Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

       vdir - dizinlerin içindekileri listeler

KULLANIM

       vdir [seenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

       (Öntanımlı   olarak   içinde  bulunulan  dizindeki)  dosyalarla  ilgili
       bilgileri görüntüler. Ne -cftuvSUX seçeneklerinden biri  ne  de  --sort
       verilmişse, alfabetik sıraya göre listeleme yapar.

       Uzun  seçenekler  için  zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
       zorunludur.

       -a, --all
              . (nokta) ile başlayan dosyaları gizlemez.

       -A, --almost-all
              İsimlerinde . ve .. bulunan dosyaları  listelemez.

       --author
              Her dosyanın yazarını basar.

       -b, --escape
              Basılamayan  karakterler  için  sekizlik  tabandaki  değerlerini
              basar.

       --block-size=boyut
              boyut baytlık bloklar kullanılır.

       -B, --ignore-backups
              ~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.

       -c     -lt  ile  birlikte  dosya  durum  bilgilerinin  son düzenlendiği
              zamana göre sıralar ve ve bu zamanı gösterir.  -l  ile  birlikte
              kullanıldığında   ise   isme   göre   sıralar   ve  dosya  durum
              bilgilerinin son düzenlendiği zamanı  gösterir.  Aksi  takdirde,
              dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar.

       -C     Sütunlar halinde listeleme yapar.

       --color[=koul]
              Dosya    türlerini    ayırdetmek   için   renklendirme   yapılıp
              yapılmayacağı belirtilir. koul olarak, `never' (asla), `always'
              (daima) veya `auto' verilebilir.

       -d, --directory
              -l   seçeneği  ile  birlikte  sadece  dizine  ilişkin  bilgileri
              gösterir.

       -D, --dired
              Emacs'ın `dired' kipi için tasarlanmış çıktı üretir.

       -f     Sıralama yapmaz, -aU etkinleştirilir, -lst edilginleştirilir.

       -F, --classify
              Liste girdilerine */=@| göstergelerinden birini ekler.

       --file-type
              Liste girdilerine /=@| göstergelerinden birini ekler.

       --format=szck
              szck  olarak  verilebilecek   değerler   ve   karşılığı   olan
              seçenekler:  across  -x,  commas  -m,  horizontal  -x,  long -l,
              single-column -1, verbose -l, vertical -C

       --full-time
              -l --time-style=full-iso seçeneklerine eşdeğerdir.

       -g     Dosya sahibini göstermemesi dışında -l gibidir.

       -G, --no-group
              Grup sütununu göstermez.

       --group-directories-first
              Dizinleri dosyalardan önce gruplar.

       -h, --human-readable
              Boyutları kullanıcı tarafından kolay  okunabilecek  biçimde  (1K
              234M 2G gibi) gösterir.

       -si    Yukarıdaki  seçeneğe  benzer  ama  1024  yerine  1000'lik katlar
              kullanılır (1 MB=1000KB kabul edilir, 1024 değil).

       -H, --dereference-command-line
              Komut satırındaki sembolik bağlar takip edilir.

       --dereference-command-line-symlink-to-dir
              Hedefi bir dizin olan her komut satırı sembolik bağı izlenir.

       --hide=ablon
              Komut şablonu ile eşleşen girdiler gösterilmez (-a veya  -A  ile
              iptal edilir)

       --indicator-style=szck
              Listedeki girdilere szck ile belirtilen tarzda gösterge ekler:
              none (öntanımlı değer), classify (-F), file-type  (--file-type),
              slash (-p)

       -i, --inode
              Her dosyanın indis numarasını basar.

       -I, --ignore=ablon
              ablon ile eşleşen girdileri listelemez.

       -k     --block-size=1K ile aynıdır.

       -l     Uzun liste biçimi kullanılır.

       -L, --dereference
              Bir  sembolik  bağın  bilgileri  gösterilirken, bağın kendisinin
              değil gösterdiği dosyanın bilgileri gösterilir.

       -m     Listeyi virgül ile ayrılmış girdiler halinde gösterir.

       -n, --numeric-uid-gid
              Kullanıcı  ve  grup  isimleri  yerine  numaralarını   göstermesi
              dışında -l gibidir.

       -N, --literal
              Ham  dosya  isimlerini  basar  (kontrol karakterleri özel olarak
              değerlendirilmez).

       -o     Grup sütununu göstermemesi dışında -l gibidir.

       -p, --indicator-style=slash
              Dizinleree / göstergesini ekler.

