Provided by: potool_0.11-1_i386 bug

NAZWA

    potool - program do manipulowania plikami po gettext

SKŁADNIA

    potool  PLIK1  [  PLIK2  ]  [-f  f|nf|t|nt|nth|o|no]  [-n
    ctxt|id|str|cmt|ucmt|pcmt|scmt|dcmt|tr|linf]... [-s] [-c]

    potool -h

OPIS

    potool pracuje w jednym z dwóch (na razie) trybów. W pierwszym wymaga
    podania jednej nazwy pliku i działa wówczas jak filtr. W drugim -
    powoduje zastpienie tłumaczeń w pliku PLIK1 tłumaczeniami z pliku
    PLIK2 (zatem pierwszy plik jest plikiem bazowym, zaś drugi - naszym
    roboczym).

OPCJE

    -f filtr
       opisuje filtr, który określa, jakie wpisy w pliku .po powinny
       być zachowane (jest to filtr działający przy odczycie pliku). W
       drugim trybie pracy filtr uwzględniany jest tylko dla pliku
       PLIK2 (roboczego). Istniejące filtry:
       t  - wpisy przetłumaczone,
       nt - wpisy nie przetłumaczone,
       nth - wpisy nie przetłumaczone i nagłówek,
       f  - wpisy 'fuzzy',
       nf - wpisy bez oznaczenia fuzzy,
       o  - wpisy nieużywane (oznaczone przedrostkiem "#~ ")
       no - wpisy używane
       Filtry można na siebie nakładać, używając kilku opcji -f.

    -n filtr
       działa w obu trybach pracy tak samo i określa, jakie informacje
       w każdym z wpisów nie powinny być wyświetlane przy wypisywaniu
       ich przez program. Dozwolona jest dowolna liczba opcji -n.
       Dopuszczalne parametry:
       ctxt - nie wypisuj części 'ctxt'
       id  - nie wypisuj części 'id'
       str  - nie wypisuj części 'str'
       tr  - nie wypisuj tłumaczeń (lecz pustą część 'str')
       ucmt - nie wypisuj komentarzy użytkownika
       pcmt - nie wypisuj komentarzy określających położenie w plikach
       scmt - nie wypisuj komentarzy specjalnych ('#, fuzzy, c-format,
       ...')
       dcmt  - nie wyświetlaj komentarzy zarezerwowanych (głównie
       rozpoczynających się kropką - '#. ...'
       cmt  - nie wyświetlaj żadnych komentarzy (połączenie ucmt,
       pcmt, scmt, dcmt)
       linf - usuwaj informację o numerach linii w komentarzach
       określających położenie w plikach.

       Ostatni parametr powoduje zamianę numerów linii na '1'. Jest to
       przydatne w przypadku porównywania dwóch plików po lub pot przy
       pomocy diff(1), gdyż w zazwyczaj jego wyjście jest zaciemnione
       wieloma informacjami o mało interesujących zmianach numerów
       linii.

    -s   powoduje wypisanie tylko liczby wpisów zamiast ich treści

    -c   kopiuje we wszystkich wpisach część 'id' do 'str' (być może
       zastępując tłumaczenie)

    -h   wyświetla krótką informację na temat użycia.

PRZYKŁADY

    potool x.po -s -ft
       wyświetla  liczbę  przetłumaczonych  wpisów.  Patrz  także
       postats(1).

    potool x.po -nstr
       oczyszcza plik z tłumaczeń - a więc możemy zaczynać od zera ;)

    potool x.po -ft && potool x.po -fnt
       wyświetla z pliku najpierw wpisy przetłumaczone, a następnie nie
       posiadające tłumaczenia (ze względu na pierwszy wpis nie zaleca
       się  stosowania  odwrotnej kolejności).  Plik taki zawiera
       wszystkie informacje z x.po, natomiast braki w tłumaczeniach są
       skupione w jednym miejscu.

    potool x.po -fnt > tmp.po && editor tmp.po && potool x.po tmp.po
       pozwala na proste dodawanie nowych tłumaczeń, bez przeglądania
       starych.

    Ostatnie dwa przykłady są zaimplementowane jako program potooledit(1).

ZOBACZ TAKŻE

    potooledit(1), postats(1), msgmerge(1), msgfmt(1).

AUTOR

    Potool został napisany przez Zbigniewa Chylę, a obecnie jego opiekunem
    jest Marcin Owsiany <porridge@debian.org>.

                21 września 2007           POTOOL(1)