Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAZWA

    deb - format binarnego pakietu Debiana

SKADNIA

    nazwa_pliku.deb

OPIS

    Format .deb jest formatem pliku binarnego pakietu Debiana. Jest
    rozumiany przez dpkg 0.93.76 i pniejsze i domylnie generowany przez
    wszystkie wersje dpkg wiksze ni 1.2.0 i wszystkie wersje i386/ELF
    poczwszy od 1.1.1elf.

    Opisany tu format jest uywany od wersji 0.93 Debiana; szczegy starego
    formatu s opisane w dpkg-deb(5).

FORMAT

    Plik ten jest archiwum ar majcym liczb magiczn z !<arch>. Nazwy plikw
    mog zawiera koczcy znak ukonika.

    Aktualnie dozwolone archiwa tar mog mie: format w starym stylu (v7),
    poprzedzajcy POSIX format ustar, podzbir formatu GNU (jedynie dugie
    cieki i dugie nazwy dowiza w nowym stylu, wspierane od dpkg 1.4.1.17),
    oraz zgodny z POSIX format ustar (dugie nazwy wspierane od dpkg
    1.15.0). Nieznane flagi typw tar s uwaane za bd.

    Pierwszy skadnik nazywa si debian-binary i zawiera  seri  linii
    rozdzielonych znakami nowej linii. Obecnie plik ten zawiera tylko jedn
    lini - numer wersji formatu, ktry - w czasie pisania tej strony
    podrcznika - wynosi 2.0. Programy obsugujce archiwa w nowym formacie
    powinny by gotowe na obsuenie zmiany liczby pobocznej (po kropce) oraz
    na obecno nowych linii, ktre powinny ignorowa.

    Jeeli zmieni si gwna liczba numeru wersji (liczba przed kropk), oznacza
    to, e wprowadzone zmiany w formacie s niekompatybilne z poprzedni wersj
    i program powinien si zatrzyma. Jeeli si nie zatrzyma, to powinien
    kontynuowa dziaanie a do napotkania nieoczekiwanego skadnika w archiwum
    (chyba, e wystpuje on na kocu), tak jak to opisano poniej.

    Drugi wymagany skadnik nazywa si control.tar.gz. Jest to spakowane
    archiwum tar zawierajce informacje kontrolne pakietu, jako seri plikw
    tekstowych, wrd ktrych wymaganym plikiem jest control, zawierajcy
    podstawowe informacje kontrolne. Archiwum tar moe zawiera opcjonalny
    wpis dotyczcy biecego katalogu ".".

    The third, last required member is named data.tar. It contains the
    filesystem as a tar archive, either not compressed (supported since
    dpkg 1.10.24), or compressed with gzip (with .gz extension), xz (with
    .xz extension, supported since dpkg 1.15.6), bzip2  (with  .bz2
    extension, supported since dpkg 1.10.24) or lzma (with .lzma extension,
    supported since dpkg 1.13.25).

    Skadniki te musz wystpowa w tym powyszym porzdku. Implementacje powinny
    ignorowa jakiekolwiek dodatkowe skadniki wystpujce po data.tar. Kolejne
    skadniki mog zosta zdefiniowane w przyszoci i (jeeli bdzie to moliwe)
    bd umieszczone po trzech wyej wymienionych. Dodatkowe skadniki, dla
    ktrych wymagane by byo ich umieszczenie przed data.tar i ktre powinny
    by ignorowane przez starsze programy, bd miay nazwy zaczynajce si od
    znaku podkrelenia "_".

    Te nowe skadniki, ktre nie bd mogy zosta  zignorowane,  zostan
    umieszczone przed data.tar, a ich nazwy bd si zaczyna od znaku innego
    ni podkrelenie, lub (co jest  bardziej  prawdopodobne)  spowoduj
    zwikszenie gwnej (major) wersji formatu pliku deb.

ZOBACZ TAKE

    deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

TUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008