Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ptx - tworzy indeks permutacyjny zawartości pliku

SKŁADNIA

    ptx [opcja]... [wejcie]...  (bez -G)

    ptx -G [opcja]... [wejcie [wyjcie]]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo ptx
    lub
       info ptx.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie ptx w wersji GNU.

    ptx czyta plik tekstowy i tworzy indeks permutacyjny, z każdym słowem
    kluczowym umieszczonym we własnym kontekście.

    Opcja -G (lub równoważna jej  --traditional)  wyłącza  wszystkie
    rozszerzenia GNU i przywraca tryb tradycyjny, wprowadzając w ten sposób
    pewne ograniczenia i zmieniając niektóre wartości domyślne opcji
    programu. Jeżeli nie podano -G, to rozszerzenia GNU są zawsze aktywne.
    Są one opisane w odpowiednich miejscach tej dokumentacji.

    Poszczególne opcje wyjaśniono w dalszych sekcjach.

    Przy włączonych rozszerzeniach GNU, po opcjach może wystąpić zero,
    jeden lub kilka plikw. Jeżeli nie podano plików, to program czyta
    standardowe wejście. Jeżeli podano jakieś pliki wejściowe, to są one
    czytane naraz tak, jakby były sklejone. Są jednak zupełnie rozdzielone
    kontekstowo, i, przy żądaniu automatycznego tworzenia odnośników, nazwy
    plików i numery linii odnoszą się do poszczególnych tekstowych plików
    wejściowych.  We wszystkich  przypadkach  program  tworzy  indeks
    permutacyjny na standardowym wyjściu.

    Przy wyczonych rozszerzeniach GNU, to znaczy, gdy program działa w
    tradycyjnym trybie pracy, oprócz opcji może istnieć zero, jeden lub dwa
    parametry.

    Jeśli nie ma parametrów, to program czyta standardowe wejście i tworzy
    indeks permutacyjny na standardowym wyjściu. Jeżeli jest tylko jeden
    parametr, to określa on nazwę pliku wejściowego, z którego, zamiast ze
    standardowego wejścia, będzie prowadzony odczyt. Jeżeli podano dwa
    parametry, to określają one odpowiednio plik wejściowy i tworzony plik
    wyjściowy. Bd bardzo ostrony, gdyż w tym przypadku zawartość pliku
    podanego jako przez drugi parametr jest niszczona. Zachowanie takie
    podyktowane jest wyłącznie zgodnością z ptx Systemu V, gdyż Standardy
    GNU stanowczo odradzają parametry wyjściowe nie poprzedzane opcją.

    Zauważ, że jako dowoln z nazw plików wejściowych lub wartość opcji
    określającej plik można podać pojedynczy myślnik '-'. W takim przypadku
    przyjmowane jest standardowe wejście. Jednak nie ma sensu używanie tej
    konwencji więcej niż raz w danym wywołaniu programu.

    Argumenty obowiązkowe dla długich opcji są również obowiązkowe dla
    krótkich opcji.

Opcje ogólne

    -C, --copyright
       Wypisuje  krótką  notę  o  prawach autorskich i warunkach
       kopiowania, następnie kończy pracę bez dalszego przetwarzania.

    -G, --traditional
       Jak już wyjaśniono, wyłącza wszystkie rozszerzenia GNU ptx i
       przełącza się na tradycyjny tryb działania.

    -t, --typeset-mode
       - nie zaimplementowano -

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

Wybór zestawu znaków

    Przy obecnej konfiguracji, program zakłada, że plik jest zakodowany
    przy zastosowaniu 8-bitowego ISO 8859-1, zwanego też zestawem znaków
    Latin-1, chyba że zostanie skompilowany dla MS-DOS, wówczas używa
    zestawu IBM-PC. (Nic nie wiadomo o tym, by GNU ptx nadal działał na
    mniejszych maszynach MS-DOS.) W porównaniu z 7-bitowym ASCII, zestaw
    znaków będących literami jest więc inny. Fakt ten zmienia zachowanie
    dopasowywania wyrażeń regularnych. Stąd też,  domyślne  wyrażenie
    regularne dla słowa kluczowego dopuszcza akcentowane litery i litery
    spoza alfabetu angielskiego. Sortowanie słów kluczowych jest jednak
    nadal niewykończone; przestrzega ślepo odnośnego uporządkowania zestawu
    znaków.

    -f, --ignore-case
       Do celów sortowania zamienia małe litery na duże.

