Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    sort - posortuj linie plików tekstowych

SKŁADNIA

    sort [-cgmus] [-t separator] [-o plik-wyj] [-T kat-tymcz]
       [-bdfiMnrz] [+poz1 [-poz2]] [-k poz1[,poz2]]
       [plik...]

    sort [--help] [--version]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo sort
    lub
       info sort.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie sort w wersji GNU.

    sort sortuje, zlepia lub porównuje wszystkie linie z podanych plików,
    lub standardowego wejścia jeśli nie podano żadnych.  Nazwa pliku '-'
    oznacza standardowe wejście.  Domyślnie, sort wypisuje rezultaty na
    standardowe wyjście.

    sort ma trzy tryby działania: sortowanie (domyślnie), zlepianie i
    sprawdzanie posortowania. Następujące opcje zmieniają tryb działania:

    -c   Sprawdza  czy podane pliki są już posortowane; jeśli nie
       wszystkie są, wypisuje komunikat o błędzie i kończy pracę z
       kodem równym 1.

    -m   Zlepia  podane pliki sortując je jako grupę.  Każdy plik
       wejściowy powinien być już posortowany indywidualnie.  sort
       działa zawsze sortując, a nie lepiąc; zlepianie udostępniono
       ponieważ jest ono szybsze w tych przypadkach, w których działa.

    Para linii porównywana jest jak następuje: Jeśli podano jakieś pola
    kluczowe, sort porównuje każdą parę pól, w porządku podanym w linii
    komend, według skojarzonych opcji porządkowania, aż znaleziona zostanie
    różnica albo przeszukane zostaną wszystkie pola. Wszystkie porównania
    wykorzystują  porządek znaków określony przez ustawienie narodowe
    LC_COLLATE, chyba że podano inaczej.

    Jeśli użyto której z globalnych opcji Mbdfinr, ale nie podano pól
    kluczowych, sort porównuje całe linie według opcji globalnych.

    W końcu, w ostatniej próbie, kiedy wszystkie porównywane klucze są
    równe (lub nie podano żadnych opcji porządkujących), sort porównuje
    linie bajt po bajcie w kolejności sklejania zależnej od maszyny.
    Ostatnia próba porównania bierze pod uwagę opcję -r. Opcja -s (stable)
    wyłącza ostatnią próbę porównania, tak że linie, w których wszystkie
    pola są równie w porównaniu zostają pozostawione  w  pierwotnej
    kolejności  względnej.  Jeśli nie podano żadnych pól ani opcji
    globalnych, -s nie wywołuje efektów.

    GNU sort nie ma limitów co do długości linii ani ograniczeń co do
    bajtów dozwolonych w linii.  Dodatkowo, jeśli ostatni bajt pliku
    wejściowego nie jest nową linią, GNU sort po cichu takową dostawia.
    Kończący linię znak nowej linii w porównywaniu jest jej częścią. Na
    przykład, bez opcji, przy sortowaniu ASCII, linia rozpoczynająca się
    tabulacją zostanie umieszczona przed pustą linią, gdyż w porządku
    leksykograficznym ASCII znak tabulacji poprzedza znak nowej linii.

    Przy błędzie sort kończy pracę z kodem '2'.

    Jeśli ustawiono zmienną środowiskową TMPDIR, sort używa jej jako
    katalogu w którym należy umieścić pliki tymczasowe, zamiast domyślnego
    /tmp.  Opcja -T kat-tymcz jest jeszcze jednym sposobem wybrania
    katalogu  dla  plików  tymczasowych;  zastępuje  ona ową zmienną
    środowiskową.

    Poniższe opcje wpływają na porządkowanie linii wyjścia. Mogą być one
    określone globalnie lub jako część konkretnego pola kluczowego. Jeśli
    nie podano żadnego pola kluczowego, opcje globalne stosują się do
    porównań  całych  linii;  w  przeciwnym razie opcje globalne są
    dziedziczone przez pola kluczowe, dla których nie określono żadnych
    specjalnych opcji.  Opcje -b, -d, -f i -i klasyfikują znaki zgodnie z
    ustawieniami narodowymi LC_CTYPE.