       -q, --hide-control-chars
              Basılamayan kontrol karakterlerini ? ile gösterir.

       --show-control-chars
              Basılamayan  konrol  karakterlerini  oldukları   gibi   gösterir
              (uygulama   vdir   ve   çıktılama   birimi   uçbirim   olmadıkça
              öntanımlıdır).

       -Q, --quote-name
              Girdi isimlerini tırnak içine alır.

       --quoting-style=szck
              Girdi isimleri tırnak içine alınırken szck ile belirtilen tarz
              kullanılır: literal, locale, shell, shell-always, c, escape

       -r, --reverse
              Ters sıralama yapar.

       -R, --recursive
              Altdizinleri ardışık olarak listeler.

       -s, --size
              Dosya boyutlarını blok cinsinden gösterir.

       -S     Dosya boyutuna göre sıralama yapar.

       --sort=szck
              szck   ile   belirtilen   türde  sıralama  yapılır:  extension
              (uzantısına göre -X), none (yok -U), size (boyuta göre -S), time
              (zamana göre -t), version (sürüme göre -v).

       --time=szck
              Zaman  bilgisi gösterilirken değişiklik zamanı yerine szck ile
              belirtilen zaman kullanılır. Erişim zamanı için: atime,  access,
              use.  Oluşturulma  zamanı  için:  ctime.  Duruma  göre:  status.
              Sıralama türü --sort=time olarak belirtildiğinde sıralama burada
              belirtilen zamana göre yapılır.

       --time-style=tarz
              -l  seçeneği  ile  çıktılanann  listede  zaman belirtilen tarzda
              gösterilir:  full-iso,   long-iso,  iso,  +biim.   biim   date
              komutundaki gibi yorumlanır. Eğer biim, biim1<satırsonu>biim2
              biçiminde  verilirse,  en  yeni  dosyalara  biim2,  daha   eski
              olanlara da biim1 uygulanır. Eğer biim `posix-' ile başlıyorsa
              biim sadece POSIX yereli dışında etkin olur.

       -t     Değişiklik  zamanına göre sıralama yapılır.

       -T, --tabsize=say
              Sekme durakları için 8 yerine, say kullanılır.

       -u     -lt ile birlikte erişim zamanına göre ile sıralar ve  bu  zamanı
              gösterir.  -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar
              ve erişim zamanını gösterir. Aksi takdirde, erişim zamanına göre
              sıralar.

       -U     Sıralama  yapılmaz; girdiler dizindeki sırasına göre listelenir.

       -v     Sıralama sürüme göre yapılır.

       -w, --width=say
              Ekran genişliği say karakterlik kabul edilir.

       -x     Listeleme sütunlar halinde değil satıra dizilerek yapılır.

       -X     Alfabetik sıralama dosya uzantısına göre yapılır.

       -1     Listeleme her satıra bir dosya yazılarak yapılır.

       --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

       --version
              Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

       boyut  şu  dizge  ya  da   eşdeğeri   olan   tamsayılardan   biri   ile
       belirtilebilir:  kB  1000,  K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer
       şekilde G, T, P, E, Z, Y.

       Öntanımlı  olarak,  dosyaların  türlerini   ayırdetmek   için   renkler
       kullanılmaz.   Bu,   --color=none   kullanımına   eşdeğerdir.   --color
       seçeneğinin argümansız kullanımı --color=always anlamına gelir.  Renkli
       kodlama  sadece  --color=auto  ile ve standart çıktı bir uçbirime (tty)
       bağlı ise yapılır. Renkler  LS_COLORS  ortam  değişkeninden  alınırlar;
       dircolors   komutu   tarafından  kolayca  LS_COLORS  ortam  değişkenine
       atanabilirler.

       Çıkış durumu, küçük bir sorun varsa 1, büyük bir sorun varsa  2,  sorun
       yoksa 0'dır.

YAZAN

       Richard Stallman ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

       Lütfen,  böcekleri  ve  hataları  <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
       bildirin.

TELİF HAKKI

       Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
       Bu    bir    özgür    yazılımdır;    GNU    Genel    Kamu    Lisansının
       <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>    koşullarına   bağlı   kalarak
       kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz.  Yasaların  izin  verdiği  ölçüde
       hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
       UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

       vdir komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo  olarak  mevcuttur.
       Şayet   info  ve  vdir  yazılımları  düzgün  bir  şekilde  sisteminizde
       kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

              info coreutils vdir

ÇEVİREN

       Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006