Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    perlop - operatory perla i priorytety

STRESZCZENIE

    Operatory perla mają następujące związki i priorytety, wymienione od
    najwyższych do najniższych. Zauważ, że wszystkie operatory pożyczone z
    C zachowują tamtejsze związki, choć te konwencje są trochę skopane.
    (Ułatwia to naukę perla programistom C.) Poza paroma wyjątkami,
    wszystkie one operują na wartościach skalarnych, nie tablicowych.

      lewe    wyrażenia i lewostronne operatory list
      lewe    ->
      niezwiązane ++ --
      prawe    **
      prawe    ! ~ \ and jednoargumentowy + and -
      lewe    =~ !~
      lewe    * / % x
      lewe    + - .
      lewe    << >>
      niezwiązane nazwane operatory jednoargumentowe
      niezwiązane < > <= >= lt gt le ge
      niezwiązane == != <=> eq ne cmp
      lewe    &
      lewe    | ^
      lewe    &&
      lewe    ||
      niezwiązane .. ...
      prawe    ?:
      prawe    = += -= *= etc.
      lewe    , =>
      niezwiązane prawostronne operatory list
      prawe    not
      lewe    and
      lewe    or xor

    W następujących sekcjach, operatory te są opisane w kolejności
    priorytetowej.

OPIS

    Wyrażenia i lewostronne operatory list

    Wyrażenie ma w perlu najwyższy priorytet. Są to zmienne, cytaty,
    operatory w rodzaju cytatów, dowolne wyrażenie w nawiasach, i dowolna
    funkcja, której argumenty są umieszczone w nawiasach. W rzeczywistości,
    w perlu nie ma tak naprawdę funkcji w ogólnym sensie, są tylko
    operatory listowe i operatory jednoargumentowe, zachowujące się jak
    funkcje, bo ustawiasz wokół nich nawiasy. Są one opisane w podręczniku
    perlfunc(1).

    Jeśli dowolny operator listowy (print() itp.), lub dowolny operator
    jednoargumentowy (chdir()) ma za sobą lewy nawias, to operator i
    argumenty z nawiasów są brane w najwyższym priorytecie, tak jak przy
    normalnym wywołaniu funkcji.

    Gdy nawiasy nie są podane, priorytet operatorów listowych w rodzaju
    print, sort, lub chmod jest albo bardzo wysoki, albo bardzo niski,
    zależnie od tego czy patrzysz na lewą stronę, czy na prawą stronę
    operatora. Na przykład w

      @ary = (1, 3, sort 4, 2);
      print @ary;     # drukuje 1324

    przecinki po prawej stronie sort-a są analizowane przed sortowaniem,
    lecz przecinki po lewej są analizowane później. Innymi słowy, operatory
    listowe pożerają wszystkie argumenty, które za nimi następują, a potem
    zachowują się jak proste wyrażenie, szanujące wyrażenie poprzedzające.
    Zauważ, że musisz być ostrożny z nawiasami:

      # Wykonują exit przed drukowaniem:
      print($foo, exit); # raczej nie to, czego chcesz
      print $foo, exit;  # ani to

      # Te drukują przed wykonaniem exit
      (print $foo), exit; # To jest to czego chcesz
      print($foo), exit; # to też
      print ($foo), exit; # nawet to

    Zauważ też, że

      print ($foo & 255) + 1, "\n";

    Prawdopodobnie nie robi tego, co oczekujesz. Zobacz sekcję o nazwanych
    operatorach jednoargumentowych.

    Ponadto, jako wyrażenia przetwarzane są też konstrukcje do {} i eval
    {}, a także wywołania podprocedur i metod, oraz anonimowe konstruktory
    [] i {}.

    Zobacz też sekcję o operatorach cytowania, a także sekcję o operatorach
    I/O.

    Operator strzałki

    Podobnie jak w C i C++, "->" jest operatorem dereferencji. Jeśli prawa
    strona to element [...] lub {...}, to lewa strona musi być twardą, lub
    symboliczną referencją do tablicy, lub tablicy asocjacyjnej (lub
    miejsca, które jest w stanie przechowywać twardą referencję, jeśli jest
    to lwartość (przypisywalna)). Zobacz stronę perlref(1).

    W przeciwnym wypadku, prawa strona jest nazwą metody, lub prostą
    zmienną skalarną, zawierającą nazwę metody, a lewa strona musi być albo
    obiektem (pobłogosławioną przez bless referencją), lub nazwą klasy (tj.
    nazwą pakietu). Zobacz stronę perlobj(1).

    Auto-inkrementacja i Auto-dekrementacja

    "++" i "--" działają jak w C. To znaczy, jeśli są umieszczone przed
    zmienną, to inkrementują lub dekrementują zmienną przed zwróceniem
    wartości, a jeśli są umieszczone za zmienną, to powodują inkrementację
    lub dekrementację po zwróceniu wartości.

    Operator auto-inkrementacji ma wbudowanych parę dodatkowych rzeczy.
    Jeśli inkrementujesz zmienną, która jest numeryczna, lub która była
    kiedykolwiek użyta w kontekście numerycznym, to uzyskasz normalną
    inkrementację. Jednak jeśli zmienna była używana tylko w kontekstach
    łańcuchowych, a jej wartość nie jest nullem i odpowiada wzorcowi /^[a-
    zA-Z]*[0-9]*$/, to inkrementacja jest dokonywana jak na łańcuchu,
    zachowując każdy znak w zakresie, z przeniesieniem:

      print ++($foo = '99');   # drukuje '100'
      print ++($foo = 'a0');   # drukuje 'a1'
      print ++($foo = 'Az');   # drukuje 'Ba'
      print ++($foo = 'zz');   # drukuje 'aaa'

    Operator autodekrementacji nie ma tych właściwości.

    Potęga

    Binarny "**" jest operatorem potęgowania. Zauważ, że łączy mocniej niż
    jednoargumentowy minus, więc -2**4 to -(2**4), a nie (-2)**4. (Jest to
    zaimplementowane przy użyciu funkcji pow(3) z C, która w rzeczywistości
    działa na liczbach typu podwójnej precyzji.)

    Symboliczne operatory jednoargumentowe

    Jednoargumentowy "!" wykonuje negację logiczną, czyli "not". Zobacz
    też not dla wersji o niższym priorytecie.

    Jednoargumentowy "-" dokonuje arytmetycznej negacji na numerycznym
    operandzie. Jeśli operand jest identyfikatorem, zwracany jest łańcuch
    składający się ze znaku minus i z identyfikatora. W przeciwnym
    wypadku, jeśli łańcuch rozpoczyna się znakiem plus lub minus, zwracany
    jest łańcuch z przeciwnym znakiem. Jednym z efektów tego działania jest
    to, że -bareword jest równoważne "-bareword".

    Jednoargumentowy "~" dokonuje negacji bitowej. (Zobacz też sekcję o
    arytmetyce całkowitej.)

    Jednoargumentowy "+" nie daje żadnego efektu, nawet na łańcuchach. Jest
    przydatny do rozdzielania nazwy funkcji od otoczonego nawiasami
    wyrażenia, które w przeciwnym wypadku byłoby interpretowane jako
    całkowita lista argumentów funkcji. (Zobacz przykłady w sekcji o
    wyrażeniach i lewostronnych operatorach listowych.)

