Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAZWA

    deb-control - format gwnego pliku pakietu Debiana

SKADNIA

    control

OPIS

    Kady pakiet Debiana zawiera gwny plik "control", skadajcy si z pewnej
    liczby pl lub linii komentarza, czyli linii zaczynajcych si znakiem
    "#". Kade pole zaczyna si od identyfikatora, takiego jak Package lub
    Version (wielko liter nie ma znaczenia), po ktrym nastpuj dwukropek
    oraz warto pola. Pola s rozdzielane od siebie identyfikatorami pl.
    Innymi sowy, tekst pola moe si skada z wielu linii, jednake narzdzia
    instalacyjne pocz te linie podczas przetwarzania wartoci pola (z
    wyjtkiem pola Description, patrz niej).

POLA WYMAGANE

    Package: <nazwa pakietu>
       Warto tego pola okrela nazw pakietu i przez wikszo narzdzi
       instalacyjnych jest uywana do generowania nazw plikw.

    Version: <oznaczenie wersji>
       Zazwyczaj jest to oryginalna wersja pakietu w takiej postaci,
       jakiej uywa autor pakietu. Moe take zwiera wersj zmian pakietu
       Debiana (dla pakietw nienatywnych). Dokadny format i algorytm
       sortowania s opisane w deb-version(5).

    Maintainer: <pena-nazwa e-mail>
       Powinna by w formacie "Jan Nowak <jnowak@foo.com>" i zazwyczaj
       oznacza osob, ktra utworzya pakiet (a nie osob, ktra jest
       autorem programu).

    Description: <krtki opis>
        <dugi opis>
       Format opisu pakietu jest nastpujcy: pierwsza linia (zaraz po
       polu "Description") zawiera krtkie podsumowanie. Kolejne linie
       powinny zawiera duszy, bardziej szczegowy opis. Kada linia
       dugiego opisu musi by poprzedzona znakiem spacji, a linie, ktre
       maj by puste, powinny zawiera pojedyncz kropk (".") poprzedzon
       znakiem spacji.

POLA NIEWYMAGANE

    Section: <sekcja>
       Jest to oglne pole zawierajce kategori pakietu bazowan na
       oprogramowaniu, ktre zawiera. Niektre czciej wystpujce sekcje
       to: "utils", "net", "mail", "text", "x11" itp.

    Priority: <priorytet>
       Ustawia wano pakietu w stosunku do caego systemu. Najczciej
       uywane priorytety  to:  "required"  (wymagany),  "standard"
       (standardowy) , "optional" (opcjonalny), "extra" (dodatkowy)
       itp.

    W Debianie pola Section i Pririty maj cile  zdefiniowany  zbir
    akceptowalnych wartoci opisany w Zasadach polityki Debiana. List tych
    wartoci mona znale w najnowszej wersji pakietu debian-policy.

    Essential: <yes|no>
       To pole jest uyteczne tylko, gdy jego wartoci jest "yes".
       Oznacza ono, e pakiet jest niezbdny do poprawnego dziaania
       systemu. Ani dpkg, ani adne inne narzdzie instalacyjne nie
       pozwol usun pakietu oznaczonego jako Essential (chyba, e uyje si
       specjalnej opcji wymuszajcej usunicie takiego pakietu).

    Architecture: <architektura|all>
       Architektura okrela, dla jakiego typu maszyn pakiet zosta
       skompilowany.  Zwyczajowe  architektury  to "i386", "m68k",
       "sparc", "alpha", "powerpc" itp. Uwaga: opcja all oznacza, e
       pakiet jest niezaleny od architektury - na przykad zawiera tylko
       skrypty powoki lub Perla albo dokumentacj.

    Origin: <nazwa>
       Nazwa dystrybucji, z ktrej pochodzi pakiet.

    Bugs: <url>
       URL systemu zgaszania bdw dla tego pakietu. Obecnie uywanym
       formatem  jest  is  <typ_bts>://<adres_bts>,  na  przykad:
       debbugs://bugs.debian.org.

    Homepage: <url>
       URL do strony domowej projektu.

    Tag: <lista znacznikw>
       Lista znacznikw opisujcych cechy  pakietu.  Opis  i  list
       obsugiwanych znacznikw mona znale w pakiecie debtags.

    Source: <nazwa rda>
       Nazwa pakietu rdowego, na podstawie ktrego zosta utworzony dany
       pakiet binarny, jeeli jest rna od nazwy tego pakietu binarnego.

    Depends: <lista pakietw>
       Lista pakietw potrzebnych temu pakietowi, aby mg dostarczy
       znaczc cz swojej funkcjonalnoci.  Narzdzia  do  zarzdzania
       pakietami nie pozwol na zainstalowanie pakietu (o ile nie uyje
       si opcji typu --force), zanim nie zostan zainstalowane wszystkie
       pakiety wymienione w polu Depends. Podczas instalacji skrypty
       poinstalacyjne pakietw  wymienionych  w  polu  Depends:  s
       uruchamiane przed skryptami pakietw, ktre od nich zale. Podczas
       usuwania, skrypty przedusuwajce pakietu s uruchamiane przed
       skryptami pakietw wymienionych w polu Depends:.

