Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    smbclient - klient zasobów SMB/CIFS podobny do ftp

SKŁADNIA

    smbclient nazwausługi [hasło] [-s smb.conf] [-B adres IP] [-O opcje
    gniazd] [-R porządek sprawdzania nazw] [-M nazwa NetBIOS] [-i zasięg]
    [-N] [-n nazwa NetBIOS] [-d poziom debugowania] [-P] [-p port] [-l
    podstawa nazwy logów] [-h] [-I adres IP] [-E] [-U nazwa użytkownika]
    [-L nazwa NetBIOS] [-t kod terminala] [-m maksymalny poziom protokołu]
    [-W grupa robocza] [-T<c|x>IXFqgbNan] [-D katalog] [-c lista komend]

OPIS

    Ten program jest częścią pakietu Samba.

    smbclient jest klientem, który potrafi 'rozmawiać' z serwerem SMB/CIFS.
    Oferuje on interfejs podobny do tego z programu ftp (zobacz ftp (1)).
    Umożliwia on rzeczy takie jak pobieranie plików z serwera na lokalny
    komputer,  umieszczanie  plików z lokalnego komputera na serwer,
    pobieranie informacji o katalogach z serwera itp.

OPCJE

    nazwa usługi
       nazwa usługi jest nazwą usługi na serwerze, z której chcesz
       skorzystać.  Nazwa usługi na postać //serwer/usługa, gdzie
       serwer jest nazwą NetBIOS serwera SMB/CIFS oferującego pożądaną
       usługę, a usuga jest nazwą pożądanej usługi. Aby w taki sposób
       połączyć się z usługą drukarka na serwerze SMB/CIFS serwersmb,
       powinieneś użyć nazwy usługi

       //serwersmb/drukarka

       Zauważ, że nazwą serwera nie musi być nazwą IP (DNS) hosta tego
       serwera. Wymaganą nazwą jest nazwa NetBIOS serwera, która nie
       musi być taka sama jak adres IP (DNS) serwera.

       Nazwa serwera jest sprawdzana zgodnie z parametrem -R smbclienta
       lub używając parametru name resolve order z pliku smb.conf,
       pozwalającego  administratorowi na zmianę porządku i metod
       znajdywania nazw.

    hasło parametr hasło jest hasłem wymaganym do uzyskania dostępu do
       określonej usługi na określonym serwerze. Jeśli ten parametr
       jest podany, opcja -N (pomiń zapytanie o hasło) jest brana pod
       uwagę.

       Nie ma domyślnego hasła. Jeśli nie podano hasła przy wywołaniu
       programu (używając tego parametru lub dodając hasło do opcji -U
       (zobacz niżej)) i nie została podana opcja -N klient zapyta się
       o hasło, nawet jeśli pożądana usługa nie wymaga takowego. (Jeśli
       hasło nie jest potrzebne, po prostu wciśnij ENTER aby podać
       zerowe hasło.)

       Uwaga: Niektóre serwery (włączając w to OS/2 i Windows for
       Workgroups) wymagają hasła pisanego dużymi literami. Hasła
       pisane małymi literami lub mieszane mogą być odrzucone przez te
       serwery.

       Bądź ostrożny w dodawaniu haseł do skryptów.

    -s smb.conf
       Ten parametr określa ścieżkę do pliku konfiguracyjnego pakietu
       Samba, smb.conf. Ten  plik  kontroluje  wszystkie  aspekty
       konfiguracji  Samby  na  komputerze.  Smbclient także musi
       przeczytać ten plik.

    -B adres IP
       Adres IP używany przy wysyłaniu pakietu rozgłoszeniowego.

    -O opcje gniazd
       Opcje gniazd TCP do ustawienia przez klienta. Zobacz parametr
       opcje gniazd na stronie podręcznika systemowego smb.conf (5) aby
       sprawdzić listę poprawnych opcji.

    -R porządek sprawdzania nazw
       Ta opcja pozwala użytkownikowi programu smbclient na ustalenie,
       jakie usługi sprawdzania nazw zostaną użyte do sprawdzenia nazwy
       NetBIOS hosta, z którym chcesz się połączyć.