    Jednoargumentowy "\" tworzy referencję do tego, co po nim następuje.
    Zobacz podręcznik perlref(1). Nie myl tego zachowania z zachowaniem w
    łańcuchu odwrotnego ukośnika, choć obie postacie mają tę samą
    właściwość chronienia następnej rzeczy od interpretacji.

    Operatory łączenia

    Binarny "=~" łączy wyrażenie skalarne z obsługą wyrażenia regularnego.
    Pewne operacje domyślnie szukają lub zmieniają łańcuch $_. Operator
    ten powoduje, że taka operacja działa na innym łańcuchu. Prawy argument
    jest wzorcem przeszukiwania, podstawienia lub translacji. Lewy argument
    jest przeszukiwanym łańcuchem, zamiast domyślnego $_. Wartość zwracana
    określa sukces operacji. (Jeśli prawy argument jest raczej wyrażeniem
    niż wzorcem przeszukiwania, podstawiania lub translacji, to jest
    interpretowany jako wzorzec przeszukiwania czasu działania. Może to być
    mniej efektywne niż jawne szukanie, gdyż wzorzec musi być za każdym
    razem kompilowany.

    [Przyp. tłum: Na przykład "$lancuch="bla"; $lancuch=~s/l/q/; print
    $lancuch" da w wyniku łańcuch "bqa".]

    Binarny "!~" jest podobny do "=~" lecz wartość zwracana jest logicznie
    negowana.

    Operatory mnożenia

    Binarny "*" mnoży dwie liczby.

    Binarny "/" dzieli dwie liczby.

    Binarny "%" oblicza resztę (modulo) z dwóch liczb. Z całkowitymi
    operandami $a i $b: jeśli $b jest dodatnie, to $a % $b to $a minus
    największa wielokrotność $b, która nie jest większa od $a. Jeśli $b
    jest ujemne, to $a % $b to $a minus najmniejsza wielokrotność $b, która
    nie jest mniejsza niż $a (np. wynik będzie mniejszy lub równy od zera).

    Binarny "x" jest operatorem powtórzenia. W kontekście skalarnym,
    zwraca łańcuch składający się z lewego operanda, powtórzonego tyle
    razy, ile podano w prawym. W kontekście listowym, jeśli lewy operand
    jest listą w nawiasach, powtarzana jest lista.

      print '-' x 80;       # wydrukuj wiersz kresek

      print "\t" x ($tab/8), ' ' x ($tab%8);   # tabuluj poprzez

      @ones = (1) x 80;      # lista 80 jedynek
      @ones = (5) x @ones;    # ustaw wszystkie elementy na 5

    Operatory dodawania

    Binarny "+" zwraca sumę dwóch liczb.

    Binarny "-" zwraca różnicę dwóch liczb.

    Binarny "." łączy (konkatenuje) łańcuchy.

    Operatory przesuwania

    Binanry "<<" zwraca wartość swojego lewego argumentu, przesuniętego w
    lewo o ilość bitów, podaną w prawym argumencie. Argumenty powinny być
    liczbami całkowitymi. (Zobacz też sekcję o arytmetyce całkowitej.)

    Binarny ">>" zwraca wartość swojego lewego argumentu, przesuniętego w
    prawo o ilość bitów, podaną w prawym argumencie. Argumenty powinny być
    liczbami całkowitymi.

    Nazwane operatory jednoargumentowe

    Różne nazwane operatory jednoargumentowe są traktowane jak
    jednoargumentowe funkcje, z opcjonalnymi nawiasami. Są to m.in testy
    plikowe, itp. Zobacz podręcznik perlfunc(1).

    Jeśli za dowolnym operatorem listowym (print() itp.), lub operatorem
    jednoargumentowym (chdir() itp.) następuje lewy nawias, to operator i
    argumenty w nawiasach są brane z najwyższym priorytetem, tak jak przy
    wywołaniu funkcji. Przykłady:

      chdir $foo  || die;    # (chdir $foo) || die
      chdir($foo)  || die;    # (chdir $foo) || die
      chdir ($foo) || die;    # (chdir $foo) || die
      chdir +($foo) || die;    # (chdir $foo) || die

    lecz ponieważ * ma wyższy priorytet niż ||:

      chdir $foo * 20;  # chdir ($foo * 20)
      chdir($foo) * 20;  # (chdir $foo) * 20
      chdir ($foo) * 20; # (chdir $foo) * 20
      chdir +($foo) * 20; # chdir ($foo * 20)

      rand 10 * 20;    # rand (10 * 20)
      rand(10) * 20;   # (rand 10) * 20
      rand (10) * 20;   # (rand 10) * 20
      rand +(10) * 20;  # rand (10 * 20)

    Zobacz też sekcję o wyrażeniach i lewostronnych operatorach listowych.

    Operatory relacji

    Binarny "<" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest numerycznie
    mniejszy niż prawy.

    Binarny ">" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest numerycznie większy
    niż prawy.

    Binarny "<=" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest numerycznie
    mniejszy lub równy prawemu.

    Binarny ">=" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest numerycznie
    większy lub równy prawemu.

    Binarny "lt" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest łańcuchowo
    mniejszy od prawego.

    Binarny "gt" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest łańcuchowo większy
    od prawego.

    Binarny "le" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest łańcuchowo
    mniejszy lub równy prawemu.

    Binarny "ge" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest łańcuchowo większy
    lub równy prawemu.

    Operatory równości

    Binarny "==" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest numerycznie równy
    prawemu.

    Binarny "!=" zwraca prawdę, jeśli lewy argument nie jest numerycznie
    równy prawemu.

    Binarny "<=>" zwraca -1, 0, lub 1, zależnie od tego czy lewy argument
    jest numerycznie mniejszy, równy, lub większy od prawego.

    Binarny "eq" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest łańcuchowo równy
    prawemu.

    Binarny "ne" zwraca prawdę, jeśli lewy argument nie jest łańcuchowo
    równy prawemu.

    Binarny "cmp" zwraca -1, 0, lub 1, zależnie od tego, czy lewy argument
    jest łańcuchowo mniejszy, równy, lub większy od prawego.

    "lt", "le", "ge", "gt" i "cmp" mogą używać kolejności sortowania,
    określonej przez bieżące locale (gdy użyte jest use locale). Zobacz
    podręcznik perllocale(1).

    Bitowy And

    Binarny "&" zwraca jego operatory, połączone bitowo operacją logiczną
    AND. (Zobacz też sekcję o arytmetyce całkowitej.)

    Bitowy Or i Xor (eXclusive Or)

    Binarny "|" zwraca swoje operatory, połączone bitowo operacją logiczną
    OR. (Zobacz też sekcję o arytmetyce całkowitej).

    Binarny "^" zwraca swoje operatory, połączone bitowo operacją XOR.
    (Zobacz też sekcję o arytmetyce całkowitej.)

    Logiczny And w stylu C

    Binarny "&&" dokonuje logicznej operacji AND. Jeśli lewy operand jest
    fałszywy (false), to prawy nie jest nawet analizowany. Kontekst
    skalarny, lub listowy propaguje do prawego operatora, jeśli jest on
    analizowany.

