Provided by: wesnoth-core_1.6.5-1build1_i386 bug

NAMN

 Kampen om Wesnoth, ett dragbaserat strategispel i fantasymiljö
    wesnoth â.

SYNOPSIS

    wesnoth [FLAGGOR] [DATAKATALOG]

BESKRIVNING

    Kampen om Wesnoth är ett dragbaserat strategispel som utspelar sig i
    fantasymiljö.

    Besegra alla fiendeledare med dina handplockade trupper och hushåll
    med dina resurser av guld och byar. Alla trupper har sina egna
    fördelar och nackdelar; för att vinna måste du använda trupperna
    där de kommer till störst nytta, samtidigt som du tvingar dina
    fiender till att slåss på sämre villkor. Dina trupper samlar
    erfarenhet och får nya förmågor och blir mäktigare. Spela på ditt
    eget  språk  och  pröva  dina  färdigheter  mot  en  smart
    datormotståndare, eller anslut dig till Wesnoths stora följe av
    nätverksspelare. Skapa dina egna truppslag, scenarier och kampanjer,
    och dela med dig av dem till andra spelare.

FLAGGOR

    --bpp nummer
       anger antalet bitar per pixel. Exempel: --bpp 32

    -c, --campaign
       går direkt till kampanjvalsmenyn.

    --config-dir namn
       sätter katalogen med användarinställningar till namn under
       $HOME ("My Documents\My Games" i Windows).

    --config-path
       visar sökvägen till katalogen för användarinställningar och
       avslutar.

    -d, --debug
       aktiverar fler kommandon för kommandoradsläget i spelet (se
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode för mer information om
       kommandoradsläget).

    --dummy-locales
       använd speciella låtsaslokaler för att byta till vilket
       språk som helst, även om det inte är installerat för hela
       systemet.

    -e, --editor file
       start the in-game map editor directly. If file is specified,
       equivalent to -e --load

    --fps visar antalet ramar per sekund som spelet körs i  för
       närvarande i ena hörnet av fönstret.

    -f, --fullscreen
       kör spelet i helskärm.

    --gunzip infil.gz
       dekomprimerar  en  fil i gzip-format och sparar den utan
       .gz-suffix. Filen infil.gz raderas.

    --gzip infil
       komprimerar en fil till gzip-format, sparar den som infil.gz och
       raderar infil.

    -h, --help
       visar en sammanfattning av möjliga kommandoradsflaggor.

    -l, --load fil
       loads the savegame file from the standard save game directory.
       If the -e or --editor option is used as well, starts the editor
       with the map from file open. If it is a directory, the editor
       will start with a load map dialog opened there.

    --log-niv=domn1,domn2,...
       anger allvarlighetsgraden för loggdomänerna. För att se allt
       kan all användas. Möjliga nivåer: error, warning, info,debug.
       Standardnivå: error.

    --logdomains
       visar en lista över loggningsdomänerna.

    --max-fps
       antal ramar per sekund som spelet kan visa; värdet skall ligga
       mellan 1 och 1000, standardvärdet är 50.

    -m, --multiplayer
       kör  ett  gruppspel.  Ytterligare  flaggor  kan användas
       tillsammans med --multiplayer såsom beskrivs nedan.

    --no-delay
       kör spelet utan fördröjningar för prestandatest av grafiken.
       Används automatiskt tillsammans med --nogui.

    --nocache
       stänger av cachning av speldata.

    --nomusic
       kör spelet utan musik.

    --nosound
       kör spelet utan ljud och musik.

    --path visar namnet på speldatakatalogen och avslutar.

    -r XxY, --resolution XxY
       anger skärmupplösningen. Exempel: -r 800x600

    --smallgui
       tillåter skärmupplösningar ned till 800x480 och ändrar
       storleken på en del element i gränssnittet.

    -s, --server [värd]
       ansluter till den angivna värden, om någon värd ej angivits
       används den första servern från inställningarna. Exempel:
       --server server.wesnoth.org

    -t, --test
       kör spelet i ett litet testscenario.

    --validcache
       antar att cachen är korrekt. (farligt)

    -v, --version
       visar versionen.

    -w, --windowed
       kör spelet i fönsterläge.

    --with-replay
       visar reprisen av spelet som laddats med flaggan --load.

Flaggor för --multiplayer

    De sidspecifika gruppspelsflaggorna markeras med nummer. nummer måste
    ersättas med ett sidnummer. Detta är vanligtvis 1 eller 2, men beror
    på det antal spelare som är möjligt i det valda scenariot.

    --algorithmnummer=vrde
       väljer en icke-standardalgoritm för AI:n som kontrollerar den
       angivna sidan. Tillgängliga värden är idle_ai och sample_ai.

    --controllernummer=vrde
       väljer hur sidan skall kontrolleras. Möjliga värden är human
       och ai.

    --era=vrde
       väljer vilken era som skall användas istället för Default.
       Eran väljs genom ett id-nummer. Valen finns beskrivna i filen
       data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       avslutar spelet så snart scenariot är över, utan att visa
       seger-/nederlagsdialogen, som kräver att användaren klickar
       OK. Detta används även för scriptade prestandatest.

    --nogui
       kör spelet utan det grafiska användargränssnittet. Måste
       anges före --multiplayer för att ha önskad effekt.

    --parmnummer=namn:vrde
       anger extra parametrar för den valda sidan. Denna parameter
       beror på vilka flaggor som använts med --controller och
       --algorithm. Detta torde endast vara användbart för de som
       designar sin egen AI (ännu inte helt dokumenterat).

    --scenario=vrde
       väljer  ett  gruppspelsscenario.  Standardscenariot  är
       multiplayer_The_Freelands.

    --sidenummer=vrde
       väljer en fraktion för angiven sida i den valda eran.
       Fraktionen  väljs genom ett id-nummer. Fraktionerna finns
       beskrivna i filen data/multiplayer.cfg.

    --turns=vrde
       anger antalet drag för det valda scenariot. Standardvärdet är
       50.

FÃRFATTARE

    Skriven av David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redigerad av Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>
    och Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Denna  manualsida  skrevs  ursprungligen  av  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Besök den officiella hemsidan: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Detta är fri mjukvara; denna mjukvara är licensierad under GPL
    version 2, såsom publicerad av Free Software Foundation. INGEN garanti
    ges; inte ens för SÃARHET eller LÃLIGHET FÃR ETT VISST SYFTE.

SE ÃN

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)