    Pre-Depends: <lista pakietw>
       Lista pakietw, ktre musz by zainstalowane oraz skonfigurowane
       zanim ten pakiet bdzie mg by zainstalowany. Zazwyczaj jest
       uywane  w  przypadku gdy pakiet wymaga innego pakietu do
       uruchomienia swoich skryptw preinstalacyjnych.

    Recommends: <lista pakietw>
       Lista pakietw, ktre powinny si znale razem we wszystkich
       instalacjach poza tymi bardzo niestandardowymi. Narzdzia do
       zarzdzania pakietami ostrzeg uytkownika, podczas instalacji
       pakietu bez instalowania pakietw wymienionych w polu Recommends.

    Suggests: <lista pakietw>
       Lista pakietw powizanych z tym pakietem, ktre mog zwikszy jego
       uyteczno, ale bez ktrych pakiet moe si obej.

    Wartoci pl Depends, Pre-Depends, Recommends i Suggests jest lista grup
    alternatywnych pakietw. Kada grupa jest list pakietw oddzielonych
    symbolami  pionowej  kreski ("|"). Grupy oddzielone s od siebie
    przecinkami. Przecinki maj znaczenie "I" (koniunkcja), a kreski - "LUB"
    (alternatywa), przy czym priorytet koniunkcji jest wyszy. Po kadej
    nawie pakietu moe opcjonalnie wystpowa numer wersji podany w nawiasach.

    Numer wersji moe zaczyna si od ">>", co oznacza, e kada pniejsza wersja
    pakietu bdzie odpowiednia; mona take podawa lub pomija wersj zmian
    Debiana (po znaku mylnika). Akceptowalne relacje s nastpujce: ">>" -
    wikszy ni, "<<" - mniejszy ni, ">=" - wikszy lub rwny, "<=" - mniejszy
    lub rwny oraz "=" - rwny.

    Breaks: <lista pakietw>
       Lista pakietw psutych przez dany pakiet, na przykad przez
       ujawnianie si bdw, kiedy dany pakiet zaley od tego. Narzdzia do
       zarzdzania  pakietami nie pozwol na skonfigurowanie takich
       zepsutych pakietw; rozwizaniem tego problemu jest aktualizacja
       pakietu wymienionego w polu Breaks.

    Conflicts: <lista pakietw>
       Lista pakietw, ktre s w konflikcie z danym pakietem, na przykad
       zawieraj plik o tej samej nazwie, Narzdzia do zarzdzania
       pakietami  nie  pozwol na zainstalowanie pakietw bdcych w
       konflikcie w tym samym czasie. Kady z pakietw bdcych  w
       konflikcie powinien zawiera pole Conflicts wskazujce na drugi
       pakiet.

    Replaces: <lista pakietw>
       Lista pakietw, ktre s zastpowane przez dany pakiet. Pozwala to
       na to, aby pakiet mg nadpisa pliki znajdujce si w innym pakiecie
       i zazwyczaj jest uywane rwnoczenie z polem Conflicts, eby wymusi
       usunicie innego pakietu, jeeli zawiera on pliki o takich samych
       nazwach.

    Provides: <lista pakietw>
       Jest to lista pakietw wirtualnych dostarczanych przez ten
       pakiet. Zazwyczaj jest to uywane w przypadku, gdy kilka pakietw
       dostarcza tej samej usugi. Na przykad sendmail i exim s
       serwerami  poczty,  dlatego  dostarczaj  wsplnego  pakietu
       ("mail-transport-agent"), od ktrego inne pakiety mog zalee.
       Pozwala to zarwno sendmailowi, jak i eximowi speni t zaleno.
       Ponadto w ten sposb pakiety, ktre zale od serwera poczty, nie
       musz zna nazw wszystkich pakietw dostarczajcych tej usugi ani
       uywa "|" do rozdzielenia listy takich pakietw.

    The syntax of Breaks, Conflicts, Replaces and Provides is a list of
    package names, separated by commas (and optional whitespace). In the
    Breaks and Conflicts fields, the comma should be read as `OR'. An
    optional version can also be given with the same syntax as above for
    the Breaks, Conflicts and Replaces fields.

PRZYKAD

    # Komentarz
    Package: grep
    Essential: yes
    Priority: required
    Section: base
    Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architecture: sparc
    Version: 2.4-1
    Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
    Provides: rgrep
    Conflicts: rgrep
    Description: GNU grep, egrep and fgrep.
    The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
    GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about
    twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper
    search for a fixed string that eliminates impossible text from being
    considered by the full regexp matcher without necessarily having to
    look at every character. The result is typically many times faster
    than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
    will run more slowly, however).

ZOBACZ TAKE

    deb(5), deb-version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).

TUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008