Provided by: wesnoth-1.8-server_1.8.5-1_i386 bug

NOME

    wesnothd - Daemon de rede multixogador do Battle for Wesnoth

SINOPSE

    wesnothd [-dv] [-c ruta] [-p porto] [-t n'umero] [-T n'umero]
    wesnothd -V

DESCRICI'ON

    Administra  partidas  multixogador do Battle for Wesnoth. Vexase
    <<http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration>> (en ingles) para
    ver as ordes que acepta o servidor a traves do cliente wesnoth (/query
    ...) ou do fifo.

OPCI'ONS

    -c ruta, --config ruta
       Indicalle a wesnothd onde atopar o ficheiro de configuracion a
       usar. Vexase mais adiante a seccion de CONFIGURACI'ON DO SERVIDOR
       para ver a sintaxe. Podese recargar a configuracion enviando
       SIGHUP ao proceso do servidor.

    -d, --daemon
       Executa wesnothd coma un daemon.

    -h, --help
       Indica as funcions das opcions de lina de ordes.

    --log-nivel=dominio1,dominio2,...
       Establece o nivel de severidade dos dominios de rexistro. Pode
       usarse all para referirse a calquera dominio de rexistro. Os
       niveis disponibles son: error, warning, info, debug. Por defecto
       usase o nivel error (<<erro>>) e o nivel info (<<informacion>>)
       para o dominio server (<<servidor>>).

    -p porto, --port porto
       Asocia o servidor ao porto especificado. Se non se especifica un
       porto, hase usar o porto 15000.

    -t n'umero, --threads n'umero
       Define o numero maximo de fios efectivos en espera para a
       entrada e saida de rede a n (por defecto 5, maximo 30).

    -T n'umero, --max-threads n'umero
       Define o numero maximo de fios efectivos que se van crear. Se se
       define a 0 non tera limite (por defecto vale 0).

    -V, --version
       Amosa o numero da version e sae.

    -v, --verbose
       Activa o rexistro da depuracion.

CONFIGURACI'ON DO SERVIDOR

  A sintaxe xeral 'e:
    [etiqueta]

       clave="valor"

       clave="valor,valor,..."

    [/etiqueta]

  Claves globais:
    allow_remote_shutdown
       Se se lle da o valor no (<<non>>, valor por defecto), as
       solicitudes de apagado e reinicio ignoraranse salvo que procedan
       do fifo. Co valor yes (<<si>>) permitirase o apagado remoto por
       medio dunha /query realizada por un administrador.

    ban_save_file
       Ruta completa ou relativa a un ficheiro comprimido con gzip que
       o servidor poida ler e escribir. As vedas hanse gardar neste
       ficheiro e leranse de novo cando se inicie o servidor.

    compress_stored_rooms
       Determina se se debe ler e escribir o ficheiro de salas de forma
       comprimida. O valor por defecto e yes (<<si>>).

    connections_allowed
       O numero de conexions permitidas dende o mesmo IP. 0 equivale a
       infinitas. O valor por defecto e 5.

    disallow_names
       Nomes e alcumes que o servidor non acepta. Aceptanse * e ? como
       comodins para patrons. Vexase glob(7) para mais informacion. Os
       valores  por  defecto (utilizados se non se especifica o
       contrario)                         son:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       A ruta ao fifo polo que se poden enviar ordes ao servidor
       equivalente ao /query ... dende o wesnoth. Se non se especifica
       outra cousa, toma a ruta indicada como valor por defecto durante
       a compilacion (por defecto /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       O numero de mensaxes permitidas en messages_time_period. (por
       defecto 4)

    messages_time_period
       O periodo de tempo (en segundos) que se usa para detectar unha
       inundacion de mensaxes (por defecto 10 segundos).

    motd  A mensaxe do dia.

    new_room_policy
       Determina quen pode crear novas salas no servidor. Os valores
       disponibles son everyone (<<todos>>), registered (so os usuarios
       <<rexistrados>>), admin (so os usuarios <<administradores>>) e
       nobody (<<ninguen>>). Por defecto poden todos.

    passwd O  contrasinal  que se utiliza para obter privilexios de
       administrador por medio de /query admin contrasinal.

    replay_save_path
       O directorio no que o servidor garda as repeticions das partidas
       (non esquezas a canle /!). Por defecto e `' que fai referencia
       ao directorio no que se iniciou wesnothd.

    restart_command
       A orde que utiliza o servidor para iniciar outro proceso de
       servidor por medio da orde restart (<<reiniciar>>). So se pode
       establecer  mediante  o  fifo.   Vexase   a   opcion
       allow_remote_shutdown.

    room_save_file
       Ruta a un ficheiro onde gardar a informacion das salas. Lerase
       durante a inicializacion do servidor e escribirase nel mais
       tarde. Se o ficheiro esta baleiro ou non se forneceu unha ruta
       ao mesmo, nin se cargara nin se gardara ningunha sala.