       Opcjami są:

    o   lmhosts : Sprawdzanie adresów IP w pliku lmhosts Samby.  Plik
       lmhosts jest przechowywany w tym samym katalogu, co plik
       smb.conf.

    o   host : Przeprowadź standardową zamianę nazwy hosta na adres IP
       korzystając  z  pliku systemowego /etc/hosts, służącego do
       przeszukiwań NIS i DNS. Ta metoda sprawdzania nazw jest zależna
       od systemu operacyjnego.

    o   wins : zapytaj o nazwę komputer z adresem IP podanym w
       parametrze wins server z pliku smb.conf. Jeśli nie podano
       żadnego serwera WINS ta metoda jest pomijana.

    o   bcast : Rozgłoś zapytanie na każdym ze znanych lokalnych
       interfejsów sieciowych wymienionych w parametrze interfaces z
       pliku smb.conf. Jest to najmniej wiarygodna metoda sprawdzania
       nazw, ponieważ zależy ona od tego, czy docelowy host jest
       aktualnie podłączony do podsieci. Aby podać konkretny adres
       rozgłoszeniowy można użyć opcji -B.

       Jeśli ten parametr nie jest ustawiony, użyta zostanie opcja name
       resolve order z pliku smb.conf.

       Domyślną kolejnością jest lmhosts, host, wins, bcast. Bez
       parametru -R lub bez żadnego wpisu w parametrze "name resolve
       order" z pliku smb.conf metody sprawdzania nazw będą używane w
       tej kolejności.

    -M nazwa NetBIOS
       Ta opcja umożliwia ci wysłanie wiadomości na inny komputer przy
       użyciu protokołu "WinPopup". Po ustanowieniu połączenia wpisz
       swoją wiadomość. Aby zakończyć wpisywanie wciśnij ^D (control-
       D).

       Jeśli  na  komputerze docelowym jest uruchomiony WinPopup,
       użytkownik otrzyma wpisaną wiadomość i prawdopodobnie usłyszy
       sygnał dźwiękowy. Jeśli WinPopup nie jest uruchomiony, wiadomość
       nie zostanie doręczona a żadna wiadomość o błędzie się nie
       pojawi.

       Wiadomość zostanie obcięta, jeśli jej rozmiar przekracza 1600
       bajtów. Jest to ograniczenie protokołu.

       Przydatną sztuczką jest wysłanie wiadomości na standardowe
       wejście programu smbclient. Na przykład

       cat mojawiadomość.txt | smbclient -M JANEK

       wyśle wiadomość z pliku mojawiadomość.txt na komputer JANEK.

       Mogą się też przydać opcje -U i -I, które kontrolują części OD i
       DO wiadomości.

       Zobacz opcję message command z pliku smb.conf (5) opisującą
       zachowanie się Samby w przypadku otrzymania wiadomości WinPopup.

       Uwaga: skopiuj skrót do programu WinPopup do grupy autostart
       systemu Windows, jeśli chcesz zawsze mieć możliwość odbierania
       wiadomości.

    -i zasięg
       Ta opcja określa zasięg NetBIOS, który smbclient będzie używał
       do komunikowania się przy generowaniu nazw NetBIOS. Szczegółowe
       informacje dotyczące zasięgów  NetBIOS  możesz  znaleźć  w
       rfc1001.txt i rfc1002.txt.  Zasięgi NetBIOS są bardzo rzadko
       używane.  Zmieniaj  te  ustawienia  tylko  jeśli  jesteś
       administratorem wszystkich systemów NetBIOS, z którymi chcesz
       się komunikować.

    -N   Jeśli ta opcja jest ustawiona, pomijane jest normalne zapytanie
       klienta o hasło użytkownika. Ta opcja jest przydatna przy
       łączeniu się z usługą, która nie wymaga hasła.

       Normalnie klient pyta o hasło, chyba że hasło podane jest w
       linii poleceń lub posłużono się tym parametrem.

    -n nazwa NetBIOS
       Domyślnie klient użyje nazwy lokalnego hosta (dużymi literami)
       jako swojej nazwy NetBIOS. Ten parametr pozwala na ustalenie
       dowolnej nazwy NetBIOS.

    -d poziom debugowania
       poziom debugowania jest liczbą od 0 do 10, lub literą 'A'.

       Jeśli ten parametr nie jest podany, domyślną wartością jest
       zero.

       Im wyższa jest ta wartość, tym więcej szczegółów będą zawierały
       logi.  Przy poziomie 0 raportowane będą tylko krytyczne błędy i
       poważne ostrzeżenia. Poziom 1 jest sensowny dla normalnej pracy
       -  generuje  małą,  ale  wystarczającą ilość informacji o
       przeprowadzanych operacjach.

