przecinek kończy argument operatora jednoargumentowego, lecz jedynie
    rozdziela argumenty operatora listy. Ogólnie, operator jednoargumentowy
    daje swojemu argumentowi kontekst skalarny, podczas gdy operator
    listowy może dawać zarówno kontekst skalarny, jak i listowy. Jeśli daje
    obydwa, to argumenty skalarne będą najpierw, a za nimi nastąpią
    argumenty listowe. (Zauważ, że może istnieć tylko jeden argument
    listowy.) Np. funkcja splice() ma trzy argumenty skalarne, za którymi
    następuje lista.

    W opisach składni, które są niżej, operatory list, które oczekują listy
    (i dają kontekst listowy elementom tej listy) są pokazywane z
    argumentem LISTA. Lista taka może składać się z dowolnej kombinacji
    argumentów skalarnych lub wartości listowych; wartości listowe będą
    włączone w listę tak, jakby każdy pojedynczy element był interpolowany
    w tym punkcie listy, tworząc dłuższą, jednowymiarową wartość listową.
    Elementy typu LISTA powinny być oddzielone przecinkami.

    Każda funkcja z poniższej listy, może być użyta bez, albo z nawiasami
    wokół swoich argumentów. (Opisy składni pomijają nawiasy.) Jeśli
    używasz nawiasów, to prosta (lecz czasem zaskakująca) reguła jest taka:
    WYGLDA jak funkcja, więc JEST funkcją i priorytet nie ma znaczenia. W
    przeciwnym wypadku jest to operator listowy lub operator
    jednoargumentowy i priorytet się liczy. I biała spacja między funkcją i
    lewym nawiasem nie liczy się--więc musisz być czasem ostrożny:

      print 1+2+4;    # Drukuje 7.
      print(1+2) + 4;   # Drukuje 3.
      print (1+2)+4;   # Też drukuje 3!
      print +(1+2)+4;   # Drukuje 7.
      print ((1+2)+4);  # Drukuje 7.

    Jeśli uruchamiasz perla z przełącznikiem -w, to będziesz o tym
    ostrzegany. Na przykład trzecia z powyższych linii daje w efekcie:

      print (...) interpreted as function at - line 1.
      Useless use of integer addition in void context at - line 1.

    Dla instrukcji, które mogą być używane zarówno w kontekstach
    skalarnych, jak i listowych, błąd nie wymagający przerwania jest
    ogólnie wskazywany w kontekście skalarnym przez zwrot niezdefiniowanej
    wartości, a w kontekście listowym przez zwrot listy null.

    Zapamiętaj następującą regułę:

    NIE ISTNIEJE OGLNA REGUA KONWERSJI LISTY W SKALAR!

    Każdy operator i funkcja decyduje, jaki rodzaj wartości jest
    najbardziej odpowiedni do zwrócenia w kontekście skalarnym. Niektóre
    operatory zwracają długość listy, która byłaby zwrócona w kontekście
    listowym. Niektóre zwracają pierwszą wartość listy. Niektóre zwracają
    ostatnią wartość listy. Inne zwracają liczbę pomyślnych operacji.
    Ogólnie, robią one to, czego chcesz, chyba że oczekujesz spójności.

    Funkcje perla według kategorii

    Oto funkcje perla (włączając rzeczy, które wyglądają jak funkcje, np.
    niektóre słowa kluczowe i nazwane operatory), poukładane według
    kategorii. Niektóre funkcje pojawiają się w więcej niż jednym miejscu.

    Funkcje dla skalarów lub łańcuchów
      chomp, chop, chr, crypt, hex, index, lc, lcfirst, length, oct,
      ord, pack, q/ŁAŃCUCH/, qq/ŁAŃCUCH/, reverse, rindex, sprintf,
      substr, tr///, uc, ucfirst, y///

    Wyrażenia regularne i porównywanie wzorców
      m//, pos, quotemeta, s///, split, study

    Funkcje numeryczne
      abs, atan2, cos, exp, hex, int, log, oct, rand, sin, sqrt, srand

    Funkcje dla prawdziwych tablic (@ARRAYs)
      pop, push, shift, splice, unshift

    Funkcje dla danych listowych
      grep, join, map, qw/ŁAŃCUCH/, reverse, sort, unpack

    Funkcje dla %HASHów (tablic asocjacyjnych)
      delete, each, exists, keys, values

    Funkcje wejścia i wyjścia
      binmode, close, closedir, dbmclose, dbmopen, die, eof, fileno,
      flock, format, getc, print, printf, read, readdir, rewinddir,
      seek, seekdir, select, syscall, sysread, sysseek, syswrite, tell,
      telldir, truncate, warn, write

    Funkcje dla danych o określonej długości lub rekordów
      pack, read, syscall, sysread, syswrite, unpack, vec

    Funkcje dla deskryptorów plików, plików lub katalogów
      -X, chdir, chmod, chown, chroot, fcntl, glob, ioctl, link, lstat,
      mkdir, open, opendir, readlink, rename, rmdir, stat, symlink,
      umask, unlink, utime

    Słowa kluczowe związane z kontrolą działania programu
      caller, continue, die, do, dump, eval, exit, goto, last, next,
      redo, return, sub, wantarray

    Słowa kluczowe związane z zakresami
      caller, import, local, my, package, use

    Różne funkcje
      defined, dump, eval, formline, local, my, reset, scalar, undef,
      wantarray

    Funkcje dla procesów i grup procesów
      alarm, exec, fork, getpgrp, getppid, getpriority, kill, pipe,
      qx/ŁAŃCUCH/, setpgrp, setpriority, sleep, system, times, wait,
      waitpid

    Słowa kluczowe związane z modułami perla
      do, import, no, package, require, use

    Słowa kluczowe związane z klasami i obiektowością
      bless, dbmclose, dbmopen, package, ref, tie, tied, untie, use

    Niskopoziomowe funkcje gniazd
      accept, bind, connect, getpeername, getsockname, getsockopt,
      listen, recv, send, setsockopt, shutdown, socket, socketpair

    Funkcje komunikacji międzyprocesowej Systemu V
      msgctl, msgget, msgrcv, msgsnd, semctl, semget, semop, shmctl,
      shmget, shmread, shmwrite

    Pobieranie informacji użytkownika i grupy
      endgrent, endhostent, endnetent, endpwent, getgrent, getgrgid,
      getgrnam, getlogin, getpwent, getpwnam, getpwuid, setgrent,
      setpwent

    Pobieranie informacji sieciowej
      endprotoent, endservent, gethostbyaddr, gethostbyname, gethostent,
      getnetbyaddr, getnetbyname, getnetent, getprotobyname,
      getprotobynumber, getprotoent, getservbyname, getservbyport,
      getservent, sethostent, setnetent, setprotoent, setservent

    Funkcje związane z czasem
      gmtime, localtime, time, times

    Funkcje nowe w perl5
      abs, bless, chomp, chr, exists, formline, glob, import, lc,
      lcfirst, map, my, no, prototype, qx, qw, readline, readpipe, ref,
      sub*, sysopen, tie, tied, uc, ucfirst, untie, use

      * - sub było słowem kluczowym w perl4, lecz w perl5 jest to
      operator, który może być używany w wyrażeniach.

    Funkcje przedawnione w perl5
      dbmclose, dbmopen

    Alfabetyczny listing funkcji perla

    -X UCHWYTPLIKU

    -X WYRAŻ

    -X   Test pliku, gdzie X jest jedną z niżej wymienionych liter. Ten
        jednoargumentowy operator pobiera argument, nazwę pliku lub
        jego uchwyt. Następnie testuje plik i sprawdza, czy coś jest w
        nim prawdziwe. Jeśli argument zostanie pominięty, testuje $_,
        nie licząc -t, które testuje STDIN. Zasadniczo zwraca 1 dla
        wyniku pozytywnego i '' dla negatywnego, a wartość
        niezdefiniowaną, jeśli plik nie istnieje. Mimo śmiesznych nazw,
        priorytety są takie same jak każdym innym nazwanym operatorze
        jednoargumentowym i argument może być otoczony nawiasami.
        Operator może być jednym z:

          -r Plik jest odczytywalny przez efektywny uid/gid.
          -w Plik jest zapisywalny przez efektywny uid/gid.
          -x Plik jest wykonywalny przez efektywny uid/gid.
          -o Właścicielem pliku jest efektywny uid.

          -R Plik jest odczytywalny przez rzeczywisty uid/gid.
          -W Plik jest zapisywalny przez rzeczywisty uid/gid.
          -X Plik jest wykonywalny przez rzeczywisty uid/gid.
          -O Właścicielem pliku jest rzeczywisty uid.

          -e Plik istnieje.
          -z Plik ma rozmiar zerowy.
          -s Plik ma rozmiar niezerowy (zwraca rozmiar).

          -f Plik jest prostym plikiem.
          -d Plik jest katalogiem.
          -l Plik jest dowiązaniem symbolicznym.
          -p Plik jest nazwanym potokiem (FIFO).
          -S Plik jest gniazdem.
          -b Plik jest blokowym plikiem specjalnym.
          -c Plik jest znakowym plikiem specjalnym.
          -t Uchwyt pliku jest otwarty do tty.

          -u Plik ma ustawiony bit `setuid'.
          -g Plik ma ustawiony bit `setgid'.
          -k Plik ma ustawiony bit `sticky'.

          -T Plik jest plikiem tekstowym.
          -B Plik jest plikiem binarnym (przeciwieństwo -T).

          -M Wiek pliku w dniach, gdy uruchomił się skrypt
          -A To samo dla czasu dostępu.
          -C To samo dla zmiany informacji inode.

        Interpretacja operatorów praw pliku -r, -R, -w, -W, -x i -X
        bazuje jedynie na prawach pliku i uid/gid użytkownika. Mogą
        istnieć inne powody, dla których w rzeczywistości nie możesz go
        odczytać, zapisać lub uruchomić. Zauważ też, że dla
        superużytkownika, operatory -r, -R, -w, i -W zawsze zwracają 1,
        a -x i -X zwracają 1, jeśli ustawiony jest tak dowolny bit
        wykonania. Skrypty uruchamiane przez superużytkownika powinny
        więc wywoływać do celów testowania praw pliku funkcję stat()
        lub tymczasowo zmienić uid na coś innego.

        Przykład:

          while (<>) {
            chop;
            next unless -f $_;   # ignoruj specjalne
            ...
          }

        Zauważ, że -s/a/b/ nie dokonuje zanegowanego podstawienia.
        Powiedzenie -exp($foo) działa wciąż zgodnie z oczekiwaniami,
        jednak jedynie pojedyncze litery za znakiem minusa są
        interpretowane jako testy plikowe.

        Przełączniki -T i -B działają tak, że testują pierwszy blok
        pliku w poszukiwaniu dziwnych znaków, takich jak dziwne kody
        sterujące, lub znaki z wysokiego zestawu znaków. Jeśli jest ich
        zbyt wiele (>30%), to jest to plik -B, w przeciwnym wypadku to
        plik -T. Dodatkowo, każdy plik, zawierający w pierwszym bloku
        null jest uważany za plik binarny. Jeśli -T lub -B jest używane
        na uchwycie pliku, to testowany jest bieżący bufor
        standardowego wejścia zamiast pierwszego bloku. Zarówno -T jak
        i -B zwracają odpowiedź pozytywną dla pliku null lub pliku,
        który jest na EOF podczas testowania jego uchwytu. Z uwagi na
        to, że dla testu -T trzeba odczytać plik, w większości
        przypadków używa się najpierw -f, jak w next unless -f $file &&
        -T $file.

        Jeśli któryś z operatorów testu plików (lub stat() czy lstat())
        otrzymałby specjalny uchwyt pliku, składający się z samego
        podkreślenia, to użyta zostałaby struktura `stat' z
        poprzedniego testu pliku, oszczędzając wywołania systemowego.
        (Nie działa to dla -t, a ponadto powinieneś pamiętać, że
        lstat() i -l zostawiają w strukturze wartości dla dowiązań
        symbolicznych, a nie rzeczywistych plików.) Przykład:

          print "Can do.\n" if -r $a || -w _ || -x _;

          stat($filename);
          print "Readable\n" if -r _;
          print "Writable\n" if -w _;
          print "Executable\n" if -x _;
          print "Setuid\n" if -u _;
          print "Setgid\n" if -g _;
          print "Sticky\n" if -k _;
          print "Text\n" if -T _;
          print "Binary\n" if -B _;

    abs WARTOŚĆ

    abs   Zwraca moduł argumentu. Jeśli parametr WARTOŚĆ zostanie
        pominięty, to używane jest $_.

    accept NOWEGNIAZDO,GNIAZDO
        Przyjmuje nadchodzące połączenie na gnieździe, podobnie jak
        wywołanie systemowe accept(2). Po sukcesie zwraca spakowany
        adres, a w razie porażki FALSE. Przykład użycia można znaleźć w
        sekcji Sockets: Client/Server Communication strony podręcznika
        perlipc(1).

    alarm SEKUNDY

    alarm  Powoduje, że sygnał ALARM jest dostarczany do tego procesu po
        określonej liczbie sekund. Jeśli nie podano parametru sekund,
        używana jest wartość zachowana w $_. (Niestety na niektórych
        maszynach czas może być do sekundy krótszy niż ten, który
        podasz, zależnie od sposobu zliczania sekund.) Naraz odliczać
        może tylko jeden zegar. Każde wywołanie wyłącza poprzedni
        zegar, a argument 0 wyłącza poprzedni zegar bez uruchamiania
        nowego. Zwrócona wartość jest ilością czasu, pozostającego
        poprzedniemu zegarowi.

        Dla opóźnień lub większej dokładności niż jedna sekunda, możesz
        użyć perlowego interfejsu syscall(), i dostać się do
        setitimer(2), o ile twój system to obsługuje. W przeciwnym
        wypadku obejrzyj opis select(), gdzieś w tym dokumencie.
        Ogólnie częstym błędem jest łączenie wywołań alarm() i sleep().

        Jeśli chcesz używać alarm() do timeout'owania wywołania
        systemowego, musisz użyć pary eval/die. Nie można oczekiwać, że
        alarm spowoduje, że wywołanie systemowe się zakończy, z $!
        ustawionym na EINTR, gdyż na niektórych systemach perl ustawia
        obsługę sygnałów tak, że wywołania systemowe są restartowane.
        Używanie eval/die działa zawsze.

          eval {
            local $SIG{ALRM} = sub { die "alarm\n" };    # NB \n wymagane
            alarm $timeout;
            $nread = sysread SOCKET, $buffer, $size;
            alarm 0;
          };
          die if $@ && $@ ne "alarm\n";    # propaguj błędy
          if ($@) {
            # timeout
          }
          else {
            # bez timeouta
          }

    atan2 Y,X
        Zwraca arcus tangens z Y/X, w zakresie -pi do pi.

        Dla operacji tangens, możesz użyć funkcji POSIX::tan(), lub
        użyć znanej relacji:

          sub tan { sin($_[0]) / cos($_[0]) }

    bind GNIAZDO,NAZWA
        Przywiązuje adres sieciowy do gniazda, podobnie jak wywołanie
        systemowe bind(2). Po sukcesie zwraca TRUE, a w przeciwnym
        wypadku FALSE. NAZWA powinna być spakowanym adresem, typu
        odpowiedniego dla gniazda. Zobacz przykłady w sekcji Sockets:
        Client/Server Communication na stronie podręcznika perlipc(1).

    binmode UCHWYTYPLIKU
        Powoduje, że plik przełącza się w tryb binarny zapisu/odczytu.
        Ma to miejsce w systemach operacyjnych, które dokonują takiego
        rozróżnienia. Pliki, które nie są w trybie binarnym, ukrywają
        wejściowe sekwencje CR LF pod LF, a sekwencje wyjściowe LF są
        tłumaczone na CR LF. Tryb binarny nie wpływa na nic pod Unixem;
        jednak pod MS-DOS i innymi archaicznymi systemami, może to być
        niezbędna właściwość--w przeciwnym wypadku twoja biblioteka C
        może zniekształcić plik. Kluczem do rozróżniania systemów,
        które potrzebują trybu binarnego od tych, które go nie
        potrzebują, jest ich format pliku tekstowego. Systemy podobne
        do Unix i Plan9, oddzielają linie pojedynczym znakiem i kodują
        go w C jako '\n'. Nie potrzebują one trybu binarnego. Wszystkie
        inne potrzebują. Jeśli UCHWYTPLIKU jest wyrażeniem, to wartość
        brana jest jako nazwa uchwytu pliku.

    bless REF,NAZWAKLASY

    bless REF
        Funkcja ta mówi rzeczy, wskazywanej przez referencję REF, że
        jest teraz obiektem w pakiecie NAZWAKLASY--lub w bieżącym
        pakiecie, jeśli nie podano parametru nazwy klasy. Funkcja
        zwraca dla pewności referencję, gdyż jest ona często ostatnią
        rzeczą w konstruktorze. Jeśli błogosławiona funkcja ma być
        dziedziczona w klasach potomnych, to zawsze używaj wersji
        dwuargumentowej tej funkcji. Dla dalszych informacji o
        błogosławieniu obiektów zobacz stronę perlobj(1).

    caller WYRAŻ

    caller Zwraca kontekst bieżącego wywołania podprocedury. W kontekście
        skalarnym, jeśli było wywołanie, tj. jeśli jesteśmy w
        podprocedurze lub eval() lub require(), zwraca nazwę pakietu
        wywołującego, a w przeciwnym razie wartość niezdefiniowaną. W
        kontekście listowym, zwraca

          ($pakiet, $nazwapliku, $linia) = caller;

        Z parametrem WYRAŻ zwraca trochę dodatkowych danych, z których
        korzysta debugger do drukowania śladu stosu. Wartość WYRAŻ
        wskazuje, o ile ramek wywołań należy się cofnąć od bieżącej.

          ($pakiet, $nazwapliku, $linia, $podprocedura,
          $maargumenty, $chcetablię, $teksteval, $jest_require) = caller($i);

        $podprocedura tutaj może być "(eval)", jeśli ramka nie jest
        wywołaniem podproceduralnym. W tej sytuacji ustawiane są
        dodatkowe elementy, $teksteval i $jest_require: $jest_require
        jest prawdziwe, jeśli ramka została utworzona w instrukcji
        require lub use, $teksteval zawiera tekst instrukcji eval
        WYRAŻ. Praktycznie, dla instrukcji eval BLOCK, $nazwapliku to
        "(eval)", a $teksteval jest niezdefiniowany. (Zauważ też, że
        każda instrukcja use tworzy ramkę require. (wewnątrz ramki eval
        WYRAŻ)

        Co więcej, po wywołaniu z pakietu DB, caller zwraca jeszcze
        dokładniejsze dane: ustawia zmienną listową @DB::args na
        argumenty, z którymi wywołano podprocedurę.

    chdir WYRAŻ
        Zmienia katalog roboczy na WYRAŻ. Jeśli WYRA jest pominięte, to
        zmienia katalog na katalog domowy. Po sukcesie zwraca TRUE, a w
        przeciwnym wypadku FALSE. Zobacz przykład przy opisie die().

    chmod LISTA
        Zmienia prawa listy plików. Pierwszy element listy musi być
        numerycznym zapisem praw, który powinien być liczbą ósemkową, a
        który z pewnością nie powinien być łańcuchem cyfr ósemkowych:
        0644 jest ok, ale '0644' nie jest. Zwraca liczbę plików,
        których prawa zmieniono. Jeśli wszystkim co masz jest łańcuch,
        zobacz też wpis oct, znajdujący się gdzie indziej w tym
        dokumencie.

          $cnt = chmod 0755, 'foo', 'bar';
          chmod 0755, @executables;
          $mode = '0644'; chmod $mode, 'foo';   # ustawia prawa na --w----r-T!
          $mode = '0644'; chmod oct($mode), 'foo'; # to jest lepsze
          $mode = 0644;  chmod $mode, 'foo';   # to jest najlepsze

    chomp ZMIENNA

    chomp LISTA

    chomp  Jest to troszkę bezpieczniejsza wersja wpisu chop, opisanego
        gdzie indziej w tym dokumencie. Usuwa wszelkie zakończenia
        linii, które odpowiadają bieżącej wartości $/ (znanego też jako
        $INPUT_RECORD_SEPARATOR w module English). Zwraca całkowitą
        liczbę znaków, usuniętych ze wszystkich argumentów. Często jest
        używany do usuwania nowych linii z końca rekordu wejściowego
        jeśli obawiasz się, że rekordowi może jej brakować. W trybie
        `paragraph' ($/ = ""), usuwa wszystkie kończące znaki nowych
        linii z łańcuchów. Jeśli pominięta zostanie ZMIENNA, to
        ucinane jest $_. Przykład:

          while (<>) {
            chomp; # zapobiegaj \n na ostatnim polu
            @array = split(/:/);
            ...
          }

        Możesz w zasadzie uciąć wszystko co jest lwartością, włączając
        przypisanie:

          chomp($cwd = `pwd`);
          chomp($answer = <STDIN>);

        Jeśli ucinasz listę, obcinany jest każdy element, a zwracana
        jest lista usuniętych znaków.

    chop ZMIENNA

    chop LISTA

    chop  Odrywa ostatni znak łańcucha i zwraca jego wartość. Jest przede
        wszystkim używany do usuwania nowej linii z końca rekordu
        wejściowego, lecz jest dużo bardziej efektywny niż s/\n//,
        ponieważ ani nie skanuje, ani nie kopiuje łańcucha. Jeśli
        pominięto ZMIENNĄ, odrywa $_. Przykład:

          while (<>) {
            chop;  # zapobież \n na ostatnim polu
            @array = split(/:/);
            ...
          }

        Możesz w zasadzie oderwać cokolwiek, co jest lwartością,
        włączając przypisanie:

          chop($cwd = `pwd`);
          chop($answer = <STDIN>);

        Jeśli obrywasz listę, obrywany jest każdy element. Zwracana
        jest tylko wartość ostatniego oderwania.

        Zauważ, że chop zwraca ostatni znak. Aby zwrócić wszystkie poza
        ostatnim, użyj substr($lancuch, 0, -1).

    chown LISTA
        Zmienia właściciela (i grupę) listy plików. Pierwsze dwa
        argumenty listy muszą być NUMERYCZNYMI uid i gid, podanym w tej
        kolejności. Zwraca liczbę plików, na których powiodła się
        zamiana.

          $cnt = chown $uid, $gid, 'foo', 'bar';
          chown $uid, $gid, @filenames;

        Oto przykład, który podgląda nienumeryczne uid'y w pliku z
        hasłami:

          print "User: ";
          chop($user = <STDIN>);
          print "Files: "
          chop($pattern = <STDIN>);

          ($login,$pass,$uid,$gid) = getpwnam($user)
            or die "$user not in passwd file";

          @ary = <${pattern}>;    # rozwiń nazwy plików
          chown $uid, $gid, @ary;

        Na większości systemów nie możesz zmieniać właścicielstwa,
        chyba że jesteś superużytkownikiem, choć powinieneś być w
        stanie zmieniać grupę na dowolną z twoich drugorzędnych grup.
        Na niezabezpieczonych systemach ograniczenia te mogą być
        mniejsze, lecz nie jest to przenośne założenie.

    chr LICZBA

    chr   Zwraca znak, reprezentowany przez LICZBĘ w zbiorze znaków. Na
        przykład, chr(65) to "A" w ASCII. Dla odwrócenia tego
        działania, użyj ord, które jest opisane gdzie indziej w tym
        dokumencie.

