Provided by: po4a_0.38-1_all bug

NAME

    po4a-build - buduje przetłumaczoną dokumentację

SYNOPSIS

    po4a-build [[-f] | [--file] PLIK] [[--pot-only]]

    po4a-build [[-?] | [-h] | [--help] | [--version]]

OPIS

    po4a-build ma sprawiać, że tworzenie przetłumaczonej dokumentacji
    będzie tak samo łatwe jak tworzenie treści nieprzetłumaczonej.

    Kiedy po4a utworzy przetłumaczoną zawartość jako pliki POD lub DocBook
    XML, po4a-build może zbudować końcową dokumentację. Zarówno
    przetłumaczona, jak i nieprzetłumaczona zawartość jest budowana przez
    pojedynczy proces, aktualizujący jednocześnie pliki POT.

    Istniejące instrukcje budowania są zastępowane przez pojedyncze
    wywołanie po4a-build i prosty plik konfiguracyjny używany przez
    po4a-build do określenia, jak zbudować każdy element i które pakiety
    binarne mają zawierać treści przetłumaczone i nieprzetłumaczone.

    Po zbudowaniu zawartość będzie się znajdować w odpowiednich dla
    pakietów podkatalogach katalogu podanego w opcji BASEDIR pliku
    konfiguracyjnego. Dla pakietu binarnego o nazwie bla, zawierającego
    francuskie i niemieckie tłumaczenia, wynikiem będzie:

      BASEDIR/bla/man/man1/bla.1
      BASEDIR/bla/man/de/man1/bla.1
      BASEDIR/bla/man/fr/man1/bla.1

    Ułatwia to włączanie wszystkich wygenerowanych treści do pakietu
    binarnego:

      doc/bla/man/* ./usr/share/man/
      doc/bla/html/* ./usr/share/doc/foo/

    Nie będzie trzeba aktualizować powyższej reguły po dodaniu nowych
    tłumaczeń, a dodanie kolejnego pakietu binarnego (ble) pozwoli na
    rozdzielenie zawartości tych pakietów.

  Obsługiwane formaty
    Obecnie po4a-build obsługuje następujące kombinacje:

    1. Docbook XML dla sekcji 1.

    2. Docbook XML dla sekcji 3.

    3. DocBook XML dla HTML.

    4. POD dla sekcji 1.

    5. POD dla sekcji 3.

    6. POD dla sekcji 5.

    7. POD dla sekcji 7.

    Wszystkie dostępne formaty i wszystkie dostępne kombinacje można
    zawrzeć w pojedynczym pliku konfiguracyjnym po4a-build.conf i w
    pojedynczym wywołaniu programu po4a-build. Szczegóły można znaleźć w
    po4a-build.conf(5).

KONFIGURACJA

    po4a-build używa domyślnego pliku konfiguracyjnego, po4a-build.conf,
    który powinien być umieszczony w głównym katalogu źródeł pakietu
    (Proszę użyć opcji-f, aby podać inny plik). Zobacz także po4a-
    build.conf(5).

    Example 1. przykładowy plik konfiguracji

    Przykładowy plik konfiguracji jest dostępny w:

      /usr/share/doc/po4a/examples/po4a-build.conf.example

  Układ pliku konfiguracji
    Plik konfiguracyjny składa się z kilku sekcji: ogólna, wsparcie dla
    XML/XSL, wsparcie dla POD oraz wsparcie dla HTML-a.

    Sekcja ogólna zawiera nazwę i lokalizację pliku konfiguracyjnego po4a
    (najprawdopodobniej najlepiej byłoby go zostawić jako po4a.config),
    nazwę katalogu PO zwierającego pliki PO dokumentacji (często doc/po),
    pełną nazwę pliku POT używanego do wygenerowania tłumaczeń, katalog
    bazowy generowanej dokumentacji (BASEDIR), informacje o tym, czy pakiet
    zawiera strony podręcznika w sekcji 3 zamiast tylko w sekcji 1 oraz
    nazwy pakietów binarnych zawierających wygenerowane wyjście.

    Sekcja wsparcia dla XML/XSL, określa które z pakietów binarnych używają
    wsparcia dla XSL (w zmiennej XMLPACKAGES), główny plik DocBook
    przekazywany do xsltproc oraz lokalizacje plików XML lub DocBook.
    XSLFILE może zostać nadpisane, jeśli jest to potrzebne.

    Sekcja wsparcia dla POD określa, które z pakietów binarnych używają
    wsparcia dla POD w zmiennej PODPACKAGES oraz pełną nazwę pliku POD.

    Sekcja wsparcia dla HTML-a podaje podkatalog katalogu BASEDIR
    zawierający nieprzetłumaczone i przetłumaczone dokumenty HTML oraz plik
    DocBook do wygenerowania HTML-a. Plik HTMLXSL może zostać nadpisany,
    jeśli jest to potrzebne.

POLECENIA

    --pot-only
      Aktualizuje tylko plik(i) POT. --pot-only jest przeznaczona dla
      pakietów, których źródła zawierają wszystkie pliki POT. Pakiety
      używające autotools mogą w prosty sposób dodać plik POT do pakietu
      źródłowego, używając EXTRA_DIST, jednakże w przypadku pakietów
      używających zwykłych Makefile'i lub pewnych narzędzi pomocniczych z
      systemu kontroli wersji umieszczenie pliku POT (który jest plikiem
      generowanym) w pakiecie źródłowym może okazać się niemożliwe bez
      jednoczesnego dodania go do systemu kontroli wersji. Aby uniknąć
      tej paskudnej i niepotrzebnej roboty, po4a-build potrafi
      zaktualizować plik(i) POT na początku budowania pakietu, tak żeby
      dpkg-source mogło włączyć go do pakietu źródłowego.

      Example 2. Przykład svn-buildpackage. svn-buildpackage otwarcie
      wspiera taki dodatek, za pomocą właściwości SVN useNativeDist oraz
      celu native-dist programu make.

        # dodaje plik POT do archiwum źródeł
        native-dist: Makefile
          po4a-build --pot-only

        $ svn propset useNativeDist 1 debian

    -h|--help
      Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie.

    --version
      Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie.

OPCJE

    -f|--file PLIK
      Nadpisuje domyślny plik konfiguracyjny polecenia po4a-build (tj.
      plik po4a-build.conf).

AUTOR

    po4a-build napisał Neil Williams codehelp@debian.org.

    Tę stronę podręcznika napisał Neil Williams codehelp@debian.org