    Logiczny Or w stylu C

    Binarny "||" dokonuje logicznej operacji OR. To znaczy, że jeśli lewy
    operand jest prawdziwy (true), to prawy nie jest nawet analizowany.
    Kontekst skalarny, lub listowy propaguje do prawego operatora, jeśli
    jest on analizowany.

    Operatory || i && różnią się od C tym, że zwracają ostatnią analizowaną
    wartość zamiast 0 czy 1. Tak więc przenośnym sposobem znalezienia
    katalogu domowego (zakładając, że nie jest "0"), może być:

      $home = $ENV{'HOME'} || $ENV{'LOGDIR'} ||
        (getpwuid($<))[7] || die "You're homeless!\n";

    Jako czytelniejsze alternatywy && i ||, perl udostępnia operatory "and"
    i "or" (patrz niżej). Zachowanie jest identyczne. Jednak ich priorytet
    jest niższy, więc możesz ich bezpiecznie używać po operatorze listowym,
    bez konieczności używania nawiasów:

      unlink "alpha", "beta", "gamma"
          or gripe(), next LINE;

    Z użyciem operatorów w stylu C, trzeba by było to zapisać jako:

      unlink("alpha", "beta", "gamma")
          || (gripe(), next LINE);

    Operator zakresu

    Binarny ".." jest operatorem zakresu, który jest w rzeczywistości dwoma
    innymi operatorami, zależnymi od kontekstu. W kontekście listowym,
    zwraca tablicę wartości, liczoną (po jednym) od wartości lewej do
    prawej. Jest to przydatne do zapisywania pętli for (1..10) i robienia
    operacji wycinania (slice) na tablicach. Bądź świadom, że w bieżącej
    implementacji tworzona jest tymczasowa tablica, więc potrzeba na to
    trochę pamięci, jeśli zapiszesz coś takiego:

      for (1 .. 1_000_000) {
        # kod
      }

    W kontekście skalarnym, ".." zwraca wartość logiczną. Operator jest
    dwustanowy, jak flip-flop i emuluje operator zakresu liniowego
    (przecinek) z sed(1), awk(1) i różnych edytorów. Każdy operator ".."
    obsługuje swój własny stan logiczny. Jest on fałszywy tak długo, jak
    długo lewy operand jest fałszywy. Gdy lewy operand stanie się
    prawdziwy, operator zakresu pozostaje prawdziwy dopóki prawy argument
    jest prawdą, PO czym, operator zakresu przyjmuje wartość fałszu. (Nie
    staje się fałszywym do czasu następnej jego analizy. Może testować
    prawy operand i stać się fałszywym w tej samej analizie, kiedy stał się
    prawdziwym (jak w awk(1)), lecz wciąż będzie raz zwracał prawdę. Jeśli
    nie chcesz by testował prawy operand przed następną analizą (jak w
    sed(1)), użyj trzech kropek ("...") zamiast dwóch.) Prawy operand nie
    jest analizowany podczas gdy operator jest w stanie fałszu, a lewy
    operand nie jest analizowany gdy operator jest w stanie prawdy.
    Priorytet jest trochę niższy niż || i &&. Zwracana wartość jest albo
    łańcuchem null dla fałszu, lub liczbą sekwencyjną (zaczynającą się od
    1) dla prawdy. Liczba sekwencyjna jest resetowana dla każdego
    napotkanego zakresu. Końcowa liczba sekwencyjna w zakresie ma doklejony
    łańcuch "E0(R)", który nie ma jednak wpływu na wartość numeryczną, a za
    to daje coś, czego możesz oczekiwać na końcu. Możesz wyłączyć punkt
    początkowy przez oczekiwanie aż liczba sekwencyjna stanie się większa
    niż jeden. Jeśli któryś z operandów skalarnego ".." jest literałem
    numerycznym, operand jest niejawnie porównywany ze zmienną $., bieżącym
    numerem linii. Przykłady

    Jako operator skalarny:

      if (101 .. 200) { print; } # wydrukuj drugą setkę linii
      next line if (1 .. /^$/);  # pomiń linie nagłówka [pocztowego]
      s/^/> / if (/^$/ .. eof()); # Cytuj ciało

    Jako operator listowy:

      for (101 .. 200) { print; } # drukuj 100 razy $_ 100
      @foo = @foo[0 .. $#foo];  # kosztowny no-op
      @foo = @foo[$#foo-4 .. $#foo];   # wytnij ostatnich 5 elementów

    Operator zakresu (w kontekście listowym) używa w wypadku gdy operandy
    są łańcuchami magicznego algorytmu autoinkrementacji. Możesz powiedzieć

      @alphabet = ('A' .. 'Z');

    i uzyskać tak wszystkie litery alfabetu, lub

      $hexdigit = (0 .. 9, 'a' .. 'f')[$num & 15];

    by uzyskać liczby szesnastkowe, lub

      @z2 = ('01' .. '31'); print $z2[$mday];

    by uzyskać daty z początkowymi zerami. Jeśli ostatnia podana wartość
    nie jest w sekwencji, którą daje magiczna inkrementacja, to sekwencja
    idzie tak daleko, aż następna wartość nie będzie dłuższa niż podana
    ostatnia wartość.

    Operator warunkowy

    "?:" jest operatorem warunkowym, zupełnie jak w C. Działa podobnie do
    konstrukcji if-then-else. Jeśli argument przed ? jest prawdziwy, to
    zwracany jest argument przed :. W przeciwnym wypadku, zwracany jest
    argument po :. Na przykład:

      printf "Mam %d ps%s.\n", $n,
          ($n == 1) ? "a" : "y";

    Kontekst skalarny, lub listowy propaguje do 2-giego lub 3-ciego
    argumentu, zależnie od wyboru.

      $a = $ok ? $b : $c; # weź skalar
      @a = $ok ? @b : @c; # weź tablicę
      $a = $ok ? @b : @c; # oops, to tylko licznik!

    Operator może być przypisany jeśli obydwa argumenty -- 2-gi i 3-ci są
    legalnymi lwartościami (co znaczy że można do nich przypisać):

      ($a_or_b ? $a : $b) = $c;

    Niekoniecznie musi to jednak poprawić czytelność twojego programu.

    Operatory przypisania

    "=" jest zwykłym operatorem przypisania.

    Operator przypisania działa jak w C. Tzn,

      $a += 2;

    jest równoważne

      $a = $a + 2;

    choć bez powielania efektów ubocznych, które może pociągać za sobą
    dereferencja lwartości, tak jak dla tie(). Inne operatory przypisania
    działają podobnie. Rozpoznawane są następujące:

      **=  +=  *=  &=  <<=  &&=
         -=  /=  |=  >>=  ||=
         .=  %=  ^=
            x=

    Zauważ, że podczas gdy są one zgrupowane w rodziny, mają jednakowy
    priorytet przypisania.