       Poziomy powyżej 1 wygenerują znaczną ilość danych i powinny być
       używane tylko przy poszukiwaniu przyczyn problemów. Poziomy
       powyżej 3 są zaprojektowane tylko dla deweloperów i generują
       OGROMNĄ ilość danych, przy czym większość jest nieczytelna.
       Jeśli poziom debugowania będzie ustawiony na 'A', zostaną
       zapisane  wszystkie  informacje.  Ta opcja jest tylko dla
       deweloperów, i to tylko takich, którzy naprawd chcą wiedzieć,
       jak działa kod.

       Ten parametr unieważni opcję log level z pliku smb.conf (5).

    -P   Ta opcja nie jest już używana. Kod programu Samba2.0 pozwala
       serwerowi na decydowanie o typie urządzenie, więc nie jest
       potrzebna flaga drukarki.

    -p port
       To jest numer portu TCP, który zostanie użyty przy ustanawianiu
       połączenia z serwerem. Standardowy ("dobrze znany" - well-known)
       numer portu TCP dla serwera SMB/CIFS to 139; jest on ustawieniem
       domyślnym.

    -l podstawa nazwy logów
       Jeśli ten parametr jest ustawiony, decyduje on o podstawie nazwy
       pliku, do którego będą zapisywane informacje o działaniach
       klienta.

       Domyślna podstawa nazwy jest określana przy kompilacji.

       Podstawa nazwy jest używana do utworzenia ostatecznej nazwy
       pliku. Na przykład jeśli podaną podstawą jest "log", ostateczną
       nazwą pliku będzie log.client.

       Utworzony plik dziennika (logu) nigdy nie jest usuwany przez
       klienta.

    -h   Wyświetl informacje o użytkowaniu klienta.

    -I adres IP
       Jest to adres IP serwera, do którego chcesz się podłączyć.
       Powinna to być standardowa notacja "a.b.c.d".

       Normalnie klient próbuje zlokalizować serwer SMB/CIFS przez
       mechanizm sprawdzania nazw NetBIOS opisany powyżej w parametrze
       name resolve order Użycie tego parametru wymusza na kliencie
       użycie  podanego adresu IP i podana nazwa NetBIOS będzie
       zignorowana.

       Nie ma domyślnej wartości dla tego parametru. Jeśli ta wartość
       nie zostanie podana, będzie ona ustalona automatycznie przez
       klienta w sposób opisany powyżej.

    -E   Ten parametr wywołuje zapisywanie wiadomości przez klienta do
       standardowego strumienia błędów (stderr).

       Normalnie te wiadomości są wysyłane do standardowego strumienia
       wyjścia - zazwyczaj konsola użytkownika.

    -U nazwa użytkownika
       Ten parametr określa nazwę użytkownika, która zostanie użyta
       przy nawiązywaniu połączenia, zakładając że twój serwer nie
       używa wersji protokołu, który łączy hasła z udziałami, ale z
       nazwami użytkowników.

       Niektóre serwery są wybredne co do wielkości znaków tej nazwy, a
       niektóre wymagają, aby była to ważna nazwa NetBIOS.

       Jeśli nie podano żadnej nazwy użytkownika, użyta zostanie wersja
       pisana dużymi literami zmiennej środowiskowej USER lub LOGNAME
       (w takiej kolejności). Jeśli nie podano żadnej nazwy użytkownika
       i żadna ze zmiennych środowiskowych nie istnieje, to użyta
       zostanie nazwa użytkownika "GUEST".

       Jeśli zmienna środowiskowa USER zawiera znak '%', wszystko po
       tym znaku będzie traktowane jako hasło. To pozwala na ustawienie
       zmiennej środowiskowej na USER=użytkownik%hasło, w związku z
       czym hasło nie jest podawane w linii poleceń, gdzie może być
       podejrzane przez komendę ps.

       Jeśli usługa, do której chcesz się podłączyć wymaga hasła, może
       ono być podane przy pomocy opcji -U, przez dodanie symbolu
       procentu ("%") i hasła do nazwy użytkownika. Na przykład, aby
       podłączyć się do usługi jako użytkownik "janek" z hasłem
       "sekret", możesz użyć opcji

       -U janek%sekret

       w linii poleceń. Zauważ, że nie ma spacji wokół symbolu
       procentu.

       Jeśli podasz hasło jako część nazwy użytkownika, to ustawiana
       jest opcja -N (pomiń zapytanie o hasło).

       Jeśli podasz hasło jako parametr i jako część nazwy użytkownika,
       to pierwszeństwo ma hasło podane jako część nazwy użytkownika.
       Nie podanie niczego przed lub po znaku procentu spowoduje użycie
       odpowiednio pustej nazwy użytkownika lub pustego hasła.