    -b   Ignoruje początkowe znaki puste  podczas  szukania  kluczy
       sortowania w każdej linii.

    -d   Sortuje w porządku 'książki telefonicznej': podczas sortowania
       ignoruje wszystkie znaki oprócz liter, cyfr i znaków pustych.

    -f   Podstawia znaki małych liter za odpowiednie znaki dużych liter
       podczas sortowania tak aby, na przykład, 'b' sortowało się tak
       samo jak 'B'.

    -g   Sortuje numerycznie, posługując się standardową funkcją  C
       strtod, przekształcając przedrostek każdej linii na liczbę
       zmiennoprzecinkową podwójnej precyzji. Umożliwia to podawanie
       liczb zmiennoprzecinkowych w notacji naukowej, jak '1.0e-34' czy
       '10e100'. Nie zgłasza nadmiaru, niedomiaru czy błędów konwersji.
       Wykorzystuje następujący porządek leksykograficzny:

       * linie nie rozpoczynające się liczbami (wszystkie uważane za
       równe).

       * wartości NaN ("Not a Number") w arytmetyce zmiennoprzecinkowej
       IEEE  w  spójnej,  ale zależnej od architektury komputera
       kolejności.

       * minus nieskończoność.

       * liczby skończone w kolejności rosnącej (z równymi -0 i +0).

       * plus nieskończoność.

    Opcji tej należy używać tylko wtedy, gdy nie ma innej alternatywy; jest
    znacznie wolniejsza niż -n i przy konwersji na zmiennoprzecinkowe można
    utracić informację.

    -i   Ignoruje znaki niedrukowalne (spoza zakresu ASCII  040-176
       ósemkowo, włącznie) podczas sortowania.

    -M   Każdy początkowy łańcuch składający się z dowolnej ilości
       białych znaków plus trzy litery będące skrótem nazwy miesiąca
       jest zamieniany na DUŻE litery i porównywany w porządku 'JAN' <
       'FEB' < ... < 'DEC.' Przy porównywaniu nieprawidłowe nazwy są
       mniejsze od poprawnych.  Ustawienie narodowe LC_TIME wyznacza
       pisownię nazw miesięcy.

    -n   Sortowanie numeryczne: każdą linię rozpoczyna liczba. Składają
       się na nią opcjonalne białe znaki, opcjonalny znak -, oraz zero
       lub więcej cyfr, które mogą być oddzielone separatorami tysięcy,
       plus opcjonalnie występujący separator dziesiętny i zero lub
       więcej cyfr dziesiętnych. Ustawienie narodowe LC_NUMERIC określa
       znak separatora dziesiętnego i separatora tysięcy.

       sort  -n  wykorzystuje  coś,  co  może  być  uważane  za
       niekonwencjonalną metodę porównywania łańcuchów reprezentujących
       liczby zmiennoprzecinkowe. Zamiast najpierw zamieniać każdy
       łańcuch na typ 'double' języka C a następnie porównywać ich
       wartości, sort wyrównuje znaki separatora dziesiętnego w dwu
       łańcuchach i porównuje je znak po znaku. Jedną z korzyści z
       takiego podejścia jest jego szybkość. W praktyce jest to o wiele
       wydajniejsze niż wykonywanie dwu odpowiednich konwersji string-
       double (lub nawet string-integer) i następnie porównywanie liczb
       podwójnej precyzji. Dodatkowo, nie występuje tu towarzysząca
       utrata dokładności. Konwersja przed porównaniem każdego łańcucha
       na typ 'double' ograniczałaby dokładność do około 16 cyfr w
       większości systemów.

