Provided by: po4a_0.36.5-1_all bug

NAZWA

    po4a-updatepo - aktualizuje tłumaczenie dokumentacji (w formacie PO)

SKŁADNIA

    po4a-updatepo -f <fmt> (-m <master.doc>)+ (-p <XX.po>)+

    (XX.po to pliki wyjściowe, wszystkie pozostałe są plikami wejściowymi)

OPIS

    Celem projektu po4a ("po for anything") jest ułatwienie tłumaczeń
    (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi
    gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w
    obszarze dokumentacji.

    Skrypt "po4a-updatepo" jest odpowiedzialny za aktualizowanie plików po,
    tak aby odzwierciedlały zmiany dokonane w oryginalnym pliku
    dokumentacji. W tym celu konwertuje plik dokumentacji do pliku pot i
    wywołuje msgmerge(1) na tym nowym pliku pot i dostarczonych plikach po.

    Jest możliwe podanie więcej niż jednego pliku po (jeśli chce się od
    razu zaktualizować kilka języków) i kilku plików z dokumentacją (jeśli
    chce się przechowywać tłumaczenia kilku dokumentów w tym samym pliku
    po).

    Jeśli główny dokument zawiera jakieś znaki nie-ascii, to pliki po
    zostaną skonwertowane do utf-8 (chyba że już są w utf-8), aby obsłużyć
    znaki niestandardowe w sposób niezależny od regionu kulturowego.

OPCJE LINII POLECEŃ

    -f, --format
      Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych
      formatów można wyświetlić, podając opcję --help-format.

    -m, --master
      Plik(i) zawierający(e) dokument(y) do przetłumaczenia.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znaków plików zawierających dokumenty do przetłumaczenia.
      Proszę zauważyć, że wszystkie pliki muszą mieć to samo kodowanie
      znaków.

    -p, --po
      Plik(i) po do zaktualizowania. Jeśli nie istnieją, to zostaną
      utworzone przez "po4a-updatepo".

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu i innym wewnętrznym
      modułom po4a. Każda opcja powinna być w formacie "nazwa=wartość".
      Więcej informacji o dostępnych opcjach i ich znaczeniu można
      znaleźć w dokumentacji każdego modułu.

    --previous
      Opcja dodaje "--previous" do opcji przekazywanych programowi
      msgmerge. Wymaga wersji 0.16 lub późniejszej pakietu gettext.

    --msgmerge-opt options
      Dodatkowe opcje przekazywane programowi msgmerge.

    -h, --help
      Pokazuje krótki komunikat pomocy.

    --help-format
      Wyświetla formaty dokumentacji obsługiwane przez po4a.

    -V, --version
      Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.

    -v, --verbose
      Zwiększa gadatliwość programu.

    -d, --debug
      Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

    --msgid-bugs-address adres@e-mail
      Ustawia adres, pod który należy zgłaszać błędy w polach msgid.
      Domyślnie, utworzone pliki POT nie zawierają nagłówków Report-
      Msgid-Bugs-To.

    --copyright-holder string
      Ustawia właściciela praw autorskich w nagłówku POT. Domyślną
      wartością jest "Free Software Foundation, Inc."

    --package-name nazwa
      Ustawia nazwę pakietu w nagłówku POT. Domyślną wartością jest
      "PACKAGE".

    --package-version wersja
      Ustawia wersję pakietu w nagłówku pliku POT. Domyślną wartością
      jest "VERSION".

ZOBACZ TAKŻE

    po4a(7), po4a-gettextize(1), po4a-translate(1), po4a-normalize(1).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002, 2003, 2004, 2005 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub
    modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).