    W przeciwieństwie do C, operator przypisania daje prawidłową lwartość.
    Modyfikowanie przypisania jest równoważne do robienia przypisania, a
    potem zmieniania przypisanej zmiennej. jest to przydatne do
    modyfikowania kopii czegoś, np:

      ($tmp = $global) =~ tr [A-Z] [a-z];

    Podobnie,

      ($a += 2) *= 3;

    jest równoważne

      $a += 2;
      $a *= 3;

    Operator przecinka

    Binarny "," jest operatorem przecinka. W kontekście skalarnym analizuje
    swój lewy argument, wyrzuca jego wartość i następnie analizuje prawy
    argument, zwracając jego wartość. Jest to takie samo, jak operator
    przecinka z C.

    W kontekście listowym, jest to po prostu separator listy i wstawia
    obydwa argumenty do listy.

    Znak => jest często synonimem operatora przecinka. Przydatny jest do
    dokumentowania argumentów, które są w parach. Od wersji 5.001 wymusza
    to też interpretację każdego słowa z lewej jako łańcucha.

    Operatory listowe (w prawo)

    Po prawej stronie operatora listowego, jest niski priorytet, taki że
    kontroluje on wszystkie znalezione tam elementy, oddzielone
    przecinkami. Jedyne operatory o niższym priorytecie to operatory
    logiczne "and", "or", i "not", które mogą być używane do analizowania
    wywołań do operatorów listowych, bez potrzeby dodatkowych nawiasów:

      open HANDLE, "filename"
        or die "Can't open: $!\n";

    Zobacz też dyskusję operatorów listowych w sekcji o wyrażeniach i
    operatorach listowych lewostronnych.

    Logiczny Not

    Jednoargumentowy "not" zwraca logiczną negację prawego argumentu. Jest
    równoważny "!", lecz ma niższy priorytet.

    Logiczny And

    Binarny "and" zwraca logiczną koniunkcję otaczających wyrażeń. Jest
    równoważny &&, lecz ma niższy priorytet. Znaczy to, że prawe wyrażenie
    jest analizowane tylko jeśli lewe jest prawdziwe.

    Logiczny or i xor

    Binarny "or" zwraca logiczną dyzjunkcję otaczających wyrażeń. Jest
    równoważny ||, lecz ma niższy priorytet. Znaczy to, że prawe wyrażenie
    jest wykonywane tylko jeśli lewe jest fałszywe.

    Binarny "xor" zwraca XOR otaczających wyrażeń. Nie może być oczywiście
    używany z zawężeniem, jak or.

    Operatory C, których brakuje w perlu

    Oto operatory C, których perl nie posiada:

    jednoargumentowy &
        Operator adresu. (Lecz zobacz opis operatora "\".)

    jednoargumentowy *
        Operator dereferencji (wyłuskania) adresu. (Perlowe
        przedrostkowe operatory dereferencji to: $, @, %, &.)

    (TYP)  Operator konwersji typów.

    Operatory cytatów i cytatopodobne

    Podczas gdy normalnie myślimy o cytatach jak o literalnych wartościach,
    w perlu mają one funkcję operatorów, dając różne właściwości
    interpolowania i porównywania wzorców. Perl daje dla tych zachowań
    tradycyjne znaki cytowania, lecz również sposób na wybieranie znaku
    cytowania. W następującej tablicy, {} oznacza parę ograniczników, które
    wybierzesz. Ograniczniki nienawiasowe używają tego samego znaku na
    początek i koniec, ale 4 rodzaje nawiasów mogą się zagnieżdżać.

      Zwyczajowy Standardowy Znaczenie  Interpoluje
        ''    q{}    Literał     nie
        ""   qq{}    Literał     tak
        ``   qx{}    Komenda     tak
            qw{}   Lista słów    nie
        //    m{} Porównanie ze wzorcem tak
            s{}{}  Podstawienie   tak
            tr{}{}  Translacja    nie

    Dla konstrukcji, wykonujących interpolację, zmienne zaczynające się od
    "$" lub "@" są interpolowane jako następujące sekwencje:

      \t     tab       (HT, TAB)
      \n     nowalinia    (LF, NL)
      \r     return     (CR)
      \f     form feed    (FF)
      \b     backspace    (BS)
      \a     alarm (dzwonek) (BEL)
      \e     escape     (ESC)
      \033    znak ósemkowy
      \x1b    znak szesnastkowy
      \c[     znak sterujący
      \l     zmień następny znak na małą literę
      \u     zmień następny znak na dużą literę
      \L     zmień na małą literę aż do \E
      \U     zmień na dużą literę aż do \E
      \E     koniec modyfikacji rozmiaru
      \Q     cytuj metaznaki regexp aż do \E

    Jeśli używane jest use locale, mapa rozmiarów liter odpowiada lokalnej
    sytuacji. Zobacz podręcznik perllocale(1).

    Wzorce są podstawą do innego poziomu interpretacji -- jako wyrażenia
    regularne. Jest to robione jako drugi przebieg, po interpolacji
    zmiennych, tak że wyrażenia regularne mogą być włączane do wzorca ze
    zmiennych. Jeśli tego nie chcesz, użyj \Q.

    Poza powyższym, nie ma wielokrotnych poziomów interpolacji. W
    rzeczywistości, w przeciwieństwie do oczekiwań programistów
    powłokowych, odwrotne cudzysłowy nie interpolują w podwójnych
    cudzysłowach, a pojedyncze otoczone w podwójnych cudzysłowach nie
    utrudniają analizy zmiennych w nich zawartych.

    Operatory cytatopodobne Regexp

    Oto cytatopodobne operatory, które dotyczą się działań związanych z
    porównywaniem wzorców.

    ?WZORZEC?
        Jest to coś w rodzaju przeszukiwania /wzorzec/, lecz między
        wywołaniami operatora reset(), trafienie jest jednokrotne.
        Jest to przydatna optymalizacja, jeśli np. chcesz zobaczyć
        tylko pierwsze pojawienie się czegoś w pliku, lub zbiorze.
        Resetowane są tylko wzorce ??, lokalne dla bieżącego pakietu.

        To użycie jest niezalecane i może być usunięte w przyszłych
        wersjach perla.

    m/WZORZEC/gimosx

    /WZORZEC/gimosx
        Przeszukuje wzorzec dla trafienia i w kontekście skalarnym
        wzraca prawdę (1), lub fałsz (''). Jeśli nie podano żadnego
        łańcucha poprzez operator =~, lub !~, przeszukiwany jest
        łańcuch $_. (Łańcuch podany przez =~ nie musi być lwartością
        -- może być wynikiem analizy wyrażenia, lecz pamiętaj, że =~
        wiąże dość mocno.) Zobacz też podręcznik perlre(1). Zobacz
        podręcznik perllocale(1) dla dyskusji o dodatkowych sprawach,
        związanych z użyciem use locale.

        Opcje to:

          g  Porównuj globalnie, na wszystkich pojawieniach
          i  Porównuj bez zwracania uwagi na wielkość liter
          m  Traktuj łańcuch jako wielokrotne linie
          o  Kompiluj wzorzec tylko raz
          s  Traktuj łańcuch jako pojedynczą linię
          x  Użyj rozszerzonych wyrażeń regularnych

        Jeśli ogranicznikiem jest "/", to początkowe m jest opcjonalne.
        Używając m, możesz wykorzystać jako ograniczniki dowolną parę
        nialfanumerycznych, niebiałospacjowych znaków. Jest to
        przydatne do porównywania unixowych nazw ścieżek, które mogą
        zawierać "/". Zapobiega to LTS (syndrom wąskiej wykałaczki).
        Jeśli "?" jest ogranicznikiem, to stosowana jest reguła
        trafienia-tylko-raz instrukcji ?WZORZEC?.

