Provided by: wesnoth-1.8-core_1.8.5-1_i386 bug

NOME

    wesnoth  Battle for Wesnoth, un xogo de estratexia por roldas
    ambientado nun mundo fantastico.

SINOPSE

    wesnoth [OPCI'ONS] [RUTA_AOS_DATOS]

DESCRICI'ON

    O Battle for Wesnoth e un xogo de estratexia por roldas ambientado nun
    mundo fantastico.

    Derrota a todos os lideres inimigos escollendo sabiamente as tuas
    tropas e xestionando coidadosamente os teus recursos de ouro e vilas.
    Todas as unidades tenen as suas propias fortalezas e debilidades. Para
    ganar, desprega as tuas forzas de xeito que aproveiten completamente o
    seu potencial, e impide que o fagan os inimigos. A medida que as
    unidades consigan experiencia,  adquiriran  novas  habilidades  e
    volveranse mais poderosas. Xoga na tua propia lingua e proba as tuas
    habilidades contra a intelixencia artificial, ou unete  a  gran
    comunidade de xogadores en lina do Wesnoth. Crea as tuas propias
    unidades personalizadas, escenarios ou campanas, e comparteos cos
    demais.

OPCI'ONS

    --bpp n'umero
       Establece o valor de bits por pixel. Por exemplo: --bpp 32

    -c, --campaign
       Vai directamente ao menu de seleccion das campanas.

    --config-dir nome
       Define nome coma o cartafol da configuracion do usuario no seu
       directorio persoal (<<$HOME>>) ou <<Os meus documentos>>\<<Os
       meus xogos>> en Windows.

    --config-path
       Amosa a ruta do directorio da configuracion do usuario e sae.

    -d, --debug
       Activa opcions adicionais na consola do xogo (consulta a paxina
       wiki <<http://wiki.wesnoth.org/CommandMode>>, en ingles, para
       obter mais informacion sobre a consola).

    -e, --editor ficheiro
       Inicia  directamente  o editor de mapas integrado. Se se
       especifica un ficheiro, fai o mesmo que -l --load

    --fps Amosa o numero de imaxes por segundo ao que se esta executando o
       xogo, nunha esquina da pantalla.

    -f, --fullscreen
       Executa o xogo a pantalla completa.

    --gunzip ficheiroentrada.gz
       Descomprime un ficheiro que deberia estar en formato gzip e
       gardao sen o sufixo .gz. Borrarase o ficheiroentrada.gz.

    --gzip ficheiroentrada
       Comprime  un  ficheiro  en  formato  gzip,  gardao  coma
       ficheiroentrada.gz e borra o ficheiroentrada.

    -h, --help
       Amosa un resumo das opcions da lina de ordes, e sae.

    -l, --load ficheiro
       Carga a partida ficheiro do directorio de partidas estandar. Se
       tamen se usan as opcions -e ou --editor, iniciase o editor co
       mapa do ficheiro aberto. Se e un directorio, o editor iniciarase
       cun dialogo de carga de mapas aberto en dito directorio.

    --log-nivel=dominio1,dominio2,...
       Establece o nivel de severidade dos dominios do rexistro.
       Podese usar all para referirse a calquera dominio do rexistro.
       Os niveis disponibles son os seguintes: error (erro), warning
       (aviso), info (informacion) e debug (depuracion). Por defecto
       usase o nivel error.

    --logdomains
       Mostra unha lista de todos os dominios do rexistro e sae.

    --max-fps
       O numero de imaxes por segundo que pode amosar o xogo, o valor
       debe estar entre 1 e 1000, sendo 50 o valor por defecto.

    -m, --multiplayer
       Executa unha partida multixogador. Hai opcions adicionais que
       poden usarse xunta con --multiplayer tal como se explica mais
       abaixo.  --multiplayer  so pode ir seguido destas opcions
       adicionais.

    --no-delay
       Executa o xogo sen atrasos para probas de rendemento grafico.
       Isto activase automaticamente con --nogui.