        Jeśli pominięto LICZBĘ, to używane jest $_.

    chroot NAZWAPLIKU

    chroot Funkcja ta działa tak samo jak wywołanie systemowe chroot(2):
        powoduje, że podany katalog staje się nowym katalogiem głównym
        dla wszelkich nowych ścieżek, które będą się zaczynały od "/".
        Tyczy się to twojego procesu i jego dzieci. Ze względów
        bezpieczeństwa, wywołanie to jest zastrzeżone dla
        superużytkownika. Jeśli pominięto NAZWĘPLIKU, to używany jest
        $_.

    close UCHWYTPLIKU
        Zamyka plik lub potok związany z uchwytem, zwracając TRUE
        jedynie w wypadku, gdy stdio da radę opróżnić wszystkie bufory
        i zamknąć systemowy deskryptor pliku. Jeśli uchwyt pliku
        pochodził od otwartego potoku, funkcja zwróci FALSE jeśli
        któreś z potrzebnych wywołań systemowych zawiedzie lub jeśli
        program zakończy pracę z niezerowym statusem. (Jeśli problemem
        jest fakt, że program skończył się z niezerowym kodem, to $!
        będzie ustawione na 0.) Nie musisz zamykać UCHWYTUPLIKU, jeśli
        chcesz go zaraz potem wykorzystać do innego otwarcia open(),
        ponieważ funkcja open() zamknie go za ciebie. Jednak jawne
        zamknięcie pliku wejściowego resetuje licznik linii ($.),
        podczas gdy niejawne zamknięcie w open() tego nie robi. Poza
        tym, zamykanie potoku powoduje oczekiwanie na zakończenie
        procesu z potoku, na wypadek gdybyś chciał później obejrzeć
        wyjście potoku. Jawne zamykanie potoku wstawia wartość statusu
        komendy do $?. Przykład:

          open(OUTPUT, '|sort >foo'); # potok do `sort'
          ...             # drukuj różne rzeczy na wyjście
          close OUTPUT;        # czekaj na zakończenie `sort'
          open(INPUT, 'foo');     # pobierz wyniki sortowania

        UCHWYTPLIKU może być wyrażeniem, którego wartość daje
        rzeczywistą nazwę uchwytu pliku.

    closedir UCHWYTKATALOGU
        Zamyka katalog, otworzony funkcją opendir().

    connect GNIAZDO,NAZWA
        Próbuje połączyć się ze zdalnym gniazdem, zupełnie tak jak
        wywołanie systemowe connect(2). Po sukcesie zwraca TRUE, a w
        przeciwnym wypadku FALSE. NAZWA powinna być spakowanym typem
        adresu, odpowiednim dla gniazda. Zobacz przykłady w sekcji
        Sockets: Client/Server Communication na stronie podręcznika
        perlipc(1).

    continue BLOK
        W rzeczywistości jest to instrukcja kontroli wykonywania
        programu, a nie funkcja. Jeśli do BLOKU dołączone jest continue
        BLOK (zazwyczaj we while lub foreach), to jest zawsze
        wykonywany tuż przed kolejnym wykonaniem warunku, zupełnie jak
        trzecia część pętli for w C. Tak więc może być używane do
        zwiększania zmiennej pętli, nawet gdy pętla była kontynuowana z
        pomocą instrukcji next (która jest podobna do instrukcji
        continue z C).

    cos WYRAŻ
        Zwraca cosinus z WYRAŻ (wyrażonego w radianach). Jeśli pominie
        się argument WYRAŻ, to używany jest $_.

        Dla operacji arcus cosinus, możesz użyć funkcji POSIX::acos(),
        lub następującej relacji:

          sub acos { atan2( sqrt(1 - $_[0] * $_[0]), $_[0] ) }

    crypt CZYSTYTEKST,SALT
        Koduje łańcuch na wzór funkcji crypt(3) z biblioteki C. Może to
        być użyteczne np. do sprawdzania plików z hasłami w
        poszukiwaniu słabych haseł. Robić to powinni tylko ludzie
        noszący białe kapelusze.

        Zauważ, że crypt jest funkcję jednokierunkową, podobnie jak
        rozbijanie jajek na omlet. Nie istnieje (znana) funkcja
        dekodująca. W wyniku, funkcja wcale nie jest tak użyteczna do
        kryptografii. (Dla tego, zobacz najbliższy mirror CPAN.)

        Oto przykład, który daje pewność, że ktokolwiek uruchomi ten
        program, zna swoje własne hasło:

          $pwd = (getpwuid($<))[1];
          $salt = substr($pwd, 0, 2);

          system "stty -echo";
          print "Hasło: ";
          chop($word = <STDIN>);
          print "\n";
          system "stty echo";

          if (crypt($word, $salt) ne $pwd) {
            die "Niezmiernie mi przykro...\n";
          } else {
            print "ok\n";
          }

        Oczywiście wpisywanie swojego hasła za każdym razem, gdy ktoś o
        nie poprosi jest niemądre.

    dbmclose HASH
        [Funkcja ta jest przedawniona przez funkcję untie().]

        Przerywa powiązanie między plikiem DBM a tablicą asocjacyjną.

    dbmopen HASH,NAZWADB,PRAWA
        [funkcja ta jest przedawniona przez funkcję tie().]

        Łączy to plik dbm(3), ndbm(3), sdbm(3), gdbm(), lub Berkeley DB
        z tablicą asocjacyjną. HASH jest nazwą tablicy asocjacyjnej. (w
        przeciwieństwie do normalnego otwierania, pierwszy argument NIE
        jest uchwytem pliku, choć wygląda podobnie). NAZWADB jest nazwą
        bazy danych (bez rozszerzeń w rodzaju .dir czy .pag). Jeśli
        baza nie istnieje, to jest tworzona z prawami określanymi przez
        PRAWA (zmodyfikowanymi przez umask()). Jeśli twój system
        obsługuje tylko starsze funkcje DBM, to możesz w swoim
        programie wykonać tylko jeden dbmopen(). W starszych wersjach
        perla, jeśli system nie miał ani DBM, ani ndbm, wywołanie
        dbmopen powodowało błąd krytyczny; teraz schodzi do sdbm(3).

        Jeśli nie masz prawa zapisu do pliku DBM, to możesz tylko
        odczytywać zmienne asocjacyjne, nie możesz ich ustawiać. Jeśli
        chcesz spróbować, czy możesz zapisywać, użyj albo testów
        plikowych, albo spróbuj ustawić próbny wpis asocjacyjny
        wewnątrz eval(), co przechwyci błąd.

        Zauważ, że funkcje takie, jak keys() i values() mogą zwracać w
        użyciu z plikami DBM wielkie tablice. Możesz do iteracji przez
        wielkie pliki DBM używać także each(). Przykład:

          # drukuj offsety pliku historii
          dbmopen(%HIST,'/usr/lib/news/history',0666);
          while (($key,$val) = each %HIST) {
            print $key, ' = ', unpack('L',$val), "\n";
          }
          dbmclose(%HIST);

        Zobacz też stronę podręcznika AnyDBM_File -- jest tam bardziej
        ogólny opis wad i zalet różnych podejść dbm. Zobacz też stronę
        DB_File, dla bogatej implementacji.

    defined WYRAŻ

    defined Zwraca wartość logiczną, mówiącą czy WYRAŻ ma wartość inną od
        niezdefiniowanej undef. Jeśli WYRAŻ nie jest obecne, to
        testowane jest $_.

        Wiele operacji zwraca undef aby wskazać błąd, koniec pliku,
        błąd systemowy, niezainicjalizowaną zmienną i inne wyjątki.
        Funkcja ta pozwala odróżnić undef od innych wartości. (Prosty
        test logiczny nie rozróżni undef, zero, pustego łańcucha, i
        "0", które wszystkie są jednakowo fałszywe.) Zauważ, że
        ponieważ undef jest prawidłowym skalarem, to jego obecność
        niekoniecznie musi wskazywać warunek wyjątkowy: pop() zwraca
        undef gdy jego argument jest pustą tablicą, lub gdy zwracany
        element jest wartością Wundef.

        defined() można używać też do sprawdzania czy podprocedura
        wychodzi. Z drugiej strony, używanie defined() na agregatach
        (tablicach asocjacyjnych i tablicach) nie musi zwrócić zgodnych
        z intuicją wyników i powinno się go w tych przypadkach unikać.

        Gdy używane na elemencie tablicy asocjacyjnej, mówi czy wartość
        jest zdefiniowana, a nie czy taki klucz istnieje w tablicy. Dla
        tego celu, użyj exists, które jest opisane gdzie indziej w tym
        dokumencie.

        Przykłady:

          print if defined $switch{'D'};
          print "$val\n" while defined($val = pop(@ary));
          die "Can't readlink $sym: $!"
            unless defined($value = readlink $sym);
          sub foo { defined &$bar ? &$bar(@_) : die "Brak bar"; }
          $debugging = 0 unless defined $debugging;

        Uwaga: Wielu ludzi nadużywa defined(), a potem są oni
        zaskoczeni, że liczba 0 i "" (łańcuch o długości zero) są w
        rzeczywistości wartościami zdefiniowanymi. Na przykład, jeśli
        powiesz

          "ab" =~ /a(.*)b/;

        to porównanie wzorca się powiedzie i $1 będzie zdefiniowane,
        niezależnie od tego, że trafiło w "nic". W rzeczywistości nie
        można powiedzieć, że trafiło w "nic". Raczej trafiło w coś, o
        długości zera znaków. Jest to wszystko bardzo czyste i uczciwe.
        Gdy funkcja zwraca wartość niezdefiniowaną, jest to przyznanie
        się, że nie mogła dać uczciwej odpowiedzi. Tak więc powinieneś
        używać defined() tylko jeśli sprawdzasz działanie tego, co
        próbujesz osiągnąć. W niektórych wypadkach, rzeczą, której
        oczekujesz jest proste porównanie z 0 lub "".

        Obecnie używanie defined() na całej tablicy lub tablicy
        asocjacyjnej, zgłasza tylko czy została dla niego zaalokowana
        pamięć. Tak więc tablica, którą ustawiasz na pustą listę jest
        początkowo niezdefiniowana, a gdy się zapełni, staje się
        zdefiniowana. Zamiast tego powinieneś użyć prostego testu
        rozmiaru:

          if (@an_array) { print "ma elementy tablicowe\n" }
          if (%a_hash)  { print "ma elementy asocjacyjne\n"  }

        Użycie na nich undef() powoduje wyczyszczenie ich pamięci i
        zgłoszenie, że nie są już zdefiniowane. Nie powinno się jednak
        tego robić, chyba że nie masz zamiaru ich więcej używać,
        ponieważ po prostu szybciej jest używać pamięci gotowej do
        wypełnienia, niż alokować ją od nowa.

        Zachowanie defined() na agregatach może zostać zmienione,
        poprawione, lub zepsute w następnych wersjach perla.

        Zobacz też opisy undef, exists, i ref, znajdujące się w innych
        miejscach tego dokumentu.

    delete WYRAŻ
        Kasuje podany klucz(e) i związane z nim wartości z tablicy
        asocjacyjnej. Dla każdego klucza, zwracana jest skasowana
        wartość związana z kluczem albo wartość niezdefiniowana, jeśli
        taki klucz nie istniał. Kasowanie z $ENV{} modyfikuje
        środowisko. Kasowanie z tablicy asocjacyjnej, podłączonej do
        pliku DBM, kasuje wpis z pliku. (lecz kasowanie z takiego pliku
        nie musi zwracać niczego.)

        Następujący przykład kasuje wszystkie wartości tablicy
        asocjacyjnej:

          foreach $key (keys %HASH) {
            delete $HASH{$key};
          }

        Podobnie robi następujące:

          delete @HASH{keys %HASH}

        (Ale obydwa są wolniejsze niż komenda undef().) Zauważ, że
        WYRAŻ może być arbitralnie skomplikowany tak długo, dopóki
        końcowa operacja jest podejrzeniem elementu asocjacyjnego lub
        wycinkiem tablicy asocjacyjnej (`hash slice'):

          delete $ref->[$x][$y]{$key};
          delete @{$ref->[$x][$y]}{$key1, $key2, @morekeys};

    die LISTA
        Poza obrębem eval() drukuje wartość LISTY na STDERR i kończy
        pracę z bieżącą wartością $! (errno). Jeśli $! wynosi 0, to
        kończy z wartością ($? >> 8) (status poprzedniej `komendy`).
        Jeśli ($? >> 8) jest zerem, to kończy z wartością 255.
        Wewnątrz eval, komunikat o błędzie jest pakowany do $@, a
        eval() jest przerywany wartością niezdefiniowaną; powoduje to,
        że die() może podnieść wyjątek.

        Równoważne przykłady:

          die "Nie mogę przejść do spool: $!\n" unless chdir '/usr/spool/news';
          chdir '/usr/spool/news' or die "Nie mogę przejść do spool: $!\n"

        Jeśli wartość WYRAŻ nie kończy się nową linią, drukowany jest
        również numer bieżącej linii skryptu i wejścia, a za nimi
        doklejana jest nowa linia. Wskazówka: Czasami dodanie ",
        stopped" do twojego komunikatu może nadać mu więcej sensu po
        doklejeniu łańcucha "at foo line 123". Załóżmy, że uruchamiasz
        skrypt "canasta".

          die "/etc/games is no good";
          die "/etc/games is no good, stopped";

        dają w efekcie odpowiednio:

          /etc/games is no good at canasta line 123.
          /etc/games is no good, stopped at canasta line 123.

        Zobacz także exit() i warn().

        Można zaaranżować sprawę tak, że callback będzie wywoływany tuż
        przed uczynieniem swojej powinności przez die(). Należy w tym
        celu ustawić hak $SIG{__DIE__}. Związany handler zostanie
        wywołany z tekstem błędu i może zmienić treść komunikatu błędu,
        wywołując die() ponownie. Zobacz stronę perlvar(1), dla
        dalszych detali o ustawianiu wpisów %SIG, a także opis eval()
        dla paru przykładów.

    do BLOK Nie jest to funkcja. Zwraca wartość ostatniej komendy w
        sekwencji komend, wskazywanych przez BLOK. Po zmodyfikowaniu
        przez modyfikator pętli, wywołuje jednokrotnie BLOK przed
        sprawdzeniem warunku pętli. (W innych instrukcjach modyfikatory
        pętli sprawdzają warunek na samym początku.)

    do PODPROCEDURA(LISTA)
        Niezalecana forma wywołania podprocedury. Zobacz stronę
        perlsub(1).

    do WYRAŻ
        Używa wartości WYRAŻ jako nazwy pliku i wykonuje zawartość tego
        pliku jako skrypt perla. Podstawowym zadaniem tej instrukcji
        jest włączanie podprocedur z bibliotek perla.

          do 'stat.pl';

        jest zupełnie jak

          eval `cat stat.pl`;

        tylko trochę bardziej efektywne, utrzymuje śledzenie bieżącej
        nazwy plików dla komunikatów o błędach i przeszukuje wszystkie
        katalogi -I, jeśli plik nie znajduje się w katalogu bieżącym
        (zobacz także tablicę @INC w sekcji Predefined Names
        podręcznika perlvar(1)). Jednak jest takie samo w sensie, że
        przetwarza (parses) plik za każdym razem, gdy go wywołasz, więc
        przypuszczalnie nie chciałbyś tego wewnątrz pętli.

        Zauważ, że włączanie modułów bibliotecznych można załatwić
        lepiej z pomocą operatorów use() i require(), które również
        dokonują sprawdzania błędów i powodują wyjątki jeśli jest jakiś
        problem.

    dump ETYKIETA
        Powoduje to natychmiastowy zrzut core. Jest to po to, byś mógł
        użyć programu undump do konwertowania zrzutu core do pliku
        binarnego po zainicjalizowaniu wszystkich zmiennych z początku
        programu. Po uruchomieniu nowego binarium, rozpocznie się ono
        od wywołania goto ETYKIETA (ze wszystkimi ograniczeniami, na
        które cierpi goto). Myśl o tym, jak o goto z interweniującym
        zrzutem core i reinkarnacją. Jeśli ETYKIETA jest pominięta,
        program restartuje się od początku. UWAGA: wszelkie pliki,
        które były otwarte w momencie zrzutu core nie będą otwarte w
        nowej inkarnacji programu, powodując przypuszczalnie
        zamieszanie w części perla. Zobacz też opcję -u ze strony
        perlrun(1).

        Przykład:

          #!/usr/bin/perl
          require 'getopt.pl';
          require 'stat.pl';
          %days = (
            'Sun' => 1,
            'Mon' => 2,
            'Tue' => 3,
            'Wed' => 4,
            'Thu' => 5,
            'Fri' => 6,
            'Sat' => 7,
          );

          dump QUICKSTART if $ARGV[0] eq '-d';

          QUICKSTART:
          Getopt('f');

    each HASH
        Po wywołaniu w kontekście listowym, zwraca dwuelementową
        tablicę, składającą się z klucza i wartości następnego elementu
        asocjacyjnego, tak że możesz iterować poprzez tablicę. Po
        wywołaniu w kontekście skalarnym, zwraca tylko klucz dla
        następnego elementu asocjacyjnego. (Uwaga: Klucze mogą mieć
        wartość "0" lub "", co jest logicznie nieprawidłowe; możesz w
        tym celu chcieć zapobiec konstrukcjom jak while ($k = each
        %foo) {} .)

        Wpisy są zwracane w kolejności dość losowej. Gdy tablica
        asocjacyjna jest całkowicie odczytana, w kontekście listowym
        zwracana jest tablica null (co po przypisaniu daje wartość
        FALSE (0)), a w kontekście skalarnym zwracany jest undef.
        Następne wywołanie each() po tym rozpocznie iterowanie od nowa.
        Dla każdej tablicy asocjacyjnej istnieje pojedynczy iterator,
        dzielony przez funkcje each(), keys() i values(); może być
        zresetowany przez odczytanie wszystkich elementów tablicy lub
        przez wywołanie keys HASH lub values HASH. Jeśli dodajesz, lub
        kasujesz elementy tablicy asocjacyjnej podczas jej iterowania,
        to może się zdarzyć, że niektóre wpisy utracisz, a niektóre
        dostaniesz zduplikowane. Nie rób więc tego.

        Następujący przykład drukuje środowisko, podobnie jak program
        printenv(1), lecz w odwrotnej kolejności:

          while (($key,$value) = each %ENV) {
            print "$key=$value\n";
          }

        Zobacz też keys() i values().

    eof UCHWYTPLIKU

    eof ()

    eof   Zwraca 1, jeśli następny odczyt z UCHWYTUPLIKU zwróci koniec
        pliku (eof) lub jeśli UCHWYTPLIKU nie jest otwarty. UCHWYTPLIKU
        może być wyrażeniem, którego wartość daje prawdziwą nazwę
        uchwytu pliku. (Zauważ, że ta funkcja w rzeczywistości
        odczytuje znak, a potem wstawia go z powrotem, więc nie jest
        zbyt użyteczna w kontekście interaktywnym.) Nie czytaj z pliku
        terminalowego (lub nie wołaj eof(UCHWYTPLIKU)) po osiągnięciu
        końca pliku. Pliki takie, jak terminale mogą po takim zabiegu
        utracić warunek końca pliku.

        eof bez argumentów, używa jako argumentu ostatniego odczytu
        pliku. Puste nawiasy () mogą wskazywać na pseudo plik, złożony
        z plików, wymienionych w linii komend, np. eof() dobrze jest
        używać wewnątrz pętli while (<>), aby wykryć koniec ostatniego
        pliku. Przykłady:

          # resetuj numerowanie linii dla każdego pliku wejściowego
          while (<>) {
            print "$.\t$_";
            close(ARGV) if (eof);  # Nie eof().
          }

          # wstaw kreski przed ostatnią linią ostatniego pliku
          while (<>) {
            if (eof()) {
              print "--------------\n";
              close(ARGV);    # close or break; is needed if we
                        # are reading from the terminal
            }
            print;
          }

        Wskazówka praktyczna: w perlu prawie nigdy nie trzeba używać
        eof, ponieważ operatory wejściowe zwracają undef gdy nie będą
        miały więcej danych.

    eval WYRAŻ

    eval BLOK
        WYRAŻ jest przetwarzany i wykonywany tak, jakby był maleńkim
        programem perla. Jest wywoływany w kontekście bieżącego
        programu perla, więc wszelkie ustawienia zmiennych lub
        definicje podprocedur i formatów zostają dalej. Zwracana
        wartość jest wartością ostatniego wykonanego wyrażenia, lub
        wartością, przekazaną przez return, czyli tak jak w
        podprocedurach. Ostatnie wyrażenie jest wykonywane w kontekście
        skalarnym, lub tablicowym, zależnie od kontekstu eval.

        Jeśli pojawi się błąd składni lub błąd czasu działania albo
        jeśli wykonana zostanie instrukcja die(), to zwrócona zostanie
        wartość niezdefiniowana, a $@ zostanie ustawione na komunikat o
        błędzie. Jeśli nie było błędu, $@ będzie łańcuchem null.
        Jeśli WYRAŻ zostanie pominięte, to wykonywane jest $_. Ostatni
        średnik, jeśli taki istnieje, może być pominięty w wyrażeniu.
        Ostrzegam jednak, że używanie eval() nie wycisza perla od
        drukowania ostrzeżeń na STDERR, ani nie upycha tekstu tych
        komunikatów do $@. Aby zrobić którąś z tych rzeczy, musisz
        użyć zabudowania $SIG{__WARN__}. Zobacz warn() i stronę
        perlvar(1).

        Zauważ, że ponieważ eval() przechwytuje krytyczne (w innych
        wypadkach) błędy, to jest przydatny dla określania czy
        konkretna właściwość (taka, jak np. socket(), symlink(), itp.
        jest zaimplementowana. Jest to również mechanizm perla
        obsługiwania wyjątków, gdzie operator die jest mechanizmem ich
        podnoszenia.