Wybór słów i przetwarzanie wejścia

    -b plik, --break-file=plik
       Zapewnia alternatywny (do -W) sposób opisywania, jakie znaki
       tworzą słowa. Podany w tej opcji plik zawiera listę znaków,
       które nie mog być częścią jednego słowa. Plik ten zwany jest
       "plikiem podziału" ("Break file"). Każdy ze znaków nie będący
       częścią pliku podziału jest składową słów. Jeżeli podano obie
       opcje: -b i -W, to -W ma pierwszeństwo a -b jest ignorowana.

       Przy włączonych rozszerzeniach GNU jedynym sposobem uniknięcia
       interpretacji znaku nowej linii jako znaku podziału  jest
       zapisanie wszystkich znaków podziału w pliku nie zawierającym w
       ogóle znaku nowej linii, nawet na końcu.  Przy wyłączonych
       rozszerzeniach GNU spacje, tabulacje i znaki nowej linii zawsze
       uważane są za znaki podziału, nawet jeśli nie ma ich w pliku
       podziału.

    -i plik, --ignore-file=plik
       Plik związany z tą opcją zawiera listę słów, które nigdy nie
       powinny być brane jako słowa kluczowe w skorowidzu wyjściowym.
       Zwany jest "plikiem pomijania" ("Ignore file"). Zawiera w każdej
       linii dokładnie jedno słowo. Koniec linii rozdzielającej słowa
       nie podlega opcji -S.

       Istnieje domyślny plik pomijania używany przez ptx, gdy nie
       podano niniejszej opcji, zwykle w /usr/local/lib/eign, jeśli nie
       zmieniono tego podczas instalacji. Chcąc deaktywować domyślny
       plik pomijania należy podać plik /dev/null.

    -o plik, --only-file=plik
       Plik związany z tą opcją zawiera listę słów, które pozostaną w
       skorowidzu wyjściowym. Każde słowo nie ujęte w tym pliku jest
       pomijane. Plik zwany jest "plikiem wyłączności" (Only file").
       Zawiera  po  jednym  słowie w każdej linii. Koniec linii
       rozdzielającej słowa nie podlega opcji -S.

       Dla pliku wyłączności nie ma ustawienia domyślnego. W przypadku
       wystąpienia zarówno pliku pomijania jak i pliku wyłączności
       słowo uważane jest za kluczowe tylko wtedy, gdy podano je w
       pliku wyłączności a nie podano w pliku pomijania.

    -r, --references
       W każdej linii wejściowej początkowa sekwencja nie-białych
       znaków zostanie przyjęta za odnośnik, którego celem  jest
       identyfikacja tej linii w utworzonym indeksie permutacyjnym.
       Więcej na temat tworzenia odnośników znajdziesz w  sekcji
       Formatowanie wyników ptx. Użycie tej opcji zmienia domyślną
       wartość opcji -S.

       Przy wykorzystaniu opcji -r program nie próbuje zbyt usilnie
       usuwać odnośników z kontekstów wyjścia, ale udaje mu się to
       poprawnie jeli kontekst kończy się dokładnie na znaku nowej
       linii.  Jeżeli opcji tej użyto z domyślną wartością opcji -S,
       lub jeśli wyłączone są rozszerzenia GNU, warunek ten jest zawsze
       spełniony.  Odnośniki  są wówczas całkowicie wykluczone z
       kontekstów wynikowych.

    -S regexp, --sentence-regexp=regexp
       Określa, jakie wyrażenie regularne będzie opisywać koniec linii
       lub koniec zdania. W rzeczywistości istnieje inne rozróżnienie
       pomiędzy końcami linii czy końcami zdań niż wynik tego wyrażenia
       regularnego, a granice linii wejściowych nie mają żadnego
       specjalnego znaczenia poza tą opcją. Domyślnie, gdy włączone są
       rozszerzenia GNU, a nie jest używana opcja -r, używane są końce
       zdań. W tym przypadku używane jest dokładne regexp zapożyczone z
       GNU emacsa:

         [.?!][]\"')}]*\($\\|\t\\| \\)[ \t\n]*

       Gdy wyłączone są rozszerzenia GNU lub użyta opcja -r, używane są
       końce linii. W tym przypadku, domyślnym wyrażeniem regularnym
       jest po prostu:

         \n

       Zastosowanie  pustego  regexp  jest  równoważne całkowitemu
       wyłączeniu rozpoznawania końca linii lub końca zdania. Cały plik
       jest wówczas traktowany jak jedna długa linia lub zdanie.
       Użytkownik może również zakazać generowania wszystkich flag
       obcinania, korzystając z opcji -F "".