    --nocache
       Desactiva a cache de datos das partidas.

    --nomusic
       Executa o xogo sen musica.

    --nosound
       Executa o xogo sen sons e sen musica.

    --path Amosa o nome do directorio de datos do xogo e sae.

    -r XxY, --resolution XxY
       Establece a resolucion da pantalla. Por exemplo: -r 800x600

    --smallgui
       Permite usar resolucions de pantalla inferiores a 800x480 e
       cambia o tamano dalguns elementos da interface.

    -s, --server [m'aquina]
       Conectase a maquina especificada se existe, senon conectase ao
       primeiro  servidor das preferencias. Por exemplo: --server
       server.wesnoth.org

    -t, --test
       Executa o xogo nun pequeno escenario de proba.

    --validcache
       Asume que a cache e valida (perigoso).

    -v, --version
       Amosa o numero da version e sae.

    -w, --windowed
       Executa o xogo nunha fiestra.

    --with-replay
       Reproduce a partida cargada coa opcion --load.

Opci'ons para --multiplayer

    As opcions multixogador especificas dun bando marcanse cun n'umero.
    <<n'umero>> tense que substituir por un numero de bando. Normalmente e 1
    ou 2 pero depende do numero de xogadores posible do escenario
    escollido.

    --ai_confign'umero=valor
       Escolle  un  ficheiro  de  configuracion a cargar para a
       intelixencia artificial que controla o banod especificado.

    --algorithmn'umero=valor
       Selecciona un algoritmo non estandar para que o  use  o
       controlador da intelixencia artificial dese bando. Os seus
       posibles valores son: idle_ai e sample_ai.

    --controllern'umero=valor
       Selecciona o controlador dese bando. Os valores disponibles son:
       human e ai.

    --era=valor
       Usa esta opcion para xogar na era seleccionada en vez de na era
       por defecto (Default). A era elixese mediante un id. As eras
       describense no ficheiro data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       Sae unha vez se rematou o escenario, sen amosar un dialogo de
       vitoria ou derrota que require que o usuario prema <<Aceptar>>.
       Isto tamen se emprega para probas de rendemento automatizadas
       mediante guions.

    --nogui
       Executa o xogo sen interface grafica. Debe aparecer antes de
       --multiplayer para ter o efecto desexado.

    --parmn'umero=nome:valor
       Establece parametros adicionais para o bando. Este parametro
       depende das opcions usadas con --controller e --algorithm.
       Deberia ter unicamente utilidade para a xente que esta desenando
       a sua propia intelixencia artificial (ainda non esta documentado
       de forma completa).

    --scenario=valor
       Selecciona un escenario multixogador polo id. O id do escenario
       predeterminado e multiplayer_The_Freelands.

    --siden'umero=valor
       Selecciona unha faccion da era actual para este bando. A faccion
       elixese mediante un id. As faccions describense no ficheiro
       data/multiplayer.cfg.

    --turns=valor
       Establece o numero de roldas para o escenario elixido. Por
       defecto e 50.

ESTADO AO SA'IR

    Se a situacion ao sair e normal, o estado ao sair sera <<0>>. <<1>>
    correspondese cun erro de inicializacion ben do SDL, de video, dos
    tipos de letra, etc. <<2>> indica que o erro se produciu coas opcions
    da lina de ordes.

AUTOR

    Autor: David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Modificacions posteriores: Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott
    <ott@gaon.net> e Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Autor orixinal: Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Visite o sitio oficial: http://www.wesnoth.org/

DEREITOS DE AUTOR

    Copyright (C) 2003-2009 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Isto e software libre. Este software esta protexido polos termos da
    version 2 da licenza GNU GPL, tal e como foi publicada pola Free
    Software Foundation. Non existe NINGUNHA garantia. Nin sequera para o
    seu USO COMERCIAL ou ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

V'EXASE TAM'EN

    wesnothd(6)