       Hasło  może  też  być  podane  przez  ustawienie zmiennej
       środowiskowej PASSWORD, która zawiera hasło użytkownika. Zauważ,
       że może to być bardzo niebezpieczne na niektórych systemach, ale
       na innych umożliwia to  użytkownikom  skryptowanie  komend
       smbclienta bez możliwości podejrzenia hasła na liście procesów w
       przypadku podania go w linii poleceń.

       Uwaga: Niektóre serwery (włączając w to OS/2 i Windows for
       Workgroups) wymagają hasła pisanego dużymi literami. Hasła
       pisane małymi literami lub mieszane mogą być odrzucone przez te
       serwery.

       Bądź ostrożny przy dopisywaniu haseł do skryptów lub przy
       ustawianiu zmiennej środowiskowej PASSWORD. Na wielu systemach
       linia poleceń działającego procesu może być podejrzana przy
       pomocy polecenia ps. Aby mieć pewność bezpieczeństwa pozwalaj
       programowi  smbclient  na  pytanie  o  hasło i wpisuj je
       bezpośrednio.

    -L   Ta opcja pozwala na obejrzenie usług dostępnych na serwerze.
       Lista pojawi się po użyciu w taki sposób: "smbclient -L host".
       Opcja -I może być przydatna jeśli twoje nazwy NetBIOS nie są
       takie same jak nazwy DNS hostów TCP/IP lub jeśli próbujesz
       połączyć się z hostem z innej sieci.

    -t kod terminala
       Ta opcja mówi programowi smbclient jak interpretować nazwy
       plików   pochodzące  ze  zdalnego  serwera.  Zazwyczaj
       azjatyckojęzyczne wielobajtowe implementacje Uniksów używają
       innych zestawów znaków niż serwery SMB/CIFS (na przykład EUC
       zamiast SJIS). Prawidłowe ustawienie tego parametru programowi
       smbclient  na  prawidłową  konwersję między nazwami plików
       Uniksowymi a tymi pochodzącymi z serwerów SMB. Ta opcja nie
       została porządnie sprawdzona i mogą być z nią problemy.

       Do kodów terminali należą: sjis, euc, jis7, jis8, junet, hex,
       cap. To nie jest pełna lista. Pełna lista znajduje się w kodzie
       źródłowym pakietu Samba.

    -m maksymalny poziom protokołu
       Wraz z nowym kodem w pakiecie Samba2.0 smbclient zawsze próbuje
       nawiązać połączenie z najwyższym poziomem protokołu jaki serwer
       obsługuje.  Ten  parametr  jest  zachowany  dla wstecznej
       kompatybilności, ale dowolny ciąg, który znajduje się po opcji
       -m zostanie zignorowany.

    -W grupa robocza
       Unieważnia  domyślną  grupę roboczą określoną w parametrze
       workgroup z pliku smb.conf dla tego połączenia. Ta opcja może
       być niezbędna do połączenia się z niektórymi serwerami.

    -T opcje programu tar
       smbclient  może  być  użyty do stworzenia kopii zapasowej
       wszystkich plików znajdujących się  na  udziale  SMB/CIFS,
       kompatybilnego z formatem tar (1). Drugorzędne flagi tar, które
       mogą być podane to:

    c   Stwórz plik tar na Uniksie. Po tej opcji musi znajdować się
       nazwa  pliku,  pliku  urządzenia  streamera  lub  "-" dla
       standardowego wyjścia.  Jeśli użyjesz standardowego wyjścia
       musisz użyć najniższej wartości poziomu debugowania -d0, aby
       uniknąć uszkodzenia pliku tar. Ta flaga nie może być podana
       razem z flagą x.

    x   Rozpakuj lokalny plik tar z powrotem na udział. Jeśli opcja -D
       nie została podana, struktura plików i katalogów pliku tar
       zostanie odtworzona od głównego katalogu udziału. Po tej opcji
       musi znajdować się nazwa pliku tar, urządzenia lub -D dla
       standardowego wejścia. Flaga ta nie może być łączona z flagą c.
       Odtworzonym plikom zostanie nadana  taka  data  stworzenia
       (modyfikacji), jaka została zapisana w pliku tar. Nie zostaje
       natomiast przywrócona data katalogom.

    I   Włącz pliki i katalogi. Jest to domyślne zachowanie, kiedy pliki
       są wymienione powyżej. Powoduje to branie pod uwagę plików tar
       przy rozpakowywaniu lub tworzeniu (a zatem wszystko inne zostaje
       wyłączone z tych działań). Zobacz przykład poniżej.

