Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    exports - systemy plików eksportowane w systemie NFS

SKŁADNIA

    /etc/exports

OPIS

    Plik  /etc/exports zawiera listę systemu plików, które mogą być
    eksportowane dla klientów systemu NFS. Jest wykorzystywany zarówno
    przez demona mountd(8) jak i przez demona servera plików w systemie NFS
    nfsd(8).

    Format pliku jest zbliżony do stosowanego w systemie SunOS, z wieloma
    dodatkowymi rozszerzeniami. Każdy wiersz zawiera punkt montowania oraz
    listę komputerów lub nazwy grup (netgroups), które są uprawnione do
    montowania tego punktu. Po nazwie każdego komputera można podać
    umieszczoną w nawiasie listę parametrów, jakie należy zastosować w
    przypadku montowania danego punktu przez ten komputer. Puste wiersze są
    ignorowane, a znak # rozpoczyna komentarz kończący się wraz z wierszem.

  Opcje ogólne
    secure ta opcja wymaga, aby żądania pochodziły z portu mniejszego niż
       IPPORT_RESERVED (1024). Standardowa ta opcja jest włączona, aby
       ją wyłączyć należy napisać insecure.

    ro   ta opcja zezwala na zamontowanie punktu w trybie tylko do
       czytania. Standardowo zezwala się na operację pisania, co można
       zaznaczyć jawnie za pomocą opcji rw .

    link_relative
       ta  opcja  powoduje  zamienianie  bezwzględnych  dowiązań
       symbolicznych (zawartość dowiązania rozpoczyna się znakiem '/')
       na dowiązania względne, przed dostawianie odpowiedniej liczby
       sekwencji '../' tak, aby z katalogu zawierającego dowiązanie
       dostać się na katalog główny. Ta opcja ma subtelną, może nawet
       niepoprawną, semantykę w przypadkach, gdy hierarchia plików nie
       jest montowana w katalogu głównym '/'.

    link_absolute
       ta  opcja  powoduje  pozostawienie  wszystkich  dowiązań
       symbolicznych bez żadnych zmian. Jest to zachowanie standardowe.

  Przyporządkowywanie identyfikatora UID
    Demon  nfsd  opiera  swą  kontrolę  dostępu  plików  serwera na
    identyfikatorach uid i gid przesyłanych z każdym żądaniem  NFS.
    Standardowym zachowaniem, jakiego można się spodziewać jest dostęp do
    własnych plików, tak jak byłyby one umieszczone na lokalnym systemie
    plików. Wymaga to użycia tych samych identyfikatorów użytkownika (uid)
    i grupy (gid) zarówno na serwerze, jak i na kliencie. Warunek ten nie
    jest zawsze spełniony, a czasami wręcz niepożądany.

    Bardzo  często  jest niepożądane, by uzyskując dostęp do plików
    umieszczonych na serwerze administrator na komputerze kliencie był
    traktowany tak samo, jak gdyby był administratorem serwera. W tym celu
    identyfikator uid 0 pochodzący z żądań NFS jest zamieniony przez serwer
    na inny identyfikator, tzw. anonymous (anonimowy) lub nobody (nikt).
    Ten tryb pracy (zwany 'root squashing') jest zachowaniem domyślnym
    serwera, i może być wyłączony za pomocą opcji no_root_squash.

    Domyślnie demon nfsd podczas uruchamiania próbuje pobrać identyfikatory
    uid i gid anonimowego użytkownika sprawdzając czy istnieje użytkownik
    nobody w pliku /etc/passwd.  Jeśli taki użytkownik nie istnieje
    anonimowym identyfikatorom uid i guid jest nadawana wartosc -2 (65534).
    Wartości te mogą zostać zmienione za pomocą opcji anonuid i anongid.

    Dodatkowo demon nfsd pozwala na określenie dowolnych identyfikatorów
    uid i guid jakie powinny zostać nadane anonimowemu użytkwnikowi
    (nobody).  Ostatecznie można zmieniać wszystkie żądania na żądania
    pochodzące od anonimowego użytkownika przez podanie opcji all_squash.

    Serwer nfsd  udostępnia  również  możliwość  dynamicznej  zamiany
    identyfikatorów uid i gid servera na identyfikatory klienta i na
    odwrót. Włączane jest to za pomocą opcji map_daemon, zaś w tym celu
    wykorzystywany jest protokół UGID RPC. Dlatego, aby to przekodowanie
    pracowało poprawnie wymagane jest uruchomienie na komputerze kliencie
    demona ugidd(8).