        Jeśli wykonywany kod się nie różni, możesz użyć postaci eval-
        BLOK do wychwytywania błędów czasu działania, bez potrzeby
        rekompilacji za każdym razem. Błąd, jeśli się pojawi, jest
        wciąż zwracany w $@. Przykłady:

          # spowoduj, by dzielenie przez zero nie było krytyczne
          eval { $answer = $a / $b; }; warn $@ if $@;

          # to samo, mniej efektywnie
          eval '$answer = $a / $b'; warn $@ if $@;

          # błąd czasu kompilacji
          eval { $answer = };

          # błąd czasu działania
          eval '$answer =';  # ustawia $@

        Używając postaci eval{} jako pułapki na wyjątki w bibliotekach,
        możesz nie życzyć sobie uruchamiania haków __DIE__, które mógł
        sobie ustawić użytkownik. Dla tego celu można wykorzystać
        konstrukcję local $SIG{__DIE__}. Przykład:

          # bardzo prywatna pułapka na wyjątek dzielenia przez zero
          eval { local $SIG{'__DIE__'}; $answer = $a / $b; }; warn $@ if $@;

        Jest to szczególnie istotne, gdyż haki __DIE__ mogą wywoływać
        die() ponownie, co ma efekt zmieniania komunikatów o błędach:

          # haki __DIE__ mogą modyfikować komunikaty o błędach
          {
           local $SIG{'__DIE__'} = sub { (my $x = $_[0]) =~ s/foo/bar/g; die $x };
           eval { die "foo foofs here" };
           print $@ if $@;        # drukuje "bar barfs here"
          }

        Używając eval(), powinieneś szczególnie uważać, by pamiętać na
        co się patrzy gdy:

          eval $x;      # PRZYPADEK 1
          eval "$x";     # PRZYPADEK 2

          eval '$x';     # PRZYPADEK 3
          eval { $x };    # PRZYPADEK 4

          eval "\$$x++"    # PRZYPADEK 5
          $$x++;       # PRZYPADEK 6

        Przypadki 1 i 2 zachowują się jednakowo: uruchamiają kod,
        zawarty w zmiennej $x. (Chociaż przypadek 2 ma ogłupiające
        cudzysłowy, powodujące, że czytelnik zastanawia się, co jeszcze
        może się zdarzyć (nic nie może).) Przypadki 3 i 4 zachowują
        się podobnie: wykonują one kod '$x', który nie robi nic poza
        zwróceniem wartości $x. (Przypadek 4 jest preferowany ze
        względów estetycznych, ma też zaletę kompilowania podczas
        kompilacji, a nie podczas działania.) Przypadek 5 jest
        miejscem, gdzie normalnie chciałbyś użyć cudzysłowów, poza tym,
        że w tej konkretnej sytuacji można użyć po prostu symbolicznych
        referencji. Jest tak w przypadku 6.

    exec LISTA
        Funkcja exec() wykonuje komendę systemową i NIGDY NIE POWRACA,
        chyba że komenda nie istnieje i jest wykonywana bezpośrednio,
        zamiast przez /bin/sh -c (patrz niżej). Jeśli chcesz powrócić,
        użyj zamiast exec() instrukcji system().

        Jeśli w LIŚCIE jest więcej niż jeden argument, lub jeśli jest
        to tablica z więcej niż jedną wartością, wywoływany jest
        execvp(3) (z argumentami z LISTY). Jeśli jest tylko jeden
        argument skalarny, to jest on sprawdzany w poszukiwaniu
        metaznaków powłoki. Jeśli są tam jakieś znaki, to cały
        argument jest przekazywany do przetworzenia przez /bin/sh -c.
        Jeśli nie ma żadnych metaznaków, to argument jest dzielony na
        słowa i przekazywany bezpośrednio do execvp(3), co jest
        bardziej efektywne. Uwaga: exec() i system() nie opróżniają
        twojego bufora wejściowego, więc możliwe, że aby zapobiec
        utracie wyjścia, będziesz musiał ustawić $|. Przykłady:

          exec '/bin/echo', 'Twoimi argumentami są: ', @ARGV;
          exec "sort $outfile | uniq";

        Jeśli tak naprawdę nie potrzebujesz wywołać pierwszego
        argumentu, lecz chcesz oszukać program, który wykonujesz co do
        jego nazwy, to możesz podać program, który chcesz wywołać jako
        "obiekt niebezpośredni" (bez przecinka) na samym początku
        LISTY. (Wymusza to zawsze interpretację LISTY jako listy
        wielowartościowej, nawet jeśli jest tam tylko pojedynczy
        skalar.) Przykład:

          $shell = '/bin/csh';
          exec $shell '-sh';     # udaj, że to powłoka loginowa

        lub, bardziej bezpośrednio,

          exec {'/bin/csh'} '-sh';  # udaj, że to powłoka loginowy

    exists WYRAŻ
        Zwraca TRUE, jeśli podany klucz asocjacyjny istnieje w tablicy
        asocjacyjnej. Wartość jest prawdziwa nawet gdy odpowiadająca
        kluczowi wartość jest niezdefiniowana.

          print "Istnieje\n" if exists $array{$key};
          print "Zdefiniowany\n" if defined $array{$key};
          print "Prawdziwy\n" if $array{$key};

        Element asocjacyjny może być prawdziwy tylko wtedy, gdy jest
        zdefiniowany, a zdefiniowany jeśli istnieje, lecz odwrotna
        kolejność niekoniecznie jest prawdziwa.

        Zauważ, że WYRAŻ może być skomplikowany tak daleko, dopóki
        ostateczna operacja jest podejrzeniem klucza asocjacyjnego:

          if (exists $ref->[$x][$y]{$key}) { ... }

    exit WYRAŻ
        Wykonuje WYRAŻ i kończy pracę z tą wartością. (W
        rzeczywistości, wywołuje najpierw zdefiniowane procedury END,
        lecz procedury te mogą przerwać kończenie. Podobnie, również
        przed wyjściem wołane są wszelkie destruktory obiektów.)
        Przykład:

          $ans = <STDIN>;
          exit 0 if $ans =~ /^[Xx]/;

        Zobacz też die(). Jeśli WYRAŻ jest pominięte, to praca kończy
        się statusem 0. Jedynymi, uniwersalnymi i przenośnymi
        wartościami WYRAŻ są 0 dla sukcesu i 1 dla błędu; wszelkie inne
        są podstawą do dziwnych interpretacji, zależnych od środowiska,
        w którym program jest uruchomiony.

        Nie powinieneś używać exit() do przerywania podprocedury, jeśli
        istnieje szansa, że ktoś mógłby chcieć ustawić pułapkę na błąd.
        Zamiast tego użyj die(), który może być przechwycony przez
        eval().

    exp WYRAŻ

    exp   Zwraca e (naturalna podstawa logarytmu) do potęgi WYRAŻ. Jeśli
        WYRAŻ jest pominięte, zwraca exp($_).

    fcntl UCHWYTPLIKU,FUNKCJA,SKALAR
        Implementuje funkcję fcntl(2). Przypuszczalnie będziesz musiał
        zaznaczyć

          use Fcntl;

        aby móc się nią posługiwać. Przetwarzanie argumentów i
        zwracanie wartości działa zupełnie jak w ioctl(), opisanym
        niżej. Zauważ, że fcntl() da błąd krytyczny po użyciu na
        maszynie, nie implementującej fcntl(2). Na przykład:

          use Fcntl;
          fcntl($filehandle, F_GETLK, $packed_return_buffer);

    fileno UCHWYTPLIKU
        Zwraca deskryptor pliku dla uchwytu pliku. Jest to przydatne
        dla konstruowania bitmap dla select(). Jeśli UCHWYTPLIKU jest
        wyrażeniem, to jego wartość brana jest za nazwę uchwytu pliku.

    flock UCHWYTPLIKU,OPERACJA
        Wywołuje flock(2), lub emuluje go dla uchwytu UCHWYTPLIKU.
        Zwraca TRUE po sukcesie, FALSE w wypadku jakiegoś problemu. Na
        maszynach nie implementujących blokowania flock(2), fcntl(2),
        lub lockf(3), powoduje błąd krytyczny. flock() jest przenośnym
        perlowym interfejsem blokowania plików, choć blokuje tylko całe
        pliki, a nie rekordy.

        OPERACJA jest jedną z LOCK_SH, LOCK_EX, lub LOCK_UN. Możliwa
        jest jeszcze kombinacja z LOCK_NB. Stałe te mają tradycyjne
        wartości 1, 2, 8 i 4, lecz możesz używać nazw symbolicznych po
        zaimportowaniu ich z modułu Fcntl, robiąc to albo pojedynczo,
        albo grupowo, używając tagu ':flock' . LOCK_SH żąda blokady
        dzielonej, LOCK_EX żąda blokady na wyłączność, a LOCK_UN
        zwalnia poprzednio zażądaną blokadę. Jeśli do LOCK_SH lub
        LOCK_EX dodany zostanie LOCK_NB, to flock nie będzie blokował,
        oczekując na zablokowanie, lecz zakończy działanie natychmiast
        (aby dowiedzieć się, czy uzyskałeś blokadę, sprawdź status
        wyjścia).

        Aby zapobiec prawdopodobnie dekoordynacji, perl opróżnia
        UCHWYTPLIKU przed jego (od)blokowaniem.

        Zauważ, że emulacja zbudowana za pomocą lockf(3) nie daje
        blokad dzielonych i wymaga, by UCHWYTPLIKU był otwarty z
        zamiarem zapisu. Jest to semantyka, którą implementuje
        lockf(3). Większość (wszystkie?) systemów jednak implementuje
        lockf(3) na zasadach blokowania fcntl(2), więcej różnice nie
        powinny się dawać we znaki.

        Zauważ też, że niektóre wersje flock() nie mogą blokować rzeczy
        poprzez sieć; będziesz musiał użyć do tego bardziej
        specyficznego dla systemu fcntl(). Jeśli chcesz, możesz zmusić
        perla do ignorowania systemowej funkcji flock(2) i używać jego
        własnej, opartej o fcntl(2) emulacji. Robi się to, podając
        programowi Configure przełącznik -Ud_flock. Trzeba to
        oczywiście zrobić podczas konfigurowania perla jako takiego.

        Oto doklejacz mailboxa dla systemów BSD.

          use Fcntl ':flock'; # importuj stałe LOCK_*

          sub lock {
            flock(MBOX,LOCK_EX);
            # a w wypadku, gdyby ktoś dokleił
            # podczas naszego oczekiwania...
            seek(MBOX, 0, 2);
          }

          sub unlock {
            flock(MBOX,LOCK_UN);
          }

          open(MBOX, ">>/usr/spool/mail/$ENV{'USER'}")
              or die "Nie mogę otworzyć mailboxa!: $!";

          lock();
          print MBOX $msg,"\n\n";
          unlock();

        Zobacz też stronę podręcznika. Są tam inne przykłady flock().

    fork  Wykonuje wywołanie systemowe fork(2). Zwraca procesowi
        rodzicielskiemu pid dziecka, a w wątku dziecka zwraca zero. W
        wypadku błędu, zwraca undef. Uwaga: nieopróżnione bufory
        pozostają nieopróżnione w obydwu procesach, co znaczy, że
        będziesz musiał ustawić $| ($AUTOFLUSH w English) lub wywołać
        metodę autoflush() z IO::Handle aby zapobiec duplikacji
        wyjścia.

        Jeśli fork()'ujesz bez czekania na dzieci, zbierzesz zombies.
        (Osierocone procesy.)

          $SIG{CHLD} = sub { wait };

        Istnieje też trik podwójnego forka (sprawdzanie błędów forka
        zostało pominięte);

          unless ($pid = fork) {
            unless (fork) {
              exec "co naprawdę chcesz robić";
              die "bez exec";
              # ... or ...
              ## (jakiś_kod_perla)
              exit 0;
            }
            exit 0;
          }
          waitpid($pid,0);

        Zobacz też stronę podręcznika perlipc(1). Są tam dalsze
        przykłady forkowania i zbierania konających dzieci.

        Zauważ, że jeśli twoje forkowane dziecko dziedziczy systemowe
        deskryptory plików, takie jak STDIN i STDOUT, które w
        rzeczywistości są połączone potokiem lub gniazdem, to jeśli
        skończysz działanie, zdalny serwer (taki jak httpd, rsh) nie
        będzie myślał, że rzeczywiście skończyłeś. Powinieneś je
        otworzyć na nowo na /dev/null.

    format Zadeklaruj format obrazka, używanego z funkcją write(). Na
        przykład:

          format Something =
            Test: @<<<<<<<< @||||| @>>>>>
               $str,   $%,  '$' . int($num)
          .

          $str = "widget";
          $num = $cost/$quantity;
          $~ = 'Something';
          write;

        Dla dalszych opisów i przykładów, zobacz stronę perlform(1).

    formline OBRAZEK,LISTA
        Jest to funkcja wewnętrzna, używana przez formaty. Można ją
        jednak wywołać też samodzielnie. Formatuje ona (zobacz stronę
        perlform(1)) listę wartości zależnie od zawartości OBRAZKA,
        umieszczając wyjście w akumulatorze wyjścia formatowego, $^A
        ($ACCUMULATOR w English). Ostatecznie, po dokonaniu write(),
        zawartość $^A jest zapisywana do jakiegoś uchwytu pliku. Możesz
        jednak odczytać go samodzielnie i ustawić na "". Zauważ, że
        format zazwyczaj wykonuje jeden formline() na każdą linię
        formy, lecz sama funkcja fromline nie zwraca uwagi na to, ile
        nowych linii jest osadzonych w OBRAZKU. Znaczy to, że tokeny ~
        i ~~ będą traktować cały OBRAZEK jako linię pojedynczą. Możesz
        więc być zmuszonym do używania wielu linii form, aby
        zaimplementować pojedynczy format zapisu, podobnie jak
        kompilator format.

        Uważaj, jeśli wstawiasz wokół obrazka podwójne cudzysłowy--znak
        "@" może być wzięty za początek nazwy tablicy. formline()
        zawsze zwraca TRUE. Zobacz stronę perlform(1) dla dalszych
        przykładów.

    getc UCHWYTPLIKU

    getc  Zwraca następny znak z pliku wejściowego, identyfikowanego
        przez UCHWYTPLIKU. Na końcu pliku zwraca łańcuch null. Jeśli
        UCHWYTPLIKU zostanie pominięty, odczyt następuje ze STDIN. Nie
        jest to efektywne. Nie może być używane do pobierania
        niebuforowanych pojedynczych znaków. Do tego celu spróbuj
        raczej czegoś w rodzaju:

          if ($BSD_STYLE) {
            system "stty cbreak </dev/tty >/dev/tty 2>&1";
          }
          else {
            system "stty", '-icanon', 'eol', "\001";
          }

          $key = getc(STDIN);

          if ($BSD_STYLE) {
            system "stty -cbreak </dev/tty >/dev/tty 2>&1";
          }
          else {
            system "stty", 'icanon', 'eol', '^@'; # ASCII null
          }
          print "\n";

        Określenie, czy $BSD_STYLE powinno być ustawione, pozostawiamy
        jako ćwiczenie dla czytelnika.

        Na systemach, kompatybilnych z POSIX, bardziej przenośna do
        tego celu może być funkcja POSIX::getattr(). Zobacz też moduł
        Term::ReadKey z najbliższego mirrora CPAN; szczegóły o CPAN
        można znaleźć we wpisie CPAN ze strony podręcznika perlmod(1).

    getlogin
        Zwraca bieżący login z /etc/utmp. (o ile istnieje.) W wypadku
        nulla, użyj getpwuid().

          $login = getlogin || getpwuid($<) || "Kilroy";

        Nie wykorzystuj getlogin() do autentykacji: nie jest tak
        bezpieczny jak getpwuid().

    getpeername GNIZADO
        Zwraca spakowany adres sockaddr drugiego końca z połączenia na
        GNIEŹDZIE.

          use Socket;
          $hersockaddr  = getpeername(SOCK);
          ($port, $iaddr) = unpack_sockaddr_in($hersockaddr);
          $herhostname  = gethostbyaddr($iaddr, AF_INET);
          $herstraddr   = inet_ntoa($iaddr);

    getpgrp PID
        Zwraca bieżącą grupę procesu dla podanego PIDa. Aby uzyskać
        grupę bieżącego procesu, użyj wartości PID równej zero. Użycie
        tej funkcji na maszynie, nie implementującej getpgrp(2)
        podniesie wyjątek. Jeśli parametr PID zostanie pominięty, to
        zwracana jest grupa bieżącego procesu. Zauważ, że wersja POSIX
        getpgrp nie przyjmuje argumentu PID, więc naprawdę przenośna
        jest tylko konstrukcja PID==0.

    getppid Zwraca identyfikator procesu rodzicielskiego.

    getpriority CZYJE,KTO
        Zwraca bieżący priorytet procesu, grupy procesów, lub
        użytkownika. (Zobacz stronę podręcznika getpriority(2).)
        Użycie tej funkcji na maszynie nie implementującej
        getpriority(2) podniesie wyjątek krytyczny.

    getpwnam NAZWA

    getgrnam NAZWA

    gethostbyname NAZWA

    getnetbyname NAZWA

    getprotobyname NAZWA

    getpwuid UID

    getgrgid GID

    getservbyname NAZWA,PROTO

    gethostbyaddr ADR,TYPADRESU

    getnetbyaddr ADR,TYPADRESU

    getprotobynumber LICZBA

    getservbyport PORT,PROTO

    getpwent

    getgrent

    gethostent

    getnetent

    getprotoent

    getservent

    setpwent

    setgrent

    sethostent STAYOPEN

    setnetent STAYOPEN

    setprotoent STAYOPEN

    setservent STAYOPEN

    endpwent

    endgrent

    endhostent

    endnetent

    endprotoent

    endservent
        Funkcje te dokonują tych samych akcji, co ich odpowiedniki z
        biblioteki systemowej. W kontekście listowym, wartości zwracane
        różnych funkcji `get' są następujące:

          ($nazwa,$hasło,$uid,$gid,
           $quota,$komentarz,$gcos,$katalog,$shell) = getpw*
          ($nazwa,$hasło,$gid,$członkowie) = getgr*
          ($nazwa,$aliasy,$typadresu,$długość,@addrs) = gethost*
          ($nazwa,$aliasy,$typadresu,$sieć) = getnet*
          ($nazwa,$aliasy,$protokół) = getproto*
          ($nazwa,$aliasy,$port,$protokół) = getserv*

        (Jeśli wpis nie istnieje, dostaniesz listę null.)

        W kontekście skalarnym, dostajesz nazwę. Wyjątkiem jest funkcja
        podglądania według nazwy, gdzie dostajesz inną rzecz, jaką by
        ona nie była. (Jeśli wpis nie istnieje, otrzymujesz wartość
        niezdefiniowaną.) Na przykład:

          $uid = getpwnam
          $nazwa = getpwuid
          $nazwa = getpwent
          $gid = getgrnam
          $nazwa = getgrgid
          $nazwa = getgrent
          itd.

        Wartość $członkowie, zwracana przez getgr*() to oddzielona
        spacjami lista nazw loginowych członków grupy.

        Jeśli w C obsługiwana jest zmienna errno, to dla funkcji
        gethost*() jego wartość będzie przekazywana przez $?. Wartość
        @addrs, zwracana przez wykonane wywołanie, jest listą czystych
        (raw) adresów, zwróconych przez odpowiednie wywołanie
        systemowe. W domenie internetowej, każdy adres jest
        czterobajtowy, a rozpakować go możesz, mówiąc coś w rodzaju:

          ($a,$b,$c,$d) = unpack('C4',$addr[0]);

    getsockname GNIAZDO
        Zwraca spakowany adres sockaddr tego końca połączenia na
        GNIEŹDZIE.

          use Socket;
          $mysockaddr = getsockname(SOCK);
          ($port, $myaddr) = unpack_sockaddr_in($mysockaddr);

    getsockopt GNIAZDO,POZIOM,NAZWAOPCJI
        Zwraca zażądaną opcję gniazda, lub wartość niezdefiniowaną w
        wypadku błędu.

    glob WYRAŻ

    glob  Zwraca wartość WYRAŻ z rozwinięciami nazwy plików, takimi
        jakich dokonałaby powłoka. Funkcja ta jest wewnętrzną funkcją
        implementującą operator <*.c>, lecz możesz jej użyć
        bezpośrednio. Jeśli pominięte zostanie WYRAŻ, to używane będzie
        $_. Operator <*.c> jest omówiony bliżej w sekcji I/O Operators
        na stronie perlop(1).

    gmtime WYRAŻ
        Konwertuje czas zwrócony przez funkcję time do 9 elementowej
        tablicy, w której znajduje się czas zlokalizowany do
        standardowej strefy Greenwich. Zazwyczaj jest to używane
        następująco:

          # 0  1  2   3   4  5   6   7   8
          ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) =
                              gmtime(time);

        Wszystkie elementy tablicy są numeryczne i pochodzą wprost ze
        struktury tm. Ogólnie znaczy to, że $mon ma zakres 0..11, a
        $wday 0..6, z niedzielą kryjącą się pod 0. Dodatkowo, $year
        jest liczbą lat od 1900, a nie po prostu dwiema ostatnimi
        cyframi roku.

        Jeśli WYRAŻ jest pominięte, wykonuje gmtime(time()).

        W kontekście skalarnym, zwraca wartość ctime(3):

          $now_string = gmtime; # np. "Thu Oct 13 04:54:34 1994"

        Zobacz też funkcję timegm(), udostępnianą przez moduł
        Time::Local, a także funkcję strftime(3), dostępną przez moduł
        POSIX.

    goto ETYKIETA

    goto WYRAŻ

    goto &NAZWA
        Postać goto-ETYKIETA szuka instrukcji, oznaczonej przez
        ETYKIETA i kontynuuje działanie od tamtego miejsca. Nie może
        być używane do przechodzenia do konstrukcji, wymagającej
        inicjalizacji, takiej jak podprocedura czy pętla foreach. Nie
        może też być używane do przechodzenia do konstrukcji
        optymalizowanej, lub do wychodzenia z bloku, lub podprocedury,
        przekazanej do sort(). Można nim natomiast przeskoczyć prawie
        we wszystkie inne miejsca zakresu dynamicznego, włączając
        wychodzenie z podprocedur, choć w tym wypadku lepiej użyć innej
        konstrukcji, takiej jak last lub die. Autor perla nigdy nie
        czuł potrzeby używania tej postaci goto (tzn. w perlu--C jest
        inną sprawą).

        Postać goto-WYRAŻ oczekuje nazwy etykiety, której zakres może
        być rozwiązany dynamicznie. Pozwala to na obliczane goto per
        FORTRAN, lecz nie jest zbyt zalecane, jeśli optymalizujesz ze
        względu na łatwość konserwacji programu:

          goto ("FOO", "BAR", "GLARCH")[$i];

        Postać goto-&NAZWA jest bardzo magiczna i podmienia wywołanie
        do nazwanej podprocedury dla bieżącej procedury. Jest to
        używane przez podprocedury AUTOLOAD, które chcą ładować inne
        podprocedury, a potem udawać, że ta inna podprocedura została
        wywołana jako pierwsza (poza tym, wszelkie zmiany @_ bieżącej
        podprocedury są przekazywane innej podprocedurze.) Po tym goto,
        nawet caller() nie będzie w stanie powiedzieć, że ta procedura
        była wywołana pierwsza.

    grep BLOK LISTA

    grep WYRAŻ,LISTA
        Jest to podobne duchowo, lecz nie identyczne do grep(1) i
        krewnych. W rzeczywistości, nie jest ograniczone do używania
        wyrażeń regularnych.