        WZORZEC może zawierać zmienne, które będą interpolowane (a
        wzorzec rekompilowany) za każdą analizą. (Zauważ, że $) i $|
        mogą nie być interpolowane, gdyż wyglądają jak testy końca
        łańcucha.) Jeśli chcesz, by takie wzorce były kompilowane
        tylko raz, dodaj do ostatniego ogranicznika znak /o. Zapobiega
        to kosztownej kompilacji czasu działania i jest przydatne, gdy
        wartość, z której korzystasz nie zmienia się w czasie życia
        skryptu. Jednak pamiętaj, że opcja /o daje obietnicę, iż nie
        zmienisz zmiennych ze wzorca. Jeśli je zmienisz, perl tego nie
        zauważy.

        Jeśli WZORZEC zostanie zanalizowany jako łańcuch null, to użyte
        zostanie ostatnie wykonane wyrażenie regularne.

        W kontekście, wymagającym wartości listowej, porównanie wzorca
        zwraca listę, składającą się z listy podwyrażeń, trafionych
        przez nawiasy z wzorca, np. ($1, $2, $3...). (Zauważ, że
        ustawione tu są również $1 itp. i że różni się to od zachowania
        perla 4.) Jeśli porównanie się nie powiedzie, zwracana jest
        tablica null. Jeśli porównanie się powiedzie, lecz nie będzie
        nawiasów, zwracana zostanie wartość listowa (1).

        Przykłady:

          open(TTY, '/dev/tty');
          <TTY> =~ /^y/i && foo();  # zrób foo, jeśli trzeba

          if (/Version: *([0-9.]*)/) { $version = $1; }

          next if m#^/usr/spool/uucp#;

          # grep biedaka
          $arg = shift;
          while (<>) {
            print if /$arg/o;    # kompiluj tylko raz
          }

          if (($F1, $F2, $Etc) = ($foo =~ /^(\S+)\s+(\S+)\s*(.*)/))

        Ostatni przykład dzieli $foo na pierwsze dwa słowa i resztę
        linii. Przypisuje te trzy pola do $F1, $F2 i $Etc. Warunek
        jest prawdziwy, jeśli przypisane zostały wartości którejkolwiek
        ze zmiennych, czyli jeśli wzorzec został trafiony.

        Modyfikator /g określa globalne porównywanie wzorców -- tj.
        takie, gdzie trafień jest tyle ile się da w danym łańcuchu.
        Zachowanie tego zależy od kontektu -- w listowym zwracana jest
        lista wszystkich podłańcuchów, trafionych przez wszystkie
        nawaisy wyrażenia regularnego. Jeśli nie było nawiasów,
        zwracana jest lista trafionych łańcuchów, tak jakby były
        nawiasy wokół całego wzorca.

        W kontekście skalarnym, ,//g iteruje poprzez łańcuch, zwracając
        TRUE za każdym trafieniem i FALSE przy braku trafienia.
        (Innymi słowy, zapamiętuje ostatnią pozycję i restartuje od
        tego miejsca. Możesz znaleźć bieżącą pozycję trafienia przy
        użyciu funkcji pos(); zobacz jej opis w podręczniku
        perlfunc(1).) Brak trafienia normalnie resetuje pozycję
        przeszukiwania na początek łańcucha, lecz możesz temu zapobiec,
        dodając modyfikator "c" (np. m//gc). Modyfikowanie łańcucha
        docelowego również resetuje pozycję przeszukiwania.

        Możesz mieszać porównania m//g z m/\G.../g, gdzie \G jest
        zapewnieniem zerowej szerokości, które trafia w dokładnie tę
        samą pozycję, gdzie skończył ewentualny poprzedni m//g.
        Zapewnienie \G nie jest obsługiwane bez modyfikatora /g;
        obecnie bez /g, \G, zachowuje się zupełnie jak \A, lecz jest to
        przypadkowe i może się w przyszłości zmienić.

        Przykłady:

          # kontekst listowy
          ($one,$five,$fifteen) = (`uptime` =~ /(\d+\.\d+)/g);

          # kontekst skalarny
          $/ = ""; $* = 1; # $*, niezalecany w nowoczesnych perlach
          while (defined($paragraph = <>)) {
            while ($paragraph =~ /[a-z]['")]*[.!?]+['")]*\s/g) {
              $sentences++;
            }
          }
          print "$sentences\n";

          # używanie m//gc z \G
          $_ = "ppooqppqq";
          while ($i++ < 2) {
            print "1: '";
            print $1 while /(o)/gc; print "', pos=", pos, "\n";
            print "2: '";
            print $1 if /\G(q)/gc; print "', pos=", pos, "\n";
            print "3: '";
            print $1 while /(p)/gc; print "', pos=", pos, "\n";
          }

        Ostatni przykład powinien dać:

          1: 'oo', pos=4
          2: 'q', pos=5
          3: 'pp', pos=7
          1: '', pos=7
          2: 'q', pos=8
          3: '', pos=8

        Przydatnym idiomem dla skanerów w rodzaju lex jest /\G.../gc.
        Możesz tak łączyć różne rodzaje wyrażeń regularnych, mając tak
        możliwość przetwarzania łańcucha kawałek po kawałku, dokonując
        różnych akcji, zależnie od tego, które wyrażenie zostało
        trafione. Każde wyrażenie próbuje trafić tam, gdzie poprzednie
        zakończyło.

        $_ = <<'EOL';
           $url = new URI::URL "http://www/";  die if $url eq "xXx";
        EOL
        LOOP:
          {
           print(" digits"),     redo LOOP if /\G\d+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" lowercase"),   redo LOOP if /\G[a-z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" UPPERCASE"),   redo LOOP if /\G[A-Z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" Capitalized"),  redo LOOP if /\G[A-Z][a-z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" MiXeD"),     redo LOOP if /\G[A-Za-z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" alphanumeric"),  redo LOOP if /\G[A-Za-z0-9]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" line-noise"),   redo LOOP if /\G[^A-Za-z0-9]+/gc;
           print ". That's all!\n";
          }

        Oto wyjście (podzielone na kilka linii):

        line-noise lowercase line-noise lowercase UPPERCASE line-noise
        UPPERCASE line-noise lowercase line-noise lowercase line-noise
        lowercase lowercase line-noise lowercase lowercase line-noise
        MiXeD line-noise. That's all!

    q/ŁAŃCUCH/

    'ŁAŃCUCH'
        Pojedynczo zacytowany łańcuch literalny. Odwrotny ukośnik
        oznacza odwrotny ukośnik, chyba że znajduje się za nim
        ogranicznik lub inny odwrotny ukośnik -- w tym wypadku odwrotny
        ukośnik, lub ogranicznik jest interpolowany.