    X   Wyłącz pliki i katalogi. Powoduje to wyłączenie pliku tar z
       działań rozpakowywania lub tworzenia. Zobacz przykład poniżej.

    b   Rozmiar bloku. Po nim musi następować dozwolona (większa niż
       zero)  wielkość  bloku.  Powoduje  zapisanie pliku tar na
       rozmiar_bloku*TBLOCK (TBLOCK wynosi zazwyczaj 512) blokach.

    g   Przyrostowe. Archiwizuj tylko te pliki, które mają ustawiony bit
       "archive". Przydatne tylko z flagą c.

    q   Ciche.  Powstrzymuje  tara  przed  wypisywaniem  informacji
       diagnostycznych podczas pracy. Ten sam efekt daje tarmode quiet.

    r   Włączanie lub wyłączanie oparte na wyrażeniach regularnych.
       Używa wyrażeń regularnych aby sprawdzić, czy dany plik należy
       włączyć lub wyłączyć z działań. Działa to jedynie jeśli Samba
       została skompilowana z HAVE_REGEX_H. Jednakże ten tryb może być
       bardzo  wolny.  Jeśli  Samba  nie została skompilowana z
       HAVE_REGEX_H, wykonywane jest porównywanie oparte na maskach
       (użycie znaków * i ?).

    N   Nowszy niż. Po tej opcji musi być nazwa pliku, którego data
       będzie porównywana z plikami znalezionymi w udziale podczas
       tworzenia archiwum. Tylko pliki nowsze niż podany plik zostaną
       zarchiwizowane do pliku tar. Przydatne tylko z flagą c.

    a   Ustaw bit "archive". Powoduje usunięcie bitu "archive" podczas
       archiwizowania pliku. Przydatne z flagami g i c.

       Dugie nazwy w plikach tar

       Tar smbclienta obsługuje obecnie długie nazwy plików zarówno
       przy archiwizowaniu jak i rozpakowywaniu. Jednakże pełna ścieżka
       razem z nazwą pliku musi mieć mniej niż 1024 bajty. Kiedy
       smbclient tworzy archiwum tar zapisywane są ścieżki względne,
       nie absolutne.

       Nazwy plikw w archiwach tar

       Wszystkie nazwy plików mogą być podane jako ścieżki DOS'owe (z \
       jako separatorem) lub jako ścieżki  Unixowe  (z  /  jako
       separatorem)

       Przykady

    o   Odtworzenie pliku tar backup.tar do mójudział na mójpc (bez
       hasła).

       smbclient //mójpc/mójudział "" -N -Tx backup.tar

    o   Odtwórz wszystko oprócz users/docs

       smbclient //mójpc/mójudział "" -N -TXx backup.tar users/docs

    o   Stwórz plik tar złożony z plików poniżej users/docs.

       smbclient //mójpc/mójudział "" -N -Tc backup.tar users/docs

    o   Stwórz taki sam plik tar jak powyżej, ale używając ścieżki DOS.

       smbclient //mójpc/mójudział "" -N -tc backup.tar users\edocs

    o   Stwórz plik tar złożony ze wszystkich plików i katalogów z
       udziału.

       smbclient //mójpc/mójudział "" -N -Tc backup.tar *

    -D początkowy katalog
       Zmień początkowy katalog przed uruchomieniem. Prawdopodobnie
       jedynym wykorzystaniem jest opcja tar -T.

    -c lista komend
       Lista komend jest to ciąg komend oddzielony średnikami, które
       mają być wykonane zamiast oczekiwania na podawanie komend przez
       standardowe wejście. -N jest wymuszana przez -c.

       Ta opcja jest przydatna przy skryptowaniu i przekazywaniu
       standardowego wejścia do serwera, np. -c 'print -'.

OPERACJE

    Jeśli klient już działa, użytkownikowi powinien pokazać się znak
    zachęty:

    smb:\>

    Symbol odwrotnego ukośnika ("\") wskazuje bieżący katalog roboczy na
    serwerze, który zmieni się, jeśli zostanie zmieniony bieżący katalog
    roboczy.

    Znak zachęty wskazuje na to, że klient jest gotowy i czeka na
    polecenia. Każda komenda jest pojedynczym słowem, opcjonalnie po nim
    mogą nastąpić parametry specyficzne dla danej komendy. Komendy i
    parametry są rozdzielone spacjami, chyba że opis konkretnej komendy
    stanowi inaczej. Wszystkie komendy są niewrażliwe na wielkość znaków.
    To, czy istotna jest wielkość znaków parametrów przekazywanych do
    komend zależy od konkretnych komend.