        Wykonuje BLOK lub WYRAŻ dla każdego elementu LISTY (ustawiając
        lokalnie $_ na każdy element) i zwracając listę wartości,
        składających się z tych, dla których wykonane wyrażenie było
        prawdziwe. W kontekście skalarnym, zwraca liczbę prawdziwych
        wyrażeń.

          @foo = grep(!/^#/, @bar);  # Pozbądź się komentarzy

        lub równoważnie,

          @foo = grep {!/^#/} @bar;  # pozbądź się komentarzy

        Zauważ, że skoro $_ jest referencją do wartości listy, może być
        używane do modyfikowania elementów tablicy. Podczas gdy jest to
        przydatne i obsługiwane, może to spowodować też nieoczekiwane
        rezultaty, szczególnie w wypadku gdy LISTA nie jest nazwaną
        tablicą.

        Grep zwraca aliasy do oryginalnej listy. Znaczy to, że
        modyfikowanie elementu listy zwróconej przez to polecenie,
        modyfikuje też element listy oryginalnej.

    hex WYRAŻ

    hex   Interpretuje WYRAŻ jako łańcuch szesnastkowy i zwraca
        odpowiadającą mu wartość. (Dla konwersji łańcuchów, które mogą
        się zaczynać od 0, lub 0x, zobacz opis oct, znajdujący się
        gdzieś w tym dokumencie.) Jeśli WYRAŻ zostanie pominięte, to
        używane jest $_.

          print hex '0xAf'; # drukuje '175'
          print hex 'aF';  # to samo

    import Nie istnieje wbudowana funkcja import. Jest to zwyczajna metoda
        (podprocedura), definiowana (dziedziczona) przez moduły, które
        życzą sobie eksportować nazwy do kolejnych modułów. [potem]
        funkcja use() woła metodę import() dla używanego pakietu.
        Zobacz jeszcze opis use() i stronę perlmod(1) oraz stronę
        Exporter.

    index STR,SUBSTR,POZYCJA

    index STR,SUBSTR
        Zwraca pozycję pierwszego pojawienia się SUBSTR w łańcuchu STR.
        Jeśli POZYCJA jest pominięta, to przeszukiwanie rozpoczyna się
        od początku łańcucha. Wartość zwracana jest oparta o 0 (lub
        tego, na co ustawisz zmienną $[ --lecz lepiej tego nie rób).
        Jeśli podciąg nie może zostać zlokalizowany, zwracana jest
        podstawa - 1, czyli normalnie -1.

    int WYRAŻ

    int   Zwraca część całkowitą z WYRAŻ. Jeśli WYRAŻ jest pominięte,
        używane jest $_.

    ioctl UCHWYTPLIKU,FUNKCJA,SKALAR
        Implementuje funkcję ioctl(2). Przypuszczalnie aby jej używać,
        będziesz musiał powiedzieć

          require "ioctl.ph"; # przypuszczalnie w /usr/local/lib/perl/ioctl.ph

        Jeśli ioctl.ph nie istnieje, lub nie ma właściwych definicji,
        będziesz musiał użyć swojej własnej, opartej na nagłówkach C,
        takich jak <sys/ioctl.h>. (Istnieje skrypt perla o nazwie
        h2ph(1), która pomaga w konwersji, lecz jest to nietrywialna
        sprawa.) SKALAR jest wartością zapisywaną, lub odczytywaną,
        zależnie od FUNKCJI--wskaźnik do wartości łańcuchowej SKALARA
        będzie przekazany jako trzeci argument właściwego wywołania
        ioctl. (Jeśli SKALAR nie ma wartości łańcuchowej, lecz ma
        numeryczną, to zostanie przekazana ta wartość zamiast wskaźnika
        do łańcucha. Aby zapewnić, że będzie to prawdziwe, przed
        użyciem dodaj do skalara 0). Do manipulowania na wartościach
        struktur, używanych przez ioctl() przydatne są funkcje pack() i
        unpack(). Następujący przykład ustawia znak kasowania na DEL.

          require 'ioctl.ph';
          $getp = &TIOCGETP;
          die "NO TIOCGETP" if $@ || !$getp;
          $sgttyb_t = "ccccs";        # 4 znaki i short
          if (ioctl(STDIN,$getp,$sgttyb)) {
            @ary = unpack($sgttyb_t,$sgttyb);
            $ary[2] = 127;
            $sgttyb = pack($sgttyb_t,@ary);
            ioctl(STDIN,&TIOCSETP,$sgttyb)
              || die "Nie mogę wykonać ioctl: $!";
          }

        Wartość zwracana ioctl (i fcntl) jest następująca:

            gdy OS zwraca:     to Perl zwraca:
              -1        wartość niezdefiniowaną
              0        łańcuch "0 but true"
            coś innego         to samo

        Tak więc, mimo że perl zwraca po sukcesie TRUE, a w wypadku
        niepowodzenia FALSE, możesz łatwo określić rzeczywistą wartość
        zwróconą przez system operacyjny:

          ($retval = ioctl(...)) || ($retval = -1);
          printf "System zwrócił %d\n", $retval;

    join WYRAŻ,LISTA
        Łączy osobne łańcuchy LISTY w pojedynczy łańcuch, w którym pola
        są rozdzielone wartościami WYRAŻ. Zwraca ten łańcuch.
        Przykład:

          $_ = join(':', $login,$passwd,$uid,$gid,$gcos,$home,$shell);

        Zobacz też opis split.

    keys HASH
        Zwraca normalna tablicę, składającą się z wszystkich kluczy
        nazwanej tablicy asocjacyjnej. (W kontekście skalarnym, zwraca
        liczbę kluczy.) Klucze są zwracane w dość losowej kolejności,
        lecz w tej samej, w której swoje wartości produkują funkcje
        values() i each() (o ile tablica asocjacyjna nie była [w
        międzyczasie] zmieniana). W efekcie ubocznym, funkcja resetuje
        iterator tablicy.

        A oto jeszcze inny sposób na wydrukowanie środowiska:

          @keys = keys %ENV;
          @values = values %ENV;
          while ($#keys >= 0) {
            print pop(@keys), '=', pop(@values), "\n";
          }

        a co, jeśli by je posortować według klucza:

          foreach $key (sort(keys %ENV)) {
            print $key, '=', $ENV{$key}, "\n";
          }

        Aby posortować tablicę według wartości, będziesz musiał użyć
        funkcji sort. Oto numeryczne posortowanie tablicy asocjacyjnej
        według jej wartości:

          foreach $key (sort { $hash{$b} <=> $hash{$a} } keys %hash)) {
            printf "%4d %s\n", $hash{$key}, $key;
          }

        Jako lwartość, keys umożliwia zwiększanie liczby komórek
        asocjacyjnych, zaalokowanych dla danej tablicy asocjacyjnej.
        Możesz zyskać na efektywności, jeśli tablica ma być duża. (Jest
        to podobne do pre-rozszerzania tablicy przez przeznaczanie
        $#array większego numeru.) Jeśli powiesz

          keys %hash = 200;

        to %hash będzie miał co najmniej 200 zaalokowanych komórek.
        Komórki te będą utrzymywane nawet, jeśli zrobisz %hash = ().
        Jeśli chcesz zwolnić zasób wewnątrz zakresu, użyj undef %hash.
        Korzystając z powyższej właściwości, zawsze można zmniejszyć
        liczbę zaalokowanych komórek.

    kill LISTA
        Wysyła sygnał do listy procesów. Pierwszy element listy musi
        być nazwą sygnału. Zwraca liczbę procesów, do których udało się
        przesłać sygnał.

          $cnt = kill 1, $child1, $child2;
          kill 9, @goners;

        W przeciwieństwie do zachowania w powłoce, w perlu jeśli
        -1SYGNA jest ujemny, to killuje grupy procesów, zamiast
        procesów. (W Systemie V, ujemny numer PROCESU odnosi się też do
        grup procesów, lecz nie jest to przenośne.) Oznacza to, że
        zazwyczaj chcesz przekazywać sygnały dodatnie. Możesz też
        używać nazw sygnałów w cudzysłowach. Zobacz jeszcze sekcję
        Signals w podręczniku perlipc(1).

    last ETYKIETA

    last  Komenda last jest podobna do instrukcji break z C (używanej w
        pętlach); przerywa natychmiastowo pętlę. Jeśli pominięty jest
        parametr ETYKIETY, to komenda odnosi się do najbardziej
        wewnętrznej pętli zamykającej. Potencjalna instrukcja bloku
        continue nie jest wykonywana:

          LINE: while (<STDIN>) {
            last LINE if /^$/;   # zakończ po skończeniu z nagłówkiem
            ...
          }

    lc WYRAŻ

    lc   Zwraca WYRAŻ w małych literach. Jest to wewnętrzna funkcja,
        implementująca escape \L w łańcuchach ujętych w cudzysłowy.
        Jeśli włączone jest use locale, to szanuje bieżące locale
        LC_CTYPE. Zobacz stronę podręcznika perllocale(1).

        Jeśli WYRAŻ jest pominięte, używane jest $_.

    lcfirst WYRAŻ

    lcfirst Zwraca wartość WYRAŻ, w którym pierwszy znak jest zastąpiony
        małą literą. Jest to funkcja wewnętrzna, implementująca escape
        \l w łańcuchach ujętych w podwójne cudzysłowy. Jeśli włączone
        jest use locale, to szanuje bieżące locale LC_CTYPE. Zobacz
        stronę podręcznika perllocale(1).

        Jeśli WYRAŻ jest pominięte, używane jest $_.

    length WYRAŻ

    length Zwraca długość w znakach wartości WYRAŻ. Jeśli WYRAŻ jest
        pominięte, zwracana jest długość $_.

    link STARYPLIK,NOWYPLIK
        Tworzy nową nazwę pliku, dowiązaną do starej nazwy pliku. Po
        sukcesie zwraca 1, a w przeciwnym wypadku 0.

    listen GNIAZDO,ROZMIARKOLEJKI
        Robi to samo, co wywołanie systemowe listen(2). Zwraca TRUE po
        sukcesie, a w przeciwnym wypadku FALSE. Zobacz przykład w
        sekcji Sockets: Client/Server Communication w podręczniku
        perlipc(1).

    local WYRAŻ
        Local modyfikuje wymienione zmienne tak, że są lokalne w
        otaczającym je bloku, podprocedurze, eval{}, lub do. Jeśli
        wymieniona jest więcej niż jedna wartość, to lista musi być
        umieszczona w nawiasach. Zobacz sekcję Temporary Values via
        local() w podręczniku perlsub(1).

        Zamiast local(), często raczej wolałbyś użyć my(), gdyż to
        pierwsze tak naprawdę nie jest tym czym się większości ludzi
        wydaje. Odsyłam do sekcji Private Variables via my() w
        podręczniku perlsub(1).

    localtime WYRAŻ
        Konwertuje czas, zwrócony przez funkcję time na 9-elementową
        tablicę, której czas jest zanalizowany dla lokalnej strefy
        czasowej. Zazwyczaj jest to używane następująco:

          # 0  1  2   3   4  5   6   7   8
          ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) =
                                localtime(time);

        Wszystkie elementy tablicy są numeryczne i pochodzą wprost ze
        struktury tm. W rzeczywistości znaczy to, że $mon ma zasięg
        0..11, a $wday 0..6, gdzie 0 oznacza niedzielę. Poza tym, $year
        jest liczbą lat ot 1900 roku, tj. rok 123 oznacza 2023.

        Jeśli WYRAŻ zostanie pominięte, to używany jest czas bieżący
        (localtime(time)).

        W kontekście skalarnym, zwraca wartość ctime(3):

          $now_string = localtime; # np., "Thu Oct 13 04:54:34 1994"

        Zobacz też moduł Time::Local i funkcje strftime(3) i
        mktime(3), dostępne przez moduł POSIX.

    log WYRAŻ

    log   Zwraca logarytm (podstawa e) z WYRAŻ. Jeśli WYRAŻ jest
        pominięte, zwraca wartość dla $_.

    lstat UCHWYTPLIKU

    lstat WYRAŻ

    lstat  Robi to samo, co funkcja stat(), lecz zamiast plików, na które
        wskazują dowiązania symboliczne, testuje same dowiązania. Jeśli
        twój system nie obsługuje dowiązań symbolicznych, dokonywany
        jest zwykły stat().

        Jeśli WYRAŻ jest pominięte, używane jest $_.

    m//   Operator porównania. Zobacz stronę perlop(1).

    map BLOK LISTA

    map WYRAŻ,LISTA
        Analizuje BLOK lub WYRAŻ dla każdego elementu LISTY (ustawiając
        lokalnie $_ na każdy element) i zwraca wartość listową, złożoną
        z wyników każdego analizowania. BLOK lub WYRAŻ jest analizowany
        w kontekście listowym, więc każdy element LISTY może dać zero,
        jeden, lub więcej elementów w wartości zwracanej.

          @chars = map(chr, @nums);

        tłumaczy listę liczb na odpowiadające im znaki. A

          %hash = map { getkey($_) => $_ } @array;

        jest tylko śmiesznym sposobem zapisania

          %hash = ();
          foreach $_ (@array) {
            $hash{getkey($_)} = $_;
          }

    mkdir NAZWAPLIKU,PRAWA
        Tworzy katalog, podany jako NAZWAPLIKU, którego prawa są
        określone przez PRAWA (zmodyfikowane przez umaskę). Jeśli
        operacja zakończy się sukcesem, zwraca 1, w przeciwnym wypadku
        zwraca 0 i ustawia $! (errno).

    msgctl ID,CMD,ARG
        Woła funkcję IPC msgctl(2) z Systemu V. Jeśli CMd jest
        &IPC_STAT, to ARG musi być zmienną, która będzie przechowywać
        zwróconą strukturę msquid_ds. Wartość zwracana tej funkcji jest
        podobna do ioctl: dla błędu wartość niezdefiniowana, "0 but
        true" dla zera, oraz rzeczywista wartość zwracana dla innych
        wypadków.

    msgget KLUCZ,FLAGI
        Woła funkcję IPC msgget(2) z Systemu V. Zwraca identyfikator
        kolejki komunikatów, lub wartość niezdefiniowaną (w wypadku
        błędu).

    msgsnd ID,MSG,FLAGI
        Woła funkcję IPC msgsnd(2) z Systemu V, która przesyła
        komunikat MSG do kolejki komunikatów ID. MSG musi zaczynać się
        wartością long int, określającą typ, którą można utworzyć z
        pomocą pack("l",$typ). Zwraca TRUE po sukcesie i FALSE w
        wypadku błędu.

    msgrcv ID,VAR,ROZMIAR,TYP,FLAGI
        Woła funkcję IPC msgrcv(2) z Systemu V. Funkcja odbiera
        komunikat z kolejki komunikatów ID i zapisuje go do zmiennej
        VAR. Maksymalna odbierana wiadomość ma wielkość ROZMIAR.
        Zauważ, że gdy wiadomość jest odbierana, to jej typ będzie
        pierwszą rzeczą, lądującą w VAR, a maksymalna długość VAR to
        ROZMIAR plus rozmiar typu komunikatu. Zwraca TRUE po sukcesie,
        a FALSE w wypadku błędu. [przyp.tłum.: pole TYPE generalnie w
        IPC oznacza typ, zdefiniowany w pierwszych 4 bajtach
        komunikatu]

    my WYRAŻ
        Instrukcja "my" deklaruje wymienione zmienne jako lokalne dla
        zamkniętego bloku, podprocedury, eval lub pliku potraktowanego
        instrukcjami do/require/use. Jeśli wymieniono więcej niż jedną
        wartość, lista musi być ujęta w nawiasy. Zobacz jeszcze sekcję
        Private Variables via my() w podręczniku perlsub(1).

    next ETYKIETA

    next  Komenda next jest podobna do instrukcji continue w C;
        rozpoczyna kolejną iterację pętli:

          LINE: while (<STDIN>) {
            next LINE if /^#/;   # pozbądź się komentarzy
            ...
          }

        Zauważ, że jeśli powyżej był blok continue, to zostałby on
        wykonany nawet na usuniętych liniach. Jeśli argument ETYKIETY
        jest pominięty, komenda odnosi się do najbardziej wewnętrznej
        otaczającej pętli.

    no Module LISTA
        Zobacz funkcję "use", gdzie "no" jest przeciwieństwem.

    oct WYRAŻ

    oct   Interpretuje WYRAŻ jako łańcuch ósemkowy i zwraca odpowiadającą
        wartość. (Jeśli WYRAŻ zaczyna się od 0x, jest interpretowane
        jako łańcuch szesnastkowy.) Następujący kod obsługuje liczby
        dziesiętne, ósemkowe i szesnastkowe w standardowej notacji
        perla lub C:

          $val = oct($val) if $val =~ /^0/;

        Jeśli WYRAŻ jest pominięte, używa $_. Funkcja ta jest często
        używana gdy łańcuch w rodzaju "644" musi być np.
        przekonwertowany na prawa pliku. (Chociaż perl automatycznie
        konwertuje łańcuchy na liczby, zgodnie z potrzebami, to
        automatyczna konwersja zakłada podstawę 10.)

    open UCHWYTPLIKU,WYRAŻ

    open UCHWYTPLIKU
        Otwiera plik, którego nazwa jest przekazywana WYRAŻ, a
        następnie wiąże go z UCHWYTEMPLIKU. Jeśli UCHWYTPLIKU jest
        wyrażeniem, to jego wartość jest używana jako nazwa
        rzeczywistego uchwytu pliku. Jeśli WYRAŻ jest pominięte, to
        przyjmuje się, że zmienna skalarna o tej samej nazwie co
        UCHWYTPLIKU zawiera nazwę pliku. (Zauważ, że zmienne
        leksykalne--te, deklarowane z pomocą my--nie będą w ten sposób
        działały.)

        Jeśli nazwa pliku rozpoczyna się od '<' lub od niczego, plik
        jest otwierany dla wejścia (odczytu). Jeśli nazwa pliku
        rozpoczyna się od '>', plik jest kasowany i otwierany dla
        zapisu. Jeśli nazwa pliku rozpoczyna się od '>>', plik jest
        otwierany dla dopisywania. Jeśli przed '>' lub '<' postawisz
        '+', oznacza to, że chcesz zarówno czytać, jak i zapisywać do
        pliku. Tryb '+<' jest zazwyczaj preferowany dla poprawek
        odczytu/zapisu--tryb '+>' najpierw pobiłby plik. Przedrostek i
        nazwa pliku mogą być oddzielone spacjami. Wszystkie te
        przedrostki odpowiadają trybom otwarcia funkcji fopen(3).

        Jeśli nazwa pliku rozpoczyna się od "|", to plik jest rozumiany
        jako komenda, do której potokiem przesyłane jest wyjście.
        Odwrotnie, jeśli nazwa pliku kończy się tym symbolem, to nazwa
        pliku jest interpretowana jako komenda, której wyjście jest
        przesyłane potokiem na nasze wejście (Zobacz sekcję Using
        open() for IPC w podręczniku perlipc(1)). (Możesz nie mieć
        czystego open(), powodującego, że komenda jest zarówno potokiem
        wejściowym, jak i wyjściowym. Są jednak na to rady, zobacz
        stronę podręcznika IPC::Open2, IPC::Open3, oraz sekcję
        Bidirectional Communication w podręczniku perlipc(1).)

        Otwieranie '-' otwiera strumień STDIN, a otwieranie '>-'
        otwiera STDOUT. Open po sukcesie zwraca zero, a w przeciwnym
        wypadku wartość niezdefiniowaną. Jeśli open otworzył potok,
        wartość zwracana jest identyfikatorem podprocesu (pid).

        Jeśli masz na tyle pecha, że pracujesz z perlem na systemie,
        który odróżnia pliki tekstowe i binarne (nowoczesne systemy ich
        nie rozróżniają), to powinieneś poczytać o funkcji binmode,
        opisanej gdzieś w tym dokumencie. Systemy, wymagające binmode
        rozpoznaje się po ich formacie pliku tekstowego. Systemy takie,
        jak Unix i Plan9, które oddzielają linie pojedynczym znakiem i
        które kodują go w C jako "\n", nie potrzebują binmode. Reszta
        tak.

        Przykłady:

          $ARTICLE = 100;
          open ARTICLE or die "Nie mogę znaleźć artykułu $ARTICLE: $!\n";
          while (<ARTICLE>) {...

          open(LOG, '>>/usr/spool/news/twitlog'); # (log jest zarezerwowany)

          open(DBASE, '+<dbase.mine');      # otwórz dla odnowienia

          open(ARTICLE, "caesar <$article |");  # dekoduj artykuł

          open(EXTRACT, "|sort >/tmp/Tmp$$");   # $$ jest pidem naszego procesu

          # przetwórz listę argumentów plików, wraz z wszelkimi załącznikami

          foreach $file (@ARGV) {
            process($file, 'fh00');
          }

          sub process {
            local($filename, $input) = @_;
            $input++;        # jest to inkrementacja łańcuchowa
            unless (open($input, $filename)) {
              print STDERR "Nie mogę otworzyć $filename: $!\n";
              return;
            }

            while (<$input>) {       # note use of indirection
              if (/^#include "(.*)"/) {
                process($1, $input);
                next;
              }
              ...     # cokolwiek
            }
          }

        Możesz również, zgodnie z tradycją powłoki Bourne, podać WYRAŻ,
        zaczynający się od ">&", co oznacza, że reszta łańcucha jest
        interpretowana jako nazwa uchwytu pliku (lub numerycznego
        deskryptora pliku), który należy zduplikować i otworzyć. &
        można użyć po >, >>, <, +>, +>>, i +<. Tryb, który podasz,
        powinien odpowiadać trybowi oryginalnego uchwytu pliku.
        (Duplikowanie uchwytów pliku nie pobiera na konto żadnych
        istniejących zawartości buforów stdio.) Oto skrypt, który
        zachowuje, przekierowuje i odświeża STDOUT i STDERR:

          #!/usr/bin/perl
          open(SAVEOUT, ">&STDOUT");
          open(SAVEERR, ">&STDERR");

          open(STDOUT, ">foo.out") || die "Nie mogę przekierować stdout";
          open(STDERR, ">&STDOUT") || die "Nie mogę zduplikować stdout";

          select(STDERR); $| = 1;   # zrób niebuforowane
          select(STDOUT); $| = 1;   # j/w

          print STDOUT "stdout 1\n"; # działa to też dla
          print STDERR "stderr 1\n"; # podprocesów

          close(STDOUT);
          close(STDERR);

          open(STDOUT, ">&SAVEOUT");
          open(STDERR, ">&SAVEERR");

          print STDOUT "stdout 2\n";
          print STDERR "stderr 2\n";

        Możesz podać "<&=N", gdzie N jest liczbą. Perl wtedy dokona
        operacji równoważnej fdopen(3) z C. Na przykład:

          open(FILEHANDLE, "<&=$fd")

        Jeśli otwierasz potok do komendy "-", np. albo "|-" albo "-|",
        to dokonywany jest niejawny fork, a zwrócona wartość open jest
        wewnątrz procesu rodzicielskiego pidem potomka, a w wątku
        potomka zerem. (Aby określić, czy open był pomyślny, użyj
        defined($pid).) Uchwyt pliku u rodzica zachowuje się
        normalnie, lecz i/o dla tego uchwytu jest przesyłane przez
        potok STDOUT/STDIN procesu potomnego. W procesie potomny
        uchwyt nie jest otwierany--i/o jest z/do nowego STDOUT lub
        STDIN. Zazwyczaj jest to używane jak normalny potokowy open,
        lecz daje lepszą kontrolę nad wywoływaniem komendy potoku, np.
        gdy pracujesz w suid i nie chcesz być zmuszonym do skanowania
        komend powłoki w poszukiwaniu metaznaków. Następujące pary są
        mniej lub bardziej równoważne:

          open(FOO, "|tr '[a-z]' '[A-Z]'");
          open(FOO, "|-") || exec 'tr', '[a-z]', '[A-Z]';

          open(FOO, "cat -n '$file'|");
          open(FOO, "-|") || exec 'cat', '-n', $file;

        Dla szczegółów, zobacz sekcję Safe Pipe Opens w podręczniku
        perlipc(1).