       Gdy słowa kluczowe trafiają się blisko początku zdania lub linii
       wejściowej, często tworzy to niewykorzystany obszar na początku
       wynikowej linii kontekstu. Gdy słowa kluczowe są blisko końca
       zdania lub linii wejściowej, często tworzy to niewykorzystany
       obszar na końcu wynikowej linii. Program usiłuje wypełnić te
       obszary zawijając kontekst w ich wnętrzu.  Końcówka zdania
       (linii wejściowej) używana jest do wypełnienia niewykorzystanego
       obszaru po lewej stronie linii wynikowej, początek używany jest
       do wypełnienia obszaru po prawej.

       Dla wygody użytkownika rozpoznawanych jest wiele zwyczajowych
       sekwencji specjalnych (poprzedzanych odwrotnym  ukośnikiem),
       jakie występują w C. Są one przekształcane na odpowiadające im
       znaki przez sam ptx.

    -W regexp, --word-regexp=regexp
       Określa, jakie wyrażenie regularne będzie opisywać każde ze słów
       kluczowych.  Domyślnie, jeśli włączone są rozszerzenia GNU,
       słowo jest sekwencją liter: używanym regexp jest '\w+'. Gdy
       rozszerzenia GNU są wyłączone, słowem jest domyślnie wszystko
       kończące się spacją, tabulacją lub znakiem nowej linii: używanym
       regexp jest '[^ \t\n]+'.

       Puste wyrażenie regularne jest równoważne nie podaniu tej opcji,
       pozwalając zadziałać domyślnemu.

       Dla wygody użytkownika rozpoznawanych jest wiele zwyczajowych
       sekwencji  specjalnych (poprzedzanych odwrotnym ukośnikiem),
       jakie występują w C. Są one przekształcane na odpowiadające im
       znaki przez sam ptx.

Formatowanie wyników

    Format wynikowy jest sterowany głównie opcjami -O i -T, opisanych
    poniżej. Jeżeli nie wybrano ani opcji -O ani -T, a włączone są
    rozszerzenia GNU, to program wybiera format wyjściowy odpowiedni dla
    terminala uproszczonego. Każde wystąpienie słowa kluczowego wypisywane
    jest na środku jednej linii, otoczone przez swój lewy i prawy kontekst.
    Pola są poprawnie wyrównywane, więc skorowidz wynikowy można  z
    łatwością studiować. Jeżeli wybrano automatyczne odnośniki opcją -A i
    są one wypisane przed lewym kontekstem, to jest, jeżeli nie wybrano
    opcji -R, to po odnośniku dodawany jest dwukropek. Ładnie współpracuje
    to z przetwarzaniem przez GNU Emacsa 'next-error'. W tym domyślnym
    formacie wyjściowym, każdy biały znak, jak znak nowej linii czy
    tabulacja, jest po prostu zamieniany na dokładnie jedną spację, bez
    specjalnych prób kompresowania ciągu kolejnych spacji. W przyszłości
    może się to zmienić. Za wyjątkiem białych znaków, każdy inny znak
    odnośnego zestawu 256 znaków przekazywany jest dosłownie.

    Format wyjściowy sterowany jest dodatkowo poniższymi opcjami.

    -g liczba, --gap-size=liczba
       Określa rozmiar minimalnej przerwy pomiędzy polami w linii
       wyjściowej.

    -w liczba, --width=liczba
       Określa maksymalną szerokość każdej ostatecznej linii wyjścia.
       Jeżeli stosowane są odnośniki, to są one ujęte lub nie ujęte w
       tej szerokości w zależności od wartości opcji -R. Jeżeli nie
       użyto tej opcji, to znaczy, gdy odnośniki wypisywane są przed
       lewym kontekstem, maksymalna szerokość wyjścia bierze pod uwagę
       maksymalną długość wszystkich odnośników. Jeżeli użyto opcji -R,
       to znaczy, gdy odnośniki wypisywane są po prawym kontekście,
       maksymalna szerokość nie uwzględnia miejsca zajętego przez
       odnośniki ani przerw, które je poprzedzają.

    -A, --auto-reference
       Tworzy automatyczne odnośniki. Każda linia wejściowa będzie
       posiadać automatyczny odnośnik utworzony z nazwy pliku i liczby
       porządkowej linii, z pojedynczym dwukropkiem między nimi. Jednak
       nazwa pliku będzie pusta, jeśli odczytywane jest standardowe
       wejście. Jeżeli podano zarówno opcję -A jak i -r, to wejściowy
       odnośnik  jest nadal czytany i przeskakiwany, ale podczas
       wypisywania wyników  używany  jest  automatyczny  odnośnik,
       przesłaniając wejściowy odnośnik.