    Parametry pokazane w nawiasach kwadratowych (np. "[parametr]") są
    opcjonalne. Jeśli nie zaznaczono inaczej, do komendy stosują się zasady
    ogólne. Parametry podane w nawiasach kątowych (np. "<parametr>") są
    obowiązkowe.

    Zauważ, że wszystkie komendy wykonywane na serwerze są wykonywane przez
    przekazanie żądania do serwera. Tak więc zachowanie jest zależne od
    tego, jak serwer został zaimplementowany.

    Komendy podane są w porządku alfabetycznym.

    ? [komenda]
       Jeśli "komenda" jest określona, to komenda ? wyświetli krótką
       informację dotyczącą podanej komendy. Jeśli pominięty zostanie
       parametr "komenda", wyświetlona zostanie  lista  dostępnych
       komend.

    ! [komenda powłoki]
       Jeśli podana jest "komenda powłoki", komenda ! uruchomi lokalnie
       powłokę i wykona zadaną komendę. Jeśli nie zostanie podana żadna
       komenda powłoki, uruchomiona zostanie lokalna powłoka.

    cd [nazwa katalogu]
       Jeśli zostanie podana "nazwa katalogu", to bieżący katalog
       roboczy na serwerze zostanie zmieniony na zadany. Ta operacja
       nie powiedzie się, jeśli z jakiegokolwiek powodu do katalogu nie
       ma dostępu.

       Jeśli nie zostanie podana żadna nazwa katalogu, wyświetlona
       zostanie nazwa bieżącego katalogu roboczego na serwerze.

    del <maska>
       Klient zażąda od serwera próby usunięcia wszystkich plików
       pasujących do maski z bieżącego katalogu roboczego na serwerze.

    dir <maska>
       Wyświetla listę plików pasujących do maski w bieżącym katalogu
       roboczym na serwerze.

    exit  Przerwij połączenie z serwerem i wyjdź z programu.

    get <nazwa pliku zdalnego> [nazwa pliku lokalnego]
       Skopiuj z serwera plik o nazwie "nazwa pliku zdalnego" na
       lokalny komputer.  Jeśli drugi parametr jest podany, to plik
       zostanie skopiowany do lokalnego pliku o nazwie "nazwa pliku
       lokalnego". Zauważ, że wszystkie transfery są binarne. Zobacz
       też komendę lowercase.

    help [komenda]
       Zobacz komendę ? powyżej.

    lcd [nazwa katalogu]
       Jeśli "nazwa katalogu" jest podana, to bieżący roboczy na
       komputerze lokalnym zostanie zmieniony na zadany. Ta operacja
       nie powiedzie się, jeśli z jakiegokolwiek powodu do katalogu nie
       ma dostępu.

       Jeśli nie zostanie podana nazwa katalogu, wyświetlona zostanie
       nazwa bieżącego katalogu roboczego na lokalnym komputerze.

    lowercase
       Włącza wyświetlanie nazw plików małymi literami dla komend get i
       mget.

       Kiedy wyświetlanie nazw plików małymi literami jest włączone,
       przy używaniu komend get i mget lokalne nazwy plików będą
       konwertowane do małych liter. Jest to często przydatne przy
       kopiowaniu plików MSDOS z serwera, ponieważ małe litery w
       nazwach plików są standardem w systemach Uniksowych.

    ls <maska>
       Zobacz komendę dir powyżej.

    mask <maska>
       Ta komenda pozwala użytkownikowi na ustawienie maski, która
       będzie używana podczas wykonywania operacji rekurencyjnych przez
       komendy get i mget.

       Kiedy rekurencja jest włączona, maski przekazane do komend get i
       mget działają jak filtry do plików, nie do katalogów.

       Maska określona komendą mask jest niezbędna do filtrowania
       plików zawartych w tych katalogach. Na przykład, jeśli maską
       podaną komendzie mget jest "source*" a maską podaną komendzie
       mask jest "*.c" a rekurencja jest włączona, komenda mget
       pobierze wszystkie pliki pasujące do maski "*&.c" we wszystkich
       katalogach poniżej pasujących do maski "source*" w bieżącym
       katalogu roboczym.