       Nie jest rozpoznawany ani początkowy znak '+', ani notacja
       wykładnicza.  Do porównywania numerycznego takich łańcuchów
       należy użyć opcji -g.

    -r   Odwraca  rezultat  porównania,  tak  iż linie z większymi
       wartościami klucza pojawiają się w wyniku wcześniej, a nie
       później.

    Inne opcje to:

    -o plik-wyj
       Wypisuje wynik do plik-wyj, a nie na standardowe wyjście. Jeśli
       plik-wyj jest jednym z plików wejściowych, sort kopiuje go do
       pliku tymczasowego przed sortowaniem i wypisaniem wyniku do
       plik-wyj.

    -t separator
       Używa znaku separator jako separatora pól podczas szukania
       kluczy sortowania w każdej linii. Domyślnie pola oddzielone są
       łańcuchem pustym pomiędzy znakami nie będącymi białym znakiem i
       białymi znakami.  To znaczy, linię wejścia ' foo bar', sort
       rozkłada na pola ' foo' i ' bar'.  Separator pól nie jest
       uważany za część ani pola, które go poprzedza ani tego, które po
       nim następuje.

    -u   W przypadku domyślnym lub opcji -m, wypisuje tylko pierwszą z
       sekwencji linii porównanych jako równe. Dla opcji -c sprawdza
       czy żadna para kolejnych linii w wyniku porównania nie jest
       równa.

    -k poz1[,poz2]
       Zalecana, POSIX-owa składnia określania pól sortowania. Pole
       jest częścią linii pomiędzy poz1 i poz2 (lub końcem linii, jeśli
       pominięto poz2) włącznie. Pola i pozycje znaków numerowane są
       począwszy od 1.  Zatem sortowanie  według  drugiego  pola
       wymagałoby '-k 2,2'. Poniżej znajdziesz więcej przykładów.

    -z   Traktuje wejście jako zestaw linii zakończonych bajtem zerowym
       (znak ASCII NUL (null)) a nie ASCII LF (koniec linii). Opcja ta
       może być przydatna w połączeniu z `perl -0' lub `find -print0' i
       `xargs -0', które robią to samo w celu niezawodnego zachowania
       dowolnych nazw ścieżek (nawet zawierających znaki końca linii).

    +poz1 [-poz2]
       Przestarzała, tradycyjna opcja określania  pól  sortowania.
       Określa pole w każdej linii, którego należy użyć jako klucza
       sortowanie. Pole to składa się z części linii zaczynającej się
       na poz1 aż do (ale nie włącznie z) poz2 (albo do końca linii
       jeśli nie podano poz2). Pola i pozycje znaków numerowane są
       począwszy od 0.

    Pozycja w polu sortowania w opcjach -k i + ma postać f.c, gdzie f to
    numer pola, które ma zostać użyte a c to numer pierwszego znaku od
    początku pola (dla +poz) albo od końca poprzedniego pola (dla -poz).
    Część .c pozycji może zostać pominięta; w tym przypadku uważa się ją za
    oznaczającą pierwszy znak pola.  Jeśli podano opcję -b, część .c
    określenia pola liczona jest od pierwszego niepustego znaku pola (dla
    +poz) lub ostatniego niepustego znaku stojącego po poprzednim polu (dla
    -poz).

    Argument +poz lub -poz może także zawierać dołączoną dowolną z liter
    opcji Mbdfinr, wówczas dla tego konkretnego pola nie są używane
    globalne opcje porządkowania. Opcja -b może być dołączona niezależnie
    do jednej z lub obu części +poz i -poz określenia pola, a jeśli została
    odziedziczona z opcji globalnych, zostanie dołączona do obydwu.  Jeśli
    użyto opcji -n lub -M, co zakłada opcję -b, opcja -b stosuje się do
    zarówno do części +poz jak i -poz określenia pola.  Klucze mogą się
    rozciągać na kilka pól.

