Provided by: man-db_2.5.7-2_i386 bug

NAZWA

    zsoelim - wypełnia żądania .so w wejściu roff

SKŁADNIA

    zsoelim [-CVh] [plik ...]

OPIS

    zsoelim analizuje zawartość plikw, podanych jako argumenty, albo jeśli
    ich nie podano, swoje standardowe wejście, poszukując wierszy o
    postaci:

    .so <nazwa_pliku>

    Żądania takie są zastępowane zawartością podanego pliku. Jeżeli żądanie
    nie może być spełnione, to zsoelim szuka pliku.ext gdzie .ext może być
    jednym z .gz, .Z lub .z. W zależności od opcji ustalonych podczas
    kompilacji mogą być też obsługiwane inne typy rozszerzeń. Jeżeli
    żądanie spełnia plik skompresowany, to plik ten jest dekompresowany
    przy użyciu odpowiedniego programu dekompresującego, a jego wynik
    używany jest do wykonania żądania.

    Tradycyjnie programy soelim używane były do umożliwienia preprocesorom
    roff przetwarzania plików wskazywanych przez żądania. Ta konkretna
    wersja została napisana, by obejść problemy stworzone przez obsługę
    skompresowanych stron podręczników man.

OPCJE

    -C, --compatible
       Flaga ta istnieje dla zgodności z innymi programami soelim. Jej
       zadaniem jest włączanie przetwarzania żądań .so poprzedzonych
       czymś innym niż białe znaki (spacje, tabulatory, znaki nowej
       linii).  Ponieważ takie zachowanie jest już domyślne dla
       zsoelim, jest ona ignorowana.

    -h, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

ZOBACZ TAKŻE

    nroff(1), troff(1), groff(1), man(1).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika
    pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.