       Zauważ, że domyślna wartość dla maski  jest  pusta  (jej
       równoważnością jest "*") i pozostaje taka dopóki nie zostanie
       użyta komenda mask do jej zmiany. Najczęściej maska pozostaje
       niezdefiniowana. Aby uniknąć nieoczekiwanych rezultatów dobrze
       jest przywrócić wartość maski na "*" po użyciu komendy mget lub
       mput.

    md <nazwa katalogu>
       Zobacz komendę mkdir.

    mget <maska>
       Skopiuj wszystkie pliki pasujące do maski na komputer, na którym
       uruchomiony jest klient.

       Zauważ, że maska jest interpretowana inaczej przy operacjach
       rekurencyjnych i nierekurencyjnych - zobacz komendy recurse i
       mask aby zdobyć więcej informacji.

    mkdir <nazwa katalogu>
       Tworzy nowy katalog na serwerze (jeśli pozwalają  na  to
       uprawnienia) z podaną nazwą.

    mput <maska>
       Skopiuj wszystkie pliki pasujące do maski z bieżącego katalogu
       roboczego komputera lokalnego do bieżącego katalogu roboczego na
       serwerze.

       Zauważ, że maska jest interpretowana inaczej przy operacjach
       rekurencyjnych i nierekurencyjnych - zobacz komendy recurse i
       mask aby zdobyć więcej informacji.

    print <nazwa pliku>
       Wydrukuj podany plik z lokalnego komputera używając drukarki
       podłączonej do serwera.

       Zobacz też komendę printmode.

    printmode <graphics lub text>
       Ustawia tryb drukowania tak, aby obsługiwać dane binarne (takie
       jak grafika) albo tekst. Późniejsze komendy drukowania będą
       używały trybu ustawionego przez to polecenie.

    prompt Przełącza pytanie o nazwy plików podczas działania komend mget i
       mput.

       Kiedy jest włączone, użytkownik będzie proszony o potwierdzenie
       transferu każdego z plików podczas działania tych komend. Kiedy
       jest wyłączone, wszystkie pliki zostaną przesłane bez zapytania
       o potwierdzenie.

    put <nazwa pliku lokalnego> [nazwa pliku zdalnego]
       Skopiuj plik o nazwie "nazwa pliku lokalnego" z komputera
       lokalnego na serwer. Jeśli zostanie podany drugi parametr, plik
       na serwerze zostanie nazwany "nazwa pliku zdalnego". Zauważ, że
       wszystkie transfery są binarne. Zobacz też komendę lowercase.

    queue Wyświetla kolejkę drukowania, pokazując identyfikator zadania,
       nazwę, rozmiar i aktualny stan.

    quit  Zobacz komendę exit.

    rd <nazwa katalogu>
       Zobacz komendę rmdir.

    recurse
       Przełącza stosowanie rekurencji dla komend mget i mput.

       Kiedy jest włączona, te komendy będą przetwarzały wszystkie
       katalogi  znajdujące  się  w  katalogu początkowym i będą
       przeglądały ich zawartość jeśli nazwa danego katalogu pasuje do
       maski podanej komendzie. Pobrane będą tylko pliki pasujące do
       maski ustalonej za pomocą polecenia mask. Zobacz także polecenie
       mask.

       Jeśli rekurencja jest wyłączona, kopiowane będą tylko pliki
       znajdujące się w bieżącym katalogu roboczym na komputerze
       źródłowym pasujące do maski podanej jako parametr polecenia mget
       lub mput, a maska ustalona za pomocą polecenia mask będzie
       zignorowana.

    rm <maska>
       Usuwa z bieżącego katalogu roboczego serwera wszystkie pliki
       pasujące do maski.

    rmdir <nazwa katalogu>
       Usuwa podany katalog (jeśli pozwalają na to prawa dostępu) z
       serwera.

    tar <c|x>[IXbgNa]
       Przeprowadza  operację tar - zobacz opcję -T powyżej. Na
       zachowanie może wpływać komenda tarmode (zobacz poniżej). Użycie
       g (przyrostowe) i N (nowsze niż) wpłynie na ustawienia tarmode.
       Zauważ, że użycie opcji "-" z opcją x może nie działać - zamiast
       tego użyj linii poleceń.

    blocksize <rozmiar bloku>
       Rozmiar bloku. Po nim musi następować dopuszczalna (większa niż
       zero) wielkość bloku. Powoduje  zapisanie  pliku  tar  na
       rozmiar_bloku*TBLOCK (TBLOCK wynosi zazwyczaj 512) blokach.

    tarmode <full|inc|reset|noreset>
       Zmienia zachowanie polecenia tar względem bitu "archive". W
       trybie "full" polecenia tar zarchiwizuje wszystko nie zwracając
       uwagi na ustawienie bitu "archive" (jest to tryb domyślny). W
       trybie "inc" (incremental - przyrostowy) tar zarchiwizuje tylko
       pliki z ustawionym bitem "archive". W trybie "reset" tar usunie
       bit "archive" ze wszystkich plików, które archiwizuje (wymaga
       możliwości zapisywania w udziale).

    setmode <nazwa pliku> <perm=[+|\-]rsha>
       Wersja DOSowej komendy attribm służącej do ustawiania atrybutów
       pliku. Na przykład:

       setmode mójplik +r

       sprawi, że plik "mójplik" będzie tylko do odczytu.