        UWAGA: Przy każdej operacji, dokonującej forkowania,
        nieopróżnione bufory pozostają takie w obydwu procesach, co
        znaczy, że lepiej ustawić $|, aby zapobiec duplikowaniu
        wyjścia.

        Zamykanie potokowego uchwytu pliku powoduje, że proces
        rodzicielski czeka, aż dziecko zakończy i zwraca wartość
        statusu w $?.

        Jeśli używasz konstruktora z pakietu IO::Handle (lub z jego
        podklas, takich jak IO::File czy IO::Socket), możesz generować
        anonimowe uchwyty plików, które mają zakres dowolnych
        zmiennych, które utrzymują do nich referencje. Zamykają się one
        automatycznie po wyjściu z zakresu:

          use IO::File;
          ...
          sub read_myfile_munged {
            my $ALL = shift;
            my $handle = new IO::File;
            open($handle, "myfile") or die "myfile: $!";
            $first = <$handle>
              or return ();   # Automatyczne zamknięcie tutaj.
            mung $first or die "mung failed";    # Lub tutaj.
            return $first, <$handle> if $ALL;    # Lub tutaj.
            $first;                 # Lub tutaj.
          }

        Nazwa pliku, która jest przekazana open, przechodzi operację
        usuwania prowadzących i kończących białych spacji. Aby otworzyć
        plik, posiadający te dziwne znaki, trzeba je chronić:

          $file =~ s#^(\s)#./$1#;
          open(FOO, "< $file\0");

        Jeśli chcesz użyć prawdziwego, znanego z C open() (zobacz
        stronę open(2)), to powinieneś użyć funkcji sysopen(). Jest to
        inny sposób chronienia nazw plików przed interpretacją. Np:

          use IO::Handle;
          sysopen(HANDLE, $path, O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL, 0700)
            or die "sysopen $path: $!";
          HANDLE->autoflush(1);
          HANDLE->print("stuff $$\n");
          seek(HANDLE, 0, 0);
          print "Plik zawiera: ", <HANDLE>;

        Dla dalszych detali o miksowaniu odczytywania i zapisywania,
        obejrzyj opis seek(), znajdujący się gdzie indziej w tym
        dokumencie.

    opendir UCHWYTKATALOGU,WYRAŻ
        Otwiera katalog o nazwie WYRAŻ. Otwarty uchwyt można
        przetwarzać funkcjami readdir(), telldir(), seekdir(),
        rewinddir(), i closedir(). Po sukcesie zwraca TRUE. Uchwyty
        katalogów mają swoją własną przestrzeń nazw. Jest ona oddzielna
        od uchwytów plików.

    ord WYRAŻ

    ord   Zwraca numeryczną wartość ascii pierwszego znaku WYRAŻ. Jeśli
        WYRAŻ zostało pominięte, używane jest $_. Dla operacji
        odwrotnej, zobacz opis chr, znajdujący się gdzieś w tym
        dokumencie.

    pack WZORZEC,LISTA
        Pobiera tablicę lub listę wartości i pakuje ją w strukturę
        binarną, zwracając łańcuch, zawierający tę strukturę. WZORZEC
        jest sekwencją znaków, które pokazują kolejność i typy
        wartości. Są one następujące:

          A  Łańcuch ascii, dopełniany spacjami.
          a  Łańcuch ascii, dopełniany przez null.
          b  Łańcuch bitowy (wznosząca kolejność bitów, jak w vec()).
          B  Łańcuch bitowy (malejąca kolejność bitów).
          h  Łańcuch szesnastkowy (najpierw niski nibble).
          H  Łańcuch szesnastkowy (najpierw wysoki nibble).

          c  Wartość char ze znakiem.
          C  Wartość char bez znaku.

          s  Wartość short.
          S  Wartość short bez znaku.
             (Ten 'short' jest _dokładnie_ 16 bitowy, co może się różnić od
             tego, co lokalny kompilator C nazywa jako 'short'.)

          i  Wartość int ze znakiem.
          I  Wartość int bez znaku.
             (Ten 'int' jest przynajmniej 32 bitowy. Dokładny rozmiar zależy
             od tego, co lokalny kompilator C uważa za 'int' i może być nawet
             większe niż 'long', opisywany dalej.)

          l  Wartość long ze znakiem.
          L  Wartość long bez znaku.
             (Ta wartość 'long' jest _dokładnie_ 32 bitowa, co może się
             różnić od tego, co lokalny kompilator C uważa za 'long'.)

          n  Short w porządku sieciowym (big-endian).
          N  Long w porządku sieciowym (big-endian).
          v  Short w porządku "VAX" (little-endian).
          V  Long w porządku "VAX" (little-endian).
             (Te 'short' i 'long' są _dokładnie_ 16 i
             32 bitowe (odpowiednio).)

          f  Float pojedynczej precyzji w formacie macierzystym.
          d  Float podwójnej precyzji w formacie macierzystym.

          p  Wskaźnik do łańcucha zakończonego zerem.
          P  Wskaźnik do struktury (łańcuch o ustalonej długości).

          u  Uuencodowany łańcuch.

          w  Skompresowany integer BER. Jego bajty reprezentują całkowity
            integer o podstawie 128, najpierw bardziej znaczące cyfry,
            z tak małą ilością cyfr, jak tylko się da. Ósmy bit jest ustawiany
            na każdym bajcie, poza ostatnim.

          x  Bajt null.
          X  Wstecz o bajt (?) (Back up a byte).
          @  Wypełnienie null do bezwzględnej pozycji (?)
            (Null fill to absolute position).

        Po każdej literze może opcjonalnie następować liczba, która
        podaje licznik powtórzeń. Dla wszystkich typów, poza "a", "A",
        "b", "B", "h", "H", i "P", funkcja pack pożre tyle samo
        wartości z LISTY. Gwiazdka (*) dla licznika powtórzeń, oznacza
        użycie wszystkich elementów, które pozostały. Typy "a" i "A"
        pobierają tylko jedną wartość, lecz pakują ją jako łańcuch o
        podanej długości, wypełniając ją w razie potrzeby zerami, lub
        spacjami. (Podczas rozpakowywania, "A" zdejmuje kończące spacje
        i zera, lecz "a" tego nie robi.) Podobnie, pola "b" i "B"
        pakują łańcuchy, które są długości tylu bitów. "h" i "H" pakują
        łańcuchy, które są długości tylu nibblów. "P" pakuje wskaźnik
        do struktury, której rozmiar jest wskazywany przez długość.
        Liczby rzeczywiste (float, double) są tylko w formacie
        macierzystym maszyny; z powodu wielości formatów
        zmiennoprzecinkowych i braku standardowej reprezentacji
        "sieciowej", nie ma żadnego sposobu uniwersalnej wymiany.
        Oznacza to, że spakowane dane zmiennoprzecinkowe, zapisane na
        jednej maszynie, mogą nie być odczytywalne na innej - nawet
        jeśli obydwie używają arytmetyki zmiennoprzecinkowej IEEE (gdyż
        endainowość pamięci nie jest częścią specyfikacji IEEE).
        Zauważ, że perl używa wewnętrznie dla wszystkich obliczeń
        numerycznych reprezentacji double i że konwersja z double na
        float, a potem z powrotem na double powoduje utratę precyzji
        (np. unpack("f", pack("f", $foo)) nie będzie w ogólnym
        przypadku się równać $foo).

        Przykłady:

          $foo = pack("cccc",65,66,67,68);
          # foo to "ABCD"
          $foo = pack("c4",65,66,67,68);
          # to samo

          $foo = pack("ccxxcc",65,66,67,68);
          # foo to "AB\0\0CD"

          $foo = pack("s2",1,2);
          # "\1\0\2\0" na little-endian
          # "\0\1\0\2" na big-endian

          $foo = pack("a4","abcd","x","y","z");
          # "abcd"

          $foo = pack("aaaa","abcd","x","y","z");
          # "axyz"

          $foo = pack("a14","abcdefg");
          # "abcdefg\0\0\0\0\0\0\0"

          $foo = pack("i9pl", gmtime);
          # rzeczywista struktura tm (przynajmniej na moim systemie)

          sub bintodec {
            unpack("N", pack("B32", substr("0" x 32 . shift, -32)));
          }

        Ten sam wzorzec może być ogólnie używany też w funkcji unpack.

    package PRZESTRZEŃNAZW
        Deklaruje jednostkę kompilacji, przynależącą do danej
        przestrzeni nazw. Zakres deklaracji pakietu leży od
        deklaracji, do końca otaczającego bloku (tak samo, jak zakres
        operatora local()). Wszelkie dalsze niekwalifikowane
        identyfikatory dynamiczne będą wewnątrz tej przestrzeni nazw.
        Instrukcja package dotyczy tylko zmiennych
        dynamicznych--włączając w to te, których użyłeś lokalnie
        (local()),--lecz nie zmienne leksykalne, utworzone przez my().
        Zazwyczaj jest to pierwsza deklaracja we włączanym przez
        require lub use pliku. Możesz przełączyć się do pakietu w
        więcej niż jednym miejscu; ma to wpływ jedynie na to, której
        tablicy symboli używa kompilator dla reszty bloku. Do
        zmiennych i uchwytów plików z innych pakietów, możesz odnosić
        się, poprzedzając identyfikatory nazwami pakietów, za którymi
        następują dwa dwukropki: $Pakiet::Zmienna. Jeśli nazwa pakietu
        jest zerowa, używany jest pakiet main. Tak więc $::sail jest
        równoważne $main::sail.

        Zobacz sekcję Packages w podręczniku perlmod(1). Zobacz też
        podręcznik perlsub(1), gdzie opisane są problemy zakresów.

    pipe UCHWYTODCZYTU,UCHWYTZAPISU
        Otwiera parę połączonych potoków, zupełnie jak wywołanie
        systemowe pipe(2). Zauważ, że jeśli zestawiasz pętle potokowych
        procesów, to o ile nie zachowasz ostrożności, może pojawić się
        deadlock. Dodatkowo, zauważ, że potoki perla używają
        buforowania stdio, więc możesz być zmuszonym ustawić $|, aby
        opróżnić swój UCHWYTZAPISU po każdej z komend, zależnie od
        aplikacji.

        Obejrzyj jeszcze stronę IPC::Open2, IPC::Open3 oraz sekcję
        Bidirectional Communication z podręcznika perlipc(1). Są tam
        przykłady takich rzeczy.

    pop TABLICA

    pop   Pobiera i zwraca ostatnią wartość tablicy, skracając ją o
        jeden. Ma podobne działanie do

          $tmp = $ARRAY[$#ARRAY--];

        Jeśli tablica nie ma elementów, zwracana jest wartość
        niezdefiniowana. Jeśli parametr TABLICA zostanie pominięty, to
        pobiera z tablicy @ARGV w programie głównym, oraz z @_ w
        podprocedurach, podobnie jak shift().

    pos SKALAR

    pos   Zwraca offset, gdzie dla zmiennej SKALAR zakończyło się
        ostatnie przeszukiwanie m//g. (Jeśli nie podano zmiennej,
        używany jest $_). Można go modyfikować w celu zmieniania
        offsetu. Modyfikacja ta wpłynie również na zapewnienia zerowej
        szerokości \G w wyrażeniach regularnych. Zobacz podręczniki
        perlref(1) i perlop(1).

    print UCHWYTPLIKU LISTA

    print LISTA

    print  Drukuje oddzieloną przecinkami listę łańcuchów. Po sukcesie
        zwraca TRUE. UCHWYTPLIKU może być nazwą zmiennej skalarnej, w
        którym wypadku zmienna ta przechowuje nazwę lub referencję do
        uchwytu pliku, wprowadzając tak poziom niebezpośredniości.
        (UWAGA: Jeśli UCHYTPLIKU jest zmienną, a następny token jest
        [term], to może to być źle zinterpretowane jako operator, chyba
        że wstawisz +, lub ujmiesz argumenty w nawiasy.) Jeśli
        UCHWYTPLIKU jest pominięty, drukowanie następuje na standardowe
        wyjście (lub do ostatnio wybranego kanału wyjściowego--zobacz
        opis select, znajdujący się gdzieś w tym dokumencie ). Jeśli
        pominięto również argument LISTY, na STDOUT drukowane jest $_.
        Aby ustawić kanał wyjściowy na coś innego niż STDOUT, użyj
        operacji select. Zauważ, że z uwagi na to, że print pobiera
        LISTĘ, wszystko z LISTY jest analizowane w kontekście listowym,
        a wszelka podprocedura, którą wywołasz, będzie miała jedno,
        lub więcej wyrażeń analizowanych w kontekście listowym. Uważaj
        też, by nie wpisywać z słowem kluczowym print lewego nawiasu,
        chyba że chcesz by odpowiadający prawy nawias kończył argumenty
        do drukowania--wstaw +, lub otocz wszystkie argumenty
        nawiasami.

        Zauważ, że jeśli przechowujesz UCHWYTYPLIKÓW w tablicy, lub
        innym wyrażeniu, będziesz musiał używać bloku, zwracającego
        jego wartość:

          print { $files[$i] } "stuff\n";
          print { $OK ? STDOUT : STDERR } "stuff\n";

    printf UCHWYTPLIKU FORMAT, LISTA

    printf FORMAT, LISTA
        Równoważne print UCHWYTPLIKU sprintf(FORMAT, LISTA). Pierwszy
        argument list będzie interpretowany jako format printf. Jeśli
        włączone jest use locale, to znak używany dla kropki
        dziesiętnej jest zależny od locala LC_NUMERIC. Zobacz stronę
        podręcznika perllocale(1).

        Nie wpadnij w pułapkę używania printf(), gdy wystarczyłby
        zwykły print(). Funkcja print() jest efektywniejsza i mniej
        wrażliwa na błędy.

    prototype FUNKCJA
        Zwraca w postaci łańcucha prototyp funkcji (lub undef, jeśli
        funkcja nie ma prototypu). FUNKCJA jest referencją lub nazwą
        funkcji, której prototyp usiłujemy uzyskać.

    push TABLICA,LISTA
        Traktuje TABLICĘ jako stos i wrzuca na jej szczyt wartości
        LISTY. Długość TABLICY zwiększa się o długość LISTY. Ma takie
        samo działanie jak

          for $value (LIST) {
            $ARRAY[++$#ARRAY] = $value;
          }

        lecz jest efektywniejsze. Zwraca nową liczbę elementów tablicy.

    q/ŁAŃCUCH/

    qq/ŁAŃCUCH/

    qx/ŁAŃCUCH/

    qw/ŁAŃCUCH/
        Uogólnione cudzysłowy. Zobacz stronę perlop(1).

    quotemeta WYRAŻ

    quotemeta
        Zwraca wartość WYRAŻ z poprzedzonymi odwróconymi ukośnikami
        wszystkimi nie-alfanumerycznymi znakami. (To znaczy, że
        wszystkie znaki, nie podpadające pod /[A-Za-z_0-9]/ zostaną
        poprzedzone odwrotnym ukośnikiem, niezależnie od ustawień
        locale.) Jest to wewnętrzna funkcja, implementująca escape Q w
        łańcuchach z podwójnych cudzysłowów.

        Jeśli WYRAŻ jest pominięte, używane jest $_.

    rand WYRAŻ

    rand  Zwraca losową liczbę, większą lub równą 0 i mniejszą od
        wartości WYRAŻ. (WYRAŻ powinno być dodatnie.) Jeśli WYRAŻ jest
        pominięte, używana jest wartość 1. Automatycznie wywołuje
        srand(), chyba że był on już wywołany. Zobacz też opis srand().

        (Uwaga: Jeśli twoja funkcja rand zwraca stale liczby, które są
        zbyt wielkie, lub zbyt małe, to znaczy, że twoja wersja perla
        prawdopodobnie została skompilowana ze złą liczbą RANDBITS.)

    read UCHWYTPLIKU,SKALAR,DŁUGOŚĆ,OFFSET

    read UCHWYTPLIKU,SKALAR,DŁUGOŚĆ
        Próbuje odczytać DŁUGOŚĆ bajtów danych do zmiennej SKALAR z
        pliku wskazywanego przez UCHWYTPLIKU. Zwraca liczbę odczytanych
        bajtów, lub undef w wypadku błędu. SKALAR zostanie
        rozciągnięty, lub skurczony do rzeczywistej długości
        odczytanych danych. Można też podać OFFSET. Wtedy odczyt
        nastąpi w innym miejscu niż początek łańcucha. Wywołanie to
        jest w rzeczywistości zaimplementowane w oparciu o wywołanie
        fread(3) stdio. Aby uzyskać prawdziwe wywołanie systemowe
        read(2), użyj sysread().

    readdir UCHWYTKATALOGU
        Zwraca następny wpis katalogu, otwartego przez opendir(). Jeśli
        jest używane w kontekście listowym, zwraca resztę wpisów w
        katalogu. Jeśli nie ma już więcej wpisów, w kontekście
        skalarnym zwracana jest wartość niezdefiniowana, a w kontekście
        listowym listę null.

        Jeśli masz zamiar dokonywać testów plikowych na wartościach
        zwracanych przez readdir(), to lepiej poprzedź te nazwy
        katalogiem. Powinno się tak robić, gdyż nie readdir() nie
        przechodzi do swojego katalogu i zaszło by testowanie nie tego
        pliku co trzeba.

          opendir(DIR, $some_dir) || die "Nie powiódł się opendir $some_dir: $!";
          @dots = grep { /^\./ && -f "$some_dir/$_" } readdir(DIR);
          closedir DIR;

    readlink WYRAŻ

    readlink
        Zwraca wartość dowiązania symbolicznego. Działa to, jeśli
        dowiązania symboliczne są zaimplementowane [w systemie]. W
        przeciwnym wypadku powstaje błąd krytycznych. W wypadku błędu
        systemowego, zwracana jest wartość niezdefiniowana i ustawiane
        jest $! (errno). Jeśli WYRAŻ zostanie pominięte, używane jest
        $_.

    recv GNIAZDO,SKALAR,DŁUGOŚĆ,FLAGI
        Odbiera komunikat na gnieździe. Próbuje odebrać DŁUGOŚĆ bajtów
        do zmiennej SKALAR. (GNIAZDO to uchwyt gniazda). W
        rzeczywistości funkcja wykonuje odpowiednik funkcji C
        recvfrom()(2), więc zwraca adres nadawcy. W wypadku błędu,
        zwracana jest wartość niezdefiniowana. SKALAR będzie rozciągany
        do długości rzeczywiście odczytanych danych. Flagi są takie
        same jak w wywołaniu systemowym o tej samej nazwie. Zobacz
        jeszcze sekcję UDP: Message Passing w podręczniku perlipc(1).
        Są tam przykłady.

    redo ETYKIETA

    redo  Komenda redo restartuje blok pętli, nie analizując przy tym
        warunku. Blok continue (jeśli taki istnieje) również nie jest
        wykonywany. Jeśli pominięta zostanie ETYKIETA, komenda odnosi
        się do najbardziej wewnętrznej otaczającej pętli. Komenda ta
        jest zazwyczaj wykorzystywana przez programy, które chcą się
        oszukiwać co do tego, co było właśnie pobrane:

          # Uproszczony ogołacacz komentarzy Pascala
          # (uwaga: zakłada brak { i } w łańcuchach)
          LINE: while (<STDIN>) {
            while (s|({.*}.*){.*}|$1 |) {}
            s|{.*}| |;
            if (s|{.*| |) {
              $front = $_;
              while (<STDIN>) {
                if (/}/) {   # Koniec komentarza?
                  s|^|$front{|;
                  redo LINE;
                }
              }
            }
            print;
          }

    ref WYRAŻ

    ref   Jeśli wartość WYRAŻ jest referencją, zwracane jest TRUE, a w
        przeciwnym wypadku FALSE. Jeśli WYRAŻ zostanie pominięte, użyte
        zostanie $_. Zwracana wartość zależy od typu, do którego
        referencja jest referencją. Wbudowane typy to:

          REF
          SCALAR
          ARRAY
          HASH
          CODE
          GLOB

        Jeśli referencjowany obiekt został błogosławiony (bless()) do
        pakietu, to zwracana jest nazwa pakietu. Możesz myśleć o ref()
        jak o operatorze typeof().

          if (ref($r) eq "HASH") {
            print "r jest referencją do tablicy asocjacyjnej.\n";
          }
          if (!ref ($r) {
            print "r nie jest referencją.\n";
          }

        Zobacz też stronę podręcznika perlref(1).

    rename STARANAZWA,NOWANAZWA
        Zmienia nazwę pliku. Po sukcesie zwraca 1, w przeciwnym wypadku
        0. Nie działa między granicami systemów plików.

    require WYRAŻ

    require Zażądaj pewnej właściwości, podanej przez WYRAŻ, lub $_, jeśli
        go nie podano. Jeśli WYRAŻ jest numeryczne, to wymaga ono by
        bieżąca wersja perla ($] lub $PERL_VERSION) była większa lub
        równa WYRAŻ.

