Provided by: po4a_0.36.5-1_all bug

NAZWA

    po4a-gettextize - konwertuje oryginalny plik (i jego tłumaczenie) do
    pliku po

SKŁADNIA

    po4a-gettextize -f <fmt> -m <master.doc> [-l <XX.doc>] -p <XX.po>

    (XX.po jest plikiem wyjściowym, wszystkie pozostałe są plikami
    wejściowymi)

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Skrypt "po4a-gettextize" odpowiada za konwertowanie plików z
    dokumentacją do plików po. Jeżeli rozpoczniesz nowe tłumaczenie, to
    "po4a-gettextize" wyodrębni z pliku dokumentacji komunikaty nadające
    się do przetłumaczenia i utworzy z nich plik pot.

    Jeśli plik został już przetłumaczony, "po4a-gettextize" spróbuje
    wyciągnąć tłumaczenia, które zawiera, i zapisać je w odpowiednim
    miejscu pliku po. Ostrzegamy, że ten proces nie jest zbyt inteligenty:
    n-ty komunikat w przetłumaczonym pliku jest traktowany jako tłumaczenie
    n-tego komunikatu w oryginale. Jeśli tak nie jest, to już jesteś
    martwy. Dlatego ważne jest, żeby oba pliki miały dokładnie taką samą
    strukturę.

    Jednakże "po4a-gettextize" zdiagnozuje przyczynę Twojej śmierci, przez
    wykrycie braku synchronizacji między plikami i wypisanie miejsca, gdzie
    nastąpił. W takim wypadku powinieneś ręcznie zmienić te pliki, aby
    usunąć te różnice. Nawet jeśli nie został zgłoszony żaden błąd, powinno
    się dokładnie sprawdzić poprawność wygenerowanego pliku po (tj. że
    każdy msgstr jest tłumaczeniem odpowiadającego mu msgid, a nie tego
    wcześniejszego lub późniejszego).

    Nawet jeżeli skrypt wykona swoje zadanie bez żadnego widocznego
    problemu, to i tak oznaczy wszystkie wyodrębnione tłumaczenia jako
    niepewne ("fuzzy"), tak żeby tłumacz musiał je przejrzeć i sprawdzić.

    Jeśli główny dokument zawiera jakieś znaki nie-ascii, to nowo
    wygenerowany plik będzie kodowany w utf-8, aby obsłużyć znaki
    niestandardowe w sposób niezależny od regionu kulturowego. W przeciwnym
    wypadku (główny dokument jest całkowicie w ascii) wygenerowany plik po
    będzie używał kodowania znaków przetłumaczonego dokumentu wejściowego.

OPCJE

    -f, --format
      Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych
      formatów można wyświetlić, podając opcję --help-format.

    -m, --master
      Plik zawierający główny dokument do przetłumaczenia. Można użyć tej
      opcji wielokrotnie, aby przekształcić wiele dokumentów do formatu
      gettext.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znaków pliku zawierającego dokument do przetłumaczenia.

    -l, --localized
      Plik zawierający dokument przetłumaczony. Jeżeli podano wiele
      głównych dokumentów, można podać również wiele dokumentów
      przetłumaczonych, używając tej opcji więcej niż raz.

    -L, --localized-charset
      Kodowanie znaków pliku zawierającego przetłumaczony dokument.

    -p, --po
      Plik, do którego powinien zostać zapisany katalog wiadomości.
      Jeżeli nie podano, to katalog wiadomości zostanie wypisany na
      standardowe wyjście.

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu. Każda opcja powinna
      być w formacie "nazwa=wartość". Więcej informacji o dostępnych
      opcjach i ich znaczeniu można znaleźć w dokumentacji każdego
      modułu.

    -h, --help
      Pokazuje krótki komunikat pomocy.

    --help-format
      Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.

    -V, --version
      Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.

    -v, --verbose
      Zwiększa gadatliwość programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

    --msgid-bugs-address adres@e-mail
      Ustawia adres, pod który należy zgłaszać błędy w polach msgid.
      Domyślnie, utworzone pliki POT nie zawierają nagłówków Report-
      Msgid-Bugs-To.

    --copyright-holder string
      Ustawia właściciela praw autorskich w nagłówku POT. Domyślną
      wartością jest "Free Software Foundation, Inc."

    --package-name nazwa
      Ustawia nazwę pakietu w nagłówku POT. Domyślną wartością jest
      "PACKAGE".

    --package-version wersja
      Ustawia wersję pakietu w nagłówku pliku POT. Domyślną wartością
      jest "VERSION".

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1), po4a-normalize(1).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002, 2003, 2004 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).