    -R, --right-side-refs
       W domyślnym formacie wyjściowym, gdy nie jest używana opcja -R,
       każdy odnośnik utworzony w wyniku opcji -r lub -A podawany jest
       w skrajnej prawej części linii wyjściowej, po prawym kontekście.
       W domyślnym formacie wyjściowym, przy podanej  opcji  -R,
       odnośniki są natomiast podawane na początku linii wyjściowej,
       przed lewym kontekstem.  W każdym innym formacie wyjściowym
       opcja -R jest niemal ignorowana, z wyjątkiem tego, że szerokość
       odnośników nie jest wówczas jest wliczana  do  całkowitej
       szerokości wyjścia podanej przez -w.

       Opcja ta jest wybierana automatycznie przy wyłączeniu rozszerzeń
       GNU.

    -F acuch, --flac-truncation=acuch
       Żąda, by każde obcięcie w wyjściu było zgłoszone za pomocą
       acucha.  Większość pól wynikowych teoretycznie rozciąga się w
       stronę początku lub końca bieżącej linii, lub bieżącego zdania,
       jak ustalono opcją -S.  Istnieje jednak maksymalna dozwolona
       szerokość linii wyjściowej, zmieniana opcją -w, która jest
       następnie dzielona na części dla różnych pól wyjściowych. Jeżeli
       pole nie może się rozciągać aż do początku lub końca bieżącej
       linii  i  mieścić w zadanej szerokości, wówczas następuje
       obcięcie.  Domyślnie łańcuchem  oznaczający  obcięcie  jest
       pojedynczy ukośnik, jak w '-F /'.

       acuch może mieć więcej niż jeden znak, jak w '-F ...'. W
       szczególnym przypadku, gdy acuch jest pusty ('-F  ""'),
       oznaczanie obcięcia jest wyłączane. Nie są wówczas dołączane
       żadne znaczniki obcięcia.

       Dla wygody użytkownika rozpoznawanych jest wiele zwyczajowych
       sekwencji  specjalnych (poprzedzanych odwrotnym ukośnikiem),
       jakie występują w C. Są one przekształcane na odpowiadające im
       znaki przez sam ptx.

    -Macuch, --macro-name=acuch
       Określa inny acuch, jaki ma być stosowany zamiast 'xx' przy
       tworzeniu wyjścia odpowiedniego dla nroff, troff lub TeX.

    -O, --format=roff
       Wybiera format wyjściowy odpowiedni dla przetwarzania przez
       nroff lub troff. Linie wyjściowe są typu:

       .xx "KOŃC" "PRZED" "SŁOWOKLUCZ_I_DALEJ" "POCZ" "ODNOŚNIK"

       więc możliwe będzie napisanie makra '.xx' roff-a do obsługi
       składu otrzymanego wyjścia. Jest to domyślny format wyjścia, gdy
       wyłączone są rozszerzenia GNU. Opcją -M można zmienić 'xx' na
       inną nazwę makra.

       W tym formacie każdy znak nie-graficzny, jak znak nowej linii
       czy tabulacja, jest po prostu zamieniany na dokładnie jedną
       spację, bez specjalnych prób kompresowania ciągu kolejnych
       spacji. Wszystkie znaki cytowania: `"' są podwajane, by zostały
       poprawnie przetworzone przez nroff czy troff.

    -T, --format=tex
       Wybiera format wyjściowy odpowiedni dla przetwarzania przez TeX.
       Linie wyjściowe są typu:

       \xx {KOŃC}{PRZED}{SŁOWOKLUCZ}{PO}{POCZ}{ODNOŚNIK}

       więc możliwe będzie napisanie definicji '\xx' do obsługi składu
       otrzymanego wyjścia. Zauważ, że gdy nie są tworzone odnośniki,
       to znaczy, gdy nie użyto ani opcji -A ani -r, nie pojawia się
       ostatni parametr każdego wywołania '\xx'. Opcją -M można zmienić
       'xx' na inną nazwę makra.

       W tym formacie niektóre znaki specjalne, jak '$','%', '&' '#' i
       '_' są  automatycznie  chronione  przed  cytowaniem  przez
       poprzedzenie ich odwrotnym ukośnikiem. Nawiasy klamrowe '{','}'
       też są chronione w ten sposób, ale również ujęte między parę
       znaków dolara, by wymusić tryb matematyczny. Sam odwrotny
       ukośnik generuje sekwencję '\backslash{}'. Daszki (circumflex) i
       tyldy nad literami generują odpowiednio sekwencje '^\{ }' i '~\{
       }'. Inne znaki diakrytyczne w odnośnym zestawie znaków dają
       odpowiednie sekwencje TeX-a, na ile jest to możliwe. Inne znaki
       nie-graficzne, jak znak nowej linii, i tabulacja, i wszystkie
       inne znaki nie będące częścią ASCII, są po prostu zamieniane na
       dokładnie jedną spację, bez specjalnych prób kompresowania ciągu
       kolejnych  spacji.  Proszę dać znać autorowi jak ulepszyć
       przetwarzanie tych znaków specjalnych dla TeX-a.