    Dodatkowo,  kiedy  GNU  sort wywołany został z dokładnie jednym
    argumentem, rozpoznawane są następujące opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGODNE Z

    Historyczne (z BSD i System V) implementacje sort różniły się w
    interpretacji niektórych opcji, szczególnie -b, -f, oraz -n. GNU sort
    naśladuje zachowanie POSIXowe, które jest zwykle (ale nie zawsze!)
    podobne do zachowania z System V. Według POSIX -n nie zakłada już -b.
    Dla spójności, w ten sam sposób zmieniono -M. Może to wpłynąć na
    znaczenie pozycji znaków w określeniach pól w pewnych zagmatwanych
    przypadkach.  Jeśli cię to gryzie, rozwiązaniem jest dodanie wyraźnej
    opcji -b.

PRZYKŁADY

    A oto nieco przykładów ilustrujących rozmaite kombinacje opcji.  Do
    określania kluczy sortowania wykorzystywana jest w nich POSIX-owa opcja
    -k zamiast przestarzałej składni +poz1-poz2.

    * Sortowanie w malejącej (odwrotnej) kolejności numerycznej:
      sort -nr

    * Sortowanie alfabetyczne, przy pominięciu pierwszych i drugich pól.
    Posługuje się pojedynczym kluczem złożonym ze znaków od początku
    trzeciego pola do końca każdej linii:
      sort -k3

    * Sortowanie numeryczne według drugiego pola i rozstrzyganie przeszkód
    przez sortowanie alfabetyczne wg trzeciego i czwartego znaku piątego
    pola. Znakiem ograniczającym pola jest ':'
      sort -t : -k 2,2n -k 5.3,5.4
    Zauważ, że w przypadku napisania '-k 2' zamiast '-k 2,2', sort
    wykorzystałby wszystkie znaki począwszy od drugiego pola, a skończywszy
    na końcu linii jako pierwszy klucz  numeryczny.  W  większości
    zastosowań, traktowanie jako numeryczne kluczy złożonych z więcej niż
    jednego pola nie daje oczekiwanego wyniku.

    Zauważ też, że do określnika końca pola dla pierwszego klucza został
    zastosowany modyfikator -n. Byłby równoważny podaniu '-k 2n,2' lub '-k
    2n,2n'. Wszystkie modyfikatory z wyjątkiem b odnoszą się do odnośnego
    pola, niezależnie od tego czy są dołączone do określenia początku pola,
    końca czy obu.

    * Sortowanie pliku haseł według piątego pola, ignorowane są początkowe
    białe znaki. Sortowanie linii z równymi wartościami piątego pola według
    numerycznego identyfikatora użytkownika z pola trzeciego:
      sort -t : -k 5b,5 -k 3,3n /etc/passwd
    Alternatywą jest zastosowanie globalnego modyfikatora numerycznego -n:
      sort -t : -n -k 5b,5 -k 3,3 /etc/passwd

    * Utworzenie pliku znaczników  (tags)  w  kolejności  sortowania
    niewrażliwej na wielkość liter:
      find src -type f -print0 | \
        sort -t / -z -f | xargs -0 etags --append
    Użycie w tym przypadku '-print0', '-z' i '-0' oznacza, że ścieżki
    zawierające znaki nowej linii nie będą rozbijane przez operację
    operację sortowania.

    * Na koniec: do zignorowania zarówno początkowych jak i końcowych
    białych znaków można zastosować modyfikator b do końcowego określnika
    pierwszego klucza
      sort -t : -n -k 5b,5b -k 3,3 /etc/passwd
    lub użyć globalnego modyfikatora -b zamiast -n i bezpośredniego n przy
    określeniu drugiego klucza:
      sort -t : -b -k 5,5 -k 3,3n /etc/passwd

UWAGI

    Różne znaczenie numerów pól w zależności od użycia opcji -k stwarza
    zamieszania. To wszystko wina POSIX!

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    uniq(1), comm(1), ptx(1), tsort(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.