Provided by: man-db_2.5.7-2_i386 bug

NAZWA

    whatis - wyświetla opisy stron podręcznika systemowego

SKŁADNIA

    whatis [-dlhvV] [-r|-w] [-s sekcja] [-m system[,...]] [-M cieka] [-L
    ustawienia_jzykowe] [-C plik] nazwa ...

OPIS

    Każda strona podręcznika zawiera krótki opis. whatis przeszukuje nazwy
    stron podręcznika i wyświetla opisy stron pasujących do podanej nazwy.

    nazwa może zawierać znaki dopasowania (-w) lub  być  wyrażeniem
    regularnym (-r). Podczas używania tych opcji może być potrzebne
    umieszczenie nazwy w cudzysłowach lub poprzedzenie zawartych w niej
    znaków specjalnych znakiem odwrotnego ukośnika (\), aby zapobiec
    interpretowaniu ich przez powłokę.

    Podczas przeszukiwania są używane indeksowane bazy danych, które są
    aktualizowane przez program mandb, który w zależności od instalacji,
    może być uruchamiany okresowo przez program cron lub ręcznie po
    zainstalowaniu nowych stron podręcznika. Za pomocą poniższego polecenia
    można z indeksowanej bazy danych utworzyć przestarzałą, tekstową bazę
    danych whatis:

    whatis -M manpath -w '*' | sort > manpath/whatis

    gdzie manpath jest hierarchią stron podręcznika ekranowego taką jak
    /usr/man.

OPCJE

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -v, --verbose
       Wyświetla szczegółowe ostrzeżenia.

    -r, --regex
       Interpretuje każdą nazw jako wyrażenie regularne. Jeżeli nazwa
       pasuje  do  jakiejkolwiek części nazwy strony podręcznika,
       zostanie dopasowana. Opcja ta trochę spowalnia działanie whatis
       z powodu natury takich wyszukiwań bazy danych.

    -w, --wildcard
       Interpretuje każdą nazw jako wzorzec zawierający globalne znaki
       dopasowania w stylu powłoki. Aby dopasowanie było poprawne,
       nazwa musi pasować do całej nazwy strony podręcznika. Opcja ta
       trochę spowalnia działanie whatis z powodu natury  takich
       wyszukiwań bazy danych.

    -l, --long
       Nie przycina wyjścia do szerokości terminalu. Normalnie, wyjście
       będzie skrócone do szerokości terminalu, aby uniknąć brzydkich
       efektów w przypadku źle napisanych sekcji NAZWA.

    -s sekcja, --section sekcja
       Przeszukuje tylko podaną sekcję podręcznika. Jeżeli sekcja jest
       sekcją prostą, na przykład "3", to wyświetlona lista opisów
       będzie zawierać strony w sekcjach "3", "3perl", "3x" itd.,
       podczas gdy jeżeli sekcja zawiera rozszerzenie, na przykład
       "3perl", to lista będzie zawierać tylko i wyłącznie strony w tej
       sekcji podręcznika.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Jeśli ten system ma dostęp do hierarchii stron man innego
       systemu operacyjnego, to ta opcja zapewnia do nich dostęp. W
       celu włączenia hierarchii stron podręcznika man z systemu NewOS,
       należy użyć opcji -m NewOS.

       Podany system może być kombinacją oddzielonych przecinkami nazw
       systemów operacyjnych. Jeżeli chcemy włączyć hierarchię stron
       man macierzystego systemu operacyjnego, to musimy użyć man jako
       nazwy systemu w łańcuchu argumentów. Niniejsza opcja nadpisuje
       wartości ustawione w zmiennej środowiska $SYSTEM.

    -M cieka, --manpath=cieka
       Określa alternatywny zbiór rozdzielonych dwukropkami hierarchii
       stron podręcznika do przeszukiwania. Domyślnie whatis używa
       wartości zmiennej środowiskowej $MANPATH, chyba że jest pusta,
       co spowoduje, że na podstawie wartości zmiennej środowiska $PATH
       określi odpowiednią ścieżkę poszukiwań man. Opcja ta nadpisuje
       zawartość zmiennej $MANPATH.

    -L ustawienia_jzykowe, --locale=ustawienia_jzykowe
       whatis zazwyczaj określa bieżące ustawienia językowa przez
       wywołanie systemowej funkcji C setlocale(3), która określa je na
       podstawie różnych zmiennych środowiska, takich jak $LC_MESSAGES
       i $LANG. Aby tymczasowo nadpisać wartości ustalone przez tę
       funkcję, można użyć tej opcji do bezpośredniego przekazania
       ustawie_jzykowych do programu whatis. Uwaga: będzie to miało
       wpływ tylko na wyszukiwanie stron podręcznika, komunikaty takie
       jak informacje o pomocy, zawsze będą wyświetlane w języku
       określonym na początku działania.

    -C plik, --config-file=plik
       Używa podanego pliku konfiguracyjnego  użytkownika  zamiast
       domyślnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Program zakończony bez żadnych błędów.

    1   Błąd użycia, składni lub pliku konfiguracyjnego.

    2   Błąd działania.

    16   Nie znaleziono niczego, co spełniałoby kryteria wyszukiwania.

ŚRODOWISKO

    SYSTEM Jeżeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek,
       jak przekazanie jej wartości jako argumentu opcji -m.

    MANPATH
       Jeżeli ustawiona  jest  $MANPATH,  to  jej  wartość  jest
       interpretowana jako wskazana do użycia ścieżka przeszukiwań
       hierarchii stron man. Ścieżka zawiera rozdzielone dwukropkami
       nazwy hierarchii (katalogów).

    MANWIDTH
       Jeżeli jest ustawiona opcja $MANWIDTH, to jej wartość określa
       szerokość terminala (patrz opis opcji --long). Jeśli nie jest
       ustawiona szerokość terminala zostanie pobrana z ioctl(2), jeśli
       jest dostępna, z wartości zmiennej $COLUMNS albo zostanie użyta
       domyślna wartość 80 znaków.

PLIKI

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

    /usr/share/man/.../whatis
       Tradycyjna tekstowa baza danych whatis.

ZOBACZ TAKŻE

    apropos(1), man(1), mandb(8).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika
    pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.