UWAGI

    Niektóre serwery są wybredne, co do wielkości znaków podanej nazwy
    użytkownika, hasła, nazwy udziału (nazywanego także nazwą usługi) i
    nazw serwerów. Jeśli nie możesz się połączyć z serwerem spróbuj podać
    wszystkie parametry dużymi literami.

    Często niezbędne jest użycie opcji -n przy łączeniu się z niektórymi
    typami serwerów. Na przykład LanManager OS/2 wymaga użycia prawidłowej
    nazwy NetBIOS, więc musisz podać prawidłową nazwę, która może być znana
    serwerowi.

    smbclient obsługuje długie nazwy plików, jeśli serwer  obsługuje
    protokół LANMAN2 lub nowszy.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Zmienna USER może zawierać nazwę użytkownika osoby używającej klienta.
    Ta informacja jest użyta tylko wtedy, gdy poziom protokołu jest na tyle
    wysoki, że obsługuje hasła na poziomie sesji.

    Zmienna PASSWORD może zawierać hasło osoby używającej klienta. Ta
    informacja jest użyta tylko jeśli poziom protokołu jest na tyle wysoki,
    że obsługuje hasła na poziomie sesji.

INSTALACJA

    Lokalizacja programu klienta jest indywidualną kwestią administratora
    systemu. Dalej znajdują się tylko sugestie.

    Zaleca się, aby oprogramowanie smbclienta było zainstalowane w katalogu
    /usr/local/samba/bin lub /usr/samba/bin. Ten katalog może być czytany
    przez wszystkich a zapisywany tylko przez roota. Każdy powinien mieć
    możliwość uruchomienia klienta. Klient nie powinien mieć ustawionych
    uprawnień setuid czy setgid!

    Pliki z dziennikami pracy (logami) klienta powinny być umieszczane w
    katalogu, którego zawartość może być odczytywana i zapisywana tylko
    przez danego użytkownika.

    Aby przetestować klienta, będziesz potrzebował nazwy serwera SMB/CIFS.
    Istnieje możliwość uruchomienia smbd (8) jako zwykły użytkownik -
    uruchomienie serwera jako demona na porcie dostępnym dla użytkownika
    (zazwyczaj dowolny port powyżej 1024) dostarczy serwera, na którym
    będzie można przeprowadzać testy.

DIAGNOSTYKA

    Większość informacji diagnostycznych wysyłanych przez klienta jest
    rejestrowana w odpowiednim pliku. Nazwa tego pliku jest ustalana
    podczas kompilacji, ale może być zmieniona przez parametr podany z
    linii poleceń.

    Liczba  i  źródło  informacji  diagnostycznych zależy od poziomu
    debugowania ustalonego przez klienta. Jeśli masz problemy, ustaw poziom
    debugowania na 3 i przejrzyj pliki z logami.

WERSJA

    Ta strona podręcznika systemowego obowiązuje dla wersji 2.0 pakietu
    Samba.

AUTOR

    Oryginalne oprogramowanie Samba i związane z nim narzędzia zostały
    stworzone przez Andrew Tridgella samba-bugs@samba.org. Samba jest teraz
    rozwijana przez Samba Team jako projekt typu Open Source, podobny do
    sposobu rozwijania jądra Linuksa.

    Oryginalne  strony  podręcznika systemowego pakietu Samba zostały
    napisane przez Karla Auera. Strony podręcznika systemowego zostały
    skonwertowane do formatu YODL (kolejne wspaniałe oprogramowanie Open
    Source, dostępne pod adresem  ftp://ftp.icce.rug.nl/pub/unix/)  i
    odświeżone dla wersji 2.0 pakietu Samba przez Jeremy'ego Allisona.
    samba-bugs@samba.org.

    Zobacz samba (7). Znajdziesz tam pełną listę współpracowników i
    informacje jak wysłać informacje o błędach, komentarze itp.