          $foo = q!I said, "You said, 'She said it.'"!;
          $bar = q('This is it.');
          $baz = '\n';        # łańcuch dwuznakowy

    qq/ŁAŃCUCH/

    """"ŁAŃCUCH""""
        Łańcuch w podwójnych cudzysłowach, interpolowany.

          $_ .= qq
          (*** The previous line contains the naughty word "$1".\n)
                if /(tcl|rexx|python)/;   # :-)
          $baz = "\n";        # łańcuch jednoznakowy

    qx/ŁAŃCUCH/

    `ŁAŃCUCH`
        Łańcuch, który jest interpolowany, a następnie uruchamainay
        jako komenda systemowa. Zebrane standardowe wyjście komendy
        jest zwracane. W kontekście skalarnym, pojawia się jako
        pojedynczy, wieloliniowy łańcuch. W kontekście listowym, jest
        rozdzielony na listę linii (jakkolwiek zdefiniowałeś linie $/
        lub $INPUT_RECORD_SEPARATOR).

          $today = qx{ date };

        Zobacz sekcję o operatorach I/O.

    qw/ŁAŃCUCH/
        Zwraca listę słów, wyciągniętych z łańcucha przy użyciu
        osadzonych białych spacji, jako ograniczników słów. Jest to
        równoważne

          split(' ', q/ŁAŃCUCH/);

        Pewne często używane przykłady:

          use POSIX qw( setlocale localeconv )
          @EXPORT = qw( foo bar baz );

        Częstym błędem jest próba rozdzielania słów przecinkiem, lub
        wstwianie do wieloliniowych łańcuchów qw komentarzy. W tej
        sytuacji, przełącznik -w daje ostrzeżenia jeśli łańcuch zawiera
        znaki "#".

    s/WZORZEC/ZAMIANA/egimosx
        Szuka w łańcuchu wzorca, a jeśli go znajdzie, to zamienia go
        tekstem zamiany i zwraca liczbę zamian. W przeciwnym wypadku
        zwraca fałsz (specyficznie pusty łańcuch).

        Jeśli przez operator =~ lub !~ nie podano łańcucha, używana
        jest zmienna $_. (Łańcuch podany przez =~ musi być zmienną
        skalarną, elementem tablicy, tablicy asocjacyjnej, lub
        przypisaniem do jednego z nich, czyli lwartością.)

        Jeśli wybrany ogranicznik jest pojedynczym cudzysłowem, nie
        dokonywana jest interpolacja ani zmiennych WZORCA, ani ZAMIANY.
        W przeciwnym wypadku, jeśli WZORZEC zawiera $, który wygląda
        bardziej jak zmienna, niż test końca łańcucha, zmienna będzie
        interpolowana w czasie działania. Jeśli chcesz, by wzorzec był
        kompilowany tylko raz, za pierwszą interpolacją zmiennej, użyj
        opcji /o. Jeśli wzorzec jest analizowany jako łańcuch null,
        uzywane jest zamiast tego ostatnie normalne wyrażenie
        regularne. Zobacz jeszcze podręcznik perlre(1). Zobacz też
        perllocale(1), aby dowiedzieć się o wpływie use locale.

        Opcje to:

          e  Analizuj prawą stronę jako wyrażenie
          g  Zamieniaj globalnie
          i  Nie zwracaj uwagi na wielkość liter
          m  Traktuj łańcuch jak wiele linii
          o  Kompiluj wzorzec tylko raz
          s  Traktuj łańcuch jako pojedynczą linię
          x  Użyj rozszerzonych wyrażeń regularnych

        Ukośniki mogą być zamienione przez dowolny, niealfanumeryczny i
        niebiałospacjowy ogranicznik. Jeśli użyte są pojedyncze
        cudzysłowy, nie dokonywana jest interpretacja łańcucha zamiany
        (modyfikator /e przeciąża to zachowanie). W przeciwnieństwie do
        perla 4, perl 5 traktuje odwrotne cudzysłowy jako normalne
        ograniczniki; tekst zamiany nie jest wykonywany jako komenda.
        Jeśli WZORZEC jest rozdzielany cytatami nawiasowymi, ZAMIANA ma
        swoją własną parę cytatów, która może, lub nie, być cytatami
        nawiasowymi, np. s(foo)(bar) lub s<foo>/bar/. /e spowoduje,
        że porcja zamiany zostanie zinterpretowana jako pełne perlowe
        wyrażenie i zeval()owana zaraz potem. Jego składnia jest jednak
        sprawdzania podczas kompilacji.

        Przykłady:

          s/\bgreen\b/mauve/g;        # nie zmieniaj wintergreen

          $path =~ s|/usr/bin|/usr/local/bin|;

          s/Login: $foo/Login: $bar/; # wzorzec czasu działania

          ($foo = $bar) =~ s/this/that/;

          $count = ($paragraph =~ s/Mister\b/Mr./g);

          $_ = 'abc123xyz';
          s/\d+/$&*2/e;        # daje 'abc246xyz'
          s/\d+/sprintf("%5d",$&)/e; # daje 'abc 246xyz'
          s/\w/$& x 2/eg;       # daje 'aabbcc 224466xxyyzz'

          s/%(.)/$percent{$1}/g;   # zmień eskejpy procentowe; bez /e
          s/%(.)/$percent{$1} || $&/ge;    # teraz z wyrażenim, z /e
          s/^=(\w+)/&pod($1)/ge;   # użyj wywołania funkcji

          # /e mogą się zagnieżdżać; to rozwinie
          # proste zmienne osadzone w $_
          s/(\$\w+)/$1/eeg;

          # Usuń komentarze C
          $program =~ s {
            /\*   # Traf na rozdzielacz otwierający.
            .*?   # Traf w minimalną liczbę znaków.
            \*/   # Traf w rozdzielacz zamykający.
          } []gsx;

          s/^\s*(.*?)\s*$/$1/;    # odetnij białą spację

          s/([^ ]*) *([^ ]*)/$2 $1/; # zamień 1-sze 2 pola

        Zauważ, że w ostatnim przykładzie zamiast $ użyto \. W
        przeciwieństwie do sed(1)a, używamy postaci \<cyfra> tylko po
        lewej stronie. Wszędzie indziej, jest to $<cyfra>.

        Czasami nie można użyć po prostu /g, aby zaszły wszystkie
        zmiany. Oto dwa popularne przypadki:

          # wstaw przecinki we właściwych miejscach integera
          1 while s/(.*\d)(\d\d\d)/$1,$2/g;   # perl4
          1 while s/(\d)(\d\d\d)(?!\d)/$1,$2/g; # perl5

          # rozwiń tabulacje na 8-kolumnowe spacje
          1 while s/\t+/' ' x (length($&)*8 - length($`)%8)/e;

    tr/LISTASZUKANIA/LISTAZAMIANY/cds

    y/LISTASZUKANIA/LISTAZAMIANY/cds
        Tłumaczy wszystkie pojawienia się znaków, znalezione w liście
        szukania, na odpowiadające znaki z listy zamiany. Zwraca liczbę
        zamienionych, lub skasowanych znaków. Jeśli nie podano łańcucha
        w operatorze =~ lub !~, używane jest $_. (Łańcuch określony
        przez =~ musi być zmienną skalarną, elementem tablicy,
        elementem tablicy asocjacyjnej, lub przypisaniem do jednego z
        nich, czyli lwartością). Dla miłośników edytora sed(1),
        udostępniono synonim tr pod nazwą y. Jeśli LISTASZUKANIA jest
        rozdzielona nawiasami, to LISTAZAMIANY nie musi ich mieć, np.
        tr[A-Z][a-z] lub tr(+-*/)/ABCD/.

