Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    quota - wypisanie zużycia i ograniczeń zasobów dyskowych

SKŁADNIA

    quota [ -F nazwa-formatu ] [ -guvs | q ]
    quota [ -F nazwa-formatu ] [ -uvs | q ] uytkownik
    quota [ -F nazwa-formatu ] [ -gvs | q ] grupa

OPIS

    quota  wypisuje  zużycie  zasobów dyskowych przez użytkowników i
    przypisane im kwoty tych zasobów. Domyślnie wypisywane są tylko kwoty
    dla użytkownika.

    quota zgłasza kwoty zasobów na wszystkich wymienionych w /etc/mtab
    systemach plików. Dla systemów plików zamontowanych przez NFS potrzebne
    informacje  są otrzymywane w wyniku odwołania do rpc.rquotad na
    serwerze.

OPCJE

    -F nazwa-formatu
       Wypisanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana
       autodetekcja formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów:
       vfsold (wersja 1 kwot), vfsv0 (wersja 2 kwot), rpc (kwoty na
       NFS), xfs (kwoty na systemie plików XFS)

    -g   Wypisanie  kwot  dla  grup, do których użytkownik należy.
       Opcjonalna opcja

    -u   Opcja ta jest równoważna zachowaniu domyślnemu (tylko kwoty
       użytkownika).

    -v   Wypisanie również kwot na systemach plików, na których nie
       zajęto zasobów.

    -s   Opcja ta spowoduje wybranie przez quota(1) jednostek, w których
       podawane będą ograniczenia, zużyte miejsce i zużyte i-węzły.

    -q   Wypisanie bardziej zwięzłego komunikatu, zawierającego wyłącznie
       informacje o systemach plików, na których zużycie przekracza
       ograniczenie wynikające z przydzielonych kwot.

    Podanie zarówno -g, jak i -u spowoduje wypisanie kwot dla użytkownika
    oraz dla grup (do których użytkownik należy).

    Tylko superużytkownik może posługiwać się opcją -u z opcjonalnym
    argumentem  uytkownik,  aby  obejrzeć  ograniczenia  dla  innych
    użytkowników.  Inni użytkownicy mogą posługiwać się opcją -g  z
    opcjonalnym argumentem grupa, aby obejrzeć ograniczenia dla grup, do
    których należą.

    Opcja -q ma pierwszeństwo przed opcją -v.

DIAGNOSTYKA

    Jeżeli quota kończy pracę z niezerowym kodem, to na co najmniej jednym
    systemie plików przekroczone jest ograniczenie kwoty.

PLIKI

    aquota.user i aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu
              systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne
              niż XFS)
    quota.user i quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu
              systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne
              niż XFS)
    /etc/mtab      domyślne systemy plików

ZOBACZ TAKŻE

    quotactl(2),  fstab(5),  edquota(8),  quotacheck(8),  quotaon(8),
    repquota(8)

                                   QUOTA(1)