Provided by: wesnoth-server_1.6.5-1build1_i386 bug

NAMN

 Kampen om Wesnoths nätverksdaemon
    wesnothd â.

SYNOPSIS

    wesnothd [-dv] [-c skvg] [-p port] [-t antal] [-T antal]
    wesnothd -V

BESKRIVNING

    Sköter    Kampen    om    Wesnoths    gruppspel.    Se
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration för information om
    vilka kommandon servern accepterar via wesnoth-klienten (/query ...)
    eller fifo.

FLAGGOR

    -c skvg, --config skvg
       anger var wesnothd skall leta efter konfigurationsfilen. Se
       avsnittet  om  SERVERKONFIGURATION  nedan  för  syntaxen.
       Konfigurationen laddas om när signalen SIGHUP skickas till
       serverprocessen.

    -d, --daemon
       kör wesnothd som en daemon.

    -h, --help
       visar en sammanfattning av möjliga kommandoradsflaggor.

    --log-niv=domn1,domn2,...
       anger allvarlighetsgraden för loggdomänerna. För att se allt
       kan all användas. Möjliga nivåer: error, warning, info,debug.
       Standardnivå är error och info för server-domänen.

    -p port, --port port
       knyter servern till den specificerade porten. Om ingen port
       anges så används port 15000.

    -t antal, --threads antal
       anger maximalt antal väntande trådar för nätverkstrafik
       (standardvärde: 5, max: 30).

    -T antal, --max-threads antal
       anger maximalt antal trådar som skapas för nätverkstrafik. Om
       0 anges sätts ingen övre gräns (standardvärde: 0).

    -V, --version
       visar versionen.

    -v, --verbose
       ger mer utförlig information.

SERVERKONFIGURATION

  Den allmänna syntaxen är:
    [tag]

       parameter="vrde"

       parameter="vrde,vrde,..."

    [/tag]

  Globala parametrar:
    ban_save_file
       Fullständig eller relativ sökväg till en (gzip-komprimerad)
       fil som servern kan läsa och skriva till. Avstängningar kommer
       att lagras i den här filen och läsas in vid start av servern.

    connections_allowed
       Antal tillåtna anslutningar från samma IP-adress. 0 för ingen
       gräns. (standardvärde: 5).

    disallow_names
*â och â?â är tillÃ¥tna för att
       Spelarnamn som ej accepteras av servern. âmatcha flera tecken.
       Se glob(7) för detaljer. Standardvärden (som används om inget
       anges)                            är
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Sökväg till fifo du kan eka (echo) serverkommandon till (samma
       som /query ... inifrån Wesnoth). Om ingen sökväg angetts
       används  den  sökväg  som  angavs  vid  kompileringen
       (standardvärde: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Antal  tillåtna  meddelanden  inom  messages_time_period
       (standardvärde: 4).

    messages_time_period
       Tidsperioden (i sekunder) under vilken meddelandeöversvämning
       detekteras (standardvärde: 10 sekunder).

    motd  Meddelandet för dagen.
    passwd Lösenordet för administrationsrättigheter. Börjar ofta med
       â.TP replay_save_path The directory where the server stores game
       replays. (Don’t forget the trailing /!) Defaults to ‘’ which
       means the directory wesnothd was started in.

    restart_command
       Kommando  som  servern  använder  för att starta en ny
       serverprocess med restart-kommandot. (Kan endast ges via fifo.)

    save_replays
       Defines whether the server will automatically save replays of
       games. (default: false)

    versions_accepted
       En komma-separerad lista med versionssträngar som accepteras av
*â
?â är tillÃ¥tna för att matcha flera tecken. (Standardvärdet är aktuell
       servern. âoch âversion av Wesnoth.)
       Exempel:    versions_accepted="*"    accepterar    alla
       versionssträngar.

    user_handler
       Namnet  på  användarhanteraren  att   använda.   De
       användarhanterare som för närvarande finns tillgängliga är
       âphpBB-forumdatabas) och âanvändarhanterargränssnittet, du är
       galen  om  du  använder  den här på något verkligt).
       Standardvärde är â[user_handler]-avsnitt, se nedan.

  Globala taggar:
    [redirect] En tag som anger vart en server skall omdirigera vissa
    klientversioner.

       host  Värdadressen att omdirigera till.

       port  Porten att ansluta till.

       version
           En komma-separerad lista av versioner att omdirigera.
           Fungerar på samma sätt som versions_accepted  vad
           gäller strängmatchning.

    [ban_time] En tagg som definierar tillfälliga avstängningar med egna
    nyckelord.

       name  Namnet på nyckelordet som kommer att användas för
           avstängningstiden.

       time  Tidslängd. Format: %d[%s[%d%s[...]]] där %s är s
           (sekunder), m (minuter), h (timmar), D (dagar),  M
           (månader) eller Y (år) och %d är ett nummer. Om inget
           anges antas minuter (m). Exempel: time="1D12h30m" vilket
           ger en avstängning på 1 dag, 12 timmar och 30 minuter.

    [proxy] En tagg som anger att servern skall agera som proxy och
    vidarebefordra  klientenförfrågningarna till den angiva servern.
    Accepterar samma parametrar som [redirect].

    [user_handler]  Ställer  in  användarhanteraren.  Tillgängliga
    parametrar  beror  på  vilken  användarhanterare som satts med
    user_handler-parametern. Om inget [user_handler]-avsnitt  finns  i
    inställningsfilen kommer servern köras utan tjänsten att registrera
    spelarnamn.

       db_host
           (för user_handler=forum) Databasserverns värdnamn

       db_name
           (för user_handler=forum) Namnet på databasen

       db_user
           (för user_handler=forum) Användarnamnet som loggar in i
           databasen

       db_password
           (för user_handler=forum) Den här användarens lösenord

       db_users_table
           (för user_handler=forum) Namnet på den tabell där
           phpBB-forumet lagrar sina användardata. Troligtvis är
           detta <tabellprefix>_users (till exempel phpbb3_users).

       db_extra_table
           (för user_handler=forum) Namnet på den tabell där
           wesnothd lagrar sina användardata. Du behöver skapa
           denna tabell manuellt, till exempel:  CREATE  TABLE
           <tabellnamn>(username   VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED  NOT  NULL  DEFAULT  0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (för  user_handler=sample)  Efter  vilken  tid  ett
           registrerat spelarnamn förfaller (i dagar).

    [mail] Ställer in en SMTP-server för användarhanteraren att skicka
    epost. Just nu används den bara av sample-användarhanteraren.

       server Epostserverns värdnamn

       username
           Det användarnamn som loggar in på epostservern.

       password
           Den här användarens lösenord.

       from_address
           Din eposts svara till-adress.

       mail_port
           Vilken port din epostserver körs på. Standardvärde är
           25.

FÃRFATTARE

    Skriven av David White <davidnwhite@verizon.net>. Redigerad av Nils
    Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>,  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>     och     Thomas      Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>. Denna manualsida skrevs ursprungligen av
    Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Besök den officiella hemsidan: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Detta är fri mjukvara; denna mjukvara är licensierad under GPL
    version 2, såsom publicerad av Free Software Foundation. INGEN garanti
    ges; inte ens för SÃARHET eller LÃLIGHET FÃR ETT VISST SYFTE.

SE ÃN

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)