Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    tset - inicjalizacja terminala

SKŁADNIA

    tset [-IQqrs] [-] [-e ch] [-i ch] [-k ch] [-m mapowanie] [terminal]
    reset [-IQqrs] [-] [-e ch] [-i ch] [-k ch] [-m mapowanie] [terminal]

OPIS

    Tset  inicjalizuje  terminale.  Program  najpierw określa rodzaj
    terminala, z którego korzystasz. Robi to w następujący sposób, szukając
    pierwszego pasującego typu terminala:

    1. Poprzez argument terminal, podany w linii poleceń.

    2. Poprzez wartość zmiennej środowiskowej TERM.

    3. (Tylko systemy BSD.) Typ terminala, związany poprzez plik /etc/ttys
    z urządzeniem stderr. (Pod Linuksem i UNIX-ami w rodzaju System V,
    robotę tą wykonuje getty, ustawiając TERM zgodnie z typem, przekazanym
    mu przez /etc/inittab.)

    4. Poprzez wybranie domyślnego typu terminala, ``unknown''.

    Jeśli rodzaj terminala nie był podany w linii poleceń, to załączane są
    mapowania opcji -m (zobacz niżej opis). Potem, jeśli typ terminala
    zaczyna się od pytajnika  (``?''),  użytkownik  jest  pytany  o
    potwierdzenie. Pusta odpowiedź potwierdza typ, a niepusta wprowadza
    inny. Gdy terminal zostanie już określony, odczytywany jest opis
    terminala z terminfo. Jeśli nie ma dla niego opisu w terminfo,
    użytkownik jest proszony o podanie innego typu terminala.

    Gdy opis terminfo zostanie już pobrany, ustawiane są rozmiar okna,
    znaki backspace, przerwania (interrupt) i zabicia liniii i wysyłane są
    na wyjście stderr łańcuchy inicjalizacji tab i terminala. Na koniec,
    jeśli znaki kasowania (erase), przerwania (interrupt) i usunięcia linii
    (line kill) zmieniły się, lub nie są ustawione na wartości domyślne,
    ich wartości są wyświetlane na wyjście stderr.

    Po wywołaniu jako reset, tset ustawia tryby cooked i echo, wyłącza
    tryby cbreak i raw, włącza tłumaczenie nowej linii i resetuje wszystkie
    nieustawione znaki specjalne na wartości domyślne. Następnie zachodzi
    inicjalizacja terminala, opisana wyżej. Jest to przydatne jeśli program
    umrze,  pozostawiając terminal w nienormalnym stanie. Zauważ, że
    możliwe, że będzie trzeba wpisać

      <LF>reset<LF>

    (znak line-feed to zazwyczaj control-J) aby terminal zaczął działać,
    gdyż CR może w stanie nienormalnym nie działać. Poza tym, terminal
    często nie będzie odbijał echa komendy.

    Opcje są następujące:

    -q  Typ terminala jest wyświetlany na standardowe wyjście i nie jest
      on w żaden sposób inicjalizowany. Opcja `-' jest równoważna, lecz
      archaiczna.

    -e  Ustaw znak kasowania (erase) na ch.

    -I  Nie wysyłaj na terminal łańcuchów inicjalizacji tab lub terminala.

    -i  Ustaw znak przerwania (interrupt) na ch.

    -k  Ustaw znak usuwania linii (line kill) na ch.

    -m  Podaj mapowanie z typu portu na terminal. Patrz niżej.

    -Q  Nie wyświetlaj żadnych wartości dla znaków erase, interrupt i line
      kill.

    -r  Drukuj na stderr typ terminala.

    -s  Drukuj na stdout sekwencję komend powłokowych, inicjalizujących
      zmienną środowiskową TERM. Zobacz też sekcję niżej o ustawianiu
      środowiska.

    Argumenty dla -e, -i, -k mogą być wprowadzane jako normalne znaki, z
    użyciem notacji `kapeluszowej', tj. control-h może być podawany jako
    ``^H'' czy ``^h''.

USTAWIANIE ŚRODOWISKA

    Często do środowiska powłoki przydaje się wstawić typ terminala i
    informację o jego właściwościach. Dokonuje się tego przy użyciu opcji
    -s.

    Gdy podana jest opcja -s, komendy wymagane do wstawienia informacji do
    środowiska powłoki są zapisywane na stdout. Jeśli zmienna środowiskowa
    SHELL kończy się na ``csh'', komendy są preparowane dla csh, w
    przeciwnym wypadku tworzone są dla sh. Następująca linia w .login czy
    .profile powinna prawidłowo zainicjalizować środowisko:

      eval `tset -s options ... `

MAPOWANIE TYPU TERMINALA

    Gdy terminal nie jest ściśle przywiązany do systemu (lub bieżąca
    informacja  systemowa  może  nie  być prawidłowa), typ terminala
    wyprowadzony z pliku /etc/ttys lub ze zmiennej środowiskowej TERM może
    być często czymś podstawowym, w rodzaju network, dialup czy unknown.
    Gdy tset jest używany w skrypcie startowym, często dobrze jest
    udostępnić informację o typie terminala używanym na takich portach.

    Celem opcji -m jest mapowanie z pewnych warunków na typ terminala, tj.
    mówienie tset ``Jestem na tym porcie, z taką prędkością, więc chyba
    jestem na tym typie terminala''.

