Provided by: apt-forktracer_0.3_all bug

NAZWA

    forktracer.conf - konfiguracja programu apt-forktracer

OPIS

    Program apt-forktracer zgłasza "niestandardowe" pakiety zainstalowane w
    systemie. Pliki konfiguracyjne tego programu umożliwiają ignorowanie
    (pominięcie zgłaszania) wybranych z nich, o ile spełniają pewne
    warunki.  Program czyta plik /etc/apt/forktracer.conf oraz  pliki
    /etc/apt/forktracer.d/*.conf (za wyjątkiem plików ukrytych).

    Plik konfiguracyjny składa się z dowolnej ilości zwrotek, rozdzielonych
    jedną lub wieloma pustymi liniami. Format zwrotki jest następujący:

      Package: pakiet
      Accept-Origin: źródło1
      Track-Origin: źródło2
      Track-Version: wersja

    Wszystkie linie w zwrotce są wymagane, a  ich  znaczenie  jest
    następujące:

    pakiet nazwa pakietu, którego dotyczy dana zwrotka

    źródło1
       wartość pola Origin źródła, z którego należy ignorować dany
       pakiet. Pakiet zostanie zignorowany, jeśli jego kandydująca
       wersja pochodzi ze źródła1, i jednocześnie spełniony jest
       warunek dany w polach Track-*. Specjalna wartość * oznacza, że
       należy ignorować pakiet niezależnie od źródła z którego pochodzi
       wersja kandydująca.

    źródło2
       wartość pola Origin źródła, którego najnowszą wersję należy
       śledzić. Specjalna wartość * oznacza, że należy śledzić ogólnie
       najnowszą dostępną wersję.

    wersja to wymagany numer najnowszej wersji dostępnej ze źródła źródło2.
       Oprócz dosłownego numeru wersji, można tu także użyć jednej z
       dwóch wartości specjalnych: =candidate - oznaczająca aktualną
       wersję kandydującą, oraz =candidate-base - oznaczająca wersję
       podstawową (patrz niżej) aktualnej wersji kandydującej.

    Powyższa zwrotka powoduje pominięcie pakietu pakiet z wyjścia programu,
    o ile kandydująca wersja pakietu pochodzi ze źródła źródło1, i
    jednocześnie najnowsza wersja tegoż pakietu dostępna ze źródła źródło2
    jest równa wersja.

    Jeśli dla danego pakietu istnieje więcej niż jedna zwrotka, to jest on
    pomijany jeśli choć jedna z nich pasuje do obecnej sytuacji.

  Definicja wersji podstawowej
    Wersję podstawową uzyskuje się poprzez obcięcie z końca danej wersji
    najkrótszego napisu zaczynającego się od tyldy. Na przykład dla wersji
    1:1.2-3~4~5 wersja podstawowa to 1:1.2-3~4.

  Konfiguracja domyślna
    Jeśli dla pewnego pakietu pakiet nie ma żadnej zwrotki w konfiguracji,
    to program działa tak, jakby istniały następujące dwie zwrotki:

      Package: pakiet
      Accept-Origin: *
      Track-Origin: dystrybutor
      Track-Version: =candidate

      Package: pakiet
      Accept-Origin: *
      Track-Origin: dystrybutor
      Track-Version: =candidate-base

    gdzie dystrybutor to identyfikator dystrybutora systemu, określony
    przez wynik komendy lsb_release --id lub przez pole DISTRIB_ID w pliku
    /etc/lsb-release.

PRZYKŁADY

  Nieoficjalny pakiet
    apt-forktracer  zgłasza  pakiety  niedostępne  z  żadnego  źródła
    oficjalnego, na przykład:

      puppet-softwarelab (0.2) [SoftwareLab: 0.2 0.1]

    Aby tego uniknąć, należy dodać do pliku konfiguracyjnego następującą
    zwrotkę:

      Package: puppet-softwarelab
      Accept-Origin: SoftwareLab
      Track-Origin: *
      Track-Version: =candidate

    Jeśli dodatkowo "przypniemy" pakiet do źródła "release o=Softwarelab",
    to taka konfiguracja spowoduje, że apt-forktracer ostrzeże nas, jeśli w
    jakimś innym źródle pojawi się taki pakiet w wersji nowszej niż
    dostępne ze źródła SoftwareLab.

  Backport
    Instalacja backportu ma podobny  efekt  jak  instalacja  pakietu
    nieoficjalnego:

      spamc (3.2.3-0.volatile1) [Debian: 3.1.7-2] [volatile.debian.org: 3.2.3-0.volatile1]

    Aby wymusić pomijanie tego pakietu, należy dodać analogiczną zwrotkę do
    konfiguracji:

      Package: spamc
      Accept-Origin: volatile.debian.org
      Track-Origin: *
      Track-Version: =candidate

    W tej sytuacji niewielka zmiana wersji pakietu oficjalnego (na przykład
    na 3.1.7-2etch1) pozostanie niezauważona. Konfiguracja ta nadaje się
    więc wyłącznie w przypadkach, gdy ufamy, że osoba udostępniająca
    zainstalowany przez nas backport śledzi zmiany wersji stabilnej i
    będzie wydawać poprawione backporty, zawierające niezbędne zmiany z
    edycji stabilnej.  Jeśli nie mamy takiego zaufania, należy użyć
    następującej konfiguracji.

  Własne poprawki
    Czasami pojawia się sytuacja, gdy wprowadziliśmy do pakietu niewielkie
    poprawki, i chcemy wiedzieć, gdy pojawi się nowsza wersja oficjalna,
    aby móc utworzyć nową wersję poprawioną.

      policyd-weight (0.1.14-beta-6etch2.0.sl.1) [Debian: 0.1.14-beta-6etch2] [SoftwareLab: 0.1.14-beta-6etch2.0.sl.1]

    Jest wtedy przydatna poniższa konfiguracja:

      Package: policyd-weight
      Accept-Origin: SoftwareLab
      Track-Origin: Debian
      Track-Version: 0.1.14-beta-6etch2

    Warto zauważyć, że jeśli tworząc poprawioną wersję pakietu zastosujemy
    się do pewnej konwencji numeracji wersji, to do uzyskania tego efektu
    wystarczy opisana wyżej Konfiguracja domyślna.  W tym  przypadku
    wystarczyłoby nadać pakietowi wersję 0.1.14-beta-6etch2~sl.1 i powyższa
    zwrotka konfiguracji stałaby się zbędna. Co ważniejsze, odpada wtedy
    konieczność aktualizacji konfiguracji przy wydawaniu nowej wersji
    pakietu, ponieważ konfiguracja domyślna jest generowana automatycznie
    na podstawie obecnej sytuacji.

PLIKI

    /etc/apt/forktracer.conf
    /etc/apt/forktracer.d/*.conf

PATRZ TEŻ

    apt-cache(8), apt-forktracer(8), apt_preferences(5).