        Opcje:

          c  Dopełnij LISTĘSZUKANIA
          d  Kasuj znalezione, lecz niezamienione znaki
          s  Zmiażdż zduplikowane zamienione znaki

        Jeśli podany jest modyfikator /c, zbiór znaków z LISTYSZUKANIA
        jest dopełniany. Jeśli podany jest modyfikator /d, wszelkie
        znaki, podane w LIŚCIESZUKANIA, a nie znalezione w
        LIŚCIEZAMIANY są kasowane. Jeśli podany jest modyfikator /s,
        to sekwencje, które zostały przetłumaczone do tego samego znaku
        są miażdżone do pojedynczej instancji tego znaku.

        Jeśli użyty jest modyfikator /d, LISTAZAMIANY jest zawsze
        interpretowana tak, jak jest podana. W przeciwnym wypadku, gdy
        LISTAZAMIANY jest krótsza niż LISTASZUKANIA, ostatni jej znak
        jest replikowany tak długo, aż wypełni brakujące miejsca. Jeśli
        LISTAZAMIANY jest null, to replikowana jest LISTASZUKANIA.
        Jest to przydatne do zliczania znaków w klasie, lub dla
        miażdżenia sekwencji znakowych klasy.

        Przykłady:

          $ARGV[1] =~ tr/A-Z/a-z/;  # zmień na małe litery

          $cnt = tr/*/*/;       # zlicz gwiazdy w $_

          $cnt = $sky =~ tr/*/*/;   # zlicz gniazdy w $sky

          $cnt = tr/0-9//;      # zlicz cyfry w $_

          tr/a-zA-Z//s;        # bookkeeper -> bokeper

          ($HOST = $host) =~ tr/a-z/A-Z/;

          tr/a-zA-Z/ /cs;       # zmień niealfabetyczne na spacje

          tr [\200-\377]
           [\000-\177];       # skasuj 8-my bit

        Jeśli dla znaku podano wiele translacji, używana jest tylko
        pierwsza:

          tr/AAA/XYZ/

        przetłumaczy A na X.

        Zauważ, że z uwagi na to, że tablica translacji jest budowana w
        czasie kompilacji, ani LISTASZUKANIA, ani LISTAZAMIANY nie
        podlegają interpolacji cudzysłowowej. Znaczy to, że jeśli
        chcesz używać zmiennych, musisz użyć eval():

          eval "tr/$oldlist/$newlist/";
          die $@ if $@;

          eval "tr/$oldlist/$newlist/, 1" or die $@;

    Operatory I/O

    Istnieje wiele operatorów I/O (wejścia/wyjścia), o których powinieneś
    wiedzieć. Łańcuch ujęty w odwrotne cudzysłowy podlega najpierw
    podstawieniu zmiennych, podobnie jak łańcuch ujęty w podwójne
    cudzysłowy. Następnie jest interpretowany jako komenda, a jej wyjście
    jest wartością pseudoliterału, jak w powłoce. W kontekście skalarnym,
    zwracany jest pojedynczy łańcuch, skłądający się z całego wyjścia. W
    kontekście listowym, zwracana jest lista wartości dla każdej linii
    wyjścia. (Można ustawić $/, co przeciąży domyślny terminator linii.)
    Komenda jest wykonywana przy każdej analizie pseudoliterału. Status
    komendy jest zwracany do $? (zobacz podręcznik perlvar(1)). W
    przeciwieństwie do csh(1), nie jest na danych zwracanych dokonywana
    translacja -- nowe linie pozostają nowymi liniami. W przeciwieństwie do
    wszelkich innych powłok, pojedyncze cudzysłowyu nie ukrywają nazw
    zmiennych w komendzie od interpretacji. Aby przekazać $ dalej, należy
    go wycytować odwrotnym ukośnikiem. Ogólną postacią odwrotnych
    cudzysłowów jest qx//. (Ponieważ podlegają one zawsze również
    rozwinięciu przez powłokę, zobacz podręcznik perlsec(1), który opisuje
    problemy bezpieczeństwa.)

    Analiza uchwytu pliku, który jest w nawiasach trójkątnych, wyciąga z
    pliku następną linię, lub undef na jego końcu. Normalnie, musisz
    zmiennej przypisać wartość, lecz jest sytuacja, w której następuje
    automatyczne przypisanie. Jeli i TYLKO jeli symbol wejścia jest
    jedyną rzeczą wewnątrz warunku pętli while lub for(;;), to wartość jest
    przypisywana automatycznie zmiennej $_. Przypisana wartość jest potem
    sprawdzana, by zobaczyć czy jest zdefiniowane (Może się to wydawać
    trochę dziwne, lecz będziesz używać tej konstrukcji w prawie każdym
    swoim skrypcie perlowym.) Następujące linijki są sobie równoważne:

      while (defined($_ = <STDIN>)) { print; }
      while (<STDIN>) { print; }
      for (;<STDIN>;) { print; }
      print while defined($_ = <STDIN>);
      print while <STDIN>;

    Uchwyty plików STDIN, STDOUT i STDERR to uchwyty predefiniowane.
    Uchwyty stdin, stdout i stderr też będą działać, lecz nie w pakietach,
    w których są interpretowane jako lokalne identyfikatory nie zaś jako
    globalne.) Dodatkowe uchwyty plików można tworzyć funkcją open().
    Zobacz jej opis w podręczniku perlfunc(1).

    Jeśli <UCHWYTPLIKU jest używany w kontekście, oczekującym listy,
    zwracana jest lista, składająca się ze wszystkich linii wejściowych,
    jedna linia na element listy. Łatwo jest zająć tak duży obszar danych,
    więc używaj tego ostrożnie.

    Zerowy uchwyt pliku <> jest specjalny i może być używany do emulacji
    zachowania edytora sed(1), lub awk(1). Wejście z <> może nadchodzić
    zarówno ze standardowego wejścia, lub z każdego pliku, wymienionego w
    linii komend. Oto jak to działa: za pierwszą analizą <>, sprawdzana
    jest tablica @ARGV i jeśli jest zerowa, $ARGV[0] jest ustawiane na "-",
    co oznacza po otwarciu standardowe wejście. Tablica @ARGV jest
    następnie przetwarzana jako lista nazw plików. Pętla

      while (<>) {
        ...           # kod dla każdej linii
      }

    jest równoważna następującemu pseudokodowi:

      unshift(@ARGV, '-') unless @ARGV;
      while ($ARGV = shift) {
        open(ARGV, $ARGV);
        while (<ARGV>) {
          ...     # kod dla każdej linii
        }
      }

    poza tym, że jest trochę ładniejsza i działa. Naprawdę przesuwa tablicę
    @ARGV i wstawia bieżącą nazwę pliku do zmiennej $ARGV. Używa też
    wewnętrznie uchwytu ARGV--<> jest po prostu synonimem <ARGV>, który
    jest magiczny. (Powyższy pseudokod nie działa, gdyż traktuje ARGV
    amagicznie.)