    Poniżej kompletna lista opcji zamiany identyfikatorów:

    root_squash
       Zamień  żądania  z  identyfikatorami uid/gid 0 na żądania
       pochodzące od anonimowych identyfikatorów  uid/gid.  Należy
       zwrócić uwagę, że nie dotyczy to żadnych innych identyfikatorów,
       które mogłyby być podobnie wrażliwe np. użytkownik bin.

    no_root_squash
       Wyłącz 'root squashing'. Ta opcja jest  użyteczna  przede
       wszystkim w odniesieniu do bezdyskowych klientów.

    squash_uids i squash_gids
       Te opcje określają listę identyfikatorów uid i gid, które
       powinny podlegać zamianie na identyfikatory anonimowe. Poprawna
       lista identyfikatorów może wyglądać następująco:

       squash_uids=0-15,20,25-50

       Zwykle wygląda to trochę prościej:

       squash_uids=0-100

    all_squash
       Zamień wszystkie identyfikatory uid i gid na identyfikatory
       anomimowego użytkownika. Pożyteczne w przypadku  publicznie
       dostępnych katalogów FTP, news itp. Opcją o przeciwnym znaczeniu
       jest no_all_squash, która obowiązuje domyślnie.

    map_daemon
       Ta opcja włącza dynamiczną zamianę identyfikatorów uid/gid.
       Każdy  identyfikator  w  żądaniu NFS będzie zamieniony na
       odpowiedni identyfikator obowiązujący na serwerze i  każdy
       identyfikator w odpowiedzi NFS będzie zamieniany w przeciwną
       stronę. Ta opcja wymaga uruchomienia na komputerze kliencie
       demona rpc.ugidd(8).  Ustawieniem domyślnym jest map_identity,
       pozostawiające wszystkie identyfikatory bez zmian. Zwykłe opcje
       zamiany  (squash options) mają zastosowanie niezależnie od
       zastosowania zamiany dynamicznej.

    anonuid i anongid
       Te opcje pozwalają na jawne nadanie identyfikatorom uid i gid
       użytkownika  anonimowego dowolnych wartości. Są szczególnie
       użyteczne dla klientów PC/NFS, kiedy często chcemy aby wszystkie
       żądania pochodzące z klientów PC/NFS były traktowane tak, jak
       gdyby pochodziły od jednego użytkownika. Rozważmy podany poniżej
       przykład dla katalogu /home/joe, który zamienia wszyskie żądania
       tak, jak gdyby pochodziły od użytkownika o identyfikatorze 150
       (prawdopodobnie identyfikator użytkownika joe).

PRZYKŁAD

    # przykładowy plik /etc/exports
    /        master(rw) trusty(rw,no_root_squash)
    /projects    proj*.local.domain(rw)
    /usr      *.local.domain(ro) @trusted(rw)
    /home/joe    pc001(rw,all_squash,anonuid=150,anongid=100)
    /pub      (ro,insecure,all_squash)

    Pierwszy wiersz eksportuje cały system plików dla komputerów master i
    trusty. Prócz prawa do zapisu w przypadku komputera trusty wyłączona
    jest również jakakolwiek zamiana identyfikatorów. Dryuga i trzecia
    pozycja dają przykład wykorzystania wzorców i grup (pozycja/grupa
    @trusted).  Czwarty  wiersz  przedstawia  przykład klienta PC/NFS
    omówionego powyżej. Ostatni wiersz eksportuje publicznie dostępny
    katalog FTP dla każdego komputera na świecie z zamianą identyfikatorów
    wszystkich żądań tak, jakby pochodziły od anonimowego użytkownika.
    Opcja insecure w tym wierszu pozwala na dostęp klientom z implementacją
    systemu NFS, która nie korzysta z zarezerwowanych portów (poniżej
    1024).

SZTUCZKI

    W przeciwieństwie do innych implementacji serwer nfsd pozwala na
    eksportowanie do jednego klienta zarówno katalogu, jak i podkatalogów,
    np /usr i /usr/X11R6.  W tym przypadku mają zastosowanie opcje
    występujące przy pozycji pliku /etc/exports najbardziej zbliżonej do
    montowanego katalogu.  Np. jeśli użytkownik na komputerze kliencie
    sięga do pliku w katalogu /usr/X11R6, mają zastosowanie opcje podane
    dla pozycji /usr/X11R6.  Ma to zastosowanie również wtedy, gdy ta
    pozycja zawiera wzorce lub grupy komputerów.

PLIKI

    /etc/exports
       Plik konfiguracyjny demona nfsd(8).

    /etc/passwd
       Plik konfiguracyjny z informają o użytkownikach.

    DIAGNOSTYKA
       Przy każdorazowym uruchomieniu nfsd(8) lub mountd(8) błędy przy
       czytaniu pliku są raportowane za pomocą syslogd(8) na poziomie
       NOTICE od DAEMON'a. Raportowany jest każdy nieznany komputer,
       lecz w czasie startu systemu często nie wszystkie komputery są
       już znane demonowi named(8), więc jeśli zostaną znalezione
       później, to informacja o tym fakcie jest również raportowana
       przez syslogd(8), z tymi samymi parametrami co poprzednio.

ZOBACZ TAKŻE

    mountd(8), nfsd(8), nfs(5), passwd(5).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.