        W przeciwnym wypadku żąda włączenia pliku biblioteki (o ile nie
        jest on już włączony). Plik jest włączany z użyciem mechanizmu
        do-PLIK, który w zasadzie jest wariacją eval(). Semantyka jest
        podobna do następującej podprocedury:

          sub require {
            local($filename) = @_;
            return 1 if $INC{$filename};
            local($realfilename,$result);
            ITER: {
              foreach $prefix (@INC) {
                $realfilename = "$prefix/$filename";
                if (-f $realfilename) {
                  $result = do $realfilename;
                  last ITER;
                }
              }
              die "Nie mogę znaleźć $filename w \@INC";
            }
            die $@ if $@;
            die "$filename nie zwróciło prawdziwej wartości" unless $result;
            $INC{$filename} = $realfilename;
            $result;
          }

        Zauważ, że plik nie będzie włączany pod tą samą nazwą
        dwukrotnie. Jako ostatnią instrukcję, plik musi zwracać TRUE,
        wskazując tak pomyślne wykonanie kodu inicjalizacji, więc
        zazwyczaj kończy się takie pliki "1;", chyba że jesteś pewien,
        że zwróci TRUE tak czy inaczej. Lepiej jednak wstawić po
        prostu"1;", na wypadek np. dodania nowych instrukcji.

        Jeśli WYRAŻ jest prostym słowem, require zakłada rozszerzenie
        ".pm" i samodzielnie zamienia "::" na "/", ułatwiając ładowanie
        modułów standardowych. Ta postać ładowania modułów nie ryzykuje
        zmieniania twojej przestrzeni nazw. to make it easy to load
        standard modules. This form of loading of modules does not
        risk altering your namespace.

        Dla potężniejszego narzędzia importu, obejrzyj opis use,
        znajdujący się w tym dokumencie, oraz stronę perlmod(1).

    reset WYRAŻ

    reset  Ogólnie, używane w bloku continue na końcu pętli, w celu
        wyczyszczenia zmiennych i resetowania przeszukiwań ??, tak by
        znów działały. Wyrażenie jest interpretowane jako lista
        pojedynczych znaków (dla podawania zakresów, można używać
        myślników). Wszystkie zmienne i tablice, rozpoczynające się na
        jedną z tych liter, są resetowane do stanu pierwotnego. Jeśli
        wyrażenie zostanie pominięte, przeszukiwania jednego-trafienia
        (?wzorzec?) są resetowane do ponownego trafienia. Resetowanie
        tyczy się tylko obiektów bieżącego pakietu. Zwracane jest
        zawsze 1. Przykłady:

          reset 'X';     # resetuj wszystkie zmienne X
          reset 'a-z';    # resetuj zmienne małoliterowe
          reset;       # resetuj tylko przeszukiwania ??

        Resetowanie "A-Z" nie jest zalecane, gdyż odniesie się ono
        również do tablic ARGV i ENV. Resetowane są tylko zmienne
        pakietu--zmienne leksykalne są nietykane, lecz one i tak
        oczyszczają się na wyjściu z zakresu. Zobacz opis my,
        znajdujący się gdzieś w tym dokumencie.

    return WYRAŻ

    return Powraca z podprocedury, eval(), lub z do PLIK, z wartością
        podaną przez WYRAŻ. Analiza WYRAŻ może zachodzić w kontekście
        listowym, skalarnym, lub pustym (void). Zależy to od sposobu
        użycia wartości zwracanej, a kontekst może się zmieniać od
        jednego wywołania do drugiego (zobacz wantarray()). Jeśli WYRAŻ
        nie jest podane, w kontekście skalarnym zwracana jest wartość
        niezdefiniowana, w listowym pusta lista, a w pustym (void) nic.

        (Zauważ, że przy braku return, podprocedura, eval, lub do PLIK
        zakończą automatycznie z wartością ostatniego wykonanego
        wyrażenia.)

    reverse LISTA
        W kontekście listowym, zwraca wartość listową, składającą się z
        elementów LISTY, ułożonych w przeciwnym porządku. W kontekście
        skalarnym, elementy listy są łączone w łańcuch i zwracane w
        odwróconym porządku.

          print reverse <>;      # line tac, last line first

          undef $/;          # for efficiency of <>
          print scalar reverse <>;  # byte tac, last line tsrif

        Operator ten jest też przydatny do inwersji tablicy
        asocjacyjnej, choć są tu pewne zastrzeżenia. Jeśli wartość jest
        w oryginalnej tablicy zduplikowana, to tylko jedna z nich może
        być reprezentowana jako klucz w tablicy odwróconej. Musi to też
        przewinąć całą tablicę i zbudować nową, co dla dużej tablicy
        może trochę potrwać.

          %by_name = reverse %by_address;   # Inwersja tablicy asocjacyjnej

    rewinddir UCHWYTKATALOGU
        Ustawia bieżącą pozycję (dla funkcji readdir()) na początek
        katalogu, wskazywanego przez UCHWYTKATALOGU.

    rindex STR,SUBSTR,POZYCJA

    rindex STR,SUBSTR
        Działa tak samo jak index, lecz zwraca pozycję ostatniego
        pojawienia się SUBSTR w STR. Jeśli podano POZYCJĘ, to zwracane
        jest ostatnie pojawienie na, lub przed tą pozycją.

    rmdir NAZWAPLIKU

    rmdir  Kasuje pusty katalog podany przez NAZWĘPLIKU. Jeśli operacja
        się powiedzie, zwraca 1. W przeciwnym wypadku zwracane jest
        zero i ustawiane jest $! (errno). Jeśli NAZWAPLIKU jest
        pominięta, używane jest $_.

    s///  Operator podmienienia. Zobacz stronę perlop(1).

    scalar WYRAŻ
        Wymusza interpretację skalarną wyrażenia WYRAŻ i zwraca jego
        wartość.

          @counts = ( scalar @a, scalar @b, scalar @c );

        Nie istnieje odpowiednik, konwertujący skalar w listę. Jest tak
        dlatego, że w praktyce nie jest on nigdy potrzebny. Jeśli
        jednak naprawdę chcesz tak zrobić, możesz użyć konstrukcji @{[
        (jakieś wyrażenie) ]}, a zwykle powinno wystarczyć zwykłe (some
        expression).

    seek UCHWYTPLIKU,POZYCJA,GDZIE
        Ustawia pozycję UCHWYTUPLIKU, podobnie jak fseek(3) w stdio.
        UCHYTPLIKU może być wyrażeniem, którego wartość daje nazwę
        uchwytu pliku. Wartości GDZIE to 0, oznaczające ustawianie
        nowej pozycji na POZYCJĘ, 1 oznaczające ustawianie pozycji na
        pozycję bieżącą plus POZYCJĘ, oraz 2 ustawiające pozycję na EOF
        plus POZYCJĘ (zazwyczaj ujemną). Zamiast numerycznych wartości
        GDZIE, można używać stałych SEEK_SET, SEEK_CUR i SEEK_END z
        modułu IO::Seekable lub POSIX. Po sukcesie zwracane jest 1, po
        błędzie 0.

        Jeśli chcesz ustawić pozycję pliku dla sysread() i syswrite(),
        nie używaj seek() -- użyj sysseek().

        Na niektórych systemach musisz wykonać seek za każdym razem,
        gdy przełączasz się między zapisem i odczytem. Wśród innych
        rzeczy, może to mieć efekt wołania funkcji stdio clearerr(3).
        Wartość GDZIE 1 jest przydatna do nie ruszania się z pozycji
        pliku:

          seek(TEST,0,1);

        Jest to również przydatne dla aplikacji, emulujących tail -f.
        Gdy raz wejdziesz na EOF, a potem zaśniesz na chwilę, to dobrze
        przed następnym odczytem użyć seek(), aby wszystko zresetować.
        seek() nie zmienia bieżącej pozycji, lecz czyci warunek EOF
        uchwytu, więc następne <PLIK> powoduje, że perl znów coś będzie
        próbował odczytać. Mamy przynajmniej taką nadzieję.

        Jeśli to nie działa (niektóre stdio są szczególnie dziwne), to
        możesz potrzebować czegoś więcej, jak:

          for (;;) {
            for ($curpos = tell(FILE); $_ = <FILE>; $curpos = tell(FILE)) {
              # szukaj jakichś rzeczy i wstaw je do plików
            }
            sleep($for_a_while);
            seek(FILE, $curpos, 0);
          }

    seekdir UCHWYTKATALOGU,POZYCJA
        Ustawia bieżącą pozycję polecenia readdir() dla katalogu
        wskazywanego przez UCHWYTKATALOGU. POZYCJA musi mieć wartość
        zwracaną przez telldir().

    select UCHWYTPLIKU

    select Zwraca obecnie wybrany uchwyt pliku. Jeśli podano UCHWYTPLIKU,
        ustawia domyślny uchwyt pliku dla wyjścia. Daje to dwa efekty:
        po pierwsze write, lub print bez uchwytu pliku będą zapisywały
        domyślnie do tego UCHWYTUPLIKU. Po drugie, odniesienia
        zmiennych, związanych z wyjściem, będą się odnosiły do tego
        kanału wyjścia. Np. jeśli masz ustawić początek formatu formy
        dla więcej niż jednego kanału, mógłbyś użyć następującego:

          select(REPORT1);
          $^ = 'report1_top';
          select(REPORT2);
          $^ = 'report2_top';

        UCHWYTPLIKU może być wyrażeniem, które daje nazwę rzeczywistego
        uchwytu pliku. Tak więc:

          $oldfh = select(STDERR); $| = 1; select($oldfh);

        Niektórzy programiści wolą myśleć o uchwytach pliku jak o
        obiektach, posiadających metody, zapisując ostatni przykład
        jako:

          use IO::Handle;
          STDERR->autoflush(1);

    select RBITS,WBITS,EBITS,TIMEOUT
        Funkcja ta woła z podanymi maskami bitowymi wywołanie systemowe
        select(2). Maski można skonstruować, używając fileno() i vec():

          $rin = $win = $ein = '';
          vec($rin,fileno(STDIN),1) = 1;
          vec($win,fileno(STDOUT),1) = 1;
          $ein = $rin | $win;

        Jeśli chcesz wykonywać tę funkcję na wielu uchwytach plików,
        możesz napisać podprocedurę:

          sub fhbits {
            local(@fhlist) = split(' ',$_[0]);
            local($bits);
            for (@fhlist) {
              vec($bits,fileno($_),1) = 1;
            }
            $bits;
          }
          $rin = fhbits('STDIN TTY SOCK');

        Spotykanym idiomem jest:

          ($nfound,$timeleft) =
           select($rout=$rin, $wout=$win, $eout=$ein, $timeout);

        aby blokować, aż coś stanie się gotowe, wykonaj po prostu

          $nfound = select($rout=$rin, $wout=$win, $eout=$ein, undef);

        Większość systemów nie zwraca niczego mądrego w $timeleft, więc
        wywołanie select() w kontekście skalarnym zwróci po prostu
        $nfound.

        Każda z masek bitowych może być niezdefiniowana. Podany timeout
        jest podawany w sekundach. Może być ułamkowy. Uwaga: nie
        wszystkie implementacje zwracają $timeleft. Jeśli go nie
        zwracają, to zwracają wartość równą tej, przekazanej w
        $timeout.

        A oto 250 milisekundowe zaśnięcie:

          select(undef, undef, undef, 0.25);

        UWAGA: Nie próbuj łączyć buforowanego I/O (np. read czy <FH>) z
        funkcją select. Użyj zamiast tego sysread().

    semctl ID,SEMNUM,CMD,ARG
        Woła funkcję IPC semctl(2) z Systemu V. Jeśli CMD to &IPC_STAT
        lub &GETALL, to ARG musi być zmienną, która będzie przechowywać
        zwróconą strukturę semid_ds, lub tablicę wartości semafora.
        Podczas błędu, podobnie jak ioctl zwraca wartość
        niezdefiniowaną, dla zera łańcuch "0 but true", a dla
        pozostałych wartości rzeczywistą wartość zwróconą.

    semget KLUCZ,NSEMS,FLAGI
        Woła funkcję IPC semget(2) z Systemu V. Zwraca identyfikator
        semafora, lub wartość niezdefiniowaną w przypadku błędu.

    semop KLUCZ,ŁAŃCUCHOP
        Woła funkcję IPC semop(2) z Systemu V. Funkcja ta dokonuje
        operacji semaforowych, np. sygnalizowania i czekania. ŁAŃCUCHOP
        musi być spakowaną tablicą struktur semop. Każdą ze struktur
        semop można wygenerować z pomocą pack("sss", $semnum, $semop,
        $semflag). Liczba operacji semaforowych jest implikowana
        długością ŁAŃCUCHOP. Po sukcesie, funkcja zwraca TRUE, a w
        wypadku błędu FALSE. Na przykład następujący fragment kodu
        oczekuje na semaforze $semnum z identyfikatora $semid:

          $semop = pack("sss", $semnum, -1, 0);
          die "Problem z semaforem: $!\n" unless semop($semid, $semop);

        Aby ustawić semafor, zamień "-1" na "1".

    send GNIAZDO,MSG,FLAGI,DO

    send GNIAZDO,MSG,FLAGI
        Wysyła na gniazdo komunikat. Pobiera takie same flagi, jak
        wywołanie systemowe send(2). Na gniazdach niepodłączonych,
        należy podać cel wysyłania, czyli argument DO. W tej sytuacji
        użyta zostanie funkcja C sendto(2). Funkcja zwraca liczbę
        wysłanych znaków, lub w wypadku błędu wartość niezdefiniowaną.
        Zobacz jeszcze sekcję UDP: Message Passing w podręczniku
        perlipc(1). Są tam przykłady.

    setpgrp PID,PGRP
        Ustawia bieżącą grupę procesów dla podanego PIDa (wynoszącego 0
        dla procesu bieżącego). Funkcja powoduje błąd krytyczny na
        maszynach nie implementujących setpgrp(2). Jeśli argumenty są
        pominięte, odnosi się to domyślnie do 0,0. Zauważ, że wersja
        POSIX setpgrp() nie przyjmuje żadnych argumentów, więc
        przenośne jest tylko setpgrp 0,0.

    setpriority CZYJE,KTO,PRIORYTET
        Ustawia bieżący priorytet procesu, grupy procesów, lub
        użytkownika. (Zobacz setpriority(2).) Na maszynach nie
        implementujących tego wywołania systemowego, powoduje błąd
        krytyczny.

    setsockopt GNIAZDO,POZIOM,NAZWAOPC,WARTOPC
        Ustawia żądaną opcję gniazda. W wypadku błędu, zwraca wartość
        niezdefiniowaną. Jeśli nie chcesz przekazywać argumentu,
        WARTOPC może być podane jako undef.

    shift TABLICA

    shift  Wysuwa pierwszą wartość tablicy i zwraca ją, skracając tablicę
        o 1 i przenosząc wszystko w dół. Jeśli w tablicy nie ma
        elementów, zwracana jest wartość niezdefiniowana. Jeśli TABLICA
        zostanie pominięta, to przesuwana jest w programie głównym
        tablica @ARGV, oraz @_ w podprocedurach. (Jest to określone
        leksykalnie.) Zobacz też unshift(), push() oraz pop(). Shift()
        i unshift() robią to samo na lewym końcu tablicy, co pop() i
        push() na prawym.

    shmctl ID,CMD,ARG
        Woła funkcję IPC shmctl(2) z Systemu V. Jeśli CMD jest
        &IPC_STAT, to ARG musi być zmienną, która będzie przechowywać
        zwróconą strukturę shmid_ds. Wartość zwracana jest jak w ioctl:
        wartość niezdefiniowana dla błędu, "0 but true" dla zera i
        rzeczywista wartość zwrócona w innych wypadkach.

    shmget KLUCZ,ROZMIAR,FLAGI
        Woła funkcję IPC shmget(2) z Systemu V. Zwraca identyfikator
        pamięci dzielonej, a w przypadku błędu wartość niezdefiniowaną.

    shmread ID,ZMIENNA,POZYCJA,ROZMIAR

    shmwrite ID,ŁAŃCUCH,POZYCJA,ROZMIAR
        Odczytuje, lub zapisuje segment pamięci dzielonej,
        rozpoczynając w pozycji POZYCJA i obsługując rozmiar ROZMIAR
        bajtów. Podczas odczytu, ZMIENNA musi być elementem, który
        będzie przechowywał odczytane dane. Podczas zapisywania, jeśli
        ŁAŃCUCH jest zbyt długi, użytych zostanie tylko ROZMIAR bajtów;
        jeśli ŁAŃCUCH jest zbyt krótki, to reszta zostanie wypełniona
        nullami. Funkcja zwraca po sukcesie TRUE oraz FALSE w wypadku
        błędu.

    shutdown GNIAZDO,JAK
        Wyłącza połączenie na gnieździe, w sposób wskazany przez JAK,
        który ma taką samą interpretację, jak w wywołaniu systemowym
        shutdown(2).

    sin WYRAŻ

    sin   Zwraca sinus z WYRAŻ (podanego w radianach). Jeśli WYRAŻ jest
        pominięte, zwracana jest wartość dla $_.

        Dla operacji odwrotnej do sinusa, możesz użyć funkcji
        POSIX::asin(), lub następującej relacji:

          sub asin { atan2($_[0], sqrt(1 - $_[0] * $_[0])) }

    sleep WYRAŻ

    sleep  Powoduje, że skrypt zasypia na WYRAŻ sekund, lub na zawsze,
        jeśli nie podano WYRAŻ. Spanie można przerwać, przesyłając
        procesowi SIGALRM. Zwraca ilość przespanych sekund.
        Przypuszczalnie nie powinno się łączyć wywołań alarm() i
        sleep(), gdyż sleep() jest często implementowane przy użyciu
        alarm().

        Na niektórych systemach, spanie może trwać do sekundy mniej niż
        żądałeś, zależnie od sposobu obliczania sekund. Większość
        nowoczesnych systemów przesypia cały okres.

        Dla pauz, lub większej dokładności niż sekunda, możesz użyć
        interfejsu syscall() perla i dostać się do funkcji
        setitimer(2), o ile jest ona obsługiwana przez twój system.
        Możesz też zapoznać się z opisem select(), znajdującym się
        gdzieś w tym dokumencie.

        Zobacz także funkcję sigpause() z modułu POSIX.

    socket GNIAZDO,DOMENA,TYP,PROTOKÓŁ
        Otwiera gniazdo podanego typu i przywiązuje je do uchwytu pliku
        GNIAZDO. DOMENA, TYP i PROTOKÓŁ są takie same jak dla
        wywołania systemowego socket(2). Przed używaniem tej funkcji,
        powinieneś użyć "use Socket;", aby zaimportować odpowiednie
        definicje. Obejrzyj przykład w sekcji Sockets: Client/Server
        Communication w podręczniku perlipc(1).

    socketpair GNIAZDO1,GNIAZDO2,DOMENA,TYP,PROTOKÓŁ
        Tworzy nienazwaną parę gniazd danego typu, w podanej domenie.
        DOMENA, TYP i PROTOKÓŁ są podawane tak samo, jak dla wywołania
        systemowego socketpair(2). Jeśli funkcja nie jest
        zaimplementowana, to powoduje błąd krytyczny. Po sukcesie
        zwracane jest TRUE.

    sort NAZWA LISTA

    sort BLOK LISTa

    sort LISTA
        Sortuje LISTĘ i zwraca posortowaną wartość listową. Jeśli
        pominięte zostaną parametry NAZWA lub BLOK, sortowanie
        następuje w porządku porównywania łańcuchów. Jeśli podano
        NAZWĘ, to wskazuje ona na podprocedurę, zwracającą liczbę
        całkowitą, która jest mniejsza, równa, lub większa od zera,
        zależnie od tego, jak elementy tablicy mają być poukładane. W
        takich procedurach bardzo przydatne są operatory <=> oraz cmp.
        NAZWA może być nazwą zmiennej skalarnej--w tym wypadku wartość
        daje nazwę używanej podprocedury. Zamiast NAZWY można podać
        BLOK, czyli anonimową podprocedurę sortującą.

        W celu polepszenia efektywności, pomijany jest normalny kod
        wołania podprocedur: podprocedura nie może być rekurencyjna, a
        dwa porównywane elementy nie są przekazywane przez @_, lecz
        jako globalne zmienna pakietu $a oraz $b (zobacz przykład
        poniżej). Są one przekazywane przez referencję, więc nie
        modyfikuj ani $a, ani $b. Nie próbuj też deklarować ich jako
        leksykalne.

        Nie można też wyjść z bloku sortującego przy użyciu żadnego
        operatora kontroli pętli czy goto().

        Gdy działa use locale, sort LIST sortuje LISTĘ według
        odpowiedniego locale. Zobacz stronę perllocale(1).

        Przykłady:

          # sortuj leksykalnie
          @articles = sort @files;

          # to samo, z jawną procedurą sortującą
          @articles = sort {$a cmp $b} @files;

          # teraz niewrażliwie na wielkość liter
          @articles = sort {uc($a) cmp uc($b)} @files;

          # to samo w odwrotnym porządku
          @articles = sort {$b cmp $a} @files;

          # sortuj rosnąco, numerycznie
          @articles = sort {$a <=> $b} @files;

          # j/w, malejąco
          @articles = sort {$b <=> $a} @files;

          # sortuj, używając jawnej nazwy podprocedury
          sub byage {
            $age{$a} <=> $age{$b}; # założenie numeryczności
          }
          @sortedclass = sort byage @class;

          # to sortuje tablicę asocjacyjną %age według wartości (zamiast klucza)
          # przy użyciu funkcji inline
          @eldest = sort { $age{$b} <=> $age{$a} } keys %age;

          sub backwards { $b cmp $a; }
          @harry = ('dog','cat','x','Cain','Abel');
          @george = ('gone','chased','yz','Punished','Axed');
          print sort @harry;
              # drukuje AbelCaincatdogx
          print sort backwards @harry;
              # drukuje xdogcatCainAbel
          print sort @george, 'to', @harry;
              # drukuje AbelAxedCainPunishedcatchaseddoggonetoxyz

          # sortuj nieefektywnie według malejącego porównania numerycznego,
          # używając pierwszej liczby całkowitej po znaku =, lub w przeciwnym
          # wypadku cały rekord, bez zwracania uwagi na wielkość liter.