    save_replays
       Determina se o servidor gardara as repeticions das partidas
       automaticamente. O seu valor por defecto e false (<<non>>).

    versions_accepted
       Unha lista separada por comas de cadeas de version que o
       servidor aceptara. Soportanse os comodins de patrons * e ?. O
       seu valor por defecto sera a version do wesnoth correspondente.
       Por exemplo: versions_accepted="*" aceptara calquera cadea de
       version.

    user_handler
       O nome do xestor de usuarios a utilizar. Os xestores de usuarios
       disponibles actualmente son forum para conectar wesnothd a base
       de datos dun foro phpbb e sample unha mostra de exemplo da
       interface do xestor de usuarios, hai que estar tolo para
       utilizala en algo real. O valor por defecto e forum. Tamen hai
       que engadir unha seccion [user_handler], vexase a continuacion.

  Etiquetas globais:
    [redirect] e unha etiqueta para especificar un servidor ao que dirixir
    certas versions do cliente.

       host  O enderezo do servidor ao que se dirixir.

       port  O porto ao que se conectar.

       version
           Unha lista separada por comas de versions a dirixir.
           Comportase  do mesmo xeito que versions_accepted no
           referente aos comodins de patrons.

    [ban_time] e unha etiqueta para definir palabras clave axeitadas para
    duracions de tempos de veda temporais.

       name  O nome que se usa para referirse ao tempo de veda.

       time  A  definicion  do  tempo de duracion. O formato e
           <<%d[%s[%d%s[...]]]>>, onde %s sera <<s>> (segundos),
           <<m>> (minutos), <<h>> (horas), <<D>> (dias), <<M>>
           (meses) ou <<Y>> (anos), e %d sera un numero. Se non se
           proporciona un modificador de tempo asumirase en minutos
           (m). Por exemplo: time="1D12h30m" e un tempo de veda de 1
           dia, 12 horas e 30 minutos.

    [proxy] e unha etiqueta para que o servidor actue coma proxy e dirixa
    as solicitudes dos clientes conectados ao servidor especificado. Acepta
    as mesmas claves que [redirect].

    [user_handler] configura o xestor de usuarios. As palabras clave
    disponibles variaran dependendo do xestor de usuarios que se estableza
    mediante a palabra clave user_handler. Se non hai ningunha seccion
    [user_handler] na configuracion, o servidor executarase sen ningun
    servizo de rexistro de alcumes.

       db_host
           (para <<user_handler=forum>>) O nome do servidor da base
           de datos.

       db_name
           (para <<user_handler=forum>>) O nome da base de datos.

       db_user
           (para <<user_handler=forum>>) O nome do usuario co que
           iniciar sesion na base de datos.

       db_password
           (para  <<user_handler=forum>>) O contrasinal de dito
           usuario.

       db_users_table
           (para <<user_handler=forum>>) O nome da taboa na que o
           foro phpbb almacena os datos do usuario. O mais probable
           e que dita taboa sexa <prefixo-da-taboa>_users (por
           exemplo, phpbb3_users).

       db_extra_table
           (para <<user_handler=forum>>) O nome da taboa na que
           wesnothd gardara os seus propios datos dos usuarios.
           Teras que crear esta taboa manualmente, por exemplo
           mediante:  CREATE  TABLE   <nome-da-t'aboa>(username
           VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT
           NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL
           DEFAULT 0);

       user_expiration
           (para <<user_handler=sample>>) O tempo en dias tras o cal
           caduca un alcume rexistrado.

    [mail] configura un servidor SMTP mediante o cal o xestor de usuarios
    pode enviar correos electronicos. Actualmente so o utiliza o xestor de
    usuarios de exemplo.

       server O nome do servidor de correo.

       username
           O nome de usuario co que iniciar sesion no servidor de
           correo electronico.

       password
           O contrasinal deste usuario.

       from_address
           O enderezo do remitente da mensaxe.

       mail_port
           O  porto  no que se executa o servidor de correo
           electronico. O seu valor por defecto e <<25>>.

ESTADO AO SA'IR

    Cando o servidor se apague correctamente o estado ao sair sera <<0>>.
    Sera <<2>> en caso de houber un erro coa lina de ordes.

AUTOR

    Autor:  David  White  <davidnwhite@verizon.net>.  Modificacions
    posteriores: Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>,
    Soliton    <soliton.de@gmail.com>    e   Thomas   Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>.  Autor  orixinal:  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Visite o sitio oficial: http://www.wesnoth.org/

DEREITOS DE AUTOR

    Copyright (C) 2003-2009 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Isto e software libre. Este software esta protexido polos termos da
    version 2 da licenza GNU GPL, tal e como foi publicada pola Free
    Software Foundation. Non existe NINGUNHA garantia. Nin sequera para o
    seu USO COMERCIAL ou ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

V'EXASE TAM'EN

    wesnoth(6)