Rozszerzenia GNU

    Ta wersja ptx zawiera kilka cech nieistniejących w ptx z Systemu V.
    Można je wyeliminować przy pomocy opcji -G linii poleceń, chyba że
    zostanie ona przesłonięta przez inne opcje. Niektóre rozszerzenia nie
    mogą być przywrócone przez przesłonięcie, zatem prostą zasadą jest
    unikanie -G jeżeli chce się korzystać z rozszerzeń GNU. Poniżej podano
    różnice pomiędzy tym programem a ptx z Systemu V.

    *   Niniejszy program potrafi czytać wiele plików wejściowych naraz,
       zawsze zapisuje powstały skorowidz na standardowe wyjście. Z
       drugiej strony, ptx z System V czyta tylko jeden plik i tworzy
       wynik na standardowym wyjściu lub, jeśli w wywołaniu polecenia
       podano drugi parametr plik, w zadanym pliku.

       Posługiwanie się parametrami wyjścia nie poprzedzonymi opcjami
       jest dość niebezpieczną praktyką, której GNU w miarę możliwości
       unika. Zatem, przy posługiwaniu się ptx przenośnie między GNU a
       System V, powinno się zwracać uwagę, by zawsze używać go z
       jednym  plikiem  wejściowym  i zawsze oczekiwać wyniku na
       standardowym wyjściu. Można również automatycznie skonfigurować
       wywoływania ptx z opcją -G w produktach go używających, jeśli
       konfigurator zauważy, że instalowany ptx akceptuje -G.

    *   Jedynymi opcjami dostępnymi w ptx z System V są '-b', '-f',
       '-g', '-i', '-o', '-r', '-t' i '-w'. Wszystkie inne opcje są
       rozszerzeniami GNU i nie są powtórzone w tym wyliczeniu.
       Ponadto,  niektóre  opcje  mają nieco inne znaczenie przy
       włączonych rozszerzeniach GNU, jak wyjaśniono poniżej.

    *   Domyślnie, skorowidz wyjściowy nie jest sformatowany dla 'troff'
       czy 'nroff'. Zamiast tego sformatowany jest dla terminala
       uproszczonego. Wyjście dla 'troff' lub 'nroff' można wybrać
       opcją -O.

    *   Dopóki nie użyto opcji -R maksymalna szerokość odnośników jest
       odejmowana od całkowitej szerokości linii wyjściowej. Przy
       wyłączonych rozszerzeniach GNU, szerokość odnośników nie jest
       uwzględniana w obliczeniach szerokości linii wyjściowej.

    *   Czytane i przetwarzane z pliku wejściowego są zawsze wszystkie z
       256 znaków zestawu, nawet znaki NUL, bez niepoprawnego efektu,
       nawet gdy rozszerzenia GNU są wyłączone. Jednak ptx z Systemu V
       nie przyjmuje 8-bitowych znaków, odrzucanych jest kilka znaków
       sterujących, a tylda '~' jest potępiona.

    *   Długość linii wejściowej jest ograniczona  tylko  dostępną
       pamięcią, nawet przy wyłączonych rozszerzeniach GNU. Jednak ptx
       z Systemu V przetwarza tylko 200 pierwszych znaków linii.

    *   Domyślnymi znakami podziału (nie-słowami) są wszystkie znaki
       oprócz liter odnośnego zestawu znaków, diakrytycznych lub nie.
       Przy wyłączonych rozszerzeniach GNU domyślnymi znakami podziału
       są wyłącznie spacja, tabulacja i znak nowej linii.

    *   Program lepiej posługuje się szerokością linii wyjściowej.
       Jeżeli wyłączono rozszerzenia GNU, program próbuje zamiast tego
       imitować  ptx z System V, ale istnieje kilka niewielkich
       zakłóceń, których niniejszy program całkowicie nie powiela.

    *   Użytkownik może podać równocześnie plik pomijania i  plik
       wyłączności. W ptx z System V nie jest to dozwolone.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    sort(1), uniq(1), comm(1), tsort(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.