    Przed pierwszym <> możesz modyfikować @ARGV, o ile tablica będzie
    zawierała listę plików, których oczekujesz. Numey linii ($.) są liczone
    tak, jakby wejście było tylko jednym, szczęśliwym plikiem. (Lecz zobacz
    przykład z eof(), aby zobaczyć jak zresetować numery linii.)

    Jeśli chcesz ustawić @ARGC na swoją własną listę plików, to nie ma
    sprawy. Jeśli chcesz przekazać do swojego skryptu przełączniki, możesz
    użyć jednego z modułów Getopts, lub wstawić na początku podobną pętlę:

      while ($_ = $ARGV[0], /^-/) {
        shift;
        last if /^--$/;
        if (/^-D(.*)/) { $debug = $1 }
        if (/^-v/)   { $verbose++ }
        ...       # inne przełączniki
      }
      while (<>) {
        ...       # kod dla każdej linii
      }

    Symbol <> zwraca FALSE tylko raz. Jesli wywołasz go po tym, założy, że
    przetwarzasz nową listę @ARGV i jeśli jej nie ustawiłeś, pobierze
    wejście ze STDIN.

    Jeśli łańcuch wewnątrz nawiasów trójkątnych jest wskazaniem do zmiennej
    skalarnej (np. <$foo>), to zmienna ta przechowuje nazwę uchwytu, z
    którego pobierane jest wejście. Np:

      $fh = \*STDIN;
      $line = <$fh>;

    Łańcuch w nawiasach trójkątnych nie jest uchwytem pliku, to jest
    interpretowany jako wzorzec nazwy pliku do glob()owania i zwracana jest
    albo lista nazw pliku lub następna nazwa pliku (zależnie od kontekstu).
    Najpierw dokonywany jest jeden poziom interpretacji $, lecz nie można
    powiedzieć <$foo>, gdyż jest to niebezpośredni uchwyt pliku, opisany w
    poprzednim paragrafie. (W starszych wersjach perla, programiści mogli
    wstawiać nawiasy do wymuszania interpretacji jako nazwy pliku do
    globowania: <${foo}>. Dziś jednak, za czystsze uważa się bezpośrednie
    wołanie funkcji wewnętrznej -- glob($foo). Przykład:

      while (<*.c>) {
        chmod 0644, $_;
      }

    jest równoważny

      open(FOO, "echo *.c | tr -s ' \t\r\f' '\\012\\012\\012\\012'|");
      while (<FOO>) {
        chop;
        chmod 0644, $_;
      }

    W rzeczywistości, obecnie jest to właśnie tak zaimplementowane. (Co
    znaczy, że nie będzie działać na nazwach plików ze spacjami, chyba że
    masz u siebie csh(1).) Oczywiście najkrótszym sposobem dokonania
    powyższego jest:

      chmod 0644, <*.c>;

    Ponieważ globowanie używa powłoki, często szybciej jest wywołać
    samodzielnie readdir() i dokonać grep()a na nazwach plików. Co więcej,
    z powodu obecnej implementacji, wywołanie glob() może napotkać błędy w
    rodzaju "Arg list too long" (chyba że zainstalowałeś tcsh(1L) jako
    /bin/csh).

    Glob analizuje swój (osadzony) argument tylko jeśli rozpoczyna nową
    listę. Wszystkie wartości muszą być odczytane zanim znów rozpocznie. W
    kontekście listowym nie jest to istotne, gdyż autmatycznie odczytujesz
    wszystkie. Jednak w kontekście skalarnym, operator zwraca następną
    wartość za każdym wywołaniem, lub FALSE na końcu. Znowu, FALSE jest
    zwracane tylko raz. Jeśli więc oczekujesz od globa pojedynczej
    wartości, to lepiej powiedzieć

      ($file) = <blurch*>;

    a nie

      $file = <blurch*>;

    gdyż to drugie będzie rozróżniać zwrócenie nazwy plików i zwrócenie
    FALSE.

    Jeśli próbujesz dokonać interpolacji zmiennych, to zdecydowanie lepiej
    jest użyć funkcji glob(), gdyż starsza notacja może spowodować
    zakłopotanie u niektórych osób.

      @files = glob("$dir/*.[ch]");
      @files = glob($files[$i]);

    Zawijanie stałych

    Podobnie jak C, perl posiada pewien zestaw analiz wyrażeń, wykonywanych
    podczas kompilacji -- dzieje się to jeśli zauważy, że wszystkie
    argumenty operatora są statyczne i nie mają efektów ubocznych. W
    szczególności, np. konkatenacja literałów bez podstawień zmiennych
    jest dokonywana podczas kompilacji. Interpretacja odwrotnych ukośników
    następuje również podczas kompilacji. Możesz powiedzieć

      'Now is the time for all' . "\n" .
        'good men to come to.'

    a wszystko to wewnętrznie zredukuje się do jednego łańcucha. Podobnie,
    jeśli powiesz

      foreach $file (@filenames) {
        if (-s $file > 5 + 100 * 2**16) { ... }
      }

    to kompilator przeliczy liczby, które reprezentuje wyrażenie.

    Arytmetyka całkowita

    Domyślnie, perl wykonuje wszystkie obliczenia zmiennoprzecinkowo.
    Jednak powiedzenie

      use integer;

    mówi kompilatorowi, że może używać odtąd, do końca bloku operacji
    całkowitych. Wewnętrzne bloki mogą temu zaprzeczyć, mówiąc

      no integer;

    co wystarcza do końca ich bloku.

    Operatory bitowe ("&", "|", "^", "~", "<<", i ">>") zawsze dają wyniki
    całkowite. Jednak use integer ma wciąż dla nich znaczenie. Domyślnie
    ich wyniki są interpretowane jako liczby całkowite bez znaku. Po
    włączeniu tej opcji, sa interpretowane ze znakiem. Np. ~0 normalnie
    jest analizowane do wielkiej wartości całkowitej. Po use integer; ~0
    staje się -1.

    Arytmetyka zmiennoprzecinkowa

    Podczas gdy use integer daje arytmetykę całkowitą, nie ma podobnej
    instrukcji dla dawania zaokrągleń, lub odcięć w konkretnych miejscach
    dziesiętnych. Dla zaokrągleń do określonej ilości cyfr, najlepiej użyć
    sprintf() lub printf().

    Moduł POSIX (część standardowej dystrybucji perla) implementuje funkcje
    ceil(), floor() i kilka innych funkcji matematycznych i
    trygonometrycznych. Moduł Math::Complex (również standardowy) definiuje
    sporo funkcji matematycznych, które mogą działać również na liczbach
    rzeczywistych. Moduł Math::Complex nie jest tak wydajny jak POSIX, lecz
    POSIX nie może działać na liczbach zespolonych.

    Zaokrąglanie w aplikacjach finansowych może mieć poważne konsekwencje i
    używana metoda powinna być podawana dokładnie. W tych wypadkach, lepiej
    nie ufać temu, który system zaokrąglania jest używany przez perla, lecz
    zaimplementować taką funkcję samodzielnie.