    Argument opcji -m składa się z opcjonalnego typu portu, opcjonalnego
    operatora i opcjonalnej szybkości oraz znaku dwukropka  i  typu
    terminala. Typ portu jest łańcuchem (rozdzielanym przez operator albo
    znak dwukropka). Operator może być dowolną kombinacją ``>'', ``<'',
    ``@'' i ``!''; ``>'' oznacza większy od, ``<'' mniejszy od, ``@''
    równy, a ``!'' odwraca sens testu. Szybkość jest podawana jako liczba
    i jest porównywana z szybkością wyjścia standardowego błędów (które
    powinno być kontrolującym terminalem). Typ terminala jest łańcuchem.

    Jeśli w linii poleceń nie podano typu terminala, do typu stosowane są
    mapowania -m. Jeśli typ portu i szybkość odpowiadają mapowaniu,
    terminal podany w mapowaniu podmienia typ obecny. Jeśli podanych jest
    więcej niż jedno mapowanie, użyte zostanie pierwsze pasujące.

    Na przykład, rozważ następujące mapowanie: dialup>9600:vt100. Typ
    portu to dialup, operator to >, szybkość to 9600, a typ terminala to
    vt100. Wynikiem mapowania jest określenie, że jeśli typ terminala to
    dialup, szybkość jest większa niż 9600 bodów, to należy używać
    terminala vt100.

    Jeśli nie poda się szybkości, typ terminala będzie pasował do dowolnej
    szybkości. Jeśli nie poda się typu portu, terminal będzie pasował do
    dowolnego portu. Na przykład, -m dialup:vt100 -m :?xterm spowoduje, że
    dowolny port dialupowy, niezależnie od szybkości będzie odpowiadał
    terminalowi  vt100, podczas gdy dowolny port niedialupowy będzie
    traktowany jako ?xterm. Zauważ, że z uwagi na pytajnik, użytkownik
    będzie zapytany o domyślnym porcie czy rzeczywiście używa terminala
    xterm.

    W argumencie opcji -m dozwolone są znaki białych spacji. Ponadto, aby
    zapobiec problemom z metaznakami, całą opcję -m zaleca się umieszczać
    wewnątrz cytatów, a użytkownikom csh umieszczanie lewych ukośników
    (``\'') przed znakami wykrzykników (``!'').

HISTORIA

    Komenda tset pojawiła się w BSD 3.0. Implementacja ncurses została
    częściowo zaadaptowana ze źródeł 4.4BSD do środowiska terminfo przez
    Erica S. Raymonda <esr@snark.thyrsus.com>.

KOMPATYBILNOŚĆ

    Narzędzie tset zostało udostępnione do wstecznej kompatybilności ze
    środowiskami BSD (pod większością UNIX-ów /etc/inittab i getty(1) mogą
    ustawiać odpowiednio TERM dla dowolnej linii dial-up, a to trywializuje
    to, co było najważniejszym zastosowanem tset). Implementacja  ta
    zachowuje się jak tset z 4.4BSD, lecz zawiera kilka wyjątków.

    Opcja -S z BSD tset nie działa; drukuje na stderr komunikat o błędzie i
    umiera. Opcja -s ustawia tylko TERM, nie TERMCAP. Obydwie te zmiany są
    spowodowane tym, że zmienna TERMCAP nie jest już obsługiwana w opartych
    o terminfo ncurses, co powoduje że tset -S jest bezużyteczny.

    Istniała nieudokumentowana właściwość 4.4BSD, według której wywołanie
    tset poprzez dowiązanie o nazwie `TSET` (lub poprzez inną nazwę,
    rozpoczynającą się od dużej litery) ustawiało terminal na używanie
    tylko dużych liter. Właściwość ta została pominięta.

    Opcje -A, -E, -h, -u i -v skasowano z narzędzia tset w 4.4BSD. Żadne z
    nich nie było udokumentowane w 4.3BSD i wszystkie miały w najlepszym
    wypadku ograniczoną przydatność. Opcje -a, -d i -p są podobnie
    nieopisane lub nieużyteczne, lecz zostały utrzymane, gdyż okazuje się
    że  są  powszechnie  używane.  Jest  mocno  zalecane  zmienienie
    wykorzystywania tych opcji na opcję -m. Opcja -n pozostaje, lecz nie
    ma żadnego efektu. Opcje -adnp są z tej przyczyny pominięte w opisie
    powyżej.

    Wciąż jest dozwolone podawanie opcji -e, -i i -k bez argumentów, choć
    mocno jest zalecane, by zmienić to na jawne podawanie znaku.

    Od 4.4BSD, wywoływanie tset jako reset nie implikuje już opcji -Q.
    Poza tym, interakcja między opcją - a argumentem terminal, pochodząca z
    historycznych implementacji tset została usunięta.

ŚRODOWISKO

    Komenda tset używa zmiennych środowiskowych SHELL i TERM.

PLIKI

    /etc/ttys
      baza mapowań nazw portów na typy terminali (tylko wersje BSD).

    /usr/share/terminfo
      baza właściwośći terminala

ZOBACZ TAKŻE

    csh(1), sh(1), stty(1), tty(4), termcap(5), ttys(5), environ(7)

                                    tset(1)