          @new = sort {
            ($b =~ /=(\d+)/)[0] <=> ($a =~ /=(\d+)/)[0]
                      ||
                  uc($a) cmp uc($b)
          } @old;

          # to samo, dużo efektywniej;
          # zbudujemy zewnętrzne indeksy
          @nums = @caps = ();
          for (@old) {
            push @nums, /=(\d+)/;
            push @caps, uc($_);
          }

          @new = @old[ sort {
                    $nums[$b] <=> $nums[$a]
                        ||
                    $caps[$a] cmp $caps[$b]
                   } 0..$#old
               ];

          # to samo, przy użyciu Schwartzian Transform (bez tymczasowych)
          @new = map { $_->[0] }
            sort { $b->[1] <=> $a->[1]
                    ||
               $a->[2] cmp $b->[2]
            } map { [$_, /=(\d+)/, uc($_)] } @old;

        Jeśli używasz strict, nie możesz deklarować $a i $b jako
        leksykalia. Są one pakietowymi globaliami. Znaczy to, że jeśli
        jesteś w pakiecie głównym (main), to jest to

          @articles = sort {$main::b <=> $main::a} @files;

        kub po prostu

          @articles = sort {$::b <=> $::a} @files;

        lecz jeśli jesteś w pakiecie FooPack, to jest to

          @articles = sort {$FooPack::b <=> $FooPack::a} @files;

        Funkcja porównująca musi się zachowywać [jednoznacznie]. Jeśli
        zwraca niespójne, nielogiczne wyniki (np. czasem mówiąc, że
        $x[1] jest mniejsze niż $x[2], a czasem odwrotnie), to
        interpreter perla prawdopodobnie się wysypie i zrzuci core.
        Wynika to całkowicie z zależności od systemowej funkcji
        bibliotecznej qsort(3); funkcja ta często nie dokonuje pewnych
        sprawdzeń w celu polepszenia szybkości.

    splice TABLICA,OFFSET,DŁUGOŚĆ,LISTA

    splice TABLICA,OFFSET,DŁUGOŚĆ

    splice TABLICA,OFFSET
        Usuwa z tablicy elementy wskazane przez OFFSET i DŁUGOŚĆ, oraz
        zamienia je ewentualnie podanymi elementami LISTY. Zwraca
        elementy, które zostały z tablicy usunięte. Tablica zgodnie z
        potrzebami rośnie, lub maleje. Jeśli parametr DŁUGOŚĆ zostanie
        pominięty, to usuwane jest wszystko, poczynając od OFFSET. A
        oto pewne równoważności (zakładając, że $[ == 0):

          push(@a,$x,$y)   splice(@a,$#a+1,0,$x,$y)
          pop(@a)       splice(@a,-1)
          shift(@a)      splice(@a,0,1)
          unshift(@a,$x,$y)  splice(@a,0,0,$x,$y)
          $a[$x] = $y     splice(@a,$x,1,$y);

        Przykład, przy założeniu, że długości tablic są przekazywane
        przed tablicami:

          sub aeq {  # porównaj dwie wartości listowe
            local(@a) = splice(@_,0,shift);
            local(@b) = splice(@_,0,shift);
            return 0 unless @a == @b;    # ta sama długość?
            while (@a) {
              return 0 if pop(@a) ne pop(@b);
            }
            return 1;
          }
          if (&aeq($len,@foo[1..$len],0+@bar,@bar)) { ... }

    split /WZORZEC/,WYRAŻ,LIMIT

    split /WZORZEC/,WYRAŻ

    split /WZORZEC/

    split  Dzieli łańcuch na tablicę łańcuchów i zwraca tę tablicę.

        Jeśli nie jest w kontekście listowym, to zwraca listę
        znalezionych pól i dzieli do tablicy @_. (w kontekście listowym
        możesz wymusić dzielenie do @_, używając jako rozdzielaczy
        wzorca ??, lecz będzie wciąż zwracać wartość tablicową.)
        Używanie jawnego dzielenia do @_ nie jest jednak zalecane.

        Jeśli WYRAŻ jest pominięty, dzielony jest łańcuch $_. Jeśli
        pominięty jest też WZORZEC, dzielenie następuje na białych
        spacjach (po pominięciu wszelkich prowadzących białych spacji).
        Wszystko, odpowiadające WZORCOWI jest uważane za rozdzielacz
        pól. (Zauważ, że rozdzielacz może być dłuższy niż jeden znak.)
        Jeśli podano wartość LIMIT i nie jest to liczba ujemna,
        dzielenie następuje do nie więcej niż tej ilości pól. Jeśli
        LIMIT nie jest podany, kończące wypełnienia nullowe są obcinane
        (co dobrze pamiętać użytkownikom pop()). Jeśli LIMIT jest
        ujemny, to jest traktowany tak, jakby podano arbitralnie duży
        LIMIT.

        Wzorzec, odpowiadający łańcuchowi null (żeby nie być zmylonym
        ze wzorcem null //, który jest tylko jednym członkiem z zestawu
        wzorców odpowiadających łańcuchowi null) będzie dzielił wartość
        WYRAŻ na oddzielne znaki w każdym punkcie, który odpowie
        zapytaniu. Na przykład:

          print join(':', split(/ */, 'hi there'));

        da w wyniku 'h:i:t:h:e:r:e'.

        Parametr LIMIT może być użyty do podzielenia linii częściowo

          ($login, $passwd, $remainder) = split(/:/, $_, 3);

        Podczas przypisywania do listy, jeśli nie podano LIMITU, perl
        ustawia domyślny limit wielkości o 1 większej niż lista
        zmiennych na liście, zapobiegając tak niepotrzebnej pracy. Dla
        powyższej listy, LIMIT byłby ustawiony domyślnie na 4. W
        aplikacjach, gdzie czas jest krytycznym czynnikiem,
        powstrzymuje cię to od dzielenia na więcej pól, niż
        rzeczywiście potrzebujesz.

        Jeśli WZORZEC zawiera nawiasy, z łańcuchów odpowiadającym
        podłańcuchom rozdzielacza tworzone są dodatkowe elementy
        tablicy.

          split(/([,-])/, "1-10,20", 3);

        daje wartość listową

          (1, '-', 10, ',', 20)

        Jeśli masz cały nagłówek normalnego unixowego komunikatu
        pocztowego w nagłówku $header, to możesz rozdzielić go na pola
        i wartości w następujący sposób:

          $header =~ s/\n\s+/ /g; # obsłuż linie kontynuacji
          %hdrs  = (UNIX_FROM => split /^(.*?):\s*/m, $header);

        Wzorzec /WZORZEC/ może być zamieniony wyrażeniem, umożliwiając
        tak podawanie wzorców, które zmieniają się w czasie. (aby
        dokonać kompilacji czasu działania tylko raz, użyj
        /$variable/o.)

        Specjalnym przypadkiem jest podanie jako WZORZEC spacji (' ').
        Będzie to powodować dzielenie na białych spacjach, podobnie jak
        domyślna wersja split. Tak więc split(' ') może być używany do
        domyślnego zachowania awk, gdzie split(/ /) daje tyle łańcuchów
        null, ile jest prowadzących białych spacji. Split dla /\s+/
        jest podobny do split(' '), lecz dowolna biała spacja powoduje
        null na pierwszym polu. Split bez argumentów dokonuje w
        rzeczywistości wewnętrznie split(' ', $_).

        Przykład:

          open(passwd, '/etc/passwd');
          while (<passwd>) {
            ($login, $passwd, $uid, $gid, $gcos,
              $home, $shell) = split(/:/);
            ...
          }

        (Zauważ, że $shell w powyższym będzie miał za sobą nową linię.
        Aby ją usunąć, zapoznaj się z funkcjami chop, chomp i join,
        opisanymi gdzieś w tym dokumencie.)

    sprintf FORMAT, LISTA
        Zwraca łańcuch, sformatowany według konwencji printf, funkcji
        bibliotecznej języka C, sprintf(3).

        Perl emuluje funkcję C sprintf(), lecz nie używa jej (poza
        liczbami zmiennoprzecinkowymi, a nawet wtedy dozwolone są tylko
        standardowe modyfikatory). W wyniku, w perlu nie są dostępne
        żadne niestandardowe rozszerzenia lokalnej wersji sprintf().

        Perlowy sprintf() zezwala na następujące, ogólnie znane
        konwersje:

         %%  znak procentu
         %c  znak o podanym kodzie
         %s  łańcuch
         %d  integer ze znakiem, dziesiętnie
         %u  integer bez znaku, dziesiętnie
         %o  integer bez znaku, ósemkowo
         %x  integer bez znaku, szesnastkowo
         %e  liczba zmiennoprzecinkowa w notacji naukowej
         %f  liczba zmiennoprzecinkowa w ustalonej notacji dziesiętnej
         %g  liczba zmiennoprzecinkowa w notacji %e lub %f

        Dodatkowo, perl zezwala na następujące szeroko-obsługiwane
        konwersje:

         %X  podobne do %x, lecz na dużych literach
         %E  podobne do %e, lecz z użyciem dużego E
         %G  podobne do %g, lecz z użyciem dużego E
         %p  wskaźnik (daje adres wartości, podany szesnastkowo)
         %n  specjalne: przechowuje liczbę dotychczas wpisanych do następnej
            zmiennej z listy parametrów

        I w końcu, dla kompatybilności wstecznej, perl zezwala na
        poniższe zbyteczne, lecz szeroko obsługiwane konwersje:

         %i  synonim %d
         %D  synonim %ld
         %U  synonim %lu
         %O  synonim %lo
         %F  synonim %f

        Perl zezwala na użycie następujących uniwersalnych flag między
        znakiem %, a literą konwersji:

         spacja poprzedź liczbę dodatnią spacją
         +    poprzedź liczbę dodatnią plusem
         -    wyrównuj do lewej w obszarze pola
         0    użyj zer zamiast spacji do wyrównywania w prawo
         #    poprzedź liczbę ósemkową "0", szesnastkową "0x"
         liczba minimalna wielkość pola
         .liczba "precyzja": liczba cyfr po kropce dziesiętnej dla
             zmiennoprzecinkowych, maksymalna długość dla łańcucha, lub
             minimalna długość dla liczby całkowitej (integer)
         l    interpretuj integer jak typ C "long", lub "unsigned long"
         h    interpretuj integer jak typ C "short", lub "unsigned short"

        Istnieje też jedna flaga specyficzna dla perla:

         V    interpretuj integer jako standardowy typ integera w perlu

        Tam, gdzie we flagach pojawia się liczba, można użyć gwiazdki
        ("*"). W tym wypadku perl używa zamiast liczby wartości
        następnego argumentu z listy parametrów. Jeśli szerokość pola,
        uzyskana przez "*" jest ujemna, to ma to samo działanie, co
        flaga '-': wyrównywanie do lewej.

        Jeśli działa use locale, znaki używane do kropki dziesiętnej
        będą drukowane według locale LC_NUMERIC. Zobacz stronę
        perllocale(1).

    sqrt WYRAŻ

    sqrt  Zwraca pierwiastek kwadratowy z WYRAŻ. Jeśli WYRAŻ jest
        pominięte, zwraca wartość dla $_.

    srand WYRAŻ

    srand  Ustawia nasionko liczby losowej dla operatora rand. Jeśli
        pominięte zostanie WYRAŻ, używana jest pseudolosowa wartość,
        oparta o bieżący czas i identyfikator procesu. W wersjach perla
        wcześniejszych niż 5.004, domyślnym nasionkiem był po prostu
        bieżący czas time(). Nie jest to szczególnie dobre nasionko,
        więc wiele starych programów załączało swoją własną wartość
        inicjującą (często time ^ $$, lub C<time ^ ($$ + ($$ << 15))>),
        lecz teraz nie jest to konieczne.

        W rzeczywistości, zazwyczaj w ogóle nie jest konieczne
        wywoływanie srand, ponieważ jest ono wywoływane niejawnie przy
        pierwszym użyciu operatora rand. Jednak nie było tak w wersjach
        wcześniejszych niż perl 5.005, więc jeśli twój skrypt ma
        działać ze starszymi wersjami, powinien jednak wołać srand().

        Zauważ, że dla potrzeb kryptografii potrzebujesz czegoś więcej
        niż tylko wylosować domyślne nasionko. Popularną metodą jest
        sprawdzanie sum kontrolnych skompresowanego wyjścia z jednego,
        lub więcej programów szybko zmieniającego się statusu systemu
        operacyjnego. Na przykład:

          srand (time ^ $$ ^ unpack "%L*", `ps axww | gzip`);

        Jeśli naprawdę ci na tym zależy, zobacz moduł Math::TrulyRandom
        w CPAN.

        Nie wołaj srand() wielokrotnie, chyba że dokładnie wiesz co i w
        jakim celu robisz. Celem tej funkcji jest zasilenie funkcji
        rand() tak, by rand() zwracał inną sekwencję dla każdego
        uruchomienia programu. Zrób to raz, na samym początku programu,
        bo w przeciwnym wypadku nie uzyskasz z rand() liczb losowych!

        Często wywoływane programy (takie jak skrypty CGI), które jako
        nasionka używają po prostu

          time ^ $$

        mogą paść ofiarą własności matematycznej, że

          a^b == (a+1)^(b+1)

        przez jedną trzecią czasu. Więc nie rób tego.

    stat UCHWYTPLIKU

    stat WYRAŻ

    stat  Zwraca 13 elementową tablicę, opisującą status pliku--otwartego
        przez UCHWYTPLIKU lub nazwanego przez WYRAŻ. Jeśli WYRAŻ jest
        pominięte, używany jest $_. Gdy funkcja zawiedzie, zwraca listę
        null. Zazwyczaj jest to używane następująco:

          ($dev,$ino,$mode,$nlink,$uid,$gid,$rdev,$size,
           $atime,$mtime,$ctime,$blksize,$blocks)
             = stat($filename);

        Nie wszystkie z tych pól są obsługiwane na wszystkich rodzajach
        systemów plików. Oto znaczenia pól:

         0 dev   numer urządzenia systemu plików
         1 ino   numer inode
         2 mode   prawa pliku (typ i prawa)
         3 nlink  liczba twardych dowiązań do pliku
         4 uid   numeryczny UID właściciela
         5 gid   numeryczny GID właściciela
         6 rdev   identyfikator urządzenia (tylko dla plików specjalnych)
         7 size   całkowity rozmiar w bajtach
         8 atime  ostatni dostęp od epoki
         9 mtime  ostatnia modyfikacja od epoki
        10 ctime  ostatnia zmiana inode od epoki
        11 blksize preferowany rozmiar bloku dla I/O systemu plików
        12 blocks  rzeczywista liczba zaalokowanych bloków

        (Epoka nastąpiła o 00:00 1 stycznia, 1970 GMT.)

        Jeśli funkcja dostanie specjalny uchwyt pliku, składający się z
        podkreślenia, to nie jest ona wykonywana, lecz przekazywana
        jest zawartość ostatniego testu pliku. Przykład:

          if (-x $file && (($d) = stat(_)) && $d < 0) {
            print "$file jest wykonywalnym plikiem NFS\n";
          }

        (Działa to tylko na maszynach, dla których numer urządzenia
        jest ujemny dla NFS.)

    study SKALAR

    study  Zajmuje trochę czasu, by przestudiować SKALAR (lub $_, jeśli go
        nie podano), przygotowując się na wiele przeszukiwań wzorców na
        tym łańcuchu, przed jego kolejną modyfikacją. Może to pozwolić
        zyskać na czasie, zależnie od natury i liczby wzorców, a także
        od rozłożenia częstotliwości znaków w przeszukiwanym łańcuchu.
        Najlepiej sprawdzić empirycznie, czy funkcja ta wpływa na
        szybkość dodatnio, czy ujemnie. Najwięcej zyskają pętle,
        szukające wielu krótkich, stałych łańcuchów (włączając stałe
        części bardziej złożonych wzorców). Naraz można mieć
        obsługiwany przez study tylko jeden łańcuch. Jeśli przejdziesz
        na inny skalar, to poprzedni stanie się nieprzestudiowany.
        (study działa następująco: najpierw robiona jest lista
        powiązana dla każdego znaku przeszukiwanego łańcucha, tak że
        wiemy na przykład gdzie znajdują się wszystkie znaki 'k'. W
        każdym szukanym łańcuchu wybierany jest w oparciu o statyczne
        tablice rozkładu najrzadziej występujący znak. Łańcuch jest
        poszukiwany w miejscach, gdzie znajduje się ten najrzadszy
        znak.)

        Na przykład oto pętla, która wstawia wpisy tworzące indeks
        przed każdą linię, zawierającą określony wzorzec:

          while (<>) {
            study;
            print ".IX foo\n" if /\bfoo\b/;
            print ".IX bar\n" if /\bbar\b/;
            print ".IX blurfl\n" if /\bblurfl\b/;
            ...
            print;
          }

        Użycie study spowoduje szukanie /\bfoo\b/ tylko w miejscach $_,
        które zawierają "f", gdyż jest to najrzadszy znak. Ogólnie,
        daje to duże zyski, poza przypadkami patologicznymi. Jedynym
        pytaniem jest to, czy zachowuje ci to więcej czasu niż zabrało
        zbudowanie powiązanej listy.

        Zauważ, że jeśli musisz szukać łańcuchów, o których nic nie
        wiesz, aż do uruchomienia, to możesz zbudować całą pętlę jako
        łańcuch i evalować to, by zapobiec ciągłemu rekompilowaniu
        wzorców. W połączeniu z czynieniem $/ niezdefiniowanym, aby
        wessać całe pliki jako jeden rekord, może to być bardzo
        szybkie, często szybsze niż specjalizowane programy typu
        fgrep(1). Następujący przykład skanuje listę plików (@files) w
        poszukiwaniu listy słów (@words) i drukuje nazwy plików,
        zawierających odpowiednik:

          $search = 'while (<>) { study;';
          foreach $word (@words) {
            $search .= "++\$seen{\$ARGV} if /\\b$word\\b/;\n";
          }
          $search .= "}";
          @ARGV = @files;
          undef $/;
          eval $search;        # to krzyczy
          $/ = "\n";     # ustaw normalny rozdzielacz wejścia
          foreach $file (sort keys(%seen)) {
            print $file, "\n";
          }

    sub BLOK

    sub NAZWA

    sub NAZWA BLOK
        Nie jest to prawdziwa funkcja, lecz definicja podprocedury.
        Jeśli zawiera tylko NAZWĘ (i przypuszczalnie prototypy), jest
        to tylko deklaracja. Bez NAZWY jest to deklaracja anonimowej
        funkcji i zwraca wartość: referencję CODE zawężenia, które
        właśnie utworzyłeś. Dla dalszych szczegółów, zobacz stronę
        podręcznika perlref(1).

    substr WYRAŻ,OFFSET,DŁUGOŚĆ

    substr WYRAŻ,OFFSET
        Wyciąga z WYRAŻ podłańcuch i zwraca go. Pierwszy znak znajduje
        się pod offsetem 0, lub tym, na co ustawiłeś $[ (lecz nie rób
        tego). Jeśli OFFSET jest ujemny, rozpoczyna się w tej
        odległości od końca łańcucha. Jeśli DŁUGOŚĆ jest pominięta,
        zwracane jest wszystko, aż do końca łańcucha. Jeśli DŁUGOŚĆ
        jest ujemna, pozostawia tyle znaków z końca łańcucha.

        Funkcji substr() możesz użyć jako lwartości, w którym wypadku
        WYRAŻ musi być lwartością. Jeśli przyznasz coś krótszego niż
        DŁUGOŚĆ, łańcuch zostanie skrócony, a jeśli coś dłuższego, to
        łańcuch zostanie rozciągnięty. Aby zachować stałą długość
        łańcucha, możesz potrzebować dopełnić, lub obciąć wartości przy
        użyciu sprintf().

    symlink STARYPLIK,NOWYPLIK
        Tworzy nową nazwę pliku, dowiązaną symbolicznie do starej. Po
        sukcesie zwraca 1, w przeciwnym wypadku 0. Na systemach nie
        obsługujących dowiązań symbolicznych, funkcja ta powoduje błąd
        krytyczny podczas działania. Aby go wychwycić, użyj eval:

          $symlink_exists = (eval {symlink("","")};, $@ eq '');

    syscall LISTA
        Wywołuje wywołanie systemowe, podane jako pierwszy element
        listy, przekazując resztę elementów jako argumenty wywołania.
        Jeśli nie jest to zaimplementowane, powoduje błąd krytyczny.
        Argumenty są interpretowane następująco: jeśli podany argument
        jest numeryczny, przekazywany argument to int. Jeśli nie,
        przekazywany jest wskaźnik do wartości tekstowej. Odpowiadasz
        za upewnienie się, że łańcuch jest dość długi, by odebrać
        określony wynik, który może być do niego zapisany. Jeśli twoje
        argumenty int nie są literałami i nie były nigdy interpretowane
        w kontekście numerycznym, możesz być zmuszonym dodać do nich 0,
        aby wymusić na nich wygląd liczbowy.

          require 'syscall.ph';        # może być niezbędne h2ph
          syscall(&SYS_write, fileno(STDOUT), "hi there\n", 9);

        Zauważ, że perl obsługuje przekazywanie do 14 argumentów do
        wywołania systemowego, co w praktyce powinno wystarczyć.

    sysopen UCHWYTPLIKU,NAZWAPLIKU,TRYB

    sysopen UCHWYTPLIKU,NAZWAPLIKU,TRYB,PRAWA
        Otwiera plik NAZWAPLIKU i wiąże go z UCHWYTEMPLIKU. Jeśli
        UCHWYTPLIKU jest wyrażeniem, to jego wartość jest używana jako
        nazwa rzeczywistego uchwytu pliku. Funkcja ta woła podlegającą
        jej funkcję systemu operacyjnego, open z parametrami
        NAZWAPLIKU, TRYB, PRAWA.

        Prawidłowe wartości i bity flag parametru TRYB są zależne od
        systemu; są one dostępne przez standardowy moduł Fcntl. Jednak
        z przyczyn historycznych, niektóre wartości są uniwersalne;
        zero oznacza tylko dla odczytu, jeden tylko dla zapisu, a dwa
        dla zapisu i odczytu.

        Jeśli plik NAZWAPLIKU nie istnieje, a wywołanie open go tworzy
        (zazwyczaj dlatego, że TRYB zawiera flagę O_CREAT), to wartość
        PRAW określa prawa nowo utworzonego pliku. Jeśli są one
        pominięte, używana jest domyślna wartość 0666, która umożliwia
        wszystkim odczyt i zapis. Wartość ta ma sens, zobacz umask.

        Moduł IO::File daje bardziej obiektowe podejście do tych
        rzeczy.

    sysread UCHWYTPLIKU,SKALAR,DŁUGOŚĆ,OFFSET

    sysread UCHWYTPLIKU,SKALAR,DŁUGOŚĆ
        Próbuje odczytać DŁUGOŚĆ bajtów danych do zmiennej SKALAR.
        Odczyt następuje z pliku wskazywanego przez UCHWYTPLIKU, przy
        użyciu wywołania systemowego read(2). Pomija to stdio, więc
        łączenie tej funkcji z innym rodzajami odczytu, z print(),
        write(), seek(), lub tell() może powodować problemy. Zwraca
        ilość odczytanych bajtów, lub undef w wypadku błędu. SKALAR
        będzie rozciągany tak, by pasował do liczby odczytanych bajtów.

        Aby spowodować odczyt danych z któregoś miejsca łańcucha
        (różnego niż początek), można podać dodatkowo parametr OFFSET.
        Jeśli parametr ten jest ujemny, to wskazywana jest pozycja
        przesunięta o tyleż bajtów w tył od końca łańcucha. Jeśli
        dodatni offset jest większy od długości SKALARA, to wynikiem
        jest wypełnienie do wymaganego rozmiaru znakami "\-", a
        następnie doklejenie odczytu.

    sysseek UCHWYTPLIKU,POZYCJA,GDZIE
        Zmienia pozycję UCHWYTUPLIKU przy użyciu wywołania systemowego
        lseek(2). Pomija stdio, więc łączenie tego z odczytami (innymi
        niż sysread()), z print(), write(), seek(), lub tell() może
        wprowadzić problemy. UCHWYTPLIKU może być wyrażeniem, którego
        wartość daje nazwę uchwytu pliku. Wartości dla GDZIE to 0 dla
        ustawienia nowej pozycji, 1 dla dodania nowej pozycji do
        bieżącej i 2 do ustawienia pozycji EOF plus offset. Dla
        parametru GDZIE można używać stałych SEEK_SET, SEEK_CUR i
        SEEK_END z modułu IO::Seekable lub POSIX.

