Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAZWA

    deb-version - format numerw wersji pakietw Debiana

SKADNIA

    [ epoka:] wersja_upstream [-rewizja_debiana ]

OPIS

    Numery wersji uywane dla binarnych i rdowych pakietw Debiana skadaj si
    z trzech czci. S to:

    epoka Jest to pojedyncza (typowo niewielka), liczba cakowita bez
       znaku. Moe by pominita, w takim przypadku jest przyjmowana jako
       zero. Jeli jest pominita, wtedy wersja_upstream nie moe zawiera
       adnego dwukropka.

       Jest uywana aby mona byo pozby si pomyek w numerach wersji
       starszych wersji pakietw, oraz  poradzi  sobie  ze  zmian
       poprzednich schematw numerowania wersji.

    wersja_upstream (wersja nadana przez autora)
       Gwna cz numeru wersji. Zwykle jest to numer wersji oryginalnego
       ("upstream") pakietu, na podstawie ktrego powsta plik .deb, o
       ile jest to moliwe. Typowo jest w tym samym formacie jaki zosta
       uyty przez autora(w) pakietu. Moe jednak zosta przeformatowana
       aby lepiej pasowa do formatu i schematu porwnywania wersji
       uywanego przez system zarzdzania pakietami.

       Poniej opisane jest zachowanie systemu zarzdzania pakietami
       podczas  porwnywania  uwzgldniajcego  wersj_upstream.  Cz
       wersja_upstream numeru wersji pakietu jest wymagana.

       wersja_upstream moe zawiera  jedynie  znaki  alfanumeryczne
       ("A-Za-z0-9") oraz znaki . + - : ~ (kropk, plus, mylnik,
       dwukropek, tyld) i powinna zaczyna si od cyfry. Jeli nie jest
       uywana rewizja_debiana, wtedy nie s dozwolone mylniki; jeli za
       nie jest uywana epoka, wtedy nie s dozwolone dwukropki.

    rewizja_debiana
       Ta cz numeru wersji okrela wersj pakietu Debiana bazujcego na
       tej  samej  wersji  upstream.  Moe  zawiera jedynie znaki
       alfanumeryczne oraz znaki + . (plus, kropk, tyld) i jest
       porwnywana w ten sam sposb co wersja_upstream.

       Jest  to  cz  opcjonalna.  Jeli  nie  jest uywana, wtedy
       wersja_upstream nie moe zawiera dwukropka. Taki format odpowiada
       przypadkowi, gdzie oprogramowanie byo tworzone z myl o zamianie
       go w pakiet Debiana, wic jest tylko jedna jego "debianizacja" i
       dlatego wskazywanie rewizji nie jest potrzebne.

       Powszechnie przyjte jest rozpoczynanie rewizji_debiana od 1 za
       kadym razem, gdy wersja_upstream si zwiksza.

       Dpkg dzieli numer wersji na czci wzgldem ostatniego mylnika w
       napisie (jeli taki jest), aby okreli wersj upstream oraz
       rewizj_debiana. Przy  porwnywaniu  brakujca  rewizja_debiana
       poprzedza kade jej wystpienie (jednak warto pamita, e jest to
       najmniej znaczca cz wumeru wersji).

  Algorytm sortowania
    System zarzdzania pakietami porwnuje wersj_upstream oraz rewizj_debiana
    uywajc tego samego algorytmu:

    Napisy s porwnywane od lewej do prawej.

    Najpierw okrelane s pocztkowe czci kadego napisu, skadajce si wycznie
    ze znakw nie bdcych cyframi. Te dwie czci (z ktrych jedna moe by pusta)
    s porwnywane leksykalnie. Jeli zostanie znaleziona rnica, jest ona
    zwracana. Porwnanie  leksykalne  jest  porwnaniem  wartoci  ASCII
    zmodyfikowanych tak, e wszystkie litery poprzedzaj wszystkie inne znaki
    nie bdce literami, a dodatkowo tylda poprzedza wszystko, nawet koniec
    czci. W nastpujcym przykadzie czci wystpuj w kolejnoci posortowanej:
    "~~", "~~a", "~", cz pusta, "a".

    Nastpnie okrelane s pocztki pozostaych czci z kadego napisu, skadajce
    si wycznie z samych cyfr. Wartoci liczbowe tych dwch czci s porwnywane
    i jeli zostanie znaleziona rnica, jest ona zwracana jako wynik
    porwnania. Pusty cig znakw (ktry moe si pojawi jedynie na kocu jednego
    lub obu porwnywanych napisw) jest przy tym liczony jako zero.

    Te dwa kroki (porwnywanie i usuwanie pocztkowych napisw bez cyfr oraz
    pocztkowych  napisw  z samymi cyframi) s powtarzane, a zostanie
    znaleziona rnica lub oba cigi zostan wyczerpane.

    Naley zauway, e celem epok jest umoliwienie pozbycia si pomyek w
    numerach wersji pakietw, jak rwnie poradzenie sobie ze zmian schematu
    numerowania wersji. Nie s one natomiast przeznaczone do radzenia sobie
    z numerami wersji zawierajcych cigi znakw, ktrych system zarzdzania
    pakietami nie moe zinterpretowa (jak np. "ALPHA" lub "pre-"), czy z inn
    dziwn kolejnoci.

OSTRZEENIA

    Znak tyldy oraz jego specyficzny sposb sortowania zostay wprowadzone w
    wersji 1.10 dpkg, za niektre inne elementy dpkg-dev uzyskay odpowiednie
    wsparcie dopiero pniej w serii 1.10.x.

ZOBACZ TAKE

    deb-control(5), deb(5), dpkg(1)

AUTORZY

    Copyright (C) 1996,1997,1998 Ian Jackson i Christian Schwarz
    Copyright (C) 2007 Frank Lichtenheld

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawd Powszechn Licencj
    Publiczn GNU w wersji drugiej lub pniejszej, by dowiedzie si o
    warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008