        Zwracana jest nowa pozycja, lub wartość niezdefiniowana w
        wypadku błędu. Pozycja zerowa zwracana jest jako łańcuch "0
        but true"; tak więc sysseek() zwraca TRUE po sukcesie i FALSE
        po błędzie, lecz wciąż możesz łatwo ustalić nową pozycję.

    system LISTA
        Robi dokładnie to samo, co "exec LISTA", poza tym, że dokonuje
        przed tym forka i proces rodzicielski czeka, aż dziecko dokona
        żywota. Zauważ, że przetwarzanie argumentów różni się, zależnie
        od liczby argumentów. Wartość zwracana jest statusem wyjścia
        programu, zwróconym przez wywołanie wait(). Aby uzyskać
        rzeczywistą wartość wyjścia, podziel ją przez 256. Zobacz też
        opis exec, znajdujący się gdzieś w tym dokumencie. Nie jest to
        sposób, którego należy używać do przechwytywania wyjścia z
        komendy, dla tego celu użyj zwykłych odwróconych apostrofów
        (backticks?) lub qx//, jak opisano w sekcji `ACUCH`
        podręcznika perlop(1).

        Ponieważ zarówno system() i odwrotne apostrofy blokują SIGINT i
        SIGQUIT, ubicie ich nie powoduje przerwania twojego programu.

          @args = ("command", "arg1", "arg2");
          system(@args) == 0
            or die "system @args się nie powiódł: $?"

        A oto bardziej wyrafinowany przykład analizowania wartości
        zwracanej przez system(). Ma to miejsce na systemie unixowym i
        jest robione, aby sprawdzić wszystkie możliwości, włącznie z
        sygnałami i zrzutami core.

          $rc = 0xffff & system @args;
          printf "system(%s) zwrócił %#04x: ", "@args", $rc;
          if ($rc == 0) {
            print "normalne zakończenie\n";
          }
          elsif ($rc == 0xff00) {
            print "komenda się nie powiodła: $!\n";
          }
          elsif ($rc > 0x80) {
            $rc >>= 8;
            print "niezerowy status wyjścia $rc\n";
          }
          else {
            print "skończył z ";
            if ($rc &  0x80) {
              $rc &= ~0x80;
              print "zrzutem core z ";
            }
            print "sygnałem $rc\n"
          }
          $ok = ($rc != 0);

    syswrite UCHWYTPLIKU,SKALAR,DŁUGOŚĆ,OFFSET

    syswrite UCHWYTPLIKU,SKALAR,DŁUGOŚĆ
        Próbuje zapisać DŁUGOŚĆ bajtów ze SKALARA do pliku podanego
        przez UCHWYTPLIKU przy użyciu wywołania systemowego write(2).
        Pomija stdio, więc łączenie tego z odczytami (innymi niż
        sysread()), z print(), write(), seek(), lub tell() może
        spowodować problemy. Zwraca liczbę zapisanych bajtów, lub undef
        w wypadku błędu. Jeśli długość jest większa niż dostępne dane,
        zapisywanych jest tylko tyle danych, ile jest dostępnych.

        Dodatkowo można podać OFFSET, aby zapisać dane z jakiejś części
        łańcucha, która nie jest początkiem. Ujemna wartość offsetu
        nakazuje zapisywanie od miejsca, przesuniętego o tyle bajtów od
        końca łańcucha.

    tell UCHWYTPLIKU

    tell  Zwraca bieżącą pozycję pliku dla UCHWYTUPLIKU. UCHWYTPLIKU może
        być wyrażeniem, którego wartość podaje nazwę rzeczywistego
        uchwytu pliku. Jeśli UCHWYTPLIKU jest pominięty, zakładany jest
        plik, z którego ostatnio czytano.

    telldir UCHWYTKATALOGU
        Zwraca bieżącą pozycję funkcji readdir() dla UCHWYTUKATALOGU.
        Do seekdir() można przekazać wartość, każącą osiągnąc określoną
        pozycję w katalogu.

    tie ZMIENNA,NAZWAKLASY,LISTA
        Funkcja ta łączy zmienną z klasą pakietu, która opisuje jej
        implementację. ZMIENNA jest nazwą czarowanej zmiennej.
        NAZWAKLASY jest nazwą klasy, implementującej obiekty właściwego
        typu. Wszelkie dodatkowe argumenty są przekazywane metodzie
        "new" klasy (czyli TIESCALAR, TIEARRAY, lub TIEHASH).
        Zazwyczaj, argumenty te wyglądają tak, jak te, które są
        przekazywane funkcji dbm_open() z C. Obiekt, zwrócony przez
        metodę "new" jest też zwracany przez tie(), co jest przydatne,
        jeśli chcesz dostać się do innych metod w NAZWIEKLASY.

        Zauważ, że funkcje takie, jak keys() i valuse() mogą zwracać
        wielkie wartości tablicowe, jeśli użyć je na dużych obiektach,
        takich jak pliki DBM. Lepiej może być użyć funkcji each() i na
        nich iterować. Przykład:

          # drukuj offsety pliku historii
          use NDBM_File;
          tie(%HIST, 'NDBM_File', '/usr/lib/news/history', 1, 0);
          while (($key,$val) = each %HIST) {
            print $key, ' = ', unpack('L',$val), "\n";
          }
          untie(%HIST);

        Klasa, implementująca tablicę asocjacyjną, powinna mieć
        następujące metody:

          TIEHASH classname, LIST
          DESTROY this
          FETCH this, key
          STORE this, key, value
          DELETE this, key
          EXISTS this, key
          FIRSTKEY this
          NEXTKEY this, lastkey

        Klasa, implementująca zwykłą tablicę, powinna mieć następujące
        metody:

          TIEARRAY classname, LIST
          DESTROY this
          FETCH this, key
          STORE this, key, value
          [others TBD]

        Klasa, implementująca skalar, powinna mieć następujące metody:

          TIESCALAR classname, LIST
          DESTROY this
          FETCH this,
          STORE this, value

        W przeciwieństwie do funkcji dbmopen(), funkcja tie() nie
        używa, lub wymaga dla ciebie modułów (use, require)--musisz o
        to zadbać samodzielnie. Zobacz podręcznik DB_File oraz moduł
        Config dla interesujących implementacji tie().

    tied ZMIENNA
        Zwraca referencję do obiektu kryjącego się pod ZMIENNĄ
        (wartość, która była początkowo zwrócona przez tie(), które
        powiązał zmienną z pakietem.) Gdy ZMIENNA nie jest powiązana,
        zwracana jest wartość niezdefiniowana.

    time  Zwraca liczbę sekund od początku epoki (tj. na MacOs od
        00:00:00, 1 Stycznia, 1904, a od 00:00:00 UTC, 1 Stycznia, 1970
        dla większości innych systemów). Wystarczające do przekazania
        dla gmtime() lub localtime().

    times  Zwraca czteroelementową tablicę, podającą w sekundach czasy
        użytkownika i systemu. Wartości są dla tego procesu, oraz dla
        dzieci tego procesu.

          ($user,$system,$cuser,$csystem) = times;

    tr///  Operator translacji. To samo co y///. Zobacz stronę perlop(1).

    truncate UCHWYTPLIKU,DŁUGOŚĆ

    truncate WYRAŻ,DŁUGOŚĆ
        Skraca plik, otwarty na UCHWYCIEPLIKU lub nazwany przez WYRAŻ
        do podanej długości. Na systemach, gdzie nie jest to
        zaimplementowane, powoduje błąd krytyczny.

    uc WYRAŻ

    uc   Zwraca WYRAŻ w dużych literach. Jest to funkcja wewnętrzna,
        implementująca escape \U na łańcuchach ujętych w podwójne
        cudzysłowy. Szanuje bieżące ustawienie LC_CTYPE, jeśli
        włączono use locale. Zobacz podręcznik perllocale(1).

        Jeśli WYRAŻ jest pominięte, używa $_.

    ucfirst WYRAŻ

    ucfirst Zwraca WYRAŻ, z pierwszym znakiem zmienionym na dużą literę.
        Jest to funkcja wewnętrzna, implementująca escape \u na
        łańcuchach ujętych w cudzysłowy. Szanuje bieżące ustawienie
        LC_CTYPE, jeśli włączono use locale. Zobacz podręcznik
        perllocale(1).

        If EXPR is omitted, uses $_.

    umask WYRAŻ

    umask  Ustawia umaskę procesu na WYRAŻ i zwraca wartość poprzednią.
        Jeśli WYRAŻ jest pominięte, po prostu zwraca bieżącą umaskę.
        Pamiętaj, że umaska jest liczbą, zazwyczaj podawaną ósemkowo;
        nie jest łańcuchem cyfr ósemkowych. Zobacz opis oct, znajdujący
        się gdzieś w tym dokumencie, jeśli masz tylko łańcuch.

    undef WYRAŻ

    undef  Powoduje, że wartość WYRAŻ, która musi być lwartością, staje
        się niezdefiniowana. Używaj tego tylko na wartościach
        skalarnych, całej tablicy, całej tablicy asocjacyjnej, lub na
        nazwie podprocedury (przy użyciu "&"). (Używanie tej funkcji w
        innych wypadkach przypuszczalnie nie doprowadzi do takich
        rezultatów, jakich można by oczekiwać.) Zawsze zwraca wartość
        niezdefiniowaną. Możesz pominąć WYRAŻ--w tym wypadku nic nie
        jest pozbawiane zdefiniowania, lecz mimo to uzyskujesz wartość
        niezdefiniowaną, którą możesz np. zwrócić z podprocedury,
        przypisać zmiennej,lub przekazać jako parametr. Przykłady:

          undef $foo;
          undef $bar{'blurfl'};       # Porównaj z: delete $bar{'blurfl'};
          undef @ary;
          undef %hash;
          undef &mysub;
          return (wantarray ? (undef, $errmsg) : undef) if $they_blew_it;
          select undef, undef, undef, 0.25;
          ($a, $b, undef, $c) = &foo;    # Ignoruj trzecią zwróconą wartość

    unlink LISTA

    unlink Kasuje listę plików. Zwraca liczbę skasowanych plików.

          $cnt = unlink 'a', 'b', 'c';
          unlink @goners;
          unlink <*.bak>;

        Uwaga: unlink nie skasuje katalogów, chyba że jesteś
        superużytkownikiem i przekazałeś perlowi flagę -U. Nawet gdy te
        warunki są spełnione, bądź ostrzeżony, że skasowanie katalogu
        może wywołać uszkodzenie systemu plików. Zamiast tego użyj
        rmdir.

        Jeśli LISTA jest pominięta, używa $_.

    unpack WZORZEC,WYRAŻ
        Unpack robi odwrotność tego, co pack: pobiera łańcuch,
        reprezentujący strukturę i rozwija go na listę wartości,
        zwracają wartość tablicową (w kontekście skalarnym zwraca tylko
        pierwszą wartość tablicy). WZORZEC jest tego samego formatu co
        dla funkcji pack. Oto podprocedura, która dokonuje substringu:

          sub substr {
            local($what,$where,$howmuch) = @_;
            unpack("x$where a$howmuch", $what);
          }

        a potem mamy

          sub ordinal { unpack("c",$_[0]); } # to samo co ord()

        Dodatkowo, możesz poprzedzić pola %<liczbą>, wskazując, że
        chcesz <liczba>-bitową sumę szesnastkową elementów, zamiast
        samych elementów. Domyślna jest suma 16-bitowa. Na przykład,
        następujący przykład oblicza tę samą liczbę co program sum z
        Systemu V:

          while (<>) {
            $checksum += unpack("%16C*", $_);
          }
          $checksum %= 65536;

        Następujący fragment efektywnie oblicza liczbę ustawionych
        bitów w wektorze bitowym:

          $setbits = unpack("%32b*", $selectmask);

    untie ZMIENNA
        Rozbija powiązanie między zmienną, a pakietem. Zobacz tie().

    unshift TABLICA,LISTA
        Robi odwrotną rzecz do shift. Lub odwrotną do push, zależnie
        jak na to spojrzeć. Dokleja listę do początku tablicy i zwraca
        nową liczbę elementów.

          unshift(ARGV, '-e') unless $ARGV[0] =~ /^-/;

        Zauważ, że LISTA jest doklejana cała, a nie jeden element
        naraz, więc doklejone elementy pozostają w tej samej
        kolejności. Aby ją odwrócić, użyj reverse.

    use Module LISTA

    use Module

    use Module WERSJA LISTA

    use WERSJA
        Importuje semantykę danego modułu do bieżącego pakietu. Ogólnie
        aliasuje określone podprocedury lub nazwy zmiennych do twojego
        pakietu. Jest to dokładnie równoważne

          BEGIN { require Module; import Module LIST; }

        poza tym, że Module musi być gołym słowem.

        Jeśli pierwszy argument use jest liczbą, to jest ona traktowana
        jako numer wersji, zamiast nazwa modułu. Jeśli wersja
        interpretera perla jest mniejsza niż WERSJA, to wyświetlony
        zostanie komunikat o błędzie, a perl natychmiast zakończy
        działanie. Jest to często przydatne, jeśli chcesz sprawdzić
        wersję perla przed używaniem modułów bibliotecznych, które
        zmieniły się w sposób niekompatybilny od czasu starszych wersji
        perla. (staramy się by tak nie było.)

        Słowo BEGIN wymusza by require i import zaszły podczas
        kompilacji. Require zapewnia, że moduł będzie załadowany do
        pamięci, jeśli wcześniej nie był. Import nie jest
        wbudowany--jest to tylko zwykłe, statyczne wywołanie metody
        pakietu "Module" aby powiedzieć modułowi, by zaimportował listę
        właściwości do pakietu bieżącego. Moduł może implementować
        swoją metodę import w dowolny sposób, choć większość modułów
        woli wyprowadzać swoją metodę poprzez dziedziczenie z klasy
        Exporter, zdefiniowanej w module Exporter, Zobacz podręcznik
        Exporter. Jeśli nie ma żadnej metody importującej, to błąd
        jest cicho ignorowany. Może się to w przyszłych wersjach
        zmienić na błąd krytyczny.

        Jeśli nie chcesz zmieniania swojej przestrzeni nazw, załącz
        jawnie pustą listę:

          use Module ();

        Jest to dokładnie równoważne

          BEGIN { require Module; }

        Jeśli między Module, a LISTA jest obecny argument WERSJA, to
        use wywoła metodę VERSION klasy Module z podaną wersją, jako
        argumentem. Domyślna metoda VERSION, dziedziczona z klasy
        Universal, zakracze jeśli podana wersja jest większa niż
        wartość zmiennej $Module::VERSION. (Zauważ, że nie ma przecinka
        po WERSJI!)

        Ponieważ jest to szeroko otwarty interfejs, można tak
        implementować też pragmy (dyrektywy kompilatora). Obecnie
        zaimplementowane pragmy to:

          use integer;
          use diagnostics;
          use sigtrap qw(SEGV BUS);
          use strict qw(subs vars refs);
          use subs  qw(afunc blurfl);

        Te pseudo moduły importują semantykę do bieżącego zakresu
        bloku, w przeciwieństwie do zwykłych modułów, które importują
        symbole do bieżącego pakietu.

        Istnieje odpowiadająca komenda "no", która de-importuje rzeczy
        zaimportowane przez use, np. wywołuje metodę unimport Module
        LISTA zamiast import.

          no integer;
          no strict 'refs';

        Jeśli nie ma metody unimport, wywołanie to kończy się błędem
        krytycznym.

        Dla listy standardowych modułów i pragm, zobacz podręcznik
        perlmod.

    utime LISTA
        Zmienia czasy dostępu i modyfikacji na każdym pliku z listy.
        Pierwsze dwa elementy listy muszą być numerycznymi czasami
        dostępu i modyfikacji, dokładnie w tej kolejności. Zwraca
        liczbę plików, na których operacja się powiodła. Czas
        modyfikacji inode jest ustawiany na czas bieżący. Przykład
        komendy "touch":

          #!/usr/bin/perl
          $now = time;
          utime $now, $now, @ARGV;

    values HASH
        Zwraca normalną tablicę, składającą się ze wszystkich wartości
        wymienionej tablicy asocjacyjnej. W kontekście skalarnym,
        zwracana jest liczba wartości. Wartości są zwracane w dość
        losowej kolejności, lecz jest ona ta sama, co zwracana przez
        funkcje keys() lub each(). Jako efekt uboczny, funkcja resetuje
        iterator tablicy asocjacyjnej. Zobacz też keys(), each(), i
        sort().

    vec WYRAŻ,OFFSET,BITY
        Traktuje łańcuch WYRAŻ jako wektor całkowitych integerów i
        zwraca wartość pola bitowego, wskazanego przez OFFSET. BITY
        podają liczbę bitów, które są zarezerwowane dla każdego wpisu w
        wektorze bitowym. Musi to być potęga dwójki do 1 do 32. vec
        może też być przypisany do czegoś--w tym wypadku potrzebne są
        nawiasy, aby nadać wyrażeniu właściwy priorytet, jak w

          vec($image, $max_x * $x + $y, 8) = 3;

        Wektory utworzone przez vec() mogą też być obsługiwane przez
        operatory logiczne |, & i ^, które założą, że bitowa operacja
        wektorowa jest oczekiwana gdy obydwa operandy są łańcuchami.

        Aby przekształcić wektor bitowy na tablicę łańcuchową zer i
        jedynek, użyj:

          $bits = unpack("b*", $vector);
          @bits = split(//, unpack("b*", $vector));

        Jeśli znasz dokładną długość w bitach, możesz podać ją zamiast
        *.

    wait  Czeka, aż proces potomny się nie zakończy i zwraca pid
        zamkniętego procesu, lub -1, jeśli go nie było. Status jest
        zwracany w $?.

    waitpid PID,FLAGI
        Czeka, aż proces potomny się zakończy i zwraca pid zamkniętego
        procesu, lub -1, jeśli nie było takiego procesu. Status jest
        zwracany w $?. Jeśli powiesz

          use POSIX ":sys_wait_h";
          ...
          waitpid(-1,&WNOHANG);

        to możesz dokonać nieblokującego oczekiwania na dowolny proces.
        Nieblokujące oczekiwanie jest dostępne na maszynach,
        obsługujących albo wywołanie waitpid(2), albo wait4(2). Jednak
        oczekiwanie na konkretny pid z FLAGAMI wartości 0 jest
        zaimplementowane wszędzie. (Perl emuluje wywołanie systemowe,
        pamiętając wartości statusu procesów, które zakończyły się,
        lecz nie były odczytane przez skrypt perla)

    wantarray
        Zwraca TRUE, jeśli kontekst obecnie wykonywanej podprocedury
        szuka wartości listowej. Zwraca FALSE, jeśli kontekst szuka
        skalara. Zwraca wartość niezdefiniowaną, jeśli kontekst nie
        szuka wartości (void).

          return unless defined wantarray;  # nie myśl o robieniu więcej
          my @a = complex_calculation();
          return wantarray ? @a : "@a";

    warn LIST
        Produkuje komunikat na STDERR, podobnie jak die(), lecz nie
        wychodzi i nie wyrzuca wyjątku.

        Jeśli zainstalowany jest handler $SIG{__WARN__), nie są
        drukowane żadne komunikaty. Od handlera zależy obsługa
        komunikatu, gdy tak zadecyduje (np. przekonwertowanie go na
        die()). Większość handlerów musi więc wywoływać warn()
        ponownie, aby wyświetlić komunikat. Zauważ, że jest to
        bezpieczne i nie spowoduje nieskończonej pętli, gdyż haki
        __WARN__ nie są wołane z niego samego.

        Zachowanie to jest trochę inne od tego dla $SIG{__DIE__} (które
        nie powstrzymywały tekstu komunikatów, lecz mogły wywołać die()
        ponownie, aby je zmienić).

        Używanie handlerów __WARN__ daje potężne narzędzie do
        wyciszania wszystkich ostrzeżeń (nawet tak zwanych
        obowiązkowych). Na przykład:

          # wywal wszystkie ostrzeżenia czasu kompilacji
          BEGIN { $SIG{'__WARN__'} = sub { warn $_[0] if $DOWARN } }
          my $foo = 10;
          my $foo = 20;     # bez ostrzegania o zduplikowaniu my $foo
                     # lecz przecież sam się o to prosiłeś!
          # bez ostrzeżeń czasu kompilacji i czasu działania przed tym miejscem
          $DOWARN = 1;

          # ostrzeżenia czasu działania są tu włączone
          warn "\$foo is alive and $foo!";   # pojawia się

        Zobacz stronę perlvar(1) dla szczegółów o ustawianiu wpisów
        %SIG i dla przykładów.

    write UCHWYTPLIKU

    write WYRAŻ

    write  Zapisuje sformatowany rekord (prawdopodobnie wieloliniowy) do
        podanego pliku, używając formatu związanego z tym plikiem.
        Domyślnie format dla pliku jest tym, który ma tę samą nazwę, co
        uchwyt pliku, lecz można go zmienić z pomocą funkcji select(),
        przypisując nazwę formatu zmiennej $~.

        Początek przetwarzania formy jest obsługiwany automatycznie:
        jeśli nie ma miejsca na stronie na sformatowany rekord, to
        strona jest przewijana przez wpisanie form feed, następnie
        używany jest specjalny format góry-strony (do formatowania
        nagłówka nowej strony), a potem wpisany jest rekord. Domyślnie,
        format góry-strony jest nazwą uchwytu pliku z dodanym "_TOP",
        lecz można go ustawić dynamicznie, przyznając zmiennej $^ nazwę
        podczas gdy wybrany (select) jest uchwyt pliku. Liczba
        pozostających linii bieżącej strony znajduje się w zmiennej $-
        i może być ustawiona na 0 aby wymusić nową stronę.

        Jeśli UCHWYTPLIKU nie jest podany, wyjście idzie do bieżącego
        domyślnego kanału wyjścia, którym jest początkowo STDOUT, a
        który może być zmieniony operatorem select. Jeśli UCHWYTPLIKU
        jest wyrażeniem WYRAŻ, to jest ono analizowane, a wynikowy
        łańcuch jest używany do podejrzenia nazwy UCHWYTUPLIKU. Dla
        dalszych informacji o formatach, zobacz stronę perlform(1).

        Zauważ, że zapis NIE jest odwrotnością odczytu. Niestety.

    y///  Operator translacji. To samo co tr///